Toto je archivovaná verze zásad ochrany osobních údajů. Zobrazte aktuální verzi nebo všechny předchozí verze.

Zásady ochrany osobních údajů

Datum poslední úpravy: 20. října 2011 (zobrazit archivované verze)

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny produkty, služby a weby, které nabízí Google Inc. nebo její dceřiné společnosti nebo přidružené společnosti, s výjimkou služby Postini (Zásady ochrany osobních údajů Postini). Někdy můžeme pro konkrétní služby zveřejnit sdělení k ochraně osobních údajů nebo materiály v Centru nápovědy, které poskytují podrobnější informace o konkrétních produktech.

Pokud máte nějaké dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím našich webových stránek nebo nám napište na adresu

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Informace, které shromažďujeme, a jak je využíváme

Můžeme shromažďovat následující typy informací:

 • Informace, které nám poskytnete – Při registraci Učtu Google vás žádáme o zadání osobních informací. Abychom vám poskytli větší pohodlí a zlepšili kvalitu svých služeb, můžeme údaje poskytnuté pod vaším účtem kombinovat s informacemi z jiných služeb Google nebo informacemi od třetích stran. U některých služeb vám můžeme poskytnout možnost kombinování takových informací zakázat. Chcete-li se o informacích přidružených k vašemu Učtu dozvědět více, můžete použít službu Google Dashboard. Pokud služby Google používáte pomocí svého Účtu Google Apps, poskytuje společnost Google tyto služby ve spojení nebo jménem vašeho správce domény. Váš správce bude mít přístup do vašeho účtu a k vašemu e-mailu. Další informace získáte v zásadách ochrany osobních údajů vašeho správce domény.
 • Soubory cookie – Když navštívíte některou ze stránek Google, odešleme do vašeho počítače nebo jiného zařízení jeden nebo více souborů cookie. Soubory cookie používáme pro zlepšení kvality svých služeb, včetně uložení předvoleb uživatelů, zlepšení výsledků vyhledávání a výběru reklam, a ke sledování uživatelských trendů, například jak lidé vyhledávají. Google využívá soubory cookie i ve svých reklamních službách, kde inzerentům a vydavatelům pomáhají spouštět a spravovat reklamy na webu a ve službách Google.
 • Přihlašovací údaje – Když přistupujete ke službám Google prostřednictvím prohlížeče, aplikace nebo jiného klienta, naše servery automaticky zaznamenávají určité údaje. Tyto protokoly serveru mohou obsahovat informace, jako je váš webový požadavek, vaše interakce se službou, adresa internetového protokolu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku nebo jeden či více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč nebo váš účet.
 • Komunikace s uživateli – Když odešlete e-mail či jiné sdělení Google, můžeme si toto sdělení ponechat, abychom mohli zpracovat vaše dotazy, odpovědět na vaše požadavky a zlepšit naše služby. Pokud odesíláte zprávy SMS do některé z našich služeb, která tuto funkci podporuje, nebo z takové služby zprávy SMS přijímáte, můžeme shromažďovat a uchovávat informace spojené s těmito zprávami, jako je telefonní číslo, operátor přidružený k danému telefonnímu číslu, obsah zprávy a datum a čas transakce. Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k tomu, abychom vás informovali o našich službách.
 • Přidružené služby Google na jiných stránkách – Některé své služby poskytujeme na jiných webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Osobní údaje, které těmto stránkám poskytnete, mohou být odeslány společnosti Google za účelem dodání služby. Takové informace zpracováváme podle těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Aplikace třetích stran – Google může prostřednictvím svých služeb zpřístupnit aplikace třetích stran, jako jsou gadgety nebo rozšíření. Informace, které při povolení aplikace třetí strany shromáždí společnost Google, jsou zpracovávány podle těchto Zásad ochrany osobních údajů. Informace shromážděné třetí stranou poskytující aplikaci se řídí jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů.
 • Údaje o poloze – Google poskytuje služby určování polohy, jako jsou Mapy Google a Latitude. Pokud tyto služby používáte, může Google přijímat informace o vaší aktuální poloze (např. signály GPS odesílané mobilním zařízením) nebo informace, pomocí kterých lze určit vaši přibližnou polohu (např. identifikátor buňky).
 • Jedinečné číslo aplikace – Některé služby, například Google Toolbar, zahrnují jedinečné číslo aplikace, které není přidruženo k vašemu účtu ani k vám. Toto číslo a informace o instalaci (např. typ operačního systému a číslo verze) mohou být odeslány do Google, když službu nainstalujete nebo odinstalujete a když služba pravidelně kontaktuje naše servery (například za účelem žádosti o automatické aktualizace softwaru).
 • Další stránky – Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro služby Google. Neodpovídáme za stránky, které jsou zobrazeny jako výsledky vyhledávání, za stránky, které obsahují aplikace, produkty nebo služby Google nebo odkazy z našich různých služeb. Tyto další stránky do vašeho počítače mohou umístit své vlastní soubory cookie nebo jiné soubory, shromažďovat data nebo po vás požadovat osobní údaje.

Kromě výše uvedeného můžeme shromažďované informace využít k následujícím účelům:

 • poskytování, udržování, ochraně a zlepšování našich služeb (včetně inzertních služeb) a vývoji nových služeb; a
 • ochraně práv a majetku společnosti Google nebo našich uživatelů.

Pokud tyto údaje budeme chtít použít k jinému účelu, než za jakým byly shromážděny, nejprve vás požádáme o souhlas.

Společnost Google zpracovává osobní údaje pomocí vlastních serverů v USA a v dalších zemích. V některých případech zpracováváme osobní údaje mimo území vaší země.

Volby

Můžete využít službu Google Dashboard ke zobrazení a ovládání informací uložených ve vašem Google Účtu.

Většina prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie, svůj prohlížeč ale můžete nastavit tak, aby soubory cookie odmítal, nebo aby vám každý zaslaný soubor cookie oznámil. Některé služby a funkce Google nemusí fungovat správně, pokud jsou soubory cookie neaktivní.

Na partnerských stránkách služby AdSense a v určitých službách používá Google reklamní soubor cookie DoubleClick, který inzerentům a vydavatelům pomáhá spouštět a spravovat reklamy na webech. Nastavení reklam přidružené k tomuto souboru cookie můžete zobrazit, upravit a spravovat prostřednictvím Manažera nastavení reklam. Kromě toho se kdykoli můžete rozhodnout soubory cookie DoubleClick nepřijímat, a to pomocí souboru cookie DoubleClick pro odmítnutí cookie.

Sdílení informací

Google sdílí osobní údaje s jinými společnostmi nebo osobami mimo Google pouze v následujících omezených případech:

 • Máme váš souhlas. V případě sdílení jakýchkoli citlivých osobních údajů požadujeme váš výslovný souhlas.
 • Takové údaje poskytujeme svým pobočkám, přidruženým společnostem nebo jiným důvěryhodným podnikům a osobám za účelem zpracování osobních údajů naším jménem. Vyžadujeme, aby tyto strany souhlasily se zpracováním údajů podle našich pokynů a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a všemi dalšími příslušnými opatřeními za účelem utajení a zabezpečení.
 • Jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým informacím, jejich použití, uchování nebo zveřejnění takových informací jsou nutné za účelem: (a) dodržení platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vynutitelného státního požadavku, (b) uplatnění platných Smluvních Podmínek, včetně vyšetření jakéhokoli jejich možného porušení, (c) zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým či bezpečnostním problémům nebo (d) ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti Google, jeho uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Pokud se Google zúčastní sloučení nebo akvizice nebo jakýmkoli způsobem prodá část nebo veškerý svůj majetek, zajistíme důvěrnost všech osobních údajů dotčených takovou transakcí a .předtím, než budou osobní údaje převedeny a začnou se na ně vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, tuto skutečnost oznámíme.

Zabezpečení informací

Podnikáme příslušná bezpečností opatření na ochranu údajů před neoprávněným přístupem, neoprávněnými úpravami, zveřejněním nebo zničením. Mezi tato opatření patří interní kontrola našich postupů při shromažďování, skladování a zpracování a kontrola bezpečnostních opatření, včetně vhodného šifrování a fyzického zabezpečení proti neoprávněnému přístupu do systémů, kam ukládáme osobní údaje.

Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na zaměstnance Google, smluvní partnery a zástupce, kteří tyto informace potřebují, aby je za nás mohli zpracovat. Tito jednotlivci jsou vázáni povinností mlčenlivosti a v případě porušení tohoto závazku mohou být podrobeni disciplinárnímu řízení, včetně ukončení spolupráce a trestního stíhání.

Přístup k osobním údajům a jejich aktualizace

Při používání služeb Google usilujeme v dobré víře o to, abychom vám poskytli přístup k vašim osobním údajům a umožnili vám je opravit, pokud jsou nesprávné, nebo je odstranit, pokud jejich zachování nevyžaduje zákon nebo oprávněné obchodní účely. Před zpracováním takových požadavků jednotlivé uživatele žádáme, aby se identifikovali a uvedli, ke kterým informacím chtějí přístup nebo je opravit či odstranit, přičemž můžeme odmítnout zpracování požadavků, které se bezdůvodně opakují nebo jsou soustavné, vyžadují nepřiměřené technické úsilí, ohrožují soukromí jiných nebo by byly krajně nepraktické (například požadavky související s informacemi na záložních páskách), nebo ke kterým není jinak vyžadován přístup. V každém případě, pokud poskytujeme přístup k údajům a jejich opravu, jedná se o službu zdarma, s výjimkou případů, kdy by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Pokud své informace smažete, vzhledem ke způsobu poskytování určitých služeb může ještě nějakou dobu trvat, nežli jsou zničeny jejich reziduální kopie na našich aktivních serverech a mohou zůstávat na našich záložních systémech. Další informace naleznete v Centrech Nápovědy příslušných služeb.

Vymáhání

Společnost Google dodržuje rámec Safe Harbor mezi USA a EU a rámec Safe Harbor mezi USA a Švýcarskem. Tyto rámce byly stanoveny ministerstvem obchodu Spojených států amerických a týkají se shromažďování, využívání a uchovávání osobních údajů obyvatel členských států EU a Švýcarska. Společnost Google získala osvědčení, že dodržuje principy zásad ochrany osobních údajů stanovených programem Safe Harbor týkající se sdělení, volby, dalšího přenosu, zabezpečení, integrity dat, přístupu a vymáhání. Více informací o programu Safe Harbor a osvědčení společnosti Google najdete na webu programu Safe Harbor.

Google vykonává pravidelné kontroly dodržování těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud obdržíme formální písemnou stížnost, v souladu s pravidly Google kontaktujeme uživatele, který nám stížnost zaslal, v jeho záležitosti. Za účelem vyřešení všech stížností ohledně přenosu osobních údajů, které nelze vyřešit mezi Google a danou osobou, budeme spolupracovat s příslušnými regulačními orgány včetně lokálních orgánů pro ochranu osobních údajů.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času měnit. Vaše práva vyplývající z těchto Zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny Zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce a pokud se bude jednat o významnější změny, budeme vás informovat výrazněji (včetně toho, že v případě některých služeb můžeme změny Zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto Zásad ochrany osobních údajů také uchováme v archivu, kde si je můžete přečíst.

Aplikace Google
Hlavní nabídka