Toto je archivovaná verzia Pravidiel ochrany osobných údajov Zobrazte si aktuálnu verziu alebo všetky predchádzajúce verzie.

Pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti Google

Posledná zmena: 14. októbra 2005

V spoločnosti Google si uvedomujeme, že ochrana osobných údajov je pre našich používateľov dôležitá. Tieto zásady sa týkajú všetkých produktov, služieb a internetových stránok ponúkaných spoločnosťou Google alebo jej dcérskymi spoločnosťami, resp. pridruženými spoločnosťami (spoločne nazvané „služby poskytované spoločnosťou Google“). Tam, kde sú potrebné ďalšie podrobné údaje, aby sme vysvetlili postupy ochrany osobných údajov, uvádzame navyše osobitné upozornenia k ochrane osobných údajov, ktoré opisujú, ako jednotlivé služby spracovávajú osobné údaje, ktoré sú dostupné na navigačnom paneli naľavo od tohto upozornenia.

Spoločnosť Google dodržiava pravidlá ochrany súkromných údajov US Safe Harbor, ktoré sa týkajú ich zverejnenia, výberu, ďalšieho prenosu, bezpečnosti, ucelenosti, prístupu a získavania údajov, a je registrovaná v rámci programu safe harbor Amerického ministerstva obchodu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov kontaktujte nás prostredníctvom našich webových stránok alebo nám napíšte na adresu

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Údaje, ktoré získavame, a ako ich používame

Poskytujeme mnoho služieb, ktoré od vás nevyžadujú založenie účtu, resp. nám neposkytujú osobné údaje, ako je napríklad hľadanie v službe Google. Aby sme vám poskytli plnohodnotné služby, môžeme zbierať nasledujúce druhy informácií:

 • Informácie, ktoré poskytujete – Keď zakladáte účet Google alebo sa prihlasujete k inej službe poskytovanej spoločnosťou Google alebo zadávate reklamu, ktorá vyžaduje registráciu, požadujeme vaše osobné údaje (ako napr. vaše meno, e-mailovú adresu, heslo k účtu). Pre určité služby, ako napr. reklamné programy, požadujeme tiež kreditné karty alebo ďalšie informácie o účte, ktoré však zachovávame v kódovanej forme a na zabezpečených serveroch. Aby sme vám poskytli lepšie pohodlie a zvýšili kvalitu našich služieb, môžeme kombinovať poskytnuté informácie s údajmi, ktoré ste poskytli v rámci iných služieb Google alebo tretím stranám. V prípade niektorých služieb vám umožníme, aby ste sa mohli rozhodnúť kombinovať takéto informácie.
 • Súbory cookie spoločnosti Google – Keď navštívite stránku spoločnosti Google, do vášho počítača vám zašleme jeden alebo viaceré súbory cookie - ide o malý súbor, ktorý obsahuje reťazec znakov a ktorý jedinečne identifikuje váš prehliadač. Využívame súbory cookie, aby sme zvýšili kvalitu našich služieb ukladaním preferencií používateľa a sledovaním používateľských trendov, napr. ako ľudia hľadajú. Väčšina prehliadačov je spočiatku nastavená tak, aby prijímala súbory cookie, svoj prehliadač ale môžete nastaviť tak, aby odmietol súbory cookie alebo vám oznámil, kedy sa súbor cookie zaslal. Niektoré služby a funkcie Google však nemôžu fungovať správne, ak sú súbory cookie neaktívne.
 • Protokolové údaje – Keď používate služby Google, váš server automaticky zaznamená informáciu, ktorú pošle váš prehliadač kedykoľvek navštívite webovú stránku. Tieto serverové protokoly môžu zahŕňať údaje, ako vašu webovú požiadavku, adresu internetového protokolu, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky a jeden alebo viacero súborov cookie, ktoré môžu jedinečne identifikovať váš prehliadač.
 • Komunikácia s používateľmi – Keď budete posielať e-mail alebo inak komunikovať so spoločnosťou Google, môžeme si túto komunikáciu ponechať za účelom spracovania vašich žiadostí, odpovedania na vaše požiadavky a zlepšenia kvality našich služieb.
 • Pridružené stránky – Ponúkame naše služby v spojení s inými webovými stránkami. Osobné údaje, ktoré poskytujete týmto stránkam, môžu byť zaslané spoločnosti Google za účelom dodávky služby. Tieto informácie sú spracované v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. Pridružené stránky môžu mať odlišné postupy ochrany osobných údajov a my vám odporúčame, aby ste si prečítali ich Zásady ochrany osobných údajov.
 • Odkazy – Google môže uvádzať odkazy v takom formáte, ktorý nám umožní sledovať, či boli využité. Tieto informácie využívame za účelom zvýšenia kvality svojej technológie vyhľadávania, prispôsobeného obsahu a reklamy. Viac informácií o odkazoch a presmerovaných adresách URL nájdete na našej stránke Časté otázky.
 • Ďalšie stránky – Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú v prípade webových stránok a služieb, ktoré vlastní a prevádzkuje spoločnosť Google. Nevykonávame kontrolu nad stránkami zobrazenými ako výsledky vyhľadávania alebo odkazmi pochádzajúcimi z rámca našich rôznych služieb. Tieto ďalšie stránky môžu umiestňovať svoje vlastné súbory cookie alebo iné súbory do vášho počítača, zbierať údaje alebo vyžiadať od vás osobné údaje.

Spoločnosť Google spracováva osobné údaje iba za účelom opísaným v príslušných Zásadách ochrany osobných údajov alebo upozorneniach o ochrane osobných údajov pre určité služby. Také účely ďalej zahŕňajú:

 • Poskytovanie produktov a služieb používateľom, vrátane zobrazovania prispôsobeného obsahu a reklám;
 • Kontrolu, výskum a analýzu za účelom údržby, ochrany a zdokonalenia našich služieb;
 • Zabezpečenie technického fungovania našej siete; a
 • Vývoj nových služieb.

Viac informácií o našom spôsobe spracovávania osobných údajov môžete nájsť, keď sa odvoláte na upozornenia o ochrane osobných údajov v súvislosti s konkrétnymi službami.

Spoločnosť Google spracováva osobné údaje na serveroch v Spojených štátoch amerických a v iných krajinách. V niektorých prípadoch spracovávame osobné údaje na serveroch, ktoré sú umiestnené mimo vašej krajiny. Osobné údaje môžeme spracovávať za účelom poskytovania svojich vlastných služieb. V niektorých prípadoch môžeme spracovať osobné údaje v mene a v súlade s pokynmi tretej strany vystupujúcej ako naši reklamní partneri.

Možnosti pre osobné údaje

Keď sa prihlásite do konkrétnej služby, ktorá si vyžaduje registráciu, požiadame vás o vaše osobné údaje. Ak tieto údaje použijeme za iným účelom, ako je účel, za ktorým sa zozbierali, ešte predtým vás požiadame o váš súhlas.

Ak navrhneme použitie osobných údajov za inými účelmi, ako sú účely opísané v týchto Zásadách alebo v upozorneniach týkajúcich sa určitých služieb, ponúkneme vám účinný spôsob, ako odstúpiť z použitia osobných údajov pre tieto iné účely. Nebudeme zbierať alebo používať dôverné informácie za inými účelmi, ako sú účely opísané v týchto Pravidlách alebo v upozorneniach týkajúcich sa určitých služieb, iba ak predtým dostaneme váš súhlas.

Môžete odmietnuť odoslať osobné údaje nejakej našej službe, v tomto prípade spoločnosť Google nebude schopná poskytovať vám takéto služby.

Zdieľanie informácií

Spoločnosť Google zdieľa osobné údaje s inými spoločnosťami alebo jednotlivcami mimo spoločnosti Google iba v prípade nasledujúcich obmedzených okolností:

Máme váš súhlas. Požadujeme súhlas s účasťou na zdieľaní akýchkoľvek dôverných osobných údajov.

Také údaje poskytujeme svojim pobočkám, sesterským spoločnostiam alebo iným dôveryhodným podnikom a osobám za účelom spracovania osobných údajov vo vašom mene. Požadujeme, aby tieto strany súhlasili so spracovaním takých údajov založenom na našich pokynoch a v súlade s týmito Zásadami a ďalšie príslušné opatrenia, ktoré sa týkajú zachovania ich dôvernosti a bezpečnosti.

Veríme, že prístup, používanie, uchovávanie či zverejnenie takých informácií je zdôvodniteľné a potrebné za účelom (a) dodržania príslušného zákona, predpisu, právneho postupu alebo vymožiteľného vládneho nariadenia, (b) vymáhania uplatniteľných Podmienok poskytovania služby, vrátane vyšetrovania ich možného porušenia, (c) zistenia, zabránenia alebo iného riešenia problematiky podvodu, bezpečnosti alebo technických otázok alebo (d) ochrany pred bezprostredne hroziacou ujmou na právach, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Google, jej používateľov alebo verejnosti tak, ako to vyžaduje alebo povoľuje zákon.

Ak sa spoločnosť Google stane účastníkom zlúčenia, nadobudnutia alebo inej formy predaja časti alebo všetkého svojho majetku, predtým, ako sa osobné údaje prevedú a stanú sa predmetom iných Zásad ochrany osobných údajov, budete o tom oboznámení.

S tretími stranami môžeme zdieľať určité časti zozbieraných, neosobných údajov, ako je napríklad počet používateľov, ktorí vyhľadávali konkrétny termín, alebo koľko používateľov kliklo na konkrétnu reklamu. Také informácie neidentifikujú vašu osobu.

V prípade ďalších otázok o spravovaní alebo využívaní osobných údajov nás kontaktujte na nižšie uvedenej adrese.

Bezpečnosť údajov

Vykonávame osobitné bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany proti neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenej zmene, zverejneniu či zničeniu údajov. Tieto zahŕňajú vnútorné hodnotenia našich postupov pri zbieraní, ukladaní a spracovávaní údajov a našich bezpečnostných opatrení, ako aj opatrenia týkajúce sa fyzickej bezpečnosti za účelom ochrany proti neoprávnenému prístupu do systémov, v ktorých ukladáme osobné údaje.

Obmedzujeme prístup k osobným údajom iba na zamestnancov, zmluvných partnerov a sprostredkovateľov spoločnosti Google, ktorí tieto informácie potrebujú vedieť, aby mohli rozvíjať a zdokonaľovať naše služby. Títo jednotlivci sú viazaní zachovaním dôvernosti a môžu sa stať predmetom disciplinárneho konania, vrátane ukončenia pracovného vzťahu a trestného konania, pokiaľ nesplnia tieto povinnosti.

Integrita údajov

Spoločnosť Google spracováva osobné informácie iba za účelmi, za ktorými sa zozbierali, a v súlade s týmito Zásadami alebo inými uplatniteľnými upozorneniami o ochrane osobných údajov v súvislosti s určitými službami. Kontrolujeme postupy pri zbieraní, ukladaní a spracovávaní údajov, aby sme zabezpečili, že zbierame, ukladáme a spracovávame osobné údaje potrebné za účelom poskytovania alebo zdokonalenia našich služieb. Vykonávame racionálne kroky, aby sme zabezpečili, že osobné údaje, ktoré spracovávame, sú presné, úplné a aktuálne, závisí však od našich používateľov, nakoľko aktualizujú alebo opravujú svoje osobné údaje, keď je to potrebné.

Prístup a aktualizácia osobných údajov

Pri využívaní služieb spoločnosti Google sa čo najlepšie usilujeme poskytnúť vám prístup k vašim osobným údajom, umožniť vám opraviť tieto údaje, ak sú nepresné, či ich odstrániť na vašu žiadosť, ak zákon nevyžaduje inak alebo ak nemusia byť zachované na oprávnené obchodné účely. Jednotlivých používateľov požiadame, aby sa identifikovali a tiež informácie, ku ktorým je žiadaný prístup na opravu alebo odstránenie ešte pred spracovaním takých požiadaviek. Môžeme odmietnuť spracovanie požiadaviek, ktoré sa nezmyselne opakujú alebo sú systematické, vyžadujú prílišný technický výkon, ohrozujú súkromie iných alebo by boli príliš nepraktické (napríklad požiadavky týkajúce sa údajov nachádzajúcich sa na záložných páskach) alebo ku ktorým sa inak nevyžaduje prístup. V prípadoch, keď ide o prístup k údajom a o ich opravu, tieto služby poskytujeme zadarmo. Výnimkou sú prípady, ktoré by vyžadovali prílišný výkon. Niektoré z našich služieb majú rôzne postupy na prístup, opravu alebo odstránenie osobných údajov o používateľoch. Podrobnosti o týchto postupoch poskytujeme v osobitných upozorneniach o ochrane osobných údajov alebo v častých otázkach, týkajúcich sa týchto služieb.

Vymáhanie

Spoločnosť Google pravidelne kontroluje súlad s týmito Zásadami. So svojimi otázkami týkajúcimi sa týchto Zásad alebo narábania s osobnými údajmi spoločnosťou Google sa obráťte na kontakt prostredníctvom tejto webovej stránky alebo nám napíšte na adresu

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Po obdržaní formálne napísaných sťažností na túto adresu postupuje spoločnosť Google tak, že kontaktuje sťažujúceho sa používateľa v súvislosti s jeho/jej otázkami. Aby sme vyriešili sťažnosti týkajúce sa prenosu osobných údajov, ktoré nedokáže spoločnosť Google vyriešiť sama s daným jednotlivcom, budeme spolupracovať s príslušnými regulačnými orgánmi, vrátane miestnych orgánov ochrany údajov.

Zmeny týchto zásad

Uvedomte si, že tieto Zásady ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas zmeniť. V rámci týchto Zásad nebudeme obmedzovať vaše práva bez vášho výslovného súhlasu a očakávame, že väčšina zmien bude bezvýznamných. Napriek všetkému budeme zmeny oznamovať na tejto stránke a ak pôjde o dôležité zmeny, poskytneme výraznejšie upozornenie (vrátane upozornenia e-mailom na zmeny v Zásadách pre niektoré služby). Každá verzia týchto Zásad sa v hornej časti stránky identifikuje prostredníctvom svojho dátumu nadobudnutia účinnosti. Uchovávame aj predchádzajúce verzie Zásad ochrany osobných údajov v archíve, aby ste si ich mohli opätovne prečítať.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa týchto Zásad nás kedykoľvek kontaktujte na tejto webovej stránke alebo na adrese

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka