Przepisy prawa dotyczące przesyłania danych

Data wejścia w życie: 1 lutego 2020

Przepisy dotyczące ochrony danych są różne w różnych krajach. W niektórych są bardziej restrykcyjne niż w innych. Bez względu na miejsce przetwarzania danych użytkowników stosujemy te same zabezpieczenia opisane w Polityce prywatności. Przestrzegamy też pewnych przepisów prawa związanych z przesyłaniem danych, takich jak europejskie wytyczne opisane poniżej.

Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe. Tutaj możesz zapoznać się z bieżącymi decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi odpowiedniego poziomu ochrony. W przypadku przesyłania danych z EOG do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, przestrzegamy przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej.

Programy EU-U.S. i Swiss-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA)

Zgodnie z naszym oświadczeniem dotyczącym Privacy Shield (Tarczy Prywatności) przestrzegamy określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Zasad ramowych EU-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA) i Swiss-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA), regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i zatrzymywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym również państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz z Wielkiej Brytanii i ze Szwajcarii. W tym oświadczeniu firma Google, Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA potwierdzają, że przestrzegają zasad Privacy Shield (Tarczy Prywatności), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Google ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadach tzw. dalszego przekazywania danych w celu ich zewnętrznego przetwarzania w imieniu Google, zgodnie z treścią sekcji „Informacje udostępniane przez Google”. Aby uzyskać więcej informacji o programie Privacy Shield (Tarczy Prywatności) i zapoznać się z oświadczeniem firmy Google, wejdź na stronę Privacy Shield (Tarcza Prywatności).

Jeśli masz pytania na temat naszych procedur ochrony prywatności w odniesieniu do naszego certyfikatu Tarczy Prywatności, prosimy o kontakt. Google podlega Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych, która jest uprawniona do prowadzenia postępowań i egzekwowania przepisów prawa. Skargi można również składać do lokalnego organu zajmującego się ochroną danych. Nawiążemy współpracę z tym organem w celu rozwiązania problemu. W pewnych okolicznościach zasady określone w ramach programu Tarczy Prywatności uprawniają do wystąpienia o wiążący arbitraż w celu rozpatrzenia skarg, których nie udało się rozwiązać innymi metodami. Informacje na ten temat zawiera Załącznik I do zasad Tarczy Prywatności.

Wzorcowe klauzule umowne

Komisja Europejska zatwierdziła korzystanie z wzorcowych klauzul umownych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych podczas ich przesyłania poza EOG. Dzięki włączeniu wzorcowych klauzul umownych do umów zawieranych przez podmioty przesyłające dane, dane osobowe podlegają ochronie podczas ich przesyłania poza EOG do krajów, w których poziom ochrony danych osobowych nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni.

Google oferuje te wzorcowe klauzule umowne klientom korzystającym z naszych usług dla firm, takich jak G Suite i Google Cloud Platform. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez Google wzorcowych klauzul umownych można znaleźć na stronie privacy.google.com/businesses.