Khung pháp lý về truyền dữ liệu

Có hiệu lực từ 10 tháng 2, 2022

Chúng tôi duy trì các máy chủ trên khắp thế giới và thông tin của bạn có thể được xử lý trên các máy chủ đặt ở bên ngoài quốc gia bạn sinh sống. Luật bảo vệ dữ liệu khác nhau giữa các quốc gia, trong đó một số luật cung cấp mức độ bảo vệ nhiều hơn so với các luật khác. Bất kể thông tin của bạn được xử lý ở đâu, chúng tôi đều áp dụng cùng một biện pháp bảo vệ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư. Chúng tôi cũng tuân thủ một số khung pháp lý nhất định liên quan đến việc chuyển dữ liệu, chẳng hạn như khung pháp lý được mô tả bên dưới.

Quyết định về mức độ thoả đáng

Uỷ ban châu Âu đã xác định rằng một số quốc gia nhất định bên ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) phải bảo vệ một cách thích đáng dữ liệu cá nhân. Điều này có nghĩa là dữ liệu có thể được chuyển từ Liên minh Châu Âu (EU) và Na Uy, Liechtenstein, và Iceland đến quốc gia thứ ba đó mà không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp bảo vệ nào khác. Vương quốc Anh và Thụy Sĩ đã thông qua các quyết định tương tự về mức độ thoả đáng. Chúng tôi dựa trên các quyết định sau đây về mức độ thoả đáng trong một số trường hợp:

Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng

Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng (SCC) là các cam kết bằng văn bản giữa các bên mà có thể được sử dụng làm cơ sở của hoạt động chuyển dữ liệu từ Liên minh châu Âu sang các quốc gia thứ ba bằng cách cung cấp các biện pháp bảo vệ dữ liệu thích hợp. Các SCC đã được Uỷ ban châu Âu phê duyệt nên các bên sử dụng chúng không thể sửa đổi được (bạn có thể xem các SCC được Uỷ ban châu Âu thông qua tại đây, tại đâytại đây). Các điều khoản đó cũng đã được chấp thuận cho hoạt động chuyển dữ liệu đến các quốc gia bên ngoài Vương quốc Anh và Thuỵ Sĩ. Chúng tôi dựa vào các SCC để chuyển dữ liệu khi cần. Nếu bạn muốn có một bản sao về các SCC, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Google cũng đưa các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng (SCC) vào hợp đồng với khách hàng sử dụng các dịch vụ dành cho doanh nghiệp của chúng tôi, bao gồm cả Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads, và các sản phẩm đo lường và quảng cáo khác. Hãy tìm hiểu thêm tại trang privacy.google.com/businesses.

Khung thỏa thuận Privacy Shield (Chương trình bảo vệ quyền riêng tư) giữa Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ cũng như giữa Thụy Sĩ và Hoa Kỳ

Như đã nêu trong chứng nhận Privacy Shield (Chương trình bảo vệ quyền riêng tư), chúng tôi tuân thủ Khuôn khổ EU-U.S. Privacy Shield (Chương trình bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ) và Swiss-U.S. Privacy Shield (Chương trình bảo vệ quyền riêng tư giữa Thụy Sĩ và Hoa Kỳ) mà Bộ thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và giữ lại thông tin cá nhân từ các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu (bao gồm cả các quốc gia thành viên của Khu vực kinh tế Châu Âu) và Vương quốc Anh cũng như Thụy Sĩ, riêng từng quốc gia. Google, bao gồm Google LLC và các công ty con tại Hoa Kỳ thuộc sở hữu toàn phần của Google (trừ khi bị loại trừ một cách rõ ràng), đã chứng nhận tuân thủ các Nguyên tắc của Privacy Shield. Google tiếp tục chịu trách nhiệm đối với mọi thông tin cá nhân của bạn. Những thông tin này được chia sẻ theo Nguyên tắc chuyển tiếp (Onward Transfer Principle) với các bên thứ ba để xử lý bên ngoài thay mặt chúng tôi, như đã quy định trong phần “Chia sẻ thông tin của bạn”. Để tìm hiểu thêm về chương trình Privacy Shield và xem chứng nhận của Google, vui lòng truy cập vào trang web Privacy Shield.

Nếu bạn có câu hỏi về các phương pháp bảo mật liên quan đến chứng nhận Bảo vệ quyền riêng tư, hãy liên hệ với chúng tôi. Google sẽ tuân theo quyền hạn điều tra và thực thi của Ủy ban thương mại liên bang Hoa Kỳ (FTC). Bạn cũng có thể gửi đơn kiện cho cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương và chúng tôi sẽ làm việc với họ để giải quyết mối quan ngại của bạn. Trong một số trường hợp nhất định, Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư đưa ra quyền viện dẫn quyết định của trọng tài ràng buộc để giải quyết các đơn kiện chưa được giải quyết bằng các cách khác, như được mô tả trong Phụ lục I của Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư.

Kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2020, chúng tôi không còn dựa vào EU-U.S. Privacy Shield (Chương trình bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ) để thực hiện hoạt động chuyển dữ liệu ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Vương quốc Anh đến Hoa Kỳ.

Các ứng dụng của Google
Menu chính