Právne rámce pre prenosy údajov

Platné od 10. februára 2022

Máme servery po celom svete a vaše informácie preto môžeme spracovávať na serveroch nachádzajúcich sa mimo krajiny, kde žijete. Zákony na ochranu údajov sa v rôznych krajinách líšia, pričom niektoré poskytujú väčšiu ochranu než iné. Bez ohľadu na to, kde sa vaše informácie spracúvajú, používame rovnakú ochranu opísanú v pravidlách ochrany súkromia. Tiež dodržiavame určité právne rámce súvisiace s prenosom údajov, napríklad právne rámce opísané nižšie.

Rozhodnutia o primeranosti

Európska komisia rozhodla, že niektoré krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) dostatočne chránia osobné údaje, čo znamená, že údaje možno prenášať z Európskej únie (EÚ), Nórska, Lichtenštajnska a Islandu do danej tretej krajiny bez toho, aby bolo potrebné ďalšie zabezpečenie. Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko schválili podobné rozhodnutia o primeranosti. V niektorých prípadoch sa spoliehame na nasledujúce rozhodnutia o primeranosti:

Štandardné zmluvné doložky

Štandardné zmluvné doložky sú písomné záväzky medzi stranami, ktoré poskytujú vhodné zabezpečenie ochrany údajov a možno ich vďaka tomu použiť ako základ pri prenose údajov z EÚ do tretích krajín. Štandardné zmluvné doložky boli schválené Európskou komisiou a strany, ktoré ich používajú, ich nemôžu upravovať. (Štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou si môžete pozrieť v tomto prvom zdroji, druhom zdrojitreťom zdroji.) Podobné doložky boli schválené aj pre prenosy údajov do krajín mimo Spojeného kráľovstva a Švajčiarska. V prípade potreby sa pri prenosoch údajov spoliehame na štandardné zmluvné doložky. Ak chcete získať kópiu štandardných zmluvných doložiek, môžete nás kontaktovať.

Google začleňuje štandardné zmluvné doložky aj do zmlúv so zákazníkmi svojich služieb pre firmy, ako sú Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads a ďalšie reklamné a meracie služby. Prečítajte si viac na privacy.google.com/businesses.

Rámce EU-U.S. a Swiss-U.S. Privacy Shield

Pri zhromažďovaní, využívaní a uchovávaní osobných údajov členských krajín EÚ (vrátane členských krajín EHP), Spojeného kráľovstva a Švajčiarska dodržiavame podmienky právnych rámcov EU-U.S. Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA) a Swiss-U.S. Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA), ktoré boli stanovené Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických tak, ako je to opísané v certifikácii Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov). Spoločnosť Google, ako aj pobočka Google LLC a všetky jej americké dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve (ak nie sú výslovne vylúčené), touto certifikáciou potvrdzujú, že dodržiavajú princípy programu Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov). Spoločnosť Google naďalej zodpovedá za všetky osobné údaje zdieľané s tretími stranami s cieľom externého spracovania v našom mene podľa princípu upravujúceho ďalší prenos (Onward Transfer Principle), ktorý je opísaný v oddiele Zdieľanie vašich údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov) a prezrieť si certifikáciu spoločnosti Google, navštívte web Privacy Shield.

Ak máte otázky týkajúce sa našich spôsobov ochrany súkromia v súvislosti s certifikáciou Privacy Shield, odporúčame vám kontaktovať nás. Spoločnosť Google rešpektuje vyšetrovacie a vynucovacie právomoci americkej federálnej obchodnej komisie (FTC). Môžete tiež podať sťažnosť na prešetrenie miestnym úradom na ochranu údajov. Budeme s ním spolupracovať na vyriešení vašej záležitosti. V niektorých prípadoch poskytuje rámec Privacy Shield právo predložiť záväznú arbitráž a vyriešiť tak sťažnosti, ktoré sa nepodarilo vyriešiť inými spôsobmi (tak, ako je to opísané v I. dodatku princípov programu Privacy Shield.

Od 16. júla 2020 už nebudeme pri prenose údajov z EHP či Spojeného kráľovstva do USA využívať štít EU-U.S. Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA).

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka