Šī ir mūsu konfidencialitātes politikas arhivētā versija. Skatiet pašreizējo versiju vai visas iepriekšējās versijas.

Google privâtuma politika

2005. gada 14. oktobrî

Google apzinâs, ka privâtums ir svarîgs. Ðî politika attiecas uz visiem produktiem, pakalpojumiem un tîmekïa vietnçm, ko piedâvâ Google Inc., tâ filiâles vai saistîtie uzòçmumi (kopâ – Google’s «pakalpojumi»). Turklât, ja nepieciešama papildu informâcija, lai izskaidrotu mûsu privâtuma praksi, mçs publicçjam atseviðíus paziòojumus, lai informçtu par to, kâ konkrçti pakalpojumi apstrâdâ personisku informâciju, kurai var piekïût no navigâcijas joslas, kas atrodas pa kreisi no ðî paziòojuma.

Google stingri ievçro ASV Safe Harbor paziòojumu, izvçles, pârsûtîðanas tâlâk, droðîbas, datu integritâtes, piekïuves un ieviešanas privâtuma principus un ir reìistrçts ASV Tirdzniecîbas nodaïas Safe Harbor programmâ.

Ja jums rodas jautâjumi par šo politiku, lûdzu, nekautrçjieties sazinâties ar mums, izmantojot mûsu tîmekïa vietni vai rakstot mums uz

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Iegûtâ informâcija un tâs izmantošana:

Mçs sniedzam vairâkus pakalpojumus, kuru izmantošanai nav jâreìistrç konts un nav mums jâsniedz personiska informâcija, piemçram, Google meklçðana. Lai piedâvâtu pilnu mûsu pakalpojumu klâstu, mçs varam savâkt ðâda veida informâciju:

 • Jūsu sniegtā informācija – Piesakoties Google konta izveidei vai citam Google pakalpojumam vai piedāvājumam, kam nepieciešama reģistrācija, mēs jautājam jūsu personisko informāciju (piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un konta paroli). Dažu pakalpojumu, piemçram, mûsu reklâmas programmu, saòemšanai mçs jautâjam arî kredîtkartes vai cita maksâjumu konta informâciju, kas tiek glabâta kodçtâ veidâ drošos serveros. Mçs varam apvienot informâciju, ko jûs sniedzat konta reìistrçðanai, ar informâciju no citiem Google pakalpojumiem vai trešajâm pusçm, lai nodrošinâtu jums labâkus piedâvâjumus un uzlabotu mûsu pakalpojumu kvalitâti. Dažiem pakalpojumiem jums var bût paredzçta iespçja atteikties no ðâdas informâcijas apvienošanas.
 • Google sîkfaili – Kad jûs apmeklçjat Google, mçs nosûtâm vienu vai vairâkus sîkfailus – nelielus failus, kuros ietvertas simbolu virknes – uz jûsu datoru, kas unikâli identificç jûsu pârlûkprogrammu. Mçs izmantojam sîkfailus, lai uzlabotu mûsu pakalpojumu kvalitâti, saglabâjot lietotâju norâdîtâs izvçles, un izsekotu lietotâju tendencçm, piemçram, tam, kâ cilvçki veic meklçðanu. Lielâkajâ daïâ pârlûkprogrammu sâkotnçji ir iestatîta sîkfailu pieòemšana, bet jûs varat atiestatît savu pârlûkprogrammu, lai tâ atteiktos pieòemt visus sîkfailus vai paziòotu par sîkfaila nosûtîðanu. Taèu dažas Google iespçjas un pakalpojumi var nedarboties optimâli, ja sîkfailu saòemšana ir noraidîta.
 • Reìistru informâcija – Kad jûs izmantojat Google pakalpojumus, mûsu serveri automâtiski reìistrç informâciju, ko jûsu pârlûkprogramma nosûta ikreiz, kad apmeklçjat kâdu tîmekïa vietni. Šajos serveru reìistros var bût iekïauta informâcija par tîmekïa pieprasîjumiem, interneta protokola adrese, pârlûkprogrammas veids, pârlûkprogrammas valoda, pieprasîjuma veikšanas datums un laiks, kâ arî viens vai vairâki sîkfaili, kas var unikâli identificçt jûsu pârlûkprogrammu.
 • Lietotâju saziòa – Kad jûs nosûtât e-pastu vai citu saziòas lîdzekli Google, mçs varam saglabât šos saziòas lîdzekïus, lai apstrâdâtu jûsu pieprasîjumus, atbildçtu uz jautâjumiem un uzlabotu mûsu pakalpojumus.
 • Saistîtâs vietnes – Dažus no mûsu pakalpojumiem mçs piedâvâjam saistîbâ ar citâm tîmekïa vietnçm. Personiskâ informâcija, ko jûs sniedzat ðîm vietnçm, var tikt nosûtîta Google, lai nodrošinâtu pakalpojuma sniegšanu. Ðâdu informâciju mçs apstrâdâjam saskaòâ ar šo politiku. Saistîtajâm vietnçm var bût atðíirîgas privâtuma prakses, un mçs iesakâm jums izlasît to privâtuma politikas.
 • Saites – Google var uzrâdît saites tâdâ formâtâ, kas ïauj mums izsekot tam, vai ðîs saites ir izmantotas. Mçs izmantojam šo informâciju, lai uzlabotu mûsu meklçðanas tehnoloìiju, pielâgotâ satura un reklâmu kvalitâti. Lai saòemtu papildu informâciju par saitçm un pârvirzîtajiem URL, lûdzu, izlasiet Bieži uzdotos jautâjumus.
 • Citas vietnes – Ðî privâtuma politika attiecas uz tîmekïa vietnçm un pakalpojumiem, kas pieder un ko pârvalda Google. Mçs nekontrolçjam vietnes, kas tiek parâdîtas kâ meklçðanas rezultâti vai daþâdo mûsu pakalpojumu saites. Ðîs citas vietnes var jûsu datoram nosûtît pašas savus sîkfailus vai citus failus, iegût datus vai jûsu personisko informâciju.

Google apstrâdâ personisko informâciju tikai tâdiem mçríiem, kâdi aprakstîti piemçrojamajâ privâtuma politikâ un/vai konkrçtu pakalpojumu privâtuma paziòojumâ. Papildus iepriekš minçtajam, ðâdi mçríi ir:

 • mûsu produktu un pakalpojumu sniegšana lietotâjiem, tostarp pielâgota satura un reklâmu râdîðana;
 • pârbaude, izpçte un analîze, kas ïauj uzturçt, aizsargât un uzlabot mûsu pakalpojumus;
 • mûsu tîkla tehniskâs darbîbas nodrošinâðana un
 • jaunu pakalpojumu izstrâde.

Papildu informâcija par to, kâ mçs apstrâdâjam personisku informâciju, sniegta konkrçtu pakalpojumu privâtuma paziòojumos.

Google apstrâdâ personisko informâciju mûsu serveros Amerikas Savienotajâs Valstîs un citâs valstîs. Dažos gadîjumos mçs apstrâdâjam personisko informâciju serverî, kas atrodas ârpus jûsu valsts. Mçs varam apstrâdât personisku informâciju, lai sniegtu paši savus pakalpojumus. Dažos gadîjumos mçs varam apstrâdât personisku informâciju treðâs puses, piemçram, mûsu reklâmdevçju partneru, vârdâ un saskaòâ ar tâs norâdçm.

Personiskas informâcijas izmantošanas izvçles iespçjas

Piesakoties kâda pakalpojuma saòemšanai, kuram nepieciešama reìistrâcija, mçs lûdzam sniegt personisku informâciju. Ja mçs izmantojam šo informâciju citam mçríim, nevis tam, kuram tâ ir savâkta, pirms ðâdas izmantošanas mçs lûdzam jûsu atïauju.

Ja mēs ierosinām izmantot personisku informāciju jebkādam mērķim, kas atšķiras no šajā politikā un/vai konkrētu pakalpojumu paziņojumos aprakstītajiem, mēs piedāvājam jums efektīvu veidu, kā noraidīt personiskas informācijas izmantošanu šādiem citiem mērķiem. Mēs nesavāksim un neizmantosim jutīgu informāciju mērķiem, kas nav minēti šajā politikā un/vai konkrētu pakalpojumu paziņojumos, ja pirms tam nebūsim saņēmuši jūsu atļauju.

Jûs varat atteikties sniegt personisku informâciju jebkuram no mûsu piedâvâtajiem pakalpojumiem, taèu tâdâ gadîjumâ Google var nespçt nodrošinât jums šos pakalpojumus.

Informâcijas koplietošana

Google koplieto personisko informâciju ar citiem uzòçmumiem vai fiziskâm personâm ârpus Google tikai ðâdos apstâkïos:

 • Mçs esam saòçmuši jûsu piekrišanu. Lai koplietotu jutîgo personisko informâciju, mums jâsaòem piekrišana.
 • Mçs sniedzam ðâdu informâciju mûsu filiâlçm, saistîtajiem uzòçmumiem vai citâm uzticamâm kompânijâm vai personâm, lai mûsu vârdâ apstrâdâtu personisko informâciju. Mums jâsaòem šo pušu piekrišana apstrâdât ðâdu informâciju, balstoties uz mûsu norâdîjumiem, un saskaòâ ar šo politiku un jebkuriem citiem atbilstošiem konfidencialitâtes un droðîbas lîdzekïiem.
 • Mums ir labticīga pārliecība, ka piekļuve šādai informācijai, tās izmantošana, uzglabāšana vai atklāšana ir pamatoti nepieciešama (a), lai ievērotu jebkuru piemērojamu likumu, noteikumu, tiesas procesu vai izpildāmu valdības prasību, (b) ieviestu piemērojamos apkalpošanas noteikumus , tostarp veiktu to iespējamās pārkāpšanas analīzi, (c) atklātu, novērstu vai citādi izskatītu krāpšanu, drošības vai tehniskus jautājumus vai (d) aizsargātu pret draudošu kaitējumu Google tiesībām, īpašumam vai drošībai, tā lietotājiem vai sabiedrībai, kā to prasa vai atļauj likums.

Ja Google tiek apvienots vai iegâdâts, vai jebkâdâ veidâ pârdod dažus vai visus savus aktîvus, mçs sniedzam paziòojumu, pirms personiskâ informâcija tiek nosûtîta un pakïauta citâdai privâtuma politikai.

Mçs varam dalîties ar trešajâm pusçm noteiktâ savâktâ informâcijâ, kas nav personiska, piemçram, ziòâs par to lietotâju skaitu, kas meklçjuši konkrçtu terminu vai par to, cik daudz lietotâju noklikðíinâjuši uz kâdas konkrçtas reklâmas. Ðâda informâcija neidentificç jûs personîgi.

Ja jums ir papildu jautâjumi par personisku datu pârvaldîbu vai izmantošanu, lûdzu, rakstiet mums uz tâlâk minçto adresi.

Informâcijas droðîba

Mçs veicam atbilstošus droðîbas pasâkumus, lai nodrošinâtu aizsardzîbu pret neatïautu piekïuvi datiem vai neatïautu to mainîðanu, izpaušanu vai iznîcinâðanu. Tie ir mûsu datu ieguves, glabâðanas un apstrâdes kârtîbas un droðîbas lîdzekïu iekðçji pârskati, kâ arî fiziskâs drošîbas lîdzekïi, kas pasargâ pret neatïautu piekïuvi sistçmâm, kurâs mçs glabâjam personiskus datus.

Mçs ierobežojam to Google darbinieku, darbuzòçmçju un aìentu piekïuvi personiskajai informâcijai, kam jâzina ðî informâcija, lai nodrošinâtu mûsu pakalpojumu darbîbu, tos izstrâdâtu un uzlabotu. Ðîm personâm ir uzliktas konfidencialitâtes saistîbas, un šo saistîbu neievçrošanas gadîjumâ tâm var tikt piemçroti sodi, tostarp darba attiecîbu izbeigšana un kriminâllietas ierosinâðana.

Datu integritâte

Google apstrâdâ personisko informâciju tikai tâdiem mçríiem, kâdiem tâ savâkta, un saskaòâ ar šo politiku vai jebkuru piemçrojamu konkrçta pakalpojuma privâtuma paziòojumu. Mçs pârskatâm mûsu datu ieguves, glabâðanas un apstrâdâðanas kârtîbu, lai nodrošinâtu tikai tâdas personiskas informâcijas ieguvi, glabâðanu un apstrâdi, kas nepieciešama mûsu pakalpojumu uzlabošanai. Mçs veicam piemçrotus pasâkumus, lai nodrošinâtu apstrâdâtâs personiskâs informâcijas precizitâti, pilnîgumu un aktualitâti, bet lietotâju personiskâs informâcijas aktualizçðana vai izlabošana nepieciešamîbas gadîjumâ ir atkarîga no mûsu lietotâjiem.

Piekïuve personiskajai informâcijai un tâs aktualizçðana

Kad jûs izmantojat Google pakalpojumus, mçs veicam labticîgus pasâkumus, lai nodrošinâtu jums piekïuvi savai personiskajai informâcijai un ïautu šos datus izlabot, ja tie ir nepareizi, vai pçc jûsu pieprasîjuma izdzçstu ðâdus datus, ja to saglabâðanu nepieprasa likums vai tâ nav nepieciešama likumîgos uzòçmçjdarbîbas nolûkos. Pirms apstrâdât ðâdus pieprasîjumus, mçs lûdzam attiecîgajiem lietotâjiem identificçt sevi un informâciju, kuras piekïuve, izlabošana vai izdzçðana tiek pieprasîta, un mçs varam atteikties apstrâdât pieprasîjumus, kas nepamatoti atkârtojas vai ir nepamatoti sistemâtiski, prasa neproporcionâli lielu tehnisko ieguldîjumu, pakïauj riskam citu privâtumu vai kuru izpilde bûtu ârkârtîgi nepraktiska (piemçram, pieprasîjumi attiecîbâ uz informâciju, kas tiek glabâta dublçjumkasetçs) vai piekïuve kuriem citâdi netiek pieprasîta. Visos gadîjumos, kad mçs atïaujam piekïuvi informâcijai un tâs izlabošanu, mçs to darâm bez maksas, izòemot gadîjumus, kad tas prasa neproporcionâli lielas pûles. Dažiem no mûsu pakalpojumiem atðíiras kârtîba, kâdâ notiek piekïuve lietotâja personiskajai informâcijai, tâs izlabošana vai izdzçðana. Papildu informâcija par šo kârtîbu ir sniegta konkrçtajos privâtuma paziòojumos vai bieži uzdotajos jautâjumos par šiem paziòojumiem.

Saistîbu izpilde

Google regulâri pârskata atbilstîbu šai politikai. Lûdzu, nekautrçjieties uzdot jautâjumus vai izteikt bažas saistîbâ ar šo politiku vai Google îstenoto personiskâs informâcijas apstrâdi sazinoties ar mums, izmantojot šo tîmekïa vietni vai rakstot mums uz

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Saòemot formâlu rakstisku sûdzîbu uz šo adresi, Google sazinâs ar lietotâju, kurš izteicis sûdzîbu, lai uzklausîtu raduðâs bažas. Mçs sadarbosimies ar attiecîgajâm kontrolçjošajâm iestâdçm, tostarp vietçjâm datu aizsardzîbas varas iestâdçm, lai izskatîtu visas tâs sûdzîbas par personisku datu nodošanu, kuras nav iespçjams atrisinât starp Google un konkrçto personu.

Ðîs politikas izmaiòas

Lûdzu, òemiet vçrâ, ka ðî privâtuma politika laiku pa laikam var mainîties. Šajâ politikâ paredzçtâs jûsu tiesîbas netiks ierobežotas bez skaidri izteiktas jûsu piekrišanas, un mçs prognozçjam, ka lielâkâ daïa ðâdu izmaiòu bûs nelielas. Jebkurâ gadîjumâ mçs publicçsim visas politikas izmaiòas šajâ lappusç un, ja izmaiòas bûs bûtiskas, mçs sniegsim îpašu paziòojumu (tostarp – dažiem pakalpojumiem – nosûtîsim paziòojumu par politikas izmaiòâm uz e-pastu). Katra ðîs politikas versija tiks identificçta lappuses augšdaïâ, norâdot tâs spçkâ stâðanâs datumu, un mçs arî saglabâsim privâtuma politikas iepriekðçjâs versijas arhîvâ aplûkošanai.

Ja jums rodas papildu jautâjumi vai bažas saistîbâ ar šo politiku, lûdzu, nekautrçjieties sazinâties ar mums jebkurâ laikâ, izmantojot šo tîmekïa vietni vai rakstot mums uz

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Google lietotnes
Galvenā izvēlne