Toto je archivovaná verzia Zmluvných podmienok. Zobrazte si aktuálnu verziu alebo všetky predchádzajúce verzie.

Zmluvné podmienky Google

Dátum poslednej úpravy: 11. novembra 2013 (zobraziť archivované verzie)

Vitajte na stránkach spoločnosti Google!

Ďakujeme vám za používanie našich produktov a služieb („Služby”). Služby poskytuje spoločnosť Google Inc. („Google”) so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké.

Použitím našich Služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Pozorne si ich prosím prečítajte.

Naše Služby sú rôzneho druhu, preto sa na ne môžu vzťahovať doplňujúce zmluvné podmienky alebo požiadavky jednotlivých produktov (vrátane vekových požiadaviek). Doplňujúce zmluvné podmienky budú k dispozícii spolu s príslušnými Službami a v prípade použitia týchto Služieb sa príslušné doplňujúce podmienky stávajú súčasťou zmluvnej dohody medzi vami a spoločnosťou Google.

Používanie našich Služieb

Pri používaní našich Služieb sa musíte riadiť všetkými pravidlami, ktoré vám budú poskytnuté v súvislosti s používaním Služieb.

Naše Služby nesmiete zneužívať. Napríklad nenarúšajte naše Služby ani sa k nim nepokúšajte pristupovať inak, ako cez nami poskytnuté rozhranie alebo podľa nami poskytnutých pokynov. Naše Služby je povolené používať len spôsobom stanoveným právnymi predpismi vrátane príslušných právnych predpisov a smerníc na kontrolu exportu a opätovného exportu. Môžeme vám pozastaviť alebo zastaviť poskytovanie našich Služieb, ak porušíte naše zmluvné podmienky alebo pravidlá, alebo keď budeme prešetrovať podozrenie z nevhodného používania.

Používaním našich Služieb nenadobúdate žiadne vlastnícke právo k právam z duševného vlastníctva týkajúce sa Služieb či obsahu, ku ktorému pristupujete. Obsah z našich Služieb nemôžete použiť, pokiaľ nezískate súhlas od jeho vlastníka, alebo keď to inak nedovoľujú právne predpisy. Tieto zmluvné podmienky vám neudeľujú právo používať žiadne značky ani logá použité v našich Službách. Neodstraňujte, nezakrývajte ani neupravujte žiadne právne vyhlásenia zobrazené v našich Službách alebo spoločne s nimi.

Naše Služby zobrazujú aj obsah, ktorého vlastníkom nie je spoločnosť Google. Zodpovednosť za tento obsah nesie osoba, ktorá ho sprístupní. Môžeme príslušný obsah kontrolovať za účelom určenia, či je obsah nezákonný alebo či porušuje naše pravidlá a ak sa budeme odôvodnene domnievať, že určitý obsah porušuje naše pravidlá alebo právne predpisy, môžeme ho odstrániť alebo ho môžeme odmietnuť zobraziť. Nutne to však nemusí znamenať, že obsah skutočne kontrolujeme, preto prosím nepredpokladajte, že tak robíme.

V súvislosti s používaním Služieb vám môžeme zasielať oznámenia služieb, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých z týchto typov korešpondencie môžete zrušiť.

Niektoré z našich služieb sú dostupné pre mobilné zariadenia. Nepoužívajte tieto služby spôsobom, ktorý by rozptyľoval vašu pozornosť a viedol k nedodržiavaniu dopravných a bezpečnostných predpisov.

Váš účet Google

Na použitie niektorých Služieb budete potrebovať účet Google. Účet Google si môžete vytvoriť sami, alebo vám môže byť pridelený správcom, napríklad zamestnávateľom alebo vzdelávacou inštitúciou. Ak používate účet Google, ktorý vám priradil správca, môžu sa na jeho používanie vzťahovať iné alebo doplňujúce podmienky a váš správca môže k vášmu účtu pristupovať alebo ho môže zakázať.

Aby sa zaručila bezpečnosť vášho účtu Google, heslo nikomu neprezrádzajte. Za aktivitu prebiehajúcu vo vašom účte Google alebo prostredníctvom neho nesiete plnú zodpovednosť. V aplikáciách tretích strán nepoužívajte rovnaké heslo ako pre účet Google. Ak zistíte akékoľvek neoprávnené použitie vášho hesla alebo účtu Google, postupujte podľa týchto pokynov.

Ochrana osobných údajov a autorských práv

V pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google je vysvetlené, akým spôsobom zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi a ako chránime vaše súkromie, keď používate naše Služby. Použitím našich Služieb vyjadrujete váš súhlas s tým, že spoločnosť Google môže také údaje využívať v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

Reagujeme na oznámenia o údajnom porušení autorských práv a ukončujeme účty používateľov pri opakovanom porušení v súlade s postupom ustanoveným v zákone Spojených štátov amerických – Zákon o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami (U.S. Digital Millennium Copyright Act).

Poskytujeme informácie s cieľom pomôcť vlastníkom autorských práv so správou svojho duševného vlastníctva online. Ak sa domnievate, že niekto porušuje vaše autorské práva, a chcete nás na to upozorniť, informácie o odosielaní upozornení a pravidlá spoločnosti Google týkajúce sa reakcií na upozornenia nájdete v našom Centre pomoci.

Váš obsah v našich Službách

Niektoré z našich Služieb vám umožnia poskytnúť obsah. Všetky vaše práva z duševného vlastníctva, ktoré v súvislosti s týmto obsahom vlastníte, zostanú nedotknuté. Inými slovami: všetko, čo vám patrí, zostáva vaše.

Keď do našich Služieb nahráte alebo inak poskytnete obsah, spoločnosti Google (a osobám, s ktorými spolupracujeme) tým udeľujete celosvetovú licenciu na používanie, hostovanie, uchovávanie, reprodukciu, úpravu, vytváranie odvodených diel (ako sú diela, ktoré vzniknú následkom prekladu, úpravy či iných zmien, ktoré uskutočníme s cieľom dosiahnutia lepšej integrácie vášho obsahu do našich Služieb), sprístupnenie, zverejnenie, verejné vykonávanie, verejné zobrazenie a distribúciu takéhoto obsahu. Práva, ktoré poskytujete na základe tejto licencie sú limitované na účely prevádzkovania, propagovania a vylepšovania našich Služieb a tiež na účely vyvíjania nových Služieb. Táto licencia zostáva platná a účinná aj v prípade, že prestanete používať naše Služby (vzťahuje sa to napríklad na firemné záznamy, ktoré ste pridali do služby Mapy Google). Niektoré Služby vám umožnia prístup k obsahu, ktorý ste danej Službe poskytli, a tiež možnosť jeho odstránenia. V niektorých Službách tiež existujú podmienky alebo nastavenia, pomocou ktorých je možné zúžiť rozsah používania obsahu poskytnutého do týchto Služieb. Pri každom obsahu, ktorý poskytujete do našich Služieb, sa prosím uistite, že máte potrebné práva na udelenie takejto licencie.

Ak máte účet Google, môžeme v našich službách zobraziť vaše meno uvedené v profile, profilovú fotku a akcie uskutočnené v službách Google alebo v aplikáciách tretích strán prepojených s vaším účtom Google (napríklad odporúčania +1 či zverejnené recenzie a komentáre). K týmto zobrazeniam môže dôjsť i v reklamnom a inom komerčnom kontexte. Budeme rešpektovať vaše predvoľby, ktorými v účte Google obmedzíte nastavenia zdieľania a viditeľnosti. Môžete napríklad nastaviť, aby sa vaše meno a fotka nezobrazovali v reklamách.

Viac informácií o spôsobe, akým spoločnosť Google používa a uchováva obsah, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov a doplňujúcich zmluvných podmienkach jednotlivých Služieb. Ak poskytujete spätnú väzbu alebo návrhy, môžeme použiť vašu spätnú väzbu alebo návrhy týkajúce sa našich Služieb bez toho, aby nám vznikli akékoľvek záväzky voči vašej osobe.

Informácie o softvéri v našich Službách

V prípadoch, keď Služba vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu, môže sa tento softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Niektoré Služby vám umožnia upraviť nastavenia automatických aktualizácií.

Spoločnosť Google vám udeľuje osobnú, neprenosnú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu s celosvetovou platnosťou na používanie softvéru, ktorý vám spoločnosť Google poskytuje ako súčasť Služieb. Táto licencia je vám poskytnutá výhradne za účelom umožniť vám využívať výhody Služieb poskytovaných spoločnosťou Google spôsobom povoleným týmito podmienkami. Nesmiete kopírovať, upravovať, distribuovať, predávať ani prenajímať žiadnu súčasť našich Služieb alebo zahrnutého softvéru, ani nesmiete spätne analyzovať zdrojový kód tohto softvéru ani sa pokúšať o jeho získanie, okrem prípadov, kedy to dovoľujú príslušné právne predpisy alebo prípady, kedy na to máte náš písomný súhlas.

Softvér s otvoreným zdrojom považujeme pre nás za dôležitý. Niektorý softvér, ktorý využívajú naše Služby, môže byť poskytovaný v rámci licencie otvoreného zdroja, ktorú vám poskytneme. V licencii otvoreného zdroja sa môžu nachádzať ustanovenia, ktoré výslovne nahradia niektoré z týchto podmienok.

Úpravy našich Služieb a ukončenie ich poskytovania

Naše Služby neustále meníme a zdokonaľujeme. Môžeme do nich pridať alebo z nich odstrániť niektoré funkcie a vlastnosti a taktiež môžeme pozastaviť či úplne prestať poskytovať celú Službu.

Naše Služby môžete kedykoľvek prestať používať, čo by nás však mrzelo. Spoločnosť Google vám môže kedykoľvek úplne prestať poskytovať Služby, prípadne môže kedykoľvek pridať či vytvoriť nové obmedzenia vzťahujúce sa na ich používanie.

Považujeme vás za vlastníka vašich údajov a je dôležité, aby ste mali prístup k takýmto údajom. Ak poskytovanie Služby na určitý čas prerušíme, v dostatočnom predstihu (pokiaľ to bude možné) vám zašleme upozornenie a z danej Služby vám umožníme získať príslušné informácie.

Naše záruky a vylúčenia zodpovednosti

Naše Služby poskytujeme s využitím primeraných obchodných schopností a starostlivosti a veríme, že vám prinesú úžitok. Sú však veci, ktoré vám v súvislosti so Službami nemôžeme sľúbiť.

SPOLOČNOSŤ GOOGLE ANI JEJ DODÁVATELIA A DISTRIBÚTORI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE PRÍSĽUBY TÝKAJÚCE SA SLUŽIEB S VÝNIMKOU TÝCH, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE UVEDENÉ V TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENKACH ALEBO DOPLŇUJÚCICH ZMLUVNÝCH PODMIENKACH. NEPRIJÍMAME NAPRÍKLAD ŽIADNE ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA OBSAHU V RÁMCI SLUŽIEB, KONKRÉTNYCH FUNKCIÍ SLUŽIEB, ICH SPOĽAHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI ALEBO SCHOPNOSTI USPOKOJIŤ VAŠE POTREBY. SLUŽBY POSKYTUJEME BEZ ZÁRUK „TAK, AKO SÚ“.

V RÁMCI NIEKTORÝCH JURISDIKCIÍ SÚ POSKYTOVANÉ URČITÉ ZÁRUKY, NAPRÍKLAD PREDPOKLADANÁ ZÁRUKA OBCHODOVATEĽNOSTI, ZÁRUKA SPÔSOBILOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUKA NENARUŠENIA VLASTNÍCKYCH PRÁV. V ROZSAHU DOVOLENOM PRÍSLUŠNÝM PRÁVOM VYLUČUJEME VŠETKY ZÁRUKY.

Zodpovednosť za naše Služby

V PRÍPADOCH, KEĎ TO PRÁVNE PREDPISY DOVOĽUJÚ, NEBUDÚ SPOLOČNOSŤ GOOGLE ANI JEJ DODÁVATELIA A DISTRIBÚTORI ZODPOVEDNÍ ZA UŠLÝ ZISK, ZNÍŽENÉ VÝNOSY ALEBO STRATU ÚDAJOV, ZA FINANČNÉ STRATY A NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ANI ZA NEPRIAME, MIMORIADNE, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE ŠKODY ALEBO ŠKODY NAD RÁMEC ZMLUVNÉHO DOJEDNANIA.

ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GOOGLE A JEJ DODÁVATEĽOV A DISTRIBÚTOROV VO VZŤAHU K AKÉMUKOĽVEK NÁROKU VYPLÝVAJÚCEMU Z TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK JE V ROZSAHU DOVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI OBMEDZENÁ NA ČIASTKU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA POUŽÍVANIE TÝCHTO SLUŽIEB ALEBO (POKIAĽ SA TAK ROZHODNEME ZA OBNOVENIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB).

SPOLOČNOSŤ GOOGLE ANI JEJ DODÁVATELIA A DISTRIBÚTORI NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNU STRATU ALEBO ŠKODU, KTORÁ NIE JE V PRIMERANEJ MIERE PREDVÍDATEĽNÁ.

Použitie našich Služieb na obchodné účely

Ak naše služby používate na obchodné a podnikateľské účely, znamená to, že súhlasíte s týmito podmienkami. Budete chrániť a odškodníte spoločnosť Google, jej spriaznené osoby, vedúcich pracovníkov, zástupcov a zamestnancov v prípade akýchkoľvek nárokov, žalôb alebo súdnych sporov vyplývajúcich alebo súvisiacich s používaním Služieb alebo porušením týchto podmienok vrátane akejkoľvek zodpovednosti či výdavkov vyplývajúcich z nárokov, strát, škôd, žalôb, rozsudkov, poplatkov za vedenie súdneho sporu a nákladov na právne zastupovanie.

Informácie o týchto Zmluvných podmienkach

Môžeme meniť tieto zmluvné podmienky alebo doplňujúce zmluvné podmienky týkajúce sa príslušných Služieb tak, aby napríklad zohľadňovali zmeny právnych predpisov alebo zmeny našich Služieb. Zmluvné podmienky by ste mali pravidelne sledovať. Upozornenie na úpravy týchto podmienok uverejníme na tejto stránke. Upozornenia na úpravy doplňujúcich podmienok uverejníme v príslušnej Službe. Zmeny nebudú mať spätnú účinnosť a nenadobudnú účinnosť skôr ako štrnásť dní odo dňa ich uverejnenia. Avšak zmeny týkajúce sa nových funkcií určitej Služby alebo zmeny uskutočnené z právnych dôvodov nadobudnú účinnosť okamžite. V prípade, že s upravenými podmienkami vzťahujúcimi sa na danú Službu nesúhlasíte, mali by ste ukončiť používanie danej Služby.

Ak dôjde k rozporu medzi týmito podmienkami a doplňujúcimi podmienkami, budú mať v prípade tohto rozporu prednosť doplňujúce podmienky.

Tieto zmluvné podmienky upravujú vzťah medzi vami a spoločnosťou Google. Na základe týchto zmluvných podmienok nevznikajú nijaké práva v prospech tretích osôb.

Ak porušíte tieto zmluvné podmienky a my vzápätí nepodnikneme žiadne opatrenia, neznamená to, že sa vzdávame akýchkoľvek práv (napríklad právo podniknúť opatrenia v budúcnosti).

Ak sa ukáže, že niektorá zmluvná podmienka nie je vynútiteľná, neovplyvní to žiadne ďalšie zmluvné podmienky.

Všetky spory vyplývajúce z týchto podmienok alebo používania Služieb či v súvislosti s týmito podmienkami alebo Službami sa budú riadiť zákonmi štátu Kalifornia (USA) s výnimkou kalifornských kolíznych noriem určujúcich rozhodné právo. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto podmienok alebo používania Služieb či súvisiace s týmito podmienkami alebo Službami budú výlučne v kompetencii federálnych alebo štátnych súdov okresu Santa Clara v Kalifornii (USA). Vy aj spoločnosť Google pritom súhlasíte s tým, že vedenie týchto sporov bude podliehať osobnej jurisdikcii týchto súdov.

Informácie o možných spôsoboch kontaktovania spoločnosti Google nájdete na našej kontaktnej stránke.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka