Pravni okviri za prenos podataka

Stupa na snagu: 30. septembar 2020.

Zakoni o zaštiti podataka se razlikuju od zemlje do zemlje, neki pružaju više zaštite od drugih. Bez obzira na to gde se obrađuju vaši podaci, primenjujemo iste nivoe zaštite koji su opisani u politici privatnosti. Pridržavamo se i određenih pravnih okvira koji se odnose na prenos podataka, na primer, evropski okviri opisani u nastavku.

Evropska komisija je utvrdila da određene zemlje izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA) štite lične podatke na adekvatan način. Možete da pregledate aktuelne odluke Evropske komisije o adekvatnosti ovde. Da bismo prenosili podatke iz Evropskog ekonomskog prostora u druge zemlje, na primer, Sjedinjene Američke Države, pridržavamo se pravnih okvira koji uspostavljaju nivo zaštite ekvivalentan nivou zaštite koji pruža zakon Evropske Unije.

Ugovorne klauzule po modelu

Evropska komisija je odobrila korišćenje ugovornih klauzula po modelu kao sredstvo za obezbeđivanje adekvatne zaštite prilikom prenosa podataka izvan Evropskog ekonomskog prostora. Uključivanjem ugovornih klauzula po modelu u ugovor koji je uspostavljen između dve strane koje obavljaju prenos podataka, lični podaci se smatraju zaštićenim prilikom prenosa izvan Evropskog ekonomskog prostora ili Ujedinjenog Kraljevstva u zemlje koje ne pokriva odluka o adekvatnosti.

Na ove ugovorne klauzule po modelu oslanjamo se kada je reč o prenosu podataka.

Google nudi ove ugovorne klauzule po modelu i klijentima koji koriste njegove poslovne usluge, uključujući Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads i druge proizvode za oglašavanje i merenje. Detalje o načinu na koji Google koristi ugovorne klauzule po modelu za poslovne usluge možete da pronađete na privacy.google.com/businesses.

Okviri EU-U.S. i Swiss-U.S. Privacy Shield (Zaštita privatnosti EU–SAD i Švajcarska–SAD)

Kao što je opisano u sertifikatu programa Privacy Shield (Zaštita privatnosti), pridržavamo se okvira EU-U.S. Privacy Shield (Zaštita privatnosti EU–SAD) i Swiss-U.S. Privacy Shield (Zaštita privatnosti Švajcarska–SAD) prema uputstvima Ministarstva trgovine SAD u pogledu prikupljanja, korišćenja i zadržavanja ličnih podataka iz zemalja članica Evropske unije (uključujući zemlje članice EEP-a), Ujedinjenog Kraljevstva, kao i Švajcarske. Google, uključujući Google LLC i njegove podružnice u SAD u punom vlasništvu (osim ako nisu eksplicitno izuzete), poseduje sertifikat da postupa u skladu sa principima programa Privacy Shield (Zaštita privatnosti). Google je i dalje odgovoran za sve lične podatke koji se dele sa trećim stranama u skladu sa principom daljeg prenosa radi eksterne obrade u naše ime, kao što je opisano u odeljku Deljenje vaših informacija. Da biste saznali više o programu Privacy Shield (Zaštita privatnosti) i pregledali Google sertifikat, posetite veb-sajt programa Privacy Shield (Zaštita privatnosti).

Kontaktirajte nas ako imate pitanja o Praksama privatnosti koje se odnose na sertifikat za Zaštitu privatnosti. Google je podložan istražnim postupcima i postupcima sprovođenja mera koje američka Federalna komisija za trgovinu (FTC) ima pravo da sprovodi. Možete i da uputite žalbu lokalnom organu za zaštitu podataka da bismo u saradnji sa njim rešili problem. U određenim okolnostima Okvir zaštite privatnosti pruža pravo da se zahteva obavezujuća arbitraža u svrhu rešavanja žalbi koje nisu rešene drugim sredstvima, kao što je opisano u Aneksu I za principe Zaštite privatnosti.

Od 16. jula 2020. više se ne oslanjamo na EU-U.S. Privacy Shield (Zaštita privatnosti EU–SAD) kad je reč o prenosu podataka koji potiču iz Evropskog ekonomskog prostora ili Ujedinjenog Kraljevstva u SAD.

Google апликације
Главни мени