Det här är en arkiverad version av vår integritetspolicy. Du kan läsa den aktuella versionen eller alla tidigare versioner.

Sekretesspolicy

Senast ändrad: 20 oktober 2011 (visa arkiverade versioner)

Den här sekretesspolicyn gäller för alla produkter, tjänster och webbplatser från Google Inc. eller dess dotterbolag eller närstående företag, med undantag för Postini (Postinis sekretesspolicy). Ibland kommer vi att lägga upp produktspecifika meddelanden eller material från Hjälpcentret för att förklara våra produkter i mer detalj.

Om du har några frågor om sekretesspolicyn får du gärna kontakta oss via webbplatsen eller skriva till oss på

Sekretessfrågor
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Information vi samlar in och hur vi använder den

Vi kan inhämta följande typer av information:

 • Information som du lämnar – När du öppnar ett Google-konto ber vi dig om personuppgifter. Vi kan komma att kombinera information du skickar genom ditt konto med information från andra Google-tjänster eller från tredje part för att ge dig en bättre upplevelse och för att förbättra kvaliteten av våra tjänster. För vissa tjänster kan vi ge dig möjlighet att välja bort att informationen kombineras. Du kan använda Google Översikt för att läsa mer om den information som hör samman med ditt konto. Om du använder Googles tjänster tillsammans med ditt Google Apps-konto, erbjuder Google sådana tjänster i samarbete med eller på uppdrag av din domänadministratör. Din administratör kommer att ha tillgång till din kontoinformation inklusive din e-post. Konsultera din domänadministratörs sekretesspolicy för mer information.
 • Cookies – När du besöker Google skickar vi en eller flera cookies till din dator eller en annan enhet. Vi använder cookies för att förbättra kvaliteten av vår tjänst, bland annat för att spara användarinställningar, förbättra sökresultaten och annonsvalet och för att spåra användartrender, till exempel hur folk söker. Google använder också cookies i annonstjänster för att hjälpa annonsörer och utgivare att skapa och hantera annonser på Internet och inom ramen för Googles tjänster.
 • Logginformation – När du öppnar Googles tjänster via en webbläsare, ett program eller annan klient lagrar våra servrar automatiskt viss information. Dessa serverloggar kan innehålla information såsom webbegäran, din samverkan med en tjänst, Internet Protokoll-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för begäran och en eller flera cookies som kan identifiera webbläsaren eller ditt konto.
 • Användarkommunikation – När du skickar e-post eller andra typer av meddelanden till Google sparar vi eventuellt kommunikationen för att kunna behandla dina frågor, svara på din begäran och förbättra våra tjänster. När du skickar och tar emot SMS-meddelanden med våra tjänster som tillhandahåller SMS-funktioner, kan vi komma att samla in och spara information om dessa meddelanden. Informationen kan t.ex. omfatta telefonnummer, vilken operatör telefonnumret är knutet till, innehållet i meddelandet och datum och klockslag för transaktionen. Vi kan komma att använda din e-postadress för att kommunicera med dig om våra tjänster.
 • Anslutna tjänster från Google på andra webbplatser – Vi tillhandahåller vissa av våra tjänster på eller genom andra webbplatser. De personuppgifter som du anger på dessa webbplatser skickas eventuellt till Google för att tjänsten skall kunna tillhandahållas. Sådana uppgifter hanteras enligt denna sekretesspolicy.
 • Program från tredje part – Google tillhandahåller ibland program från tredje part genom sina tjänster, t.ex. gadgetar och tillägg. Den information som samlas in av Google när du aktiverar ett program från tredje part hanteras enligt den här sekretesspolicyn. Information som samlas in av programmets leverantör hanteras i enlighet med leverantörens sekretesspolicy.
 • Platsinformation – Google tillhandahåller platsaktiverade tjänster, till exempel Google Maps och Latitude. Om du använder dessa tjänster kan Google få information om var du befinner dig (till exempel GPS-signaler från en mobilenhet) eller information som kan användas för att lokalisera en plats (till exempel mobil-ID).
 • Unika programnummer – Vissa tjänster omfattar ett unikt programnummer som inte är kopplat till dig eller ditt konto, t.ex. Google Verktygsfält. Detta nummer och information om din installation (t.ex. typ av operativsystem, versionsnummer) kan komma att skickas till Google när du installerar eller avinstallerar denna tjänst, när denna tjänst regelbundet kontaktar våra servrar (exempelvis för att begära automatiska uppdateringar av mjukvaran).
 • Andra webbplatser – Den här sekretesspolicyn gäller bara för Googles tjänster. Vi har ingen kontroll över de webbplatser som visas i sökresultat, över webbplatser där Googles program, produkter eller tjänster används eller över länkar i våra olika tjänster. Dessa andra webbplatser kan också placera cookies eller andra filer på din dator, samla in data från dig eller fråga efter dina personuppgifter.

Utöver det ovanstående kan vi använda den information vi hämtar för att göra följande:

 • tillhandahålla, upprätthålla, skydda och förbättra våra tjänster (inklusive annonstjänster) och utveckla nya tjänster och
 • skydda Googles och Googles användares rättigheter och egendom.

Om vi vill använda uppgifterna på ett annat sätt än i det syfte som de samlats in i frågar vi efter ditt samtycke först.

Google behandlar personuppgifter på våra servrar i USA och i andra länder. I vissa fall behandlar vi personuppgifter utanför ditt eget land.

Alternativ

Du kan använda Google Översikt för att granska och kontrollera den information som är lagrad i ditt Google-konto.

De flesta webbläsare är grundinställda så att cookies accepteras, men du kan ställa in webbläsaren så att inga cookies tas emot eller så att du får ett meddelande när en cookie skickas. Vissa av Googles funktioner och tjänster fungerar kanske inte som de ska om du inaktiverar cookies.

Google använder annonscookien DoubleClick på AdSense-partnerwebbplatser och i vissa av Googles tjänster för att hjälpa annonsörer och utgivare att skapa och hantera annonser på Internet. Du kan visa och hantera dina annonsinställningar för den här cookien i Annonspreferenshanteraren. Du kan också när som helst välja att inte använda DoubleClick-cookien genom att använda DoubleClicks stoppcookie.

Informationsdelning

Google delar bara personuppgifter med andra företag och personer utanför Google i följande begränsade fall:

 • Vi har ditt samtycke. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela dina känsliga personuppgifter med andra.
 • Vi ger sådana uppgifter till våra dotterbolag, närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla personuppgifter för vår räkning. Dessa parter måste förbinda sig att behandla dessa uppgifter enligt våra anvisningar och i enlighet med denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.
 • Vi är i god tro om att åtkomst till, bevarande av och avslöjande av sådana uppgifter är rimligen nödvändiga för att (a) följa tillämplig lagstiftning, bestämmelse, juridisk process eller tvingande myndighetsbegäran, (b) tillämpa gällande användarvillkor, inklusive undersökning av potentiella brott mot dessa, (c) identifiera, förhindra eller på annat sätt åtgärda bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem, eller (d) skydda rättigheter, egendom eller säkerhet som tillhör Google, dess användare eller allmänheten mot skada när det krävs eller är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Om Google skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning av hela eller delar av företagets tillgångar kommer vi att säkerställa att alla personuppgifter som ingår i sådana transaktioner hanteras konfidentiellt och vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och faller under någon annan sekretesspolicy.

Informationssäkerhet

Vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda information mot obehörig åtkomst, ändring, yppande och förstörelse. Detta inkluderar intern granskning av våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data och säkerhetsåtgärder inklusive lämpliga krypteringsåtgärder och fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system där personuppgifter lagras.

Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till Googles anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. Dessa personer har tystnadsplikt beträffande behandling av personuppgifter och kan straffas med disciplinåtgärder, inklusive uppsägning och åtal, om de inte följer reglerna.

Åtkomst till och uppdatering av personuppgifter

När du använder Googles tjänster gör vi vårt bästa för att ge dig åtkomst till dina personuppgifter så att felaktiga uppgifter kan korrigeras eller tas bort om du så begär, förutsatt att informationen inte måste sparas enligt lag eller av giltiga verksamhetsskäl. Vi ber enskilda användare identifiera sig själva och de uppgifter som ska visas, korrigeras eller tas bort innan en sådan begäran behandlas. Vi kan neka en begäran som är orimligt upprepande eller systematisk, som kräver oproportionerligt mycket tekniskt arbete, som riskerar andras integritet, som skulle vara mycket opraktisk (till exempel en begäran om information som finns på band för säkerhetskopior) eller för vilken åtkomst av annan anledning inte krävs. I de fall vi ger åtkomst till uppgifter och korrigering gör vi det utan avgift, förutom i de fall det kräver oproportionerligt mycket arbete. Den metod vi använder för att underhålla vissa tjänster gör att det kan ta ett tag innan kopior av information som du tar bort försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem. Mer information finns i våra hjälpcenter för tjänsterna.

Tillämpning

Google följer USA- och EU Safe Harbor-ramverket och det USA-schweiziska Safe Harbor-ramverket som tagits fram av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU-länder och Schweiz. Google har intygat att de följer Safe Harbor gällande meddelanden, val, vidare överföring, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och tillämpning. Om du vill veta mer om Safe Harbor-programmet, och om du vill visa Googles certifiering, besök Safe Harbors webbplats.

Google granskar regelbundet att sekretesspolicyn efterlevs. När vi får formella skriftliga klagomål är Googles policy att kontakta den aktuella användaren angående ärendet. Vi samarbetar med myndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter, för att lösa eventuella klagomål rörande överföring av personuppgifter om saken inte kan lösas mellan Google och användaren.

Ändringar i sekretesspolicyn

Observera att sekretesspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att anslå alla ändringar av sekretesspolicyn på den här sidan och om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande (inklusive e-postmeddelanden om ändringar av sekretesspolicyn för vissa tjänster). Vi kommer även att behålla tidigare versioner av denna sekretesspolicy i ett arkiv så att du kan läsa dem.

Googles appar
Huvudmeny