Khung pháp lý về truyền dữ liệu

Có hiệu lực từ 25 tháng 5, 2018

Luật bảo vệ dữ liệu khác nhau giữa các quốc gia, trong đó một số luật cung cấp mức độ bảo vệ nhiều hơn so với các luật khác. Bất kể thông tin của bạn được xử lý ở đâu, chúng tôi đều áp dụng cùng biện pháp bảo vệ mô tả trong Chính sách bảo mật. Chúng tôi cũng tuân thủ một số khung pháp lý nhất định liên quan đến việc truyền dữ liệu, chẳng hạn như khung pháp lý của Châu Âu như mô tả bên dưới.

Ủy ban Châu Âu đã xác định rằng một số quốc gia nhất định bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) phải bảo vệ một cách thích đáng dữ liệu cá nhân. Bạn có thể xem toàn bộ quyết định đầy đủ của Ủy ban Châu Âu tại đây. Để truyền dữ liệu từ Khu vực Kinh tế Châu Âu sang các quốc gia khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ, chúng tôi tuân thủ các khung pháp lý thiết lập mức bảo vệ tương đương với luật của Liên minh Châu Âu.

Khung theo thỏa thuận Bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ cũng như giữa Thụy Sĩ và Hoa Kỳ

Như mô tả trong chứng nhận Bảo vệ quyền riêng tư, chúng tôi tuân thủ Khung theo thỏa thuận Bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ cũng như giữa Thụy Sĩ và Hoa Kỳ mà Bộ thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân từ các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ, riêng từng quốc gia. Google, bao gồm Google LLC và các công ty con tại Hoa Kỳ thuộc sở hữu toàn phần của Google, đã chứng nhận tuân thủ các Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư. Google tiếp tục chịu trách nhiệm đối với mọi thông tin cá nhân của bạn. Những thông tin này được chia sẻ theo Nguyên tắc chuyển tiếp (Onward Transfer Principle) với các bên thứ ba để xử lý bên ngoài thay mặt chúng tôi, như mô tả trong phần “Chia sẻ thông tin của bạn”. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ quyền riêng tư và xem chứng nhận của Google, vui lòng truy cập vào trang web Bảo vệ quyền riêng tư.

Nếu bạn có câu hỏi về các phương pháp bảo mật liên quan đến chứng nhận Bảo vệ quyền riêng tư, hãy liên hệ với chúng tôi. Google sẽ tuân theo quyền hạn điều tra và thực thi của Ủy ban thương mại liên bang Hoa Kỳ (FTC). Bạn cũng có thể gửi đơn kiện cho cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương và chúng tôi sẽ làm việc với họ để giải quyết mối quan ngại của bạn. Trong một số trường hợp nhất định, Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư đưa ra quyền viện dẫn quyết định của trọng tài ràng buộc để giải quyết các đơn kiện chưa được giải quyết bằng các cách khác, như được mô tả trong Phụ lục I của Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư.

Các điều khoản hợp đồng mẫu

Ủy ban Châu Âu đã phê duyệt việc sử dụng các điều khoản hợp đồng mẫu làm biện pháp đảm bảo mức bảo vệ thỏa đáng khi truyền dữ liệu ra bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Bằng cách đưa các điều khoản hợp đồng mẫu vào hợp đồng ký kết giữa các bên truyền dữ liệu, dữ liệu cá nhân có thể được bảo vệ khi truyền ra bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu sang những quốc gia chưa được Ủy ban Châu Âu xem là có mức bảo vệ dữ liệu cá nhân thỏa đáng.

Google cung cấp các điều khoản hợp đồng mẫu này cho những khách hàng sử dụng các dịch vụ dành cho doanh nghiệp mà Google cung cấp, bao gồm cả GSuiteGoogle Cloud Platform. Thông tin chi tiết về việc Google sử dụng các điều khoản hợp đồng mẫu có tại privacy.google.com/businesses.