Det här är en arkiverad version av våra användarvillkor. Visa den aktuella versionen eller alla tidigare versioner.

Googles användarvillkor

Senast ändrad: 14 april 2014 (visa arkiverade versioner)

Välkommen till Google!

Tack för att du använder våra produkter och tjänster ("Tjänster"). Tjänsterna tillhandahålls av Google Inc. ("Google"), med säte i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Genom att använda våra Tjänster accepterar du dessa villkor. Läs igenom dem noggrant.

Vi erbjuder många olika typer av Tjänster, så ibland kan ytterligare villkor eller produktkrav gälla (inklusive åldersgränser). Ytterligare villkor tillhandahålls i anslutning till de relevanta Tjänsterna, och dessa ytterligare villkor blir en del av ditt avtal med oss om du använder Tjänsterna ifråga.

Användning av våra Tjänster

Du måste följa alla policyer som du får tillgång till via Tjänsterna.

Missbruka inte våra Tjänster. Du får till exempel inte störa våra Tjänster eller försöka komma åt dem med en annan metod än gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller. Du får endast använda våra Tjänster i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive tillämpliga lagar och regler avseende export och återexport. Vi kan stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig våra Tjänster om du inte uppfyller våra villkor eller policyer eller om vi utreder misstänkta oegentligheter.

Genom att använda våra Tjänster förvärvar du ingen immateriell äganderätt till våra Tjänster eller det innehåll som du kommer åt. Du får inte använda innehåll från våra Tjänster om du inte inhämtar tillstånd från innehållsägaren, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda några varumärken eller logotyper som används i våra Tjänster. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några juridiska meddelanden som visas i eller i samband med våra Tjänster.

En del innehåll som inte tillhör Google visas i våra Tjänster. Ansvaret för detta innehåll vilar helt på det företag som gör det tillgängligt. Vi kan granska innehåll för att avgöra om det är olagligt eller strider mot våra policyer och ta bort eller vägra att visa innehåll som vi skäligen anser strida mot våra policyer eller lagen. Det innebär inte nödvändigtvis att vi granskar innehåll, så utgå inte från att vi gör det.

I samband med din användning av Tjänsterna kan vi skicka meddelanden om tjänster, administrativa meddelanden och annan information till dig. Du kan välja bort vissa typer av sådan kommunikation.

Några av våra Tjänster är tillgängliga på mobila enheter. Använd inte dessa Tjänster på ett sådant sätt att de distraherar dig eller hindrar dig från att följa trafik- eller säkerhetsregler.

Ditt Google-konto

Du kan behöva ett Google-konto för att använda vissa av våra Tjänster. Du kan skapa ditt eget Google-konto, eller så kan ditt Google-konto tilldelas dig av en administratör, till exempel din arbetsgivare eller utbildningsinstitution. Om ditt Google-konto har tilldelats av en administratör kan andra eller ytterligare villkor gälla. Din administratör kan ha behörighet att komma åt eller inaktivera ditt konto.

Skydda ditt Google-konto genom att hålla lösenordet hemligt. Du ansvarar för all aktivitet som sker i eller via ditt Google-konto. Använd inte lösenordet till ditt Google-konto i externa tjänster eller program. Om du får kännedom om obehörig användning av ditt lösenord eller ditt Google-konto följer du de här anvisningarna.

Sekretess och upphovsrätt

I Googles sekretesspolicyer kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och skyddar din integritet när du använder våra Tjänster. Genom att använda våra Tjänster accepterar du att Google kan använda dessa uppgifter i enlighet med våra sekretesspolicyer.

Vi svarar på uppgifter om påstådda upphovsrättsintrång och säger upp konton vid upprepade intrång i enlighet med förfarandet i den amerikanska Digital Millennium Copyright Act.

Vi tillhandahåller information för att hjälpa upphovsrättsinnehavare att hantera sina immateriella rättigheter på Internet. Om du anser att någon kränker din upphovsrätt och vill veta hur du meddelar oss om detta kan du besöka vårt hjälpcenter. Där hittar du även Googles policy för hur vi besvarar sådana meddelanden.

Ditt innehåll i våra Tjänster

I vissa av våra Tjänster kan du överföra, skicka in, lagra och skicka eller ta emot innehåll. Du behåller den immateriella äganderätten som du har till det innehållet. Det som tillhör dig fortsätter alltså att tillhöra dig.

När du överför, skickar in, lagrar och skickar eller tar emot innehåll till eller via våra Tjänster ger du Google (och våra samarbetspartners) en global licens att använda, värdlagra, spara, återge, ändra, skapa härledda verk (exempelvis översättningar, anpassningar eller modifieringar som vi gör så att ditt innehåll fungerar bättre med våra Tjänster), kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet. Rättigheterna som du beviljar i licensen gäller endast i syfte att driva, marknadsföra och förbättra våra Tjänster, samt utveckla nya Tjänster. Denna licens fortsätter att gälla även om du upphör att använda våra Tjänster (exempelvis företagsuppgifter som du har lagt till i Google Maps). I vissa Tjänster är det möjligt att komma åt och ta bort innehåll som har skickats till Tjänsten. I en del av våra Tjänster finns det också villkor eller inställningar som begränsar vår användning av innehåll som skickas till Tjänsterna. Se till att du innehar alla nödvändiga rättigheter för att bevilja oss denna licens för innehåll som du skickar till våra Tjänster.

Våra automatiserade system analyserar ditt innehåll (inklusive e-post) i syfte att förse dig med produktfunktioner som är relevanta för dig, till exempel anpassade sökresultat, anpassad reklam och identifiering av spam och skadlig programvara. Analysen sker när innehållet skickas, tas emot eller när det lagras.

Om du har ett Google-konto kan vi visa ditt Profilnamn, ditt Profilfoto och dina aktiviteter på Google eller i externa program som är länkade till Google-kontot (till exempel +1:or, recensioner eller kommentarer du skriver) i våra Tjänster, inklusive i annonser och i andra kommersiella sammanhang. Vi respekterar dina inställningar och de val du gör vad gäller begränsad delning och synlighet i Google-kontot. Du kan till exempel konfigurera inställningarna så att ditt namn och ditt foto inte visas i en annons.

Mer information om hur Google använder och lagrar innehåll finns i sekretesspolicyn eller i de ytterligare villkor som gäller för särskilda Tjänster. Om du skickar in synpunkter och förslag gällande våra Tjänster kan vi använda dina synpunkter och förslag utan några förpliktelser gentemot dig.

Om programvara i våra Tjänster

När en Tjänst kräver eller inkluderar hämtningsbar programvara är det möjligt att denna programvara uppdateras automatiskt på din enhet när en ny version eller funktion blir tillgänglig. Vissa Tjänster kan tillåta att du ändrar dina inställningar för automatisk uppdatering.

Google ger dig en personlig, global, royaltyfri, ej överlåtbar och icke-exklusiv licens att använda programvara som Google tillhandahåller dig som en del av Tjänsterna. Det enda syftet med denna licens är att du ska kunna använda Tjänsterna så som de tillhandahålls av Google, i enlighet med dessa villkor. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av våra Tjänster eller vår inkluderade programvara, och du får inte heller bakåtkompilera eller försöka extrahera källkoden till någon sådan programvara, förutom i den utsträckning som dessa begränsningar är förbjudna enligt lag eller om du har skriftligt tillstånd från oss.

Programvara med öppen källkod är viktig för oss. En del programvara som används i våra Tjänster kan erbjudas enligt en öppen källkodslicens som vi gör tillgänglig för dig. Det kan finnas bestämmelser i den öppna källkodslicensen som uttryckligen har företräde framför en del av dessa villkor.

Modifiering och uppsägning av våra Tjänster

Vi ändrar och förbättrar hela tiden våra Tjänster. Vi kan lägga till eller ta bort funktioner och vi kan ta bort eller avbryta en Tjänst helt och hållet.

Du kan när som helst sluta använda våra Tjänster, även om vi skulle tycka att det var tråkigt. Google kan också när som helst upphöra att tillhandahålla dig våra Tjänster eller lägga till eller skapa begränsningar avseende Tjänsterna.

Vi anser att dina uppgifter tillhör dig och att din åtkomst till dessa uppgifter är viktig. Om vi avbryter en Tjänst kommer vi, när så skäligen är möjligt, att ge dig en rimlig förvarning och en chans att hämta ut din information från Tjänsten.

Våra garantier och friskrivningar

Vi tillhandahåller våra Tjänster med en kommersiellt rimlig nivå av kunnighet och omsorg, och vi hoppas att du kommer tycka om dem. Det finns dock vissa saker som vi inte lovar om våra Tjänster.

OM INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR ELLER YTTERLIGARE VILLKOR LÄMNAR VARKEN GOOGLE ELLER DESS LEVERANTÖRER ELLER DISTRIBUTÖRER NÅGRA SPECIFIKA LÖFTEN OM TJÄNSTERNA. VI GÖR EXEMPELVIS INGA ÅTAGANDEN OM INNEHÅLLET I TJÄNSTERNA, TJÄNSTERNAS SPECIFIKA FUNKTION, DERAS TILLFÖRLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, ELLER FÖRMÅGA ATT UPPFYLLA DINA BEHOV. VI TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTERNA I BEFINTLIGT SKICK.

I VISSA JURISDIKTIONER FÖRESKRIVS VISSA GARANTIER, EXEMPELVIS EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER.

Ansvar för våra Tjänster

NÄR DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG ÄR GOOGLE OCH GOOGLES LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER INTE ANSVARIGA FÖR UTEBLIVEN VINST, INTÄKT ELLER FÖRLORAD DATA, EKONOMISK ELLER INDIREKT SKADA, SKADESTÅND PÅ GRUND AV SÄRSKILD SKADA (SPECIAL DAMAGES), FÖLJDSKADA (CONSEQUENTIAL DAMAGES), SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE (EXEMPLARY DAMAGES) ELLER STRAFFSKADESTÅND (PUNITIVE DAMAGES).

I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG SKA DEN TOTALA ANSVARSSKYLDIGHETEN FÖR GOOGLE OCH DESS LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER, FÖR ALLA ANSPRÅK ENLIGT DESSA VILLKOR, INKLUSIVE FÖR EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, VARA BEGRÄNSAD TILL DET BELOPP SOM DU BETALADE TILL OSS FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA (ELLER, OM VI SÅ VÄLJER, FÖR ATT LEVERERA TJÄNSTERNA TILL DIG IGEN).

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA GOOGLE OCH DESS LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM INTE SKÄLIGEN KAN FÖRUTSES.

Företagsanvändning av våra Tjänster

Om du använder våra Tjänster i företagets namn är det företaget som godkänner dessa villkor. Företaget ska hålla Google och dess dotterbolag, samarbetspartners, tjänstemän, företrädare och anställda skadeslösa mot eventuella anspråk, stämningar och andra processer som härrör från eller som uppkommit i samband med din användning av Tjänsterna eller till följd av avtalsbrott, inklusive ersättningsskyldighet eller kostnad som uppstått i och med eventuella anspråk, förluster, skador, stämningar, domar, rättegångs- och advokatkostnader.

Om dessa villkor

Vi kan ändra dessa villkor eller ytterligare villkor som gäller för en Tjänst, exempelvis för att avspegla ändringar i lag eller i våra Tjänster. Du bör regelbundet läsa villkoren. Om villkoren ändras meddelas det på den här sidan. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändrade ytterligare villkor inom den relevanta tjänsten. Ändringar gäller inte retroaktivt och de kommer inte att träda i kraft förrän tidigast fjorton dagar efter att de läggs upp. Ändringar som gäller nya funktioner i en Tjänst eller ändringar som görs av juridiska skäl kommer dock att träda i kraft omedelbart. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för en Tjänst ska du sluta använda Tjänsten.

Om det finns en motstridighet mellan dessa villkor och de ytterligare villkoren ska de ytterligare villkoren ha företräde när det gäller denna motstridighet.

Dessa villkor reglerar relationen mellan Google och dig. De skapar inga förmånsrättigheter för någon tredje part.

Om du inte följer dessa villkor och vi inte vidtar åtgärder direkt innebär det inte att vi frånsäger oss några rättigheter som vi kan ha (exempelvis att vidta åtgärder i framtiden).

Om det visar sig att ett visst villkor inte är verkställbart kommer det inte att påverka några andra villkor.

Lagarna i Kalifornien, USA, exklusive Kaliforniens lagvalsregler, ska gälla för alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor eller Tjänsterna. Alla anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor eller Tjänsterna ska exklusivt lösas i de federala eller statliga domstolarna i Santa Clara County i Kalifornien, USA, och du och Google accepterar att dessa domstolar har domsrätt.

Mer information om hur du kontaktar Google finns på vår kontaktsida.

Googles appar
Huvudmeny