To archiwalna wersja naszej Polityki prywatności. Zobacz aktualną wersję lub wszystkie poprzednie.

Zasady zachowania prywatności Google

14 października 2005 r.

W Google wiemy, że prywatność jest ważna. Niniejsze Zasady dotyczą wszystkich produktów, usług i witryn oferowanych przez firmę Google Inc. lub jej podmioty zależne (zbiorczo zwane „usługami” Google). Ponadto, jeśli do wyjaśnienia naszych działań związanych z ochroną prywatności konieczne są szczegółowe informacje, publikujemy oddzielne informacje o ochronie prywatności, zawierające opis przetwarzania danych osobowych w poszczególnych usługach. Do informacji tych prowadzą linki w polu nawigacji z lewej strony ekranu.

Google stosuje amerykańskie zasady ochrony danych osobowych dotyczące powiadamiania, możliwości wyboru, przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i przestrzegania oraz jest zarejestrowanym uczestnikiem programu ochrony danych osobowych Ministerstwa Handlu USA.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Zasad, skontaktuj się z nami za pośrednictwem tej witryny lub pocztą tradycyjną pod adresem

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Zbierane informacje i sposoby ich użycia:

Oferujemy wiele usług, takich jak wyszukiwarka Google, w których nie trzeba się rejestrować w celu założenia konta ani podawać żadnych danych osobowych. Aby świadczyć pełny zakres usług, możemy zbierać następujące typy informacji:

 • Informacje podawane przez użytkownika – gdy rejestrujesz się w celu założenia konta Google albo innej usługi lub promocji Google, w przypadku której wymagana jest rejestracja, prosimy o podanie Twoich danych osobowych (takich jak nazwisko, adres e-mailowy i hasło konta). W przypadku niektórych usług, takich jak nasze programy reklamowe, wymagamy również podania informacji o karcie kredytowej lub innym rachunku płatniczym. Informacje te przechowujemy w postaci zaszyfrowanej na bezpiecznych serwerach. Informacje podane na koncie możemy łączyć z informacjami z innych usług Google lub innych firm w celu zwiększania przydatności usług sieciowych dla użytkownika oraz podnoszenia ich jakości. W niektórych usługach dostępna jest opcja uniemożliwienia łączenia takich informacji.
 • Pliki cookie Google – gdy wyświetlasz stronę Google, wysyłamy co najmniej jeden plik cookie – mały plik zawierający ciąg znaków – do Twojego komputera w celu jednoznacznego zidentyfikowania Twojej przeglądarki. Stosujemy pliki cookie w celu podniesienia jakości usług poprzez przechowywanie preferencji użytkowników i śledzenie trendów, na przykład sposobów wyszukiwania informacji przez użytkowników. Większość przeglądarek domyślnie przyjmuje pliki cookie, ale użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucać wszystkie pliki cookie lub uzyskiwać informację o próbie przesłania pliku cookie. Niektóre funkcje lub usługi Google mogą jednak nie działać prawidłowo w razie wyłączenia plików cookie.
 • Informacje w dziennikach – gdy korzystasz z usług Google, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę przesłania żądania oraz jeden lub więcej plików cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.
 • Komunikacja z użytkownikami – wszelką korespondencję skierowaną do Google możemy przechowywać w celu odpowiadania na pytania, reagowania na żądania i ulepszania naszych usług.
 • Witryny stowarzyszone – niektóre nasze usługi oferujemy w połączeniu z innymi witrynami. Dane osobowe podawane w tych witrynach mogą być przekazywane do Google w celu umożliwienia świadczenia usługi. Dane te przetwarzamy zgodnie z niniejszymi Zasadami. Witryny stowarzyszone mogą stosować inne zasady ochrony prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z tymi zasadami.
 • Linki – Google może prezentować linki w formacie umożliwiającym nam rejestrowanie kliknięć tych linków. Używamy tych informacji w celu podnoszenia jakości naszej technologii wyszukiwania, wyświetlania dostosowanych treści oraz do celów reklamowych. Więcej informacji na temat linków i przekierowań adresów URL można znaleźć na stronie Najczęściej zadawane pytania.
 • Inne witryny – niniejsze Zasady zachowania prywatności dotyczą witryn internetowych i usług stanowiących własność i prowadzonych przez Google. Nie sprawujemy kontroli nad witrynami wyświetlanymi jako wyniki wyszukiwania lub linki w naszych różnych usługach. Inne witryny mogą umieszczać własne pliki cookie lub inne pliki na Twoim komputerze, zbierać dane lub żądać od Ciebie podania danych osobowych.

Google przetwarza dane osobowe jedynie w celach opisanych w odpowiednich Zasadach zachowania prywatności i/lub informacjach o ochronie prywatności dotyczących poszczególnych usług. Cele te, oprócz wyżej wymienionych, obejmują:

 • Zapewnianie naszych produktów lub usług użytkownikom, włącznie z wyświetlaniem dostosowanych treści i reklam;
 • Audyt, badania i analizy mające na celu świadczenie, ochronę i ulepszanie naszych usług;
 • Utrzymywanie sprawności technicznej naszej sieci;
 • Opracowywanie nowych usług.

Dodatkowe szczegóły na temat sposobu przetwarzania danych osobowych można znaleźć w informacjach o ochronie prywatności dotyczących poszczególnych usług.

Google przetwarza dane osobowe na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w innych krajach. W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe na serwerze znajdującym się poza krajem użytkownika. Możemy przetwarzać dane osobowe w celu świadczenia naszych własnych usług. W niektórych przypadkach możemy przetwarzać dane osobowe w imieniu i zgodnie z instrukcjami podmiotów trzecich, takich jak nasi partnerzy reklamowi.

Możliwości decyzji dotyczących danych osobowych

Gdy rejestrujesz się w usłudze, która wymaga rejestracji, prosimy Cię o podanie danych osobowych. Informacje te mogą być użyte w innych celach tylko za Twoją zgodą.

Jeśli zaproponujemy użycie danych osobowych w jakichkolwiek celach innych niż opisane w niniejszych Zasadach i/lub informacjach o ochronie prywatności dotyczących poszczególnych usług, zaoferujemy również skuteczną metodę wykluczenia możliwości użycia danych osobowych w innych celach. Nie będziemy zbierać ani używać informacji poufnych w celach innych niż opisane w niniejszych Zasadach i/lub informacjach o ochronie prywatności dotyczących poszczególnych usług, o ile nie uzyskamy wcześniej Twojej zgody.

Możesz odmówić podania danych osobowych we wszystkich naszych usługach. W takim przypadku Google może nie być w stanie świadczyć tych usług na Twoją rzecz.

Udostępnianie informacji

Google udostępnia dane osobowe innym firmom lub osobom spoza Google tylko w następujących okolicznościach:

 • Za zgodą użytkownika. W celu udostępnienia jakichkolwiek poufnych danych osobowych prosimy o wyrażenie na to zgody.
 • Informacje takie przekazujemy naszym podmiotom zależnym lub innym zaufanym firmom albo osobom w celach przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Od osób trzecich wymagamy wyrażenia zgody na przetwarzanie takich danych według naszych instrukcji z zachowaniem zgodności z niniejszymi Zasadami oraz z zachowaniem wszelkich innych właściwych środków ochrony tajności i bezpieczeństwa.
 • Uważamy, że udzielenie dostępu, umożliwienie użytkowania, zabezpieczenie lub ujawnienie takich informacji jest w uzasadnionych okolicznościach konieczne do (a) spełnienia wymogów stosownego prawa, przepisów, procedur prawnych lub prawomocnego żądania instytucji państwowych, (b) egzekwowania odpowiednich Warunków korzystania z usług, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń, (c) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów dotyczących możliwego oszustwa, związanych z bezpieczeństwem lub technicznych, (d) zapewnienia ochrony przed nieodwracalną szkodą dotyczącą praw, własności lub bezpieczeństwa Google, użytkowników Google lub publicznego zgodnie z wymaganiami prawa lub możliwościami prawnie dozwolonymi.

W razie fuzji, przejęcia lub dowolnej formy sprzedaży Google lub niektórych albo wszystkich aktywów Google, użytkownik zostanie o tym powiadomiony przed przeniesieniem jego danych osobowych i objęciu ich innymi zasadami ochrony danych osobowych.

Możemy udostępniać podmiotom trzecim niektóre łączne dane inne niż osobowe, takie jak liczba użytkowników wyszukujących określone hasło lub liczba użytkowników, którzy kliknęli określoną reklamę. Informacje takie nie umożliwiają identyfikacji żadnego użytkownika.

We wszelkich dodatkowych kwestiach dotyczących zarządzania i użytkowania danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pod niżej wymienionym adresem.

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Są to środki takie jak wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, a także fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy, kontrahenci i agenci Google, którym dostęp do tych danych jest niezbędny w celu prowadzenia, opracowywania lub ulepszania naszych usług. Osoby te są związane zobowiązaniami dochowania tajemnicy i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i sankcjami karnymi.

Integralność danych

Google przetwarza dane osobowe jedynie w celach, do których zostały zebrane i zgodnie z niniejszymi Zasadami lub wszelkimi stosownymi informacjami o ochronie prywatności dotyczącymi poszczególnych usług. Kontrolujemy nasze procedury zbierania, przechowywania i przetwarzania danych, aby zbierać, przechowywać i przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do świadczenia lub ulepszania naszych usług. Dokładamy starań, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były poprawne, kompletne i aktualne, ale w kwestiach ewentualnego aktualizowania i poprawiania danych osobowych jesteśmy zależni od naszych użytkowników.

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom usług Google dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych danych lub usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa lub legalnymi celami związanymi z prowadzeniem działalności. Przed rozpatrzeniem takich żądań prosimy użytkowników o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, do których chcą uzyskać dostęp, poprawić je lub usunąć. Możemy odmówić rozpatrywania żądań bezzasadnie przesyłanych wielokrotnie lub systematycznie, wymagających przesadnych nakładów prac technicznych, prowadzących do naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (na przykład dotyczących informacji znajdujących się na taśmowych kopiach zapasowych) lub do których dostęp nie jest faktycznie konieczny. Dostęp i poprawienie danych umożliwiamy bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków, w których wiąże się to z nieproporcjonalnym nakładem sił i środków. Niektórych naszych usług dotyczą inne procedury udostępniania, poprawiania lub usuwania danych osobowych użytkowników. Więcej szczegółów na temat tych procedur zawierają odpowiednie informacje o ochronie prywatności lub Najczęściej zadawane pytania dotyczące poszczególnych usług.

Przestrzeganie zasad

Google systematycznie kontroluje zgodność swoich działań z niniejszymi Zasadami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Zasad lub przetwarzania danych osobowych w firmie Google, skontaktuj się z nami za pośrednictwem tej witryny lub pocztą tradycyjną pod adresem

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

W razie otrzymania oficjalnej skargi na piśmie pod tym adresem Google kontaktuje się z autorem skargi w celu jej rozpatrzenia. Będziemy współpracować z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, włącznie z lokalnymi urzędami ochrony danych osobowych, nad rozpatrzeniem wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć bezpośrednio między Google a zainteresowaną osobą.

Zmiany niniejszych zasad

Należy zauważyć, że niniejsze Zasady zachowania prywatności mogą się zmieniać. Prawa użytkownika wynikające z niniejszych Zasad nie zostaną ograniczone bez jednoznacznej zgody użytkownika. Sądzimy, że ewentualne zmiany będą w większości drobne. Niemniej jednak, wszelkie zmiany Zasad będą publikowane na tej stronie, a o ewentualnych istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysyłką e-maili powiadamiających o zmianach Zasad). Każda wersja niniejszych Zasad będzie opatrzona u góry strony datą wejścia w życie, a starsze wersje niniejszych Zasad zachowania prywatności będą dostępne do wglądu użytkowników w naszym archiwum.

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Zasad, skontaktuj się z nami za pośrednictwem tej witryny lub pocztą tradycyjną pod adresem

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Aplikacje Google
Menu główne