Toto je archivovaná verze Smluvních podmínek. Prohlédněte si aktuální verzi nebo všechny starší verze.

Smluvní podmínky společnosti Google

Naposledy upraveno: 14. dubna 2014 (zobrazit archivované verze)

Google vás vítá!

Děkujeme vám za používání našich aplikací a služeb („služby“). Služby poskytuje společnost Google Inc. („společnost Google“) se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké.

Užíváním našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pečlivě si je prosím přečtěte.

Nabídka našich služeb je široká, a na některé se proto mohou vztahovat dodatečné podmínky nebo požadavky (včetně omezení věku). Dodatečné podmínky budou k dispozici spolu s příslušnými službami. Pokud tyto služby použijete, stávají se dodatečné smluvní podmínky součástí smluvních ujednání mezi oběma stranami.

Využívání služeb

Při používání služeb se musíte řídit veškerými zásadami, které jsou v rámci služeb k dispozici.

Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby smíte vyžívat jen v mezích platných právních předpisů, včetně platných právních předpisů pro omezení exportu a opětovného exportu. Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s našimi podmínkami či zásadami nebo pokud vyšetřujeme podezření z nepřípustného jednání.

Používáním služeb nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k našim službám ani k obsahu, ke kterému přistupujete. Obsah služeb nemůžete používat, pokud nezískáte svolení jeho vlastníka nebo jiný pokud tak není povoleno příslušnými právními předpisy. Tyto podmínky vám neudělují právo používat žádné značky ani loga používaná v našich službách. Neodstraňujte, nezakrývejte ani neupravujte žádné právní doložky či oznámení, které se v našich službách zobrazují nebo jsou s nimi dodávány.

Ve službách se zobrazuje i obsah, který nepatří společnosti Google. Za tento obsah odpovídají pouze subjekty, které jej zveřejňují. Obsah můžeme kontrolovat, abychom určili, zda je legální a splňuje naše zásady, a pokud se domníváme, že naše zásady nebo právní předpisy porušuje, můžeme obsah odstranit nebo zamezit jeho zobrazování. Berte prosím na vědomí, že výše uvedené neznamená, že obsah prověřujeme.

V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Zasílání některých informací můžete zrušit.

Některé z našich služeb jsou dostupné pro mobilní zařízení. Nepoužívejte tyto služby způsobem, který by rozptyloval vaši pozornost a vedl k nedodržování dopravních a bezpečnostních předpisů.

Váš účet Google

K použití některých našich služeb budete potřebovat účet Google. Můžete vytvořit vlastní účet Google, nebo vám může být účet Google přidělen administrátorem, například zaměstnavatelem nebo vzdělávací institucí. Pokud používáte účet Google přidělený administrátorem, mohou se na něj vztahovat jiné nebo dodatečné podmínky a váš administrátor může mít k vašemu účtu přístup nebo může mít možnost jej zrušit.

Aby byla zaručena bezpečnost vašeho účtu Google, heslo nikomu neprozrazujte. Za aktivitu probíhající na nebo prostřednictvím vašeho účtu Google nesete plnou odpovědnost. V aplikacích třetích stran nepoužívejte stejné heslo jako pro účet Google. Jestliže zjistíte jakékoli neoprávněné použití svého hesla či účtu Google, postupujte podle těchto pokynů.

Ochrana osobních údajů a autorských práv

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google popisují, jak při používání služeb zacházíme s vašimi osobními údaji a jak chráníme vaše soukromí. Použitím našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost Google může tyto údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů využívat.

V případě oznámení o údajném porušení autorských práv a v případě ukončování platnosti účtů uživatelů, kteří opakovaně porušuji autorská práva postupujeme v souladu s postupem ustanoveným v zákoně Spojených států amerických DMCA (Digital Millennium Copyright Act).

Držitelům autorských práv poskytujeme informace, které umožňují správu duševního vlastnictví online. Jestliže se domníváte, že někdo porušuje vaše autorská práva, a chcete nás na tuto skutečnost upozornit, informace o podávání oznámení a o zásadách společnosti Google ohledně reakcí na oznámení naleznete v našem centru nápovědy.

Váš obsah v našich službách

Některé z našich služeb umožňují nahrávání, odesílání, ukládání a přijímání obsahu. Práva k duševnímu vlastnictví daného obsahu zůstávají ve vašem vlastnictví. Jinak řečeno, váš obsah je stále váš.

Pokud nahrajete, odešlete, uložíte nebo přijmete obsah do nebo prostřednictvím našich služeb, poskytujete společnosti Google (a subjektům, se kterými společnost Google spolupracuje) celosvětově platnou licenci k užití, hostování, uchovávání, reprodukování, upravení, vytvoření odvozených děl (například děl, jež jsou výsledkem překladu, přizpůsobení/adaptací či úprav provedených za účelem jeho lepšího fungování v rámci našich služeb), komunikaci, publikování, provozování a zobrazování na veřejnosti a distribuci takového obsahu Práva, která touto licencí udělujete jsou užita za účelem provozování, propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb. Práva, která touto licencí udělujete jsou užita za účelem provozování, propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb. Licence přetrvává i poté, co přestanete naše služby používat (např. firemní zápis přidaný do služby Mapy Google). Některé služby umožňují k obsahu, který jste do služby odeslali, získat přístup nebo jej odebrat. Některé služby zahrnují také podmínky a nastavení, která naše možnosti používání odeslaného obsahu vymezují. Ujistěte se, že při odesílání obsahu do služeb disponujete příslušnými právy k udělení výše uvedené licence.

Váš obsah (včetně e-mailů) analyzují naše automatizované systémy, abychom vám mohli nabídnout funkce služeb relevantní přímo pro vás, například přizpůsobené výsledky vyhledávání, personalizované reklamy a detekci spamu a malwaru. K této analýze dochází při odeslání, přijetí a uložení obsahu.

Pokud máte účet Google, můžeme v našich službách zobrazit vaše jméno uvedené v profilu, profilovou fotku a akce provedené ve službách Google nebo v aplikacích třetích stran propojených s vaším účtem Google (například hodnocení +1 či zveřejněné recenze a komentáře). K těmto zobrazením může dojít i v reklamním a jiném komerčním kontextu. Budeme respektovat vaše předvolby, kterými v účtu Google omezíte nastavení sdílení a viditelnosti. Můžete například nastavit, aby se vaše jméno a fotka nezobrazovaly v reklamách.

Další informace o způsobu používání a ukládání obsahu společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů nebo v dodatečných podmínkách jednotlivých služeb. Pokud odesíláte svůj názor nebo návrh na vylepšení služeb, můžeme váš názor či návrh využít, aniž by vůči vám vznikl jakýkoli závazek.

O softwaru v rámci služeb

Pokud služby požadují nebo obsahují software ke stažení, může se tento software po zveřejnění nové verze nebo funkce automaticky aktualizovat. Některé služby (nikoli však všechny) umožňují vlastní úpravy nastavení automatických aktualizací.

Společnost Google vám uděluje osobní, celosvětově platnou, bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání softwaru, který vám společnost Google poskytuje jako součást služeb. Výhradním účelem této licence je umožnit vám používat služby a využívat jejich přínosy způsobem povoleným v těchto smluvních podmínkách. Žádnou část našich služeb ani softwaru, který tyto služby zahrnují, nesmíte kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat a také nesmíte provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu (reverzní inženýring) takového softwaru ani se pokoušet jej extrahovat. Výjimkou jsou případy, kdy jsou tyto zákazy v rozporu s právními předpisy nebo kdy k tomu máte od společnosti Google písemné povolení.

Software s otevřeným zdrojovým kódem (open source) pokládáme ze důležitý. Část softwaru, který naše služby využívají, může být nabízena v rámci licence „open source“ (licence k otevřenému zdrojovému kódu), kterou vám poskytneme. Licence k otevřenému zdrojovému kódu může obsahovat ustanovení, která jsou některým ustanovením těchto smluvních podmínek výslovně nadřazena.

Změny služeb a jejich ukončení

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat funkce a také můžeme pozastavit či ukončit celou službu.

Ačkoli nás to bude mrzet, používání našich služeb můžete kdykoli ukončit. Společnost Google vám také může poskytování služeb kdykoli pozastavit nebo vytvořit či přidat k službám nová omezení.

Jsme přesvědčeni, že vaše data jsou vaším vlastnictvím a že je důležité zachovat k nim přístup. Jestliže určitou službu přestaneme poskytovat, zašleme uživatelům s předstihem upozornění a umožníme jim získat z dané služby příslušné informace, bude-li takový postup možný a účelný.

Naše záruky a odmítnutí odpovědnosti

Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví, a doufáme, že je budete rádi používat. Určité skutečnosti však v souvislosti s našimi službami slíbit nemůžeme.

SPOLEČNOST GOOGLE ANI JEJÍ DODAVATELÉ ČI DISTRIBUTOŘI NEUVÁDĚJÍ V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI ŽÁDNÉ JINÉ KONKRÉTNÍ SLIBY NEŽ TY, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NEBO V DODATEČNÝCH PODMÍNKÁCH. NAPŘÍKLAD SE V SOUVISLOSTI S OBSAHEM V RÁMCI SLUŽEB, S JEJICH KONKRÉTNÍMI FUNKCEMI, S JEJICH SPOLEHLIVOSTÍ, DOSTUPNOSTÍ ANI S JEJICH SCHOPNOSTÍ USPOKOJIT VAŠE POTŘEBY K NIČEMU NEZAVAZUJEME. SLUŽBY POSKYTUJEME „TAK, JAK JSOU“.

NĚKTERÉ PRÁVNÍ ŘÁDY POSKYTUJÍ URČITÉ ZÁRUKY, NAPŘÍKLAD ODVOZENÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. V ROZSAHU, KTERÝ PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ, SE ZŘÍKÁME VEŠKERÝCH ZÁRUK.

Odpovědnost za naše služby

POKUD TO PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ, NEPONESE SPOLEČNOST GOOGLE ANI JEJÍ DODAVATELÉ ČI DISTRIBUTOŘI ODPOVĚDNOST ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU TRŽEB, ZTRÁTU DAT, FINANČNÍ ZTRÁTY ANI ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO ZA NÁHRADU ŠKODY SE SANKČNÍ FUNKCÍ.

V ROZSAHU, KTERÝ PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ, BUDE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GOOGLE A JEJÍCH DODAVATELŮ A DISTRIBUTORŮ ZA JAKÝKOLI NÁROK VZNESENÝ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK, VČETNĚ VEŠKERÝCH ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, OMEZENA VÝŠÍ ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZA POUŽITÍ SLUŽEB ZAPLATILI (NEBO NA OPĚTOVNÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, POKUD SE PRO TUTO MOŽNOST ROZHODNEME).

VE VŠECH PŘÍPADECH PLATÍ, ŽE SPOLEČNOST GOOGLE ANI JEJÍ DODAVATELÉ ČI DISTRIBUTOŘI NEPONESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY, KTERÉ NELZE PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM PŘEDVÍDAT.

Používání našich služeb firmami

Pokud služby používáte v zastoupení firmy, pak tato firma souhlasí s těmito podmínkami. Společnost Google, její pobočky, představitele, zástupce a zaměstnance ochráníte před a odškodníte za jakékoli nároky, soudní řízení a žaloby vyplývající nebo související s používáním služeb nebo porušením těchto smluvních podmínek včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení.

Informace o těchto podmínkách

Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb. Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na této stránce. Upozornění na změny dodatečných podmínek budeme uvádět v rámci příslušné služby. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabudou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.

Jestliže dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a dodatečnými podmínkami, budou v rozporných bodech platit dodatečné podmínky.

Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi vámi a společností Google. Neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Veškeré spory, které z těchto podmínek vyplývají nebo se jich či služeb týkají, budou podléhat právním předpisům státu Kalifornie (USA) s výjimkou právních předpisů státu Kalifornie upravujících volbu rozhodného práva. Všechny soudní spory ohledně nároků, které vyplynou z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi či se službami, budou vedeny výhradně u federálních nebo státních soudů v okrese Santa Clara v Kalifornii ve Spojených státech amerických. Společnost Google i vy souhlasíte s osobní jurisdikcí/příslušností těchto soudů.

Informace o způsobech, jak kontaktovat společnost Google, naleznete na kontaktní stránce.

Aplikace Google
Hlavní nabídka