To archiwalna wersja naszej Polityki prywatności. Zobacz aktualną wersję lub wszystkie poprzednie.

Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 20 października 2011 (wyświetl wersje archiwalne)

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów, usług i witryn oferowanych przez firmę Google Inc. albo jej podmioty zależne lub stowarzyszone, z wyjątkiem firmy Postini (Polityka prywatności firmy Postini). Niekiedy w celu dokładnego opisania naszych produktów publikujemy dotyczące ich informacje na temat ochrony prywatności oraz materiały w Centrum pomocy.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej witryny lub poczty tradycyjnej, pisząc na adres

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania

Możemy gromadzić następujące typy informacji:

 • Informacje podawane przez użytkownika – podczas rejestracji w celu założenia konta Google prosimy użytkownika o podanie danych osobowych. Informacje podane przez użytkownika na koncie możemy łączyć z informacjami z innych usług Google lub firm w celu zwiększania przydatności usług i podnoszenia ich jakości. W przypadku niektórych usług jest dostępna opcja, dzięki której można uniemożliwić łączenie takich informacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat danych powiązanych z kontem użytkownika, należy skorzystać z Pulpitu nawigacyjnego Google. W przypadku korzystania z usług Google w połączeniu z kontem Aplikacji Google, Google świadczy te usługi wspólnie z administratorem domeny użytkownika lub w jego imieniu. Administrator ma dostęp do danych na koncie użytkownika, w tym do poczty e-mail. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności określonej przez administratora domeny.
 • Pliki cookie – gdy użytkownik odwiedza witrynę Google, wysyłamy do jego komputera lub innego urządzenia co najmniej jeden plik cookie. Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych reklam oraz śledzeniu trendów, dotyczących na przykład sposobów wyszukiwania informacji. Ponadto firma Google wykorzystuje pliki cookie w swoich usługach reklamowych w celu ułatwienia reklamodawcom i wydawcom zarządzania reklamami oraz wyświetlania ich w sieci i w usługach Google.
 • Informacje w dziennikach – gdy uzyskujesz dostęp do usług Google za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji lub innego klienta, nasze serwery automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto użytkownika.
 • Komunikacja z użytkownikami – możemy przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do firmy Google, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać nasze usługi. Możemy gromadzić i przechowywać informacje dotyczące wiadomości SMS wymienianych z naszymi usługami zapewniającymi taką funkcjonalność, np. informacje o numerze telefonu, operatorze sieci bezprzewodowej powiązanym z danym numerem telefonu, treść wiadomości oraz datę i godzinę operacji. Adres e-mail użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie naszych usług.
 • Usługi stowarzyszone Google w innych witrynach – niektóre nasze usługi oferujemy w innych witrynach lub za ich pośrednictwem. Dane osobowe podawane w tych witrynach mogą być przesyłane do firmy Google w celu umożliwienia świadczenia usługi. Takie informacje przetwarzamy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 • Aplikacje innych firm – firma Google w ramach oferowanych usług może udostępniać aplikacje innych firm, takie jak gadżety lub rozszerzenia. Informacje zbierane przez firmę Google po włączeniu aplikacji innej firmy są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Informacje zbierane przez dostawcę takiej aplikacji są objęte polityką prywatności tego dostawcy.
 • Informacje o lokalizacji – firma Google oferuje usługi lokalizacyjne, takie jak Mapy Google czy Współrzędne. Jeśli użytkownik korzysta z tych usług, firma Google może otrzymywać informacje o jego rzeczywistej lokalizacji (na przykład sygnały GPS wysyłane przez urządzenie przenośne) lub informacje, za pomocą których można określić lokalizację (na przykład identyfikator nadajnika sieci komórkowej).
 • Unikatowy numer aplikacji – niektóre usługi, takie jak pasek narzędzi Google Toolbar, zawierają unikatowy numer aplikacji, który nie jest powiązany ani z użytkownikiem, ani z jego kontem. Ten numer wraz z informacjami na temat danej instalacji (np. typ systemu operacyjnego, numer wersji) może zostać wysłany do Google podczas instalowania lub odinstalowywania takiej usługi, lub podczas okresowego kontaktowania się usługi z naszymi serwerami (na przykład w celu automatycznego zaktualizowania oprogramowania).
 • Inne witryny – niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie usług Google. Nie sprawujemy kontroli nad witrynami wyświetlanymi jako wyniki wyszukiwania, witrynami zawierającymi aplikacje, produkty lub usługi Google ani nad linkami w różnych naszych usługach. Inne witryny mogą umieszczać własne pliki cookie lub inne pliki na komputerze użytkownika, zbierać dane lub żądać podawania danych osobowych.

Oprócz wyżej wymienionych celów możemy wykorzystywać zgromadzone informacje do:

 • udostępniania, utrzymywania, ochrony i udoskonalania naszych usług (w tym usług reklamowych) oraz tworzenia nowych usług;
 • ochrony praw i własności firmy Google oraz użytkowników jej produktów.

Informacje te mogą zostać użyte w innym celu niż podany podczas ich gromadzenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika.

Firma Google przetwarza dane osobowe na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w innych krajach. W niektórych przypadkach dane osobowe są przetwarzane poza krajem użytkownika.

Możliwości wyboru

Aby sprawdzać i kontrolować informacje przechowywane na koncie Google, użytkownik może korzystać z Pulpitu nawigacyjnego Google.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, ale użytkownik może zmienić te ustawienia, aby móc odrzucać wszystkie pliki cookie lub uzyskiwać informacje o próbach ich przesłania. Jednak w przypadku wyłączenia obsługi plików cookie niektóre funkcje lub usługi Google mogą nie działać prawidłowo.

Firma Google używa reklamowego pliku cookie firmy DoubleClick w witrynach partnerskich AdSense i niektórych usługach Google w celu ułatwienia reklamodawcom i wydawcom wyświetlania reklam w sieci oraz zarządzania nimi. Użytkownik może wyświetlać preferencje reklam związane z tym plikiem cookie oraz zarządzać nimi przy użyciu Menedżera preferencji reklam. Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z pliku cookie firmy DoubleClick za pomocą opcji zapisującej specjalny plik cookie oznaczający rezygnację.

Udostępnianie informacji

Udostępniamy dane osobowe innym firmom lub osobom spoza firmy Google wyłącznie w następujących okolicznościach:

 • Użytkownik wyraził zgodę. W celu udostępnienia jakichkolwiek poufnych danych osobowych prosimy o wyrażenie na to zgody.
 • Informacje takie przekazujemy naszym podmiotom zależnym, firmom stowarzyszonym lub innym zaufanym firmom bądź osobom w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Od tych podmiotów wymagamy wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji według naszych instrukcji, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich innych odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa danych.
 • Uważamy, że udzielenie dostępu, umożliwienie użytkowania, zabezpieczenie lub ujawnienie takich informacji jest w uzasadnionych okolicznościach konieczne do (a) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub prawomocnego żądania instytucji państwowych, (b) egzekwowania odpowiednich Warunków korzystania z usługi, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń, (c) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów dotyczących oszustwa, bezpieczeństwa lub kwestii technicznych, (d) zapewnienia ochrony przed szkodami dotyczącymi praw, tytułów własności lub bezpieczeństwa firmy Google i użytkowników jej produktów oraz zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego zgodnie z wymogami prawa i w zakresie przez nie dozwolonym.

W przypadku fuzji, przejęcia lub dowolnej formy sprzedaży firmy Google bądź niektórych lub wszystkich jej aktywów zapewnimy poufność wszelkich danych osobowych wykorzystywanych w takich transakcjach oraz powiadomimy użytkownika przed przeniesieniem jego danych osobowych i objęciem ich inną Polityką prywatności.

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy, kontrahenci i przedstawiciele firmy Google, dla których jest on niezbędny w celu przetwarzania danych w naszym imieniu. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i ściganiem karnym.

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom usług Google dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa lub legalnymi celami dotyczącymi prowadzenia działalności. Przed zrealizowaniem takich żądań prosimy użytkowników o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, które mają zostać udostępnione, poprawione lub usunięte. Możemy odmówić realizacji żądań bezzasadnie przesyłanych wielokrotnie lub systematycznie, wymagających nadmiernych nakładów prac technicznych, prowadzących do naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (na przykład dotyczących informacji znajdujących się w kopiach zapasowych na taśmach) lub do których dostęp nie jest faktycznie konieczny. Udostępnianie i poprawianie danych jest bezpłatne z wyjątkiem przypadków, w których wymaga to nadmiernego nakładu pracy. Ze względu na sposób działania niektórych naszych usług po usunięciu informacji przez użytkownika kopie tych informacji mogą pozostawać przez pewien czas na naszych aktywnych serwerach, po czym przez ograniczony czas mogą pozostawać jeszcze w naszych systemach kopii zapasowych Więcej informacji można znaleźć w Centrach pomocy konkretnych usług.

Przestrzeganie zasad

Google przestrzega amerykańskich zasad ochrony danych osobowych „Safe Harbor” ustalonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, odnoszących się do Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, które dotyczą gromadzenia, używania oraz przetrzymywania danych personalnych obywateli Unii Europejskiej oraz Szwajcarii. Google potwierdza, iż stosuje się do amerykańskich zasad ochrony danych osobowych „Safe Harbor” w odniesieniu do powiadomień o celu gromadzenia danych osobowych, ich przekazywania, wyboru przeznaczenia danych osobowych, bezpieczeństwa danych, integralności danych, dostępu do danych oraz przestrzegania przepisów prawa. Dowiedz się więcej o zasadach ochrony danych osobowych „Safe Harbor” oraz certyfikatach Google na stronie dotyczącej zasad „Safe Harbor”

Firma Google regularnie kontroluje zgodność swoich działań z niniejszą Polityką prywatności. W przypadku otrzymania oficjalnej skargi na piśmie firma Google skontaktuje się z autorem skargi w celu jej rozpatrzenia. Będziemy współpracować z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć bezpośrednio między firmą Google a zainteresowaną osobą.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności). Zachowamy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Aplikacje Google
Menu główne