Det här är en arkiverad version av vår integritetspolicy. Du kan läsa den aktuella versionen eller alla tidigare versioner.

Googles sekretesspolicy

14 oktober 2005

På Google vet vi att sekretess är viktigt. Den här policyn gäller alla produkter, tjänster och webbplatser som Google Inc. eller dess dotterbolag eller närstående bolag tillhandahåller (tillsammans benämnda Googles ”tjänster”). Där mer detaljerad information behövs för att förklara våra sekretessmetoder publicerar vi dessutom separata sekretessmeddelanden som beskriver hur vissa tjänster behandlar personlig information. De finns i navigeringsfältet till vänster om det här meddelandet.

Google följer de amerikanska så kallade Safe Harbor-reglerna vad gäller meddelanden, val, vidare överföring, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och tillämpning och är registrerade i USA:s handelsdepartements Safe Harbor-program.

Om du har några frågor som rör denna policy får du gärna kontakta oss på engelska genom vår webbplats eller skriva till oss på

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Information vi samlar in, och hur den används

Vi har många tjänster som inte kräver att du registrerar dig för ett konto eller tillhandahåller någon personlig information, till exempel Google-sökning. För att kunna tillhandahålla alla våra tjänster kan vi samla in följande typer av information:

 • Information som du uppger – När du registrerar dig för ett Google-konto eller en annan Google-tjänst eller kampanj som kräver registrering frågar vi om personlig information (till exempel ditt namn, e-postadress och ett lösenord för kontot). För vissa tjänster, till exempel våra annonsprogram, frågar vi även om kreditkortsinformation eller annan kontoinformation som vi behåller i krypterad form på säkra servrar. Vi kan kombinera informationen som du tillhandahåller för ditt konto med information från andra Google-tjänster eller tredje part för att ge dig en bättre användarupplevelse och för att förbättra kvaliteten på våra tjänster. För vissa tjänster får du möjligheten att välja bort kombineringen av sådan information.
 • Google-cookies – När du besöker Google skickar vi en eller flera cookies – små filer som innehåller en teckensträng – till din dator som identifierar din webbläsare. Vi använder cookies för att förbättra kvaliteten på vår tjänst genom att lagra användarinställningar och spåra användartrender, till exempel hur folk söker. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies, men du kan återställa webbläsaren så att den inte tar emot några cookies eller så att den visar när en cookie skickas. Du bör dock vara medveten om att vissa Google-funktioner eller -tjänster inte fungerar som de ska om du väljer att inte ta emot cookies.
 • Logginformation – När du använder Googles tjänster registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar när du besöker en webbplats. Dessa serverloggar kan innefatta information som din webbförfrågan, IP-adress, webbläsarens typ, webbläsarens språk, datum och tid för din förfrågan och en eller flera cookies som kan identifiera din webbläsare.
 • Användarkommunikation – När du skickar e-post eller annan kommunikation till Google kan vi behålla dem för att behandla dina frågor, svara på din förfrågan och förbättra våra tjänster.
 • Närstående webbplatser – Vi tillhandahåller vissa av våra tjänster i anknytning till andra webbplatser. Personlig information som du uppger till de webbplatserna kan skickas till Google för att tillhandahålla tjänsten. Vi behandlar sådan information i enlighet med denna policy. Dessa närstående webbplatser kan ha andra sekretessmetoder, och vi rekommenderar att du läser deras sekretesspolicyer.
 • Länkar – Google kan presentera länkar i ett format som gör det möjligt för oss att spåra om någon har klickat på dem. Vi använder den här informationen för att förbättra kvaliteten på vår sökteknik, vårt anpassade innehåll samt annonsering. Om du vill ha mer information om länkar och hänvisningsadresser går du till Vanliga frågor.
 • Andra webbplatser – Den här sekretesspolicyn gäller webbplatser och tjänster som ägs och drivs av Google. Vi har ingen kontroll över webbplatserna som visas som sökresultat eller länkar i våra olika tjänster. Dessa andra webbplatser kan placera sina egna cookies eller andra filer på din dator eller samla in data eller personlig information från dig.

Google behandlar bara personlig information för de syften som beskrivs i tillämplig Sekretesspolicy och/eller tillämpligt sekretessmeddelande för specifika tjänster. Förutom vad som nämns ovan innefattar sådana syften:

 • att tillhandahålla våra produkter och tjänster till användarna, inklusive sådana som visar anpassat innehåll och annonsering;
 • att granska, forska och analysera för att underhålla, skydda och förbättra våra tjänster;
 • att se till att vårt nätverk fungerar rent tekniskt; och
 • att utveckla nya tjänster.

Du kan få mer information om hur vi behandlar personlig information i sekretessmeddelandena för specifika tjänster.

Google behandlar personlig information på våra servrar i USA och i andra länder. I vissa fall behandlar vi personlig information på en server utanför ditt eget land. Vi kan behandla personlig information för att kunna tillhandahålla våra tjänster. I vissa fall kan vi behandla personlig information å tredje parts vägnar och enligt deras instruktioner, till exempel våra annonseringspartners.

Val för personlig information

När du registrerar dig för en viss tjänst som kräver registrering ber vi dig om personlig information. Om vi använder den här informationen på ett annat sätt än för det syfte vi angav när den samlades in frågar vi om ditt samtycke innan vi använder den.

Om vi vill använda personlig information för syften som inte beskrivs i denna policy och/eller i de specifika tjänsternas meddelanden kommer vi att tillhandahålla ett effektivt sätt att välja att din personliga information inte används för dessa syften. Vi samlar inte in eller använder känslig information för andra syften än vad som anges i denna policy och/eller i de specifika tjänsternas meddelanden om vi inte har fått ditt medgivande först.

Du kan välja att inte skicka personlig information till någon av våra tjänster, men då kanske inte Google kan tillhandahålla dessa tjänster.

Informationsdelning

Google delar bara personlig information med andra företag eller privatpersoner i följande begränsade fall:

 • Vi har ditt medgivande. Vi kräver aktivt medgivande för att dela någon känslig personlig information.
 • Vi tillhandahåller sådan information till våra dotterbolag, närstående företag eller andra tillförlitliga företag eller privatpersoner för att behandla personlig information å våra vägnar. Vi kräver att dessa parter godkänner att behandla informationen efter våra anvisningar och i överensstämmelse med denna Sekretesspolicy, samt att de vidtar andra lämpliga åtgärder för konfidentialitet och säkerhet.
 • Vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådan information i rimlig mån är nödvändig för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, regel, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet, (b) tillse att tillämpliga Användarvillkor följs, inklusive undersökning av möjliga brott mot dem, (c) upptäcka, förhindra eller på andra sätt komma tillrätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem eller (d) skydda mot skador i Googles rättigheter, egendom eller säkerhet, Googles användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Om Google blir föremål för en sammanslagning, ett köp eller någon form av försäljning av några eller samtliga tillgångar meddelar vi detta innan personlig information överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Med tredje part kan vi dela viss samlad, icke-personlig information, till exempel antalet användare som söker en viss term, eller hur många användare som klickar på en viss annons. Sådan information kan inte kopplas till dig personligen.

Om du har ytterligare frågor om hanteringen eller användningen av personlig information får du gärna kontakta oss på adressen nedan.

Informationssäkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att obehöriga får tillgång till eller kan ändra, avslöja eller förstöra data. Detta inkluderar interna granskningar av våra metoder och säkerhetsåtgärder för att samla in, lagra eller behandla data, samt fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till system där vi lagrar personliga data.

Vi begränsar åtkomsten till personlig information till Googles anställda, leverantörer eller agenter som behöver känna till informationen för att kunna driva, utveckla eller förbättra våra tjänster. Dessa personer har tystnadsplikt och kan bli föremål för bland annat avsked eller åtal om de inte uppfyller sina åtaganden.

Dataintegritet

Google behandlar bara personlig information för de syften som den samlades in under och i enlighet med denna policy eller tillämpliga tjänstspecifika sekretessmeddelanden. Vi granskar våra metoder för insamling, lagring och behandling av data för att se till att vi bara samlar in, lagrar och behandlar den personliga information som krävs för att tillhandahålla eller förbättra våra tjänster. Vi vidtar rimliga åtgärder för att tillse att den personliga information som vi behandlar är korrekt, komplett och aktuell, men våra användare måste uppdatera eller korrigera sin personliga information när det behövs.

Komma åt och uppdatera personlig information

När du använder Googles tjänster strävar vi efter att ge dig åtkomst till din personliga information och antingen korrigera data om den är felaktig eller ta bort data på ditt initiativ om den inte på annat sätt måste behållas av lagmässiga skäl eller av berättigade affärsskäl. Vi ber enskilda användare att identifiera sig och den information de vill komma åt, korrigera eller ta bort innan vi behandlar en sådan förfrågan, och vi kan avböja att behandla förfrågningar som upprepar sig onödigt mycket eller är systematiska, kräver orimliga tekniska åtgärder, sätter andras sekretess i fara eller som är extremt opraktiska (till exempel begäran om information som finns på säkerhetskopieringsband) eller när åtkomst inte annars krävs. När vi tillhandahåller åtkomst till och korrigering av information sker detta utan extra kostnad, förutom om det kräver en oproportionerligt stor ansträngning. Vissa av våra tjänster använder olika processer för att få åtkomst till, korrigera eller ta bort en användares personliga information. Mer information om processerna tillhandahåller vi i sekretessmeddelandena eller Vanliga frågor för dessa tjänster.

Tillämpning

Google granskar regelbundet att vi följer denna policy. Om du har ytterligare frågor som rör den här policyn eller Googles behandling av personlig information får du gärna kontakta oss på engelska genom den här webbplatsen eller skriva till oss på

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

När vi får formella, skriftliga klagomål på den här adressen är det Googles policy att kontakta personen i fråga angående problemet. Vi samarbetar med lämplig myndighet, inklusive lokala myndigheter för dataskydd, för att komma till rätta med klagomål som rör överföring av personlig information som inte kan lösas mellan Google och en privatperson.

Ändringar i denna policy

Observera att denna Sekretesspolicy kan komma att ändras. Vi inskränker inte dina rättigheter under den här policyn utan ditt uttryckliga medgivande och vi tror att de flesta ändringar av det här slaget blir av mindre omfattning. Vi publicerar ändå alla ändringar av policyn på den här sidan, och om ändringarna är betydande ser vi till att meddelandet syns tydligt (bland annat, för vissa tjänster, meddelande per e-post av policyändringar). Alla versioner av denna policy har det datum de träder i kraft högst upp på sidan, och vi sparar även tidigare versioner av den här Sekretesspolicyn i ett arkiv där du kan granska dem.

Om du har ytterligare frågor som rör denna policy får du gärna när som helst kontakta oss på engelska genom den här webbplatsen eller på

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Googles appar
Huvudmeny