Právne rámce pre prenosy údajov

Platné od 25. mája 2018

Zákony na ochranu údajov sa v rôznych krajinách líšia, pričom niektoré poskytujú väčšiu ochranu než iné. Bez ohľadu na to, kde sa vaše informácie spracovávajú, používame rovnakú ochranu popísanú v pravidlách ochrany súkromia. Tiež dodržiavame určité právne rámce súvisiace s prenosom údajov, ako sú napríklad európske právne rámce popísané nižšie.

Európska komisia rozhodla, že niektoré krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) dostatočne chránia osobné údaje. Aktuálne rozhodnutia Európskej komisie týkajúce sa adekvátnej ochrany nájdete tu. Pri prenose údajov z EHP do iných krajín, ako sú napríklad Spojené štáty americké, spĺňame podmienky právnych rámcov, ktoré zaisťujú úroveň ochrany ekvivalentnú s právnymi predpismi Európskej únie.

Rámce EU-US a Swiss-US Privacy Shield Framework

Pri zhromažďovaní, využívaní a uchovávaní osobných informácií obyvateľov členských krajín EÚ a Švajčiarska dodržiavame podmienky rámcov EU-US a Swiss-US Privacy Shield Framework, ktoré boli stanovené Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických tak, ako je to opísané v certifikácii Privacy Shield. Spoločnosť Google, ako aj pobočka Google LLC a všetky jej americké dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve, týmto certifikátom potvrdzujú, že dodržiavajú princípy programu Privacy Shield. Spoločnosť Google zodpovedá za všetky osobné informácie zdieľané s tretími stranami s cieľom externého spracovania podľa princípu upravujúceho ďalší prenos, ktorý je popísaný v časti Zdieľané informácie. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Privacy Shield a chcete si zobraziť certifikáciu spoločnosti Google, navštívte webové stránky Privacy Shield.

Ak máte otázky týkajúce sa našich spôsobov ochrany súkromia v súvislosti s certifikáciou Privacy Shield, odporúčame vám kontaktovať nás. Spoločnosť Google rešpektuje vyšetrovacie a vynucovacie právomoci americkej federálnej obchodnej komisie (FTC). Môžete tiež podať sťažnosť na prešetrenie miestnym úradom na ochranu údajov. Budeme s ním spolupracovať na vyriešení vašej záležitosti. V niektorých prípadoch poskytuje rámec Privacy Shield právo predložiť záväznú arbitráž a vyriešiť tak sťažnosti, ktoré sa nepodarilo vyriešiť inými spôsobmi (tak, ako je to opísané v I. dodatku princípov programu Privacy Shield.

Modelové zmluvné doložky

Európska komisia schválila použitie modelových zmluvných doložiek ako prostriedkov na zaistenie adekvátnej ochrany pri prenose údajov mimo EHP. Začlenením týchto modelových zmluvných doložiek do zmluvy medzi stranami, ktoré prenášajú údaje, je možné ochrániť osobné údaje pri prenose do krajín mimo EHP, v ktorých Európska komisia ochranu osobných údajov nepovažuje za dostatočnú.

Spoločnosť Google tieto modelové zmluvné doložky ponúka zákazníkom svojich služieb pre firmy vrátane balíka GSuite a platformy Google Cloud Platform. Podrobnosti o použití modelových zmluvných doložiek spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese privacy.google.com/businesses.