Det här är en arkiverad version av vår integritetspolicy. Du kan läsa den aktuella versionen eller alla tidigare versioner.

Sekretesspolicy

Senast ändrad: 11 mars 2009 (visa arkiverade versioner)

På Google tycker vi att sekretess och integritet är viktigt. Den här sekretesspolicyn gäller för alla produkter, tjänster och webbplatser från Google Inc. eller dess dotterbolag eller närstående företag, med undantag för DoubleClick (DoubleClicks sekretesspolicy) och Postini (Postinis personuppgiftspolicy). Dessa kallas gemensamt för Googles ”tjänster”. I de fall då vår sekretesspolicy behöver förklaras ytterligare lägger vi till kompletterande sekretessmeddelanden som förklarar hur personuppgifter hanteras i specifika tjänster. Dessa meddelanden finns i Googles sekretesscenter.

Google följer de amerikanska principerna för skyddad zon angående meddelanden, val, vidarebefordran, säkerhet, skydd för personuppgifter, åtkomst och tillämpning. Google är registrerat i U.S. Department of Commerce Safe Harbor-program.

Om du har några frågor om sekretesspolicyn får du gärna kontakta oss på webbplatsen eller skriva till oss på

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Vilken information vi samlar in och hur den används

Vi tillhandahåller ett antal tjänster som inte kräver att du registrerar dig för ett konto eller att du ger oss några personuppgifter, till exempel Google Webbsökning. För att kunna ge dig hela vårt utbud av tjänster kan vi samla in följande typer av information:

 • Information som du lämnar – När du registrerar dig för ett Google-konto eller någon annan Google-tjänst eller kampanj som kräver att du registrerar dig frågar vi efter dina personuppgifter (till exempel namn, e-postadress och kontolösenord). För vissa tjänster, till exempel våra annonseringsprogram, behöver vi dessutom kreditkortsinformation eller annan betalningsinformation. Sådana uppgifter sparas alltid i krypterat format på säkra servrar. Vi kan kombinera information du skickar på ditt konto med information från andra Google-tjänster eller från tredje part för att ge dig en bättre upplevelse och för att förbättra kvaliteten i våra tjänster. För vissa tjänster kan vi ge dig möjlighet att välja bort att informationen kombineras.
 • Cookies – När du besöker Google skickar vi en eller flera cookies – små filer som innehåller en teckensträng – till din dator eller enhet. Filen identifierar din webbläsare. Vi använder cookies för att förbättra kvaliteten i vår tjänst, inklusive för att spara användarinställningar, för att förbättra sökresultaten och annonsvalet och för att spåra användartrender, till exempel hur folk söker. Google använder också cookies i annonstjänster för att hjälpa annonsörer och publicister att skapa och hantera annonser på Internet. Vi kan placera en eller flera cookies i din webbläsare när du besöker en webbplats, inklusive Google-webbplatser som använder våra annonscookies, och visar eller klickar på en annons från Googles annonstjänster.
 • Logginformation – När du använder Googles tjänster registrerar Google automatiskt information som webbläsaren skickar varje gång du besöker en webbplats. Dessa serverloggar kan innehålla information som webbegäran, Internet Protocol-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för begäran och en eller flera cookies som kan identifiera webbläsaren.
 • Användarkommunikation – När du skickar e-post eller andra typer av meddelanden till Google kan vi spara kommunikationen för att kunna behandla dina frågor, svara på dina begäranden och förbättra våra tjänster.
 • Anslutna Google-tjänster på andra webbplatser – Vi tillhandahåller vissa av våra tjänster på eller genom andra webbplatser. De personuppgifter som du anger på dessa webbplatser kan skickas till Google när tjänsten tillhandahålls. Sådana uppgifter hanteras enligt denna sekretesspolicy. De anslutna webbplatserna som tillhandahåller våra tjänster kan hantera personuppgifter på andra sätt, och vi uppmuntrar dig att läsa deras sekretesspolicyer.
 • Gadgets – Google kan tillhandahålla program från tredje part genom sina tjänster. Den information som samlas in av Google när du aktiverar en gadget eller ett annat program hanteras enligt den här sekretesspolicyn. Information som samlas in av programmets eller gadgetens leverantör hanteras i enlighet med leverantörens sekretesspolicy.
 • Positionsinformation – Google tillhandahåller positionsaktiverade tjänster, till exempel Google Maps för mobilen. Om du använder dessa tjänster kan Google få information om din position (till exempel GPS-signaler från en mobilenhet) eller information som kan användas för att beräkna en position (till exempel mobil-ID).
 • Länkar – Google kan visa länkar i ett format som gör att vi kan hålla reda på om länkarna har följts. Vi använder informationen för att förbättra kvaliteten i vår sökteknik, vårt anpassade innehåll och våra annonser. Läs mer om länkar och omdirigerade webbadresser.
 • Andra webbplatser – Den här sekretesspolicyn gäller bara för Googles tjänster. Vi har ingen kontroll över de webbplatser som visas i sökresultat, över webbplatser där Googles program, produkter eller tjänster används eller över länkar i våra olika tjänster. Dessa andra webbplatser kan också placera cookies eller andra filer på din dator, samla in data eller fråga efter personuppgifter från dig.

Google behandlar bara personuppgifter i de syften som beskrivs i den här sekretesspolicyn och/eller i kompletterande sekretessmeddelanden för specifika tjänster. Förutom ovanstående inkluderar dessa syften att:

 • tillhandahålla våra tjänster, inklusive visning av anpassat innehåll och annonser;
 • undersöka, forska och analysera i syfte att upprätthålla, skydda och förbättra våra tjänster;
 • säkerställa att vårt nätverk fungerar;
 • skydda Googles och Googles användares rättigheter och egendom och
 • utveckla nya tjänster.

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns i de kompletterande sekretessmeddelandena för specifika tjänster.

Google behandlar personuppgifter på våra servrar i USA och i andra länder. I vissa fall behandlar vi personuppgifter på en server utanför ditt eget land. Vi kan behandla personuppgifter i syfte att tillhandahålla våra egna tjänster. I vissa fall kan vi behandla personuppgifter för och i enlighet med instruktioner från tredje part, till exempel våra annonseringspartners.

Valmöjligheter för personuppgifter

När du registrerar dig för en tjänst där registrering krävs ber vi dig fylla i personuppgifter. Om vi använder uppgifterna på ett annat sätt än i det syfte som de samlats in i frågar vi efter ditt samtycke först.

Om vi vill använda personuppgifterna i andra syften än dem som beskrivs i denna sekretesspolicy och/eller i sekretessmeddelanden för specifika tjänster får du först möjlighet att välja att personuppgifterna inte ska användas i dessa syften. Vi varken samlar in eller använder känslig information i andra syften än dem som beskrivs i den här sekretesspolicyn och/eller i kompletterande sekretessmeddelanden för specifika tjänster om vi inte först har fått ditt samtycke till detta.

De flesta webbläsare är grundinställda så att cookies accepteras, men du kan ställa in webbläsaren så att inga cookies tas emot eller så att du får ett meddelande när en skickas. Vissa av Googles funktioner och tjänster fungerar kanske inte korrekt om du inaktiverar cookies.

Google använder annonscookien DoubleClick på AdSense-partnerwebbplatser och i vissa Google-tjänster för att hjälpa annonsörer och partners att skapa och hantera annonser på hela Internet. Du kan visa, redigera och hantera dina annonsinställningar för den här cookien i hanteraren för annonsinställningar. Du kan också välja att inte använda DoubleClick-cookien när som helst med DoubleClicks stoppcookie.

Du kan välja att personuppgifter inte ska skickas till några av våra tjänster. I så fall kanske Google inte kan erbjuda dig dessa tjänster.

Informationsdelning

Google delar bara personuppgifter med andra företag och personer utanför Google i följande begränsade fall:

 • Vi har ditt samtycke. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela dina känsliga personuppgifter med andra.
 • Vi ger sådana uppgifter till våra dotterbolag, närstående bolag eller andra företag och personer vi litar på i syfte att bearbeta personuppgifter för vår räkning. Dessa parter måste förbinda sig att behandla dessa uppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.
 • Vi har anledning att tro att åtkomst till, bevarande av och avslöjande av sådana uppgifter är rimligen nödvändiga för att (a) följa tillämplig lagstiftning, bestämmelse, juridisk process eller tvingande myndighetsbegäran, (b) tillämpa gällande användarvillkor, inklusive undersökning av potentiella brott mot dessa, (c) identifiera, förhindra eller på annat sätt åtgärda bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem, eller (d) skydda rättigheter, egendom eller säkerhet som tillhör Google, dess användare eller allmänheten mot skada när det krävs eller är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Om Google skulle vara part i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning av hela eller delar av företagets tillgångar kommer vi att säkerställa att alla personuppgifter som ingår i sådana transaktioner hanteras konfidentiellt och vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och faller under någon annan sekretesspolicy.

Vi kan dela viss sammanställd, icke personlig information med tredje part, till exempel hur många användare som sökt efter ett visst ord eller hur många användare som klickat på en viss annons. Sådan information kan inte användas för att identifiera dig personligen.

Kontakta oss på adressen nedan om du har andra frågor om hur personuppgifter hanteras och används.

Informationssäkerhet

Vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda information mot obehörig åtkomst, ändring, yppande och förstörelse. Detta inkluderar intern granskning av våra rutiner för insamling, lagring och bearbetning av data samt fysiska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system där personuppgifter lagras.

Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till Googles anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna driva, utveckla och förbättra våra tjänster. Dessa personer är bundna av åtaganden beträffande behandling av personuppgifter och kan straffas med disciplinåtgärder, inklusive uppsägning och åtal, om de inte följer reglerna.

Dataintegritet

Google behandlar bara personuppgifter i de syften som de samlas in för och i enlighet med denna sekretesspolicy och eventuella tjänstespecifika sekretessmeddelanden. Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data så att vi bara samlar in, lagrar och behandlar de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster, eller på annat sätt som tillåts enligt denna policy. Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, fullständiga och aktuella, men vi är beroende av att användarna uppdaterar eller korrigerar sina personuppgifter när det behövs.

Få åtkomst till och uppdatera personuppgifter

När du använder Googles tjänster gör vi vårt bästa för att ge dig åtkomst till dina personuppgifter så att du kan korrigera felaktiga uppgifter eller ta bort information om du vill, förutsatt att informationen inte måste sparas enligt lag eller av giltiga verksamhetsskäl. Vi ber enskilda användare identifiera sig själva och de uppgifter som ska visas, korrigeras eller tas bort innan en sådan begäran behandlas. Vi kan neka att bearbeta en begäran som är orimligt upprepande eller systematisk, som kräver oproportionerligt tekniskt arbete, som riskerar andras sekretess, som skulle vara mycket opraktisk (till exempel en begäran om information som finns på band för säkerhetskopior) eller för vilken åtkomst av annan anledning inte krävs. I de fall vi ger åtkomst till uppgifter och korrigering gör vi det utan avgift, förutom i de fall det kräver oproportionerligt arbete. För vissa av våra tjänster finns andra rutiner för åtkomst till och korrigering och borttagning av användares personuppgifter. Information om dessa rutiner finns i sekretessmeddelandena eller i de vanliga frågorna för de specifika tjänsterna.

Tillämpning

Google granskar regelbundet att sekretesspolicyn efterlevs. Om du har frågor eller funderingar om den här sekretesspolicyn eller om Googles hantering av personuppgifter får du gärna kontakta oss här på webbplatsen eller skriva till oss på

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

När vi får formella skriftliga klagomål till den här adressen är Googles policy att kontakta användaren i ärendet. Vi samarbetar med myndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter, för att lösa eventuella klagomål rörande överföring av personuppgifter om saken inte kan lösas mellan Google och användaren.

Ändringar i sekretesspolicyn

Observera att sekretesspolicyn kan ändras. Vi kommer inte att försämra dina rättigheter enligt sekretesspolicyn utan ditt uttryckliga medgivande och vi förväntar oss att de flesta ändringar blir av det mindre slaget. Oavsett detta kommer vi att anslå alla ändringar av sekretesspolicyn på den här sidan och om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande (inklusive e-postmeddelanden om ändringar av sekretesspolicyn för vissa tjänster). Varje version av den här sekretesspolicyn identifieras högst upp på sidan med det datum den gäller från. Dessutom finns tidigare versioner av den här sekretesspolicyn i vårt arkiv så att du kan läsa dem.

Om du har fler frågor eller funderingar kring den här sekretesspolicyn får du gärna kontakta oss när som helst på den här webbplatsen eller på

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Googles appar
Huvudmeny