Právne rámce pre prenosy údajov

Platné od 1. septembra 2023

Máme servery po celom svete a vaše informácie preto môžeme spracovávať na serveroch nachádzajúcich sa mimo krajiny, kde žijete. Zákony na ochranu údajov sa v rôznych krajinách líšia, pričom niektoré poskytujú väčšiu ochranu než iné. Bez ohľadu na to, kde sa vaše informácie spracúvajú, používame rovnakú ochranu opísanú v pravidlách ochrany súkromia. Tiež dodržiavame určité právne rámce súvisiace s prenosom údajov, napríklad právne rámce opísané nižšie.

Rozhodnutia o primeranosti

Európska komisia rozhodla, že niektoré krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) dostatočne chránia osobné údaje, čo znamená, že do nich môžu byť prenášané údaje z Európskej únie (EÚ), Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko prijali podobné mechanizmy na zaistenie primeranosti. Uplatňujeme nasledujúce mechanizmy na zaistenie primeranosti:

Právne rámce EU-U.S. Data Privacy Framework (právny rámec na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA) a Swiss-U.S. Data Privacy Framework (právny rámec na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA)

Pri zhromažďovaní, využívaní a uchovávaní osobných údajov z členských krajín EHP, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska dodržiavame podmienky právnych rámcov EU-U.S. Data Privacy Framework (právny rámec na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA) a Swiss-U.S. Data Privacy Framework (právny rámec na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA), ktoré boli stanovené Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických tak, ako je to opísané v certifikácii Data Privacy Framework (právny rámec na ochranu osobných údajov). Spoločnosť Google LLC (a všetky jej americké dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve, pokiaľ nie sú výslovne vylúčené) certifikáciou potvrdzujú, že dodržiava princípy právnych rámcov na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Google naďalej zodpovedá za všetky osobné údaje zdieľané s tretími stranami s cieľom externého spracovania v našom mene podľa princípu upravujúceho ďalší prenos (Onward Transfer Principle), ktorý je opísaný v oddiele Zdieľanie vašich údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o právnych rámcoch na ochranu osobných údajov, navštívte web právnych rámcov na ochranu osobných údajov.

Ak máte otázky týkajúce sa našich spôsobov ochrany súkromia v súvislosti s certifikáciou právnych rámcov na ochranu osobných údajov, odporúčame vám kontaktovať nás. Spoločnosť Google rešpektuje vyšetrovacie a vynucovanie právomoci americkej federálnej obchodnej komisie. Môžete okrem toho podať sťažnosť na prešetrenie miestnym úradom na ochranu údajov. Budeme s ním spolupracovať na vyriešení vašej záležitosti. V niektorých prípadoch poskytuje právny rámec na ochranu osobných údajov právo predložiť záväznú arbitráž a vyriešiť tak sťažnosti, ktoré sa nepodarilo vyriešiť inými spôsobmi (tak, ako je to opísané v I. dodatku princípov právneho rámca na ochranu údajov.

Momentálne pri prenose osobných údajov do USA nevyužívame právny rámec Swiss-U.S. Data Privacy Framework (právny rámec na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA) ani rozšírenie právneho rámca EU-U.S. Data Privacy Framework (právny rámec na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA) na Spojené kráľovstvo

Štandardné zmluvné doložky

Štandardné zmluvné doložky sú písomné záväzky medzi stranami, ktoré poskytujú vhodné zabezpečenie ochrany údajov a možno ich vďaka tomu použiť ako základ pri prenose údajov z EÚ do tretích krajín. Štandardné zmluvné doložky boli schválené Európskou komisiou a strany, ktoré ich používajú, ich nemôžu upravovať. (Štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou si môžete pozrieť v tomto prvom zdroji, druhom zdrojitreťom zdroji.) Podobné doložky boli schválené aj pre prenosy údajov do krajín mimo Spojeného kráľovstva a Švajčiarska. Štandardné zmluvné doložky využívame v prípade prenosov údajov vtedy, keď sa to vyžaduje a v prípadoch nezahrnutých v rozhodnutí o primeranosti. Ak chcete získať kópiu štandardných zmluvných doložiek, môžete nás kontaktovať.

Spoločnosť Google môže štandardné zmluvné doložky zahrnúť aj do zmlúv so zákazníkmi svojich služieb pre firmy, ako sú Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads a ďalšie reklamné a meracie služby. Prečítajte si viac na privacy.google.com/businesses.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka