Det här är en arkiverad version av våra användarvillkor. Visa den aktuella versionen eller alla tidigare versioner.

Google Tjänstevillkor

Välkommer till Google!

1. Din relation med Google

1.1 Din användning av Googles produkter, programvaror, tjänster och webbplatser (gemensamt kallade “Tjänsterna” i detta dokument, vilket inte inkluderar tjänster som Google tillhandahåller Dig enligt ett separat skriftligt avtal) är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig och Google. Med ”Google” avses Google Inc. med säte på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Detta dokument beskriver hur avtalet är konstruerat och anger vissa av villkoren i detta avtal.

1.2 Om inte annat skriftligen överenskommits med Google, skall Ditt avtal med Google alltid och som ett minimum innehålla de villkor som anges i detta dokument. Dessa villkor kallas nedan för ”Allmänna Villkor”.

1.3 Ditt avtal med Google kommer utöver de Allmänna Villkoren även att innehålla bestämmelserna i de Legal Notices som är tillämpliga på de aktuella Tjänsterna. Alla dessa ytterligare bestämmelser kallas nedan för ”Tilläggsvillkor”. När Tilläggsvillkor är tillämpliga på en Tjänst kommer dessa att vara tillgängliga antingen i eller genom användning av den aktuella Tjänsten.

1.4 De Allmänna Villkoren bildar tillsammans med Tilläggsvillkoren ett juridiskt bindande avtal mellan Dig och Google avseende Din användning av Tjänsterna. Det är viktigt att Du tar Dig tid att läsa dessa noggrant. Detta juridiskt bindande avtal kallas gemensamt för ”Villkoren” nedan.

1.5 Om konflikt uppstår mellan bestämmelser i Tilläggsvillkoren och bestämmelser i de Allmänna Villkoren skall bestämmelserna i Tilläggsvillkoren äga företräde i samband med den aktuella Tjänsten.

2. Accepterande av Villkoren

2.1 För att kunna använda Tjänsterna måste Du först acceptera Villkoren och Du får inte använda Tjänsterna om Du inte accepterar Villkoren.

2.2 Du kan acceptera Villkoren genom att:

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Google gör detta val tillgängligt i användargränssnittet för någon Tjänst; eller

(B) faktiskt använda Tjänsterna. I sådana fall accepterar och förstår Du att Google kommer att behandla Din användning av Tjänsterna som en accept av Villkoren från och med tidpunkten för sådan användning och framåt.

2.3 Du får inte använda Tjänsterna och inte acceptera Villkoren (a) om Du inte är tillräckligt gammal för att ingå ett bindande avtal med Google, eller (b) om Du är förhindrad att ta emot Tjänsterna enligt amerikansk eller något annat lands lagstiftning, inklusive det land där Du är bosatt eller från vilket Du använder Tjänsterna.

2.4 Innan Du fortsätter bör Du skriva ut eller spara en kopia av dessa Allmänna Villkor i dokumentationssyfte.

3. Villkorens språk

3.1 Om Google tillhandahållit en översättning av den engelskspråkiga versionen av Villkoren, accepterar Du att översättningen endast tillhandahålls som en förmån och att den engelskspråkiga versionen av Villkoren skall reglera Ditt förhållande med Google.

3.2 Om konflikt uppstår mellan bestämmelser i den engelskspråkiga versionen av Villkoren och bestämmelser i en översättning av Villkoren skall bestämmelserna i den engelskspråkiga versionen äga företräde.

4. Googles tillhandahållande av Tjänsterna

4.1 Google har dotterbolag och närstående bolag över hela världen (”Dotterbolag och Närstående Bolag”). Ibland kommer dessa Dotterbolag och Närstående Bolag att tillhandahålla Tjänsterna till Dig på uppdrag av Google. Du bekräftar och accepterar att dessa Dotterbolag och Närstående Bolag har rätt att tillhandahålla Dig Tjänsterna.

4.2 Google arbetar ständigt med utveckling för att kunna erbjuda användarna bästa möjliga upplevelse. Du bekräftar och accepterar att formen för och karaktären av Tjänsterna som Google tillhandahåller kan ändras från tid till annan utan att Du meddelas om detta i förväg.

4.3 Du bekräftar och accepterar att Google som en del av denna ständiga utveckling, efter eget gottfinnande och utan varsel, kan avbryta (temporärt eller permanent) tillhandahållandet av Tjänsterna (eller delar i Tjänsterna) till Dig eller användare i allmänhet. Du kan sluta använda Tjänsterna när som helst. Du behöver inte meddela Google när Du slutar använda Tjänsterna.

4.4 Om Google stänger av Din tillgång till Ditt användarkonto, bekräftar och accepterar Du att Du kan vara förhindrad från att få tillgång till Tjänsterna, Dina kontouppgifter eller några filer eller annat material som ligger på Ditt användarkonto.

4.5 Du bekräftar och accepterar att Google, när som helst och efter eget gottfinnande, kan ange en övre gräns för det antal överföringar Du kan sända eller ta emot via Tjänsterna eller på storleken av det lagringsutrymme som används att tillhandahålla någon Tjänst, trots att sådana gränser kanske inte existerar för närvarande.

5. Din Användning av Tjänsterna

5.1 För att få tillgång till vissa Tjänster kan Du behöva tillhandahålla personlig information (såsom identifikation och kontaktinformation) som en del av registreringsprocessen för Tjänsten eller som en del av Din fortsatta användning av Tjänsten. Du bekräftar att all registreringsinformation som Du ger Google alltid kommer att vara korrekt och aktuell.

5.2 Du accepterar att endast använda Tjänsterna i syften som är tillåtna enligt (a) Villkoren och (b) tillämpliga lagar, föreskrifter eller allmänt erkända seder eller riktlinjer i de aktuella jurisdiktionerna (inklusive alla lagar avseende export av data eller programvara till eller från USA eller andra aktuella länder).

5.3 Du accepterar att inte tillträda (eller försöka få tillträde) till någon av Tjänsterna på något annat sätt än via det gränssnitt som tillhandahålls av Google, förutom om Du erhållit ett särskilt tillstånd till detta från Google i ett separat avtal.

5.4 Du accepterar att Du inte kommer delta i någon aktivitet som stör eller avbryter Tjänsterna (eller de servrar och nätverk som är anslutna till Tjänsterna).

5.5 Om Du inte erhållit ett särskilt tillstånd från Google i ett separat avtal, accepterar Du att Du inte kommer att mångfaldiga, duplicera, kopiera, sälja, byta eller återförsälja Tjänsterna i något syfte.

5.6 Du accepterar att Du är ensamt ansvarig (och att Google inte har något ansvar gentemot Dig eller någon tredje part) för överträdelser av Dina skyldigheter enligt Villkoren och konsekvenserna (inklusive förlust eller skada som åsamkas Google) av sådana överträdelser.

6. Säkerheten av Dina lösenord och Ditt konto

6.1 Du accepterar och förstår att Du är ansvarig för upprätthållandet av sekretessen för de lösenord som är förknippade med de användarkonton Du använder för att få tillgång till Tjänsterna.

6.2 Du accepterar härmed att vara ensamt ansvarig mot Google för alla aktiviteter som vidtas på eller via Ditt användarkonto.

6.3 Du accepterar att omedelbart meddela Google på http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=58585&hl=sv, om Du får kännedom om någon obehörig användning av Ditt lösenord eller Ditt användarkonto.

7. Integritet och personuppgifter

7.1 För information om Googles behandling av personuppgifter, vänligen läs Googles personuppgiftspolicy på http://www.google.se/privacy.html. Denna policy beskriver hur Google behandlar Dina personuppgifter och skyddar Din integritet vid Din användning av Tjänsterna.

7.2 Du accepterar härmed att Google använder Dina personuppgifter i enlighet med Googles personuppgiftspolicy.

8. Tjänsternas innehåll

8.1 Du är medveten om att det är upphovsmannen till den information (såsom datafiler, skriven text, programvara, musik, ljudfiler eller andra ljud, fotografier, videos eller andra bilder) som Du har tillgång till som en del av eller genom Din användning av Tjänsterna, som är ansvarig för sådan information. All sådan information kallas nedan för ”Material”.

8.2 Du bör vara medveten om att Material som presenteras för Dig som en del av Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till annonser i Tjänsterna och sponsrat Material i Tjänsterna, kan vara immaterialrättsligt skyddade av sponsorerna eller annonsörerna som tillhandahåller Material till Google (eller av andra personer eller företag på deras uppdrag). Du får inte ändra, hyra ut, låna, sälja eller distribuera sådant Material eller skapa härledda arbeten baserat på sådant Material (vare sig i sin helhet eller del därav), med undantag för om Du uttryckligen fått tillåtelse till detta från Google eller från ägarna till Materialet i ett separat avtal.

8.3 Google förbehåller sig rätten (men skall inte ha någon skyldighet) att förhandsgranska, undersöka, märka, filtrera, ändra, hindra eller avlägsna något eller allt Material från någon Tjänst. I anslutning till vissa Tjänster kan Google tillhandahålla verktyg som filtrerar bort uppenbart sexuellt material. Dessa verktyg inkluderar SafeSearch preferensinställningar (se http://www.google.se/help/customize.html#safe). Det finns dessutom kommersiellt tillgängliga tjänster och programvaror som begränsar tillgången till material som Du anser vara stötande.

8.4 Du förstår att Du genom att använda Tjänsterna kan komma i kontakt med Material som Du kan anse vara kränkande, oanständigt eller stötande och att Du använder Tjänsterna på egen risk i detta avseende.

8.5 Du accepterar att Du är ensamt ansvarig (och att Google inte har något ansvar gentemot Dig eller någon tredje part) för Material som Du skapar, överför eller visar medan Du använder Tjänsterna och för konsekvenserna av sådana handlingar (inklusive förlust eller skada som åsamkas Google).

9. Äganderättigheter

9.1 Du bekräftar och accepterar att Google (eller Googles licensgivare) innehar fullständig äganderätt till Tjänsterna och alla intressen däri, inklusive immateriella rättigheter som finns i Tjänsterna (oavsett om dessa rättigheter är registrerade eller inte, och oavsett var i världen dessa rättigheter förekommer). Du bekräftar vidare att Tjänsterna kan innehålla information som av Google är avsedd att vara konfidentiell och att Du inte, utan ett föregående skriftligt samtycke från Google, skall lämna ut någon sådan information.

9.2 Om inte annat skriftligen avtalats med Google skall inte något i Villkoren ge Dig en rätt att använda något av Googles firmanamn, varumärken, logotyper, domännamn eller annat särskiljande kännetecken.

9.3 Om Du beviljats en uttrycklig rätt att använda något av dessa kännetecken i ett separat skriftligt avtal med Google, accepterar Du att Din användning av sådana kännetecken skall ske i enlighet med detta avtal, tillämpliga bestämmelser i Villkoren, och den aktuella versionen av Googles riktlinjer avseende användning av kännetecken som uppdateras från tid till annan. Dessa riktlinjer finns tillgängliga online på http://www.google.com/permissions/guidelines.html (eller annan URL som Google kan tillhandahålla från tid till annan i detta syfte).

9.4 Förutom den begränsade licens som beviljas i Avsnitt 11, bekräftar och accepterar Google att Google inte enligt dessa Villkor erhåller någon rätt, äganderätt eller intressen från Dig (eller Dina licensgivare) i eller till något Material Du skickar in, lägger upp, överför eller visar på eller genom Tjänsterna, inklusive immateriella rättigheter som finns i detta Material (oavsett om dessa rättigheter är registrerade eller inte, och oavsett var i världen dessa rättigheter förekommer). Om Du inte skriftligen avtalat annat med Google, accepterar Du att Du är ansvarig för att skydda och upprätthålla dessa rättigheter och att Google inte har någon skyldighet att göra detta för Din räkning.

9.5 Du accepterar att Du inte skall avlägsna, förvanska eller ändra några meddelanden avseende äganderätt (inklusive meddelanden om upphovsrätt eller varumärken) som kan finnas på eller innefattas i Tjänsterna.

9.6 Om Du inte fått uttrycklig skriftlig tillåtelse från Google, accepterar Du att Du i Din användning av Tjänsterna inte skall använda något företags eller någon organisations varumärke, firmanamn eller logotyp på ett sätt som sannolikt kan eller är avsett att orsaka förväxling avseende ägaren eller behörig användare av sådana märken, namn eller logotyper.

10. Licens från Google

10.1 Google beviljar Dig en personlig, global, royalty-fri, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens till att använda den programvara Du tillhandahålls av Google som en del av Tjänsterna (nedan kallad ”Programvara”). Det enda syftet med denna licens är att göra det möjligt för Dig att, på ett sätt som tillåts enligt Villkoren, utnyttja de förmåner som tillhandahålls av Google.

10.2 Du får inte (och Du får inte tillåta annan part att) framställa exemplar av, ändra, skapa härledda arbeten av, reverse engineer, dekompilera eller på annat sätt försöka efterforska källkoden i Programvaran eller någon del därav, med undantag när detta är uttryckligen tillåtet eller erfordrat enligt lag, eller om Du uttryckligen blivit skriftligen tillsagd av Google att göra så.

10.3 Om inte Google gett Dig ett uttryckligt skriftligt tillstånd, får Du inte överlåta (eller bevilja en underlicens till) Dina användarrättigheter till Programvaran, bevilja en säkerhetsrätt i eller till Dina användarrättigheter till Programvaran, eller på annat sätt överlåta någon del av Dina användarrättigheter till Programvaran.

11. Licens till Ditt material

11.1 Du behåller upphovsrätten och alla andra rättigheter som Du redan innehar i det Material Du skickar in, lägger upp eller visar på eller genom Tjänsterna. Genom att skicka in, lägga upp eller visa materialet beviljar Du Google en evig, oåterkallelig, global, royalty-fri och icke-exklusiv licens att mångfaldiga, anpassa, ändra, översätta, publicera, offentligt framföra, offentligt visa och distribuera det Material Du skickar in, lägger upp eller visar på eller genom Tjänsterna. Det enda syftet med denna licens är att göra det möjligt för Google att visa, distribuera och marknadsföra Tjänsterna och licensen kan återkallas för vissa Tjänster i enlighet med vad som anges i Tilläggsvillkoren för dessa Tjänster.

11.2 Du accepterar att licensen inkluderar en rätt för Google att göra sådant Material tillgängligt för andra företag, organisationer och personer till vilka Google tillhandahåller tjänster, samt att använda Materialet i samband med tillhandahållandet av sådana tjänster.

11.3 Du förstår att Google kan, under utförandet av de tekniska åtgärder som krävs för att tillhandahålla Tjänsterna till Googles användare, (a) överföra eller distribuera Ditt Material över olika publika nätverk och i olika media; och (b) göra sådana ändringar i Ditt Material som krävs för att anpassa Materialet till de tekniska krav som hänför sig till anslutna nätverk, anordningar, tjänster eller media. Du accepterar att denna licens skall tillåta Google att vidta dessa åtgärder.

11.4 Du bekräftar och garanterar att Du har alla nödvändiga rättigheter och behörigheter för att kunna bevilja den ovannämnda licensen.

12. Uppdatering av Programvara

12.1 Den Programvara Du använder kan automatiskt ladda ner och installera uppdateringar från Google från tid till annan. Dessa uppdateringar är utformade för att förbättra och ytterligare utveckla Tjänsterna och dessa kan ha formen av felkorrigeringar, förbättrade funktioner, nya programmoduler och fullständigt nya versioner. Du accepterar att Du kommer att ta emot sådana uppdateringar (och tillåta Google att leverera dessa till Dig) som en del av Din användning av Tjänsterna.

13. Avslutande av Din relation med Google

13.1 Villkoren skall gälla tills de sägs upp av antingen Dig eller Google i enlighet med vad som anges nedan.

13.2 Om Du vill säga upp det juridiskt bindande avtalet med Google, kan Du göra så genom att: (a) när som helst meddela Google detta och (b) stänga Dina användarkonton för alla Tjänster Du använder, när Google har gjort detta val tillgängligt för Dig. Ditt meddelande skall skickas skriftligen till Googles adress som anges i början av dessa Villkor.

13.3 Google kan när som helst säga upp detta juridiskt bindande avtal om:

(A) Du brutit mot någon bestämmelse i Villkoren (eller om Du agerat på ett sätt som tydligt visar att Du är oförmögen eller inte avser att följa bestämmelserna i Villkoren); eller

(B) Google är tvungna enligt lag (t.ex. när tillhandahållande av Tjänsterna till Dig är eller blir olagligt); eller

(C) den partner som Google tillhandahåller Tjänsterna tillsammans med säger upp relationen med Google eller upphör att erbjuda Tjänsterna till Dig; eller

(D) Google övergår till att inte längre tillhandahålla Tjänsterna till användare i det land där Du är bosatt eller från vilket Du använder Tjänsterna; eller

(E) Google anser att tillhandahållandet av Tjänsterna till Dig inte längre är kommersiellt genomförbart.

13.4 Inget i detta Avsnitt skall påverka Googles rättigheter i Avsnitt 4 angående tillhandahållande av Tjänsterna.

13.5 När dessa Villkor upphör att gälla, skall detta upphörande inte påverka de lagliga rättigheter, skyldigheter och förpliktelser som Du och Google dragit nytta av, varit föremål för (eller som tillkommit under den tid som Villkoren varit gällande) eller som uttryckligen skall gälla på obegränsad tid, och bestämmelserna i Avsnitt 20.7 skall fortsätta att vara tillämpligt på sådana rättigheter, skyldigheter och förpliktelser under obegränsad tid.

14. Uteslutning av garantier

14.1 Tjänsterna tillhandahålls “i befintligt skick” och Google, dess Dotterbolag och Närstående Bolag och dess licensgivare ger Dig inga garantier beträffande Tjänsterna.

14.2 I synnerhet ger Google, dess Dotterbolag och Närstående Bolag och dess licensgivare inte några utfästelser eller garantier om att:

(A) Din användning av Tjänsterna kommer att uppfylla Dina krav;

(B) Din användning av Tjänsterna kommer att ske utan avbrott, i rätt tid, säkert eller felfritt;

(C) information som Du erhåller genom Din användning av Tjänsterna kommer att vara korrekt eller pålitlig; och

(D) fel i driften eller funktionaliteten av någon Programvara, som tillhandahållits Dig som en del av Tjänsterna, kommer att korrigeras.

14.3 Inga garantier eller andra villkor (inklusive underförstådda villkor avseende tillfredsställande kvalité, lämplighet för ett visst syfte eller överensstämmande med beskrivningar) skall vara tillämpliga på Tjänsterna, förutom i den utsträckning detta uttryckligen anges i Villkoren.

14.4 Inget i Villkoren skall påverka de lagstadgade rättigheter som Du alltid har rätt till som konsument och som Du inte kan ändra eller efterge genom avtal.

15. Ansvarsbegränsning

15.1 Inget i dessa Villkor skall utesluta eller begränsa Googles ansvar för förluster som inte lagligen kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

15.2 Med förbehåll för den allmänna bestämmelsen i Avsnitt 15.1 ovan, skall Google, dess Dotterbolag och Närstående Bolag och dess licensgivare inte ansvara gentemot Dig för:

(A) några indirekta förluster eller följdförluster som Du ådrar Dig. Detta skall inkludera förlust av intäkter (oavsett om dessa uppstår direkt eller indirekt), förlust av goodwill eller affärsrenommé, eller någon förlust av data;

(B) förlust eller skada som Du ådrar Dig på grund av:

(i) Din förlitan på fullständigheten, riktigheten eller förekomsten av någon reklam, eller som ett resultat av någon relation eller transaktion mellan Dig och någon annonsör eller sponsor vars reklam visas på Tjänsterna;

(ii) Googles ändringar i Tjänsterna eller ett permanent eller temporärt upphörande av tillhandahållandet av Tjänsterna (eller några delar i Tjänsterna);

(iii) avlägsnandet av, förvanskning av, eller underlåtenheten att lagra något Material eller annan kommunikationsdata som upprätthålls eller överförs av eller genom Din användning av Tjänsterna;

(iii) Din underlåtenhet att förse Google med korrekt kontoinformation;

(iv) Ditt misslyckande att hålla Ditt lösenord eller kontoinformation skyddat och konfidentiellt.

15.3 Googles ansvarsbegränsningar i Avsnitt 15.2 ovan skall gälla oavsett om Google fått information eller borde ha kännedom om risken av sådana förluster eller inte.

16. Policies avseende upphovsrätt och varumärken

16.1 Google har som policy att besvara meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång som följer att tillämplig internationell immaterialrättslig lag (inklusive i USA, the Digital Millennium Copyright Act) och att säga upp de användarkonton som innehas av personer som begår upprepade intrång . Mer information on Googles policy finns på http://www.google.se/dmca.html.

16.2 Google driver ett besvärsförfarande avseende varumärken som används i Googles annonseringsverksamhet. Detaljer om detta besvärsförfarande finns på http://www.google.se/tm_complaint.html.

17. Annonser

17.1 Vissa av Tjänsterna stöds av reklamintäkter och Tjänsterna kan därför visa annonser och annan marknadsföring. Dessa annonser kan vara riktade till innehållet av information som lagras på Tjänsterna, förfrågningar som gjorts genom Tjänsterna eller annan information.

17.2 Sättet, metoderna och omfattningen av Googles annonsering på Tjänsterna kan ändras utan att Du meddelas om detta.

17.3 I utbyte mot att Google ger Dig tillgång till och en rätt att använda Tjänsterna, accepterar Du att Google kan placera sådana annonser på Tjänsterna.

18. Övrigt material

18.1 Tjänsterna kan inkludera hyperlänkar till andra webbsidor, annat material eller andra tillgångar. Google kanske inte har kontrollen över de webbsidor eller tillgångar som tillhandahålls av andra företag och personer.

18.2 Du bekräftar och accepterar att Google inte skall vara ansvarigt för tillgängligheten av sådana externa webbsidor eller tillgångar, och att Google inte stödjer några annonser, produkter eller annat material som finns på eller som är tillgängliga via sådana webbsidor eller tillgångar.

18.3 Du bekräftar och accepterar att Google inte skall vara ansvarigt för någon förlust eller skada som Du ådrar Dig som ett resultat av tillgängligheten av dessa externa webbsidor eller tillgångar, eller som ett resultat av Din förlitan på fullständigheten, riktigheten eller förekomsten av några annonser, produkter eller annan material som finns på eller som är tillgängliga via sådana webbsidor eller tillgångar.

19. Ändring av Villkoren

19.1 Google kan göra ändringar i de Allmänna Villkoren eller Tilläggsvillkoren från tid till annan. När dessa ändringar utförs kommer Google att tillgängliggöra ett nytt exemplar av de Allmänna Villkoren på http://www.google.com/accounts/TOS?hl=sv och nya Tilläggsvillkor kommer att göras tillgängliga för Dig i eller genom den Tjänst som påverkas.

19.2 Du förstår och accepterar att ifall Du använder Tjänsterna efter det datum då de Allmänna Villkoren eller Tilläggsvillkoren ändrades, så kommer Google att bedöma Din fortsatta användning som ett accepterande av de uppdaterade Allmänna Villkoren eller Tilläggsvillkoren.

20. Allmänna bestämmelser

20.1 Du kan ibland när Du använder Tjänsterna (som ett resultat av eller via användning av Tjänsterna) använda en tjänst, ladda ner en programvara eller köpa varor som är tillhandahållna av någon annan person eller annat företag. Din användning av dessa andra tjänster, programvaror eller varor kan vara föremål för separata villkor mellan Dig och företaget eller personen i fråga. Om så är fallet skall Villkoren inte påverka Ditt rättsliga förhållande med dessa företag eller personer.

20.2 Villkoren utgör den fullständiga överenskommelsen mellan Dig och Google och skall reglera Din användning av Tjänsterna (men exklusive tjänster som Google tillhandahåller Dig enligt ett separat skriftligt avtal), och helt ersätta tidigare överenskommelser mellan Dig och Google avseende Tjänsterna.

20.3 Du accepterar att Google kan tillhandahålla Dig meddelanden via e-post, vanlig post eller anslag på Tjänsterna, och att detta inkluderar meddelanden avseende ändring av Villkoren.

20.4 Du accepterar att om Google inte utövar eller verkställer någon rättighet eller rättsmedel som följer av Villkoren (eller som Google åtnjuter enligt tillämplig lag), så skall detta inte anses vara ett formellt avstående från Googles rättigheter och dessa rättigheter och rättsmedel skall fortfarande vara tillgängliga för Google.

20.5 Om en behörig domstol slår fast att någon regel eller bestämmelse i Villkoren är ogiltig, skall den bestämmelsen avlägsnas från Villkoren utan att påverka den resterande delen av Villkoren. De återstående bestämmelserna i Villkoren skall fortsätta att vara giltiga och verkställbara.

20.6 Du bekräftar och accepterar att varje företag som är medlem av en koncern till vilken Google är moderbolag skall vara berättigade tredje parter till Villkoren, och att sådana bolag skall ha rätt att direkt verkställa och förlita sig på varje bestämmelse i Villkoren som är till nytta (eller rättighet till förmån) för dessa bolag. Utöver detta skall ingen annan person eller annat företag vara en berättigad tredje part till Villkoren.

20.7 Villkoren och Din relation med Google enligt Villkoren skall regleras enligt engelsk lag. Du och Google är överens om att de engelska domstolarna skall ha exklusiv behörighet att avgöra alla tvister som uppkommer från Villkoren. Utan hinder av det ovanstående accepterar Du att Google fortfarande kan söka säkerhetsåtgärder (eller motsvarande slag att brådskande rättsliga åtgärder) i vilken jurisdiktion som helst.

April 16, 2007

Googles appar
Huvudmeny