Toto je archivovaná verzia Pravidiel ochrany osobných údajov Zobrazte si aktuálnu verziu alebo všetky predchádzajúce verzie.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 20. októbra 2011 (zobraziť archivované verzie)

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky produkty, služby a webové stránky poskytované spoločnosťou Google Inc. a jej dcérskymi alebo spriaznenými spoločnosťami s výnimkou služby Postini (Pravidlá ochrany osobných údajov služby Postini). Niekedy môžeme pri konkrétnych produktoch uverejniť upozornenia týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo materiály Centra nápovedi, v ktorých sú podrobnejšie informácie o jednotlivých produktoch.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našich webových stránok alebo nám napíšte na nasledujúcu adresu:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Údaje, ktoré získavame, a ako ich používame

Môžeme zhromažďovať nasledujúce typy údajov:

 • Informácie, ktoré poskytnete – Pri registrácii do účtu Google Vás požiadame o osobné informácie. Aby sme vám poskytli vyšší štandard a zvýšili kvalitu našich služieb, môžeme Vami poskytnuté informácie k účtu kombinovať s údajmi z iných služieb Google alebo od tretích strán. V prípade niektorých služieb Vám môžeme dať možnosť takéto kombinovanie informácií zakázať. Viac sa o informáciách spojených s Vaším účtom môžete dozvedieť prostredníctvom Informačného panela Google. Ak používate služby Google v spojení s účtom Aplikácií Google, spoločnosť Google tieto služby poskytuje v spolupráci alebo v zastúpení Vášho správcu domény. Váš správca má prístup k informáciám o účte, vrátane vášho e-mailu. Informujte sa u svojho správcu domény o jeho pravidlách ochrany osobných údajov.
 • Súbory cookie – Keď navštívite stránky Google, pošleme do Vášho počítača alebo iného zariadenia jeden alebo viac súborov cookie. Súbory cookie používame na vylepšenie kvality našich služieb, vrátane ukladania predvolieb používateľov, zlepšovania výsledkov vyhľadávania a výberu reklám, a na sledovanie trendov medzi používateľmi, napríklad spôsobu vyhľadávania. Spoločnosť Google využíva súbory cookie aj vo svojich reklamných službách, kde inzerentom a vlastníkom webových stránok pomáhajú spúšťať a spravovať reklamy na webových stránkach a v ďalších službách Google.
 • Zaznamenávané informácie – Keď pristupujete k službám Google cez prehliadač, aplikáciu alebo iného klienta, naše servery automaticky zaznamenávajú určité informácie. Tieto denníky serverov môžu zahŕňať údaje, ako je Vaša webová požiadavka, interakcia so službou, IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas požiadavky a jeden alebo viacero súborov cookie, ktoré môžu jedinečne identifikovať Váš prehliadač alebo Váš účet.
 • Komunikácia používateľov – Ak odošlete spoločnosti Google e-mail alebo s ňou komunikujete iným spôsobom, môžeme si túto komunikáciu ponechať a použiť ju na spracovanie Vašich požiadaviek, zodpovedanie Vašich otázok a vylepšenie poskytovaných služieb. Ak odosielate alebo prijímate správy SMS do alebo z niektorej z našich služieb umožňujúcich odosielanie a príjem správ SMS, môžeme informácie súvisiace s týmito správami zhromažďovať – ide napríklad o informácie ako telefónne číslo, informácie o poskytovateľovi bezdrôtového pripojenia priradenému k telefónnemu číslu, obsah správy a dátum a čas transakcie. Na komunikáciu s Vami ohľadom poskytovaných služieb môžeme použiť Vašu e-mailovú adresu.
 • Pridružené služby Google na ďalších stránkach – Niektoré naše služby ponúkame na ale prostredníctvom ďalších webových stránok. Osobné údaje, ktoré poskytujete týmto stránkam, môžu byť zaslané spoločnosti Google za účelom poskytnutia služby. Takéto informácie spracovávame podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov.
 • Aplikácie tretej strany – Spoločnosť Google môže prostredníctvom svojich služieb sprístupniť aplikácie tretej strany, ako sú moduly gadget alebo rozšírenia. Ak povolíte aplikáciu tretej strany, budú informácie zhromaždené spoločnosťou Google spracované podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Informácie zhromaždené poskytovateľmi aplikácií tretej strany spadajú pod ich vlastné pravidlá ochrany osobných údajov.
 • Údaje o polohe – Spoločnosť Google poskytuje služby na určenie polohy, ako je služba Mapy Google a Latitude. Ak tieto služby používate, spoločnosť Google môže prijímať informácie o Vašej aktuálnej polohe (napr. signály GPS odoslané mobilným zariadením) alebo informácie, ktoré môžu byť použité na určenie približnej polohy (napr. identifikátor mobilného telefónu).
 • Jedinečné číslo aplikácie – Niektoré služby, ako napríklad Panel s nástrojmi Google, zahŕňajú jedinečné číslo aplikácie, ktoré nie je prepojené s Vaším účtom ani s Vašou osobou. Toto číslo a informácie o inštalácii (napr. typ operačného systému, číslo verzie) môžu byť odoslané spoločnosti Google pri inštalácii alebo odinštalovaní danej služby, keď taká služba pravidelne kontaktuje naše servery (napríklad pri žiadosti o automatickú aktualizáciu softvéru).
 • Iné stránky – Tieto pravidlá ochrany osobných údajov platia iba pre služby spoločnosti Google. Nemáme možnosť kontroly a nezodpovedáme za stránky, ktoré sú zobrazené ako výsledky vyhľadávania, za stránky, ktoré zahrnujú aplikácie Google, produkty alebo služby spoločnosti Google, alebo za odkazy v rámci našich služieb. Tieto ďalšie stránky do Vášho počítača môžu umiestňovať svoje vlastné súbory cookie alebo iné súbory, zbierať údaje alebo od Vás vyžiadať osobné údaje.

Okrem vyššie uvedeného môžeme použiť zhromažďované informácie za účelom:

 • poskytovania, udržiavania, ochrany a vylepšovania našich služieb (vrátane reklamných služieb) a vývoja nových služieb a
 • ochrany práv alebo vlastníctva spoločnosti Google alebo našich používateľov.

Ak tieto údaje budeme chcieť použiť na iné účely, než na ktoré boli zhromaždené, požiadame vás najprv o súhlas.

Spoločnosť Google spracováva osobné údaje na serveroch v Spojených štátoch amerických a v iných krajinách. V niektorých prípadoch spracovávame osobné údaje mimo Vašej krajiny.

Voľby

Informácie uložené vo Vašom účte Google môžete zobraziť a ovládať pomocou Informačného panela Google.

Väčšina prehliadačov je spočiatku nastavená tak, aby súbory cookie prijímali. Svoj prehliadač ale môžete nastaviť tak, aby súbory cookie odmietol alebo Vám odoslanie súboru cookie oznámil. Niektoré služby a funkcie Google však nemôžu fungovať správne, ak sú súbory cookie neaktívne.

Na partnerských stránkach služby AdSense a v určitých službách používa spoločnosť Google reklamný súbor cookie spoločnosti DoubleClick, ktorý inzerentom a majiteľom webových stránok pomáha spúšťať a spravovať reklamy na webových stránkach. Predvoľby reklám priradených k týmto súborom cookie môžete zobraziť a spravovať prostredníctvom Správcu predvolieb reklám. Okrem toho sa môžete kedykoľvek rozhodnúť súbory cookie spoločnosti DoubleClick neprijímať. Urobíte to prostredníctvom špeciálneho súboru cookie spoločnosti DoubleClick na odmietnutie reklamných súborov cookie.

Sprístupňovanie údajov

Spoločnosť Google sprístupňuje osobné údaje iným spoločnostiam alebo jednotlivcami mimo Google iba v nasledujúcich obmedzených prípadoch:

 • S Vaším súhlasom. Požadujeme výslovný súhlas so sprístupnením akýchkoľvek citlivých osobných údajov.
 • Poskytujeme tieto údaje našim dcérskym, spriazneným spoločnostiam alebo iným dôveryhodným partnerom alebo osobám na účely spracúvania osobných údajov naším menom. Požadujeme, aby tieto osoby spracúvali osobné údaje na základe našich pokynov a v súlade s týmito podmienkami a akýmikoľvek ďalšími príslušnými požiadavkami na dôvernosť a bezpečnosť.
 • Keď sa v dobrej viere domnievame, že prístup, použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie takých údajov je primerane potrebné k (i) splneniu povinností stanovených zákonom, právnym predpisom, v právnom konaní alebo k splneniu vynútiteľného správneho rozhodnutia, (b) uplatneniu príslušných Podmienok služby, vrátane vyšetrovania údajného porušenia, (c) zisteniu, predchádzaniu alebo inému postupu vo vzťahu k podvodu, bezpečnostným alebo technickým otázkam alebo (d) ochrane pred ujmou na právach, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Google, jeho používateľov alebo verejnosti ako je to požadované alebo dovolené právnymi predpismi.

Pokiaľ spoločnosť Google uskutoční spojenie, akvizíciu alebo akúkoľvek inú formu predaja časti alebo jej všetkého majetku, zaistíme dôvernosť osobných údajov v rámci takej transakcie a poskytneme oznámenie pred tým, ako budú osobné údaje prevedené a stanú sa predmetom iných pravidiel ochrany osobných údajov.

Zabezpečenie údajov

Prijímame zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia k ochrane proti neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenej zmene, sprístupneniu alebo zničeniu údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú interné kontroly zhromažďovania údajov, uchovávanie a spôsobov spracúvania a bezpečnostných opatrení, vrátane príslušného kódovania a spôsobu mechanického zabezpečenia k ochrane pred neoprávneným prístupom k systémom, kde uchovávame osobné údaje.

Prístup k osobným údajom obmedzujeme iba na zamestnancov spoločnosti Google, zmluvných partnerov a zástupcov, ktorí sa potrebujú oboznámiť s takými údajmi za účelom ich spracúvania pre našu spoločnosť. Tieto osoby sú viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a pokiaľ porušia tieto svoje povinnosti môžu byť proti nim zahájené disciplinárne postihy, vrátane ukončenia spolupráce a trestného stíhania.

Prístup a zmeny osobných údajov

Pri používaní služieb Google, sa Vám v dobrej viere snažíme umožniť prístup k osobným údajom a opraviť tieto údaje ak nie sú presné alebo vymazať také údaje na Vašu žiadosť ak už nie je vyžadované ich uchovávanie podľa právnych predpisov alebo oprávnenými obchodnými účelmi. Požadujeme identifikáciu od jednotlivých používateľov ako aj identifikáciu údajov, ku ktorým požadujú prístup, opravu alebo odstránenie, a to pred spracovaním takej žiadosti. Môžeme odmietnuť spracovať žiadosť, ktorá je nezmyselne opakovaná alebo sústavná, vyžaduje neprimerane technicky náročné spracovanie, ohrozuje súkromie ostatných alebo by bola príliš nepraktická (napríklad žiadosť vzťahujúca sa na údaje na záložných nosičoch) alebo pre ktorú nie je potrebný prístup. V každom prípade pri poskytovaní prístupu k a opravy údajov, poskytujeme túto služby bezplatne s výnimkou prípadov, keď spracovanie žiadosti vyžaduje neprimerané úsilie. Z dôvodu spôsobu údržby určitých služieb, môže trvať určitú dobu od Vášho vymazania údajov než budú vymazané záložné kópie z našich aktívnych serverov a môžu byť ponechané v našich záložných systémoch. Ďalšie informácie získate v Centrách nápovedi jednotlivých služieb.

Vymáhanie

Spoločnosť Google dodržiava princípy ochrany osobných údajov podľa ustanovení Ministerstva obchodu USA: U.S.-EU Safe Harbor a U.S.-Swiss Safe Harbor, týkajúce sa zbierania, použitia a uchovávania osobných údajov z členských krajín Euróskej únie a Švajčiarska. Spločnosť Google má certifikát o tom, že dodržiava Princípy ochrany osobných údajov Safe Harbor, týkajúce sa upozornení, výberu, ďalšieho prenosu, zabezpečenia, integrity údajov, prístupu a vymáhania. Viac informácií o programe Safe Harbor a zobrazenie certifikátu spoločnosti Google nájdete na tejto webovej stránke Safe Harbor.

Spoločnosť Google pravidelne preveruje súlad s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov. Po obdržaní oficiálnych písomných sťažností, spoločnosť Google v súlade s našimi pravidlami kontaktuje sťažovateľa ohľadom obsahu jeho sťažnosti. Budeme spolupracovať s príslušnými úradmi, vrátane príslušných miestnych úradov na ochranu osobných údajov, s ohľadom na vyriešenie akýchkoľvek sťažností na odovzdávanie osobných údajov, ktoré nebudú vyriešené medzi spoločnosťou Google a jednotlivým sťažovateľom.

Zmeny týchto Pravidiel ochrany osobných údajov

Prosím vezmite na vedomie, že tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť čas od času menené. Neobmedzíme Vaše práva podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov bez Vášho výslovného súhlasu. Uverejníme akékoľvek zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov na tejto stránke a pokiaľ sa bude jednať o podstatné zmeny poskytneme výraznejšie upozornenie (vrátane upozornenia na zmenu Pravidiel ochrany osobných údajov prostredníctvom e-mailu u niektorých služieb). Taktiež uchovávame predchádzajúce verzie týchto Pravidiel ochrany osobných údajov v archíve pre Vašu informáciu.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka