Overzicht van wijzigingen in de Servicevoorwaarden van Google

voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk

Met dit overzicht krijgt u inzicht in de belangrijkste updates die we hebben aangebracht in onze Servicevoorwaarden voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk. We hopen dat deze pagina nuttig is, maar raden u met klem aan de volledige voorwaarden te lezen.

Voorwaarden

Wat er in deze voorwaarden staat

In dit gedeelte staat een algemeen overzicht van de bedrijfsvoering van Google, onze relatie met u, de onderwerpen die in deze voorwaarden worden besproken en waarom deze voorwaarden belangrijk zijn.

 • We hebben een zin toegevoegd waarin u wordt aangemoedigd de voorwaarden te downloaden, zodat u ze in de toekomst kunt raadplegen. We maken de vorige versies van onze voorwaarden ook online beschikbaar.

Uw relatie met Google

In dit gedeelte vindt u achtergrondinformatie over Google en hun bedrijfsvoering.

 • We hebben het woord 'toegang' toegevoegd, zodat de bewoording consistent is met andere delen van deze voorwaarden. Dit betekent dat deze voorwaarden van toepassing zijn ongeacht of u onze services gebruikt of er alleen toegang toe heeft.
 • Alleen voor gebruikers in Frankrijk: Op basis van de Franse wettelijke vereisten hebben we sommige informatie over de bedrijfsvoering van Google en over hoe we geld verdienen rechtstreeks opgenomen in de voorwaarden.

Wat u van ons kunt verwachten

In dit gedeelte wordt beschreven hoe we onze services verbeteren en wijzigen.

 • We hebben nog een voorbeeld van een Google-apparaat toegevoegd: de Pixel.
 • Alleen voor gebruikers in Frankrijk: Op basis van de Franse wetgeving hebben we de situaties verduidelijkt waarin we niet alleen onze digitale content of services, maar ook onze goederen kunnen wijzigen, en de kennisgeving die we dan verstrekken.

Wat we van u verwachten

In dit artikel wordt beschreven wat uw verantwoordelijkheden zijn als u ervoor kiest Google-services te gebruiken.

 • We hebben het woord 'toegang' toegevoegd, zodat de bewoording consistent is met andere delen van deze voorwaarden. Dit betekent dat deze voorwaarden van toepassing zijn ongeacht of u onze services gebruikt of er alleen toegang toe heeft.
 • We hebben een link toegevoegd naar ons Transparantiecentrum. Hier vindt u meer informatie over ons productbeleid en over hoe u schendingen meldt.
 • We hebben verduidelijkt dat we naast beleidsregels en Helpcentrums ook instructies en waarschuwingen bieden in onze services.
 • We hebben het gedeelte met gedragsregels herzien door het puntje 'misbruik, schade, storing en verstoring' te verplaatsen naar een nieuw gedeelte met de naam 'Maak geen misbruik van onze services' waar we meer details geven over de soorten misleidende activiteiten die we niet toestaan.

Maak geen misbruik van onze services

We hebben dit nieuwe, meer gedetailleerde gedeelte toegevoegd, omdat helaas een klein aantal mensen onze regels niet heeft gerespecteerd. We geven meer voorbeelden en informatie over misbruik en verstoring van onze services die niet zijn toegestaan.

Content in Google-services

In dit gedeelte beschrijven we de rechten van ons allemaal op de content in onze services, inclusief uw eigen content, Google-content en andere content.

 • In het gedeelte 'Uw content' hebben we een nieuwe zin toegevoegd waarin we uitleggen dat we geen eigendom claimen van originele content die is gegenereerd door onze services, waaronder onze services voor generatieve AI.

Software in Google-services

In dit gedeelte vindt u een beschrijving van de software die u in onze services kunt tegenkomen en een uitleg van uw rechten om die software te gebruiken.

 • We hebben de term 'vooraf geladen' toegevoegd, omdat sommige van onze software vooraf is geladen op apparaten en niet hoeft te worden 'gedownload'.

In geval van problemen en onenigheid

Alleen voor gebruikers in Frankrijk: Wettelijke garantie

In dit gedeelte vindt u een samenvatting van de garantie waarop u wettelijk recht heeft.

 • In plaats van onze eigen tekst in dit gedeelte te gebruiken, tonen we op basis van de Franse wettelijke vereisten nu de exacte taal die in het Franse consumentenwetboek wordt gebruikt om de wettelijke garanties te beschrijven.

Aansprakelijkheid

In dit gedeelte vindt u een beschrijving van onze aansprakelijkheden in geval van geschillen. Aansprakelijkheid is verlies als gevolg van elk soort juridische eis.

Voor alle gebruikers

 • We hebben een zin voor alle duidelijkheid herschreven en hebben een zin verwijderd die voor sommige gebruikers moeilijk te begrijpen was.
 • We hebben verduidelijkt dat deze voorwaarden de aansprakelijkheid voor 'grove nalatigheid' niet beperken.

Alleen voor zakelijke gebruikers en organisaties

 • We hebben verduidelijkt dat de schadeloosstelling die zakelijke gebruikers en organisaties aan Google geven, niet van toepassing is voor zover aansprakelijkheid of kosten worden veroorzaakt door een schending, nalatigheid of opzettelijk wangedrag door Google.
 • We hebben ook verduidelijkt dat de financiële limiet voor de aansprakelijkheid in dit gedeelte de lijst met onbeperkte aansprakelijkheden in het gedeelte Voor alle gebruikers niet overschrijft.

Actie in geval van problemen

In dit gedeelte vindt u een beschrijving van waarom we uw content uit onze services kunnen verwijderen of uw toegang tot Google-services kunnen intrekken.

 • We hebben de eerste alinea herzien om deze te verduidelijken.
 • In het gedeelte Uw toegang tot Google-services opschorten of beëindigen hebben we verduidelijkt dat opschorting of beëindiging niet onze enige verhaalsmogelijkheden zijn en dat we mogelijk andere wettelijke rechten hebben waarvan we gebruik kunnen maken.

EER-instructies voor herroeping

In dit gedeelte vindt u een kopie van de modelinstructies voor herroeping van de Europese Unie.

 • We hebben de verwijzing naar 28 mei 2022 verwijderd, omdat die datum al is verstreken.

Belangrijke termen

In dit gedeelte vindt u een beschrijving van de belangrijkste termen in de voorwaarden.

 • We hebben de definitie van 'commerciële garantie' verduidelijkt.
 • Alleen voor gebruikers in Frankrijk: Op basis van de Franse wetgeving hebben we 'verborgen gebreken' toegevoegd aan de definitie van 'wettelijke garantie'.

Definities

aangesloten entiteit

Een entiteit die behoort tot de Google-groep van bedrijven, wat neerkomt op Google LLC en de dochtermaatschappijen van Google, waaronder de volgende bedrijven die consumentenservices aanbieden in de EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited en Google Dialer Inc.

aansprakelijkheid

Verliezen als gevolg van elk soort eis, ongeacht of de eis is gebaseerd op een verbintenis, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of andere reden en ongeacht of deze verliezen redelijkerwijs te verwachten of voorzien waren.

Een wettelijk recht op grond waarvan de maker van een origineel werk (zoals een blogpost, foto of video) kan besluiten of en hoe een origineel werk kan worden gebruikt door anderen, onder voorbehoud van bepaalde beperkingen en uitzonderingen.

commerciële garantie

Een commerciële garantie is een vrijwillige toezegging die een aanvulling is op de wettelijke conformiteitsgarantie. Het bedrijf dat de commerciële garantie biedt, gaat ermee akkoord om (a) bepaalde services te leveren, of (b) defecte artikelen te repareren, te vervangen of terug te betalen aan de consument.

consument

Een individuele persoon die Google-services gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en niet in het kader van hun bedrijf, ambacht of beroep Dit omvat ook 'consumenten', zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, van de Europese richtlijn betreffende consumentenrechten. (Zie 'zakelijke gebruiker')

disclaimer

Een verklaring waarin de wettelijke verantwoordelijkheden van een persoon worden beperkt.

Europese P2B-verordening (Platform-to-Business)

Verordening (EU) 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van online tussenhandelsdiensten.

garantie

De verzekering dat een product of service presteert in overeenstemming met een bepaalde norm.

gebrek aan overeenstemming

Een wettelijk concept dat het verschil definieert tussen hoe iets zou moeten werken en hoe het daadwerkelijk werkt. Op grond van de wetgeving is hoe iets moet werken gebaseerd op hoe de verkoper of handelaar het beschrijft, of de kwaliteit en prestaties voldoende zijn en de geschiktheid voor het normale doel van dergelijke artikelen.

handelsmerk

Symbolen, namen en afbeeldingen die in het handelsverkeer worden gebruikt om goederen of services van een individu of organisatie te onderscheiden van die van een ander individu of een andere organisatie.

intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten)

Rechten op creaties die zijn ontstaan door de gedachten van een persoon, zoals uitvindingen (patentrechten), literaire en artistieke werken (auteursrecht), ontwerpen (ontwerprechten) en symbolen, namen en afbeeldingen die in het handelsverkeer worden gebruikt (handelsmerken). IE-rechten kunnen eigendom zijn van u, van een andere persoon of van een organisatie.

organisatie

Een juridische entiteit (zoals een onderneming, non-profitorganisatie of school) en niet een individueel persoon.

schadeloosstellen of schadeloosstelling

De contractuele verplichting van een persoon of organisatie om de verliezen die worden geleden door een andere persoon of organisatie als gevolg van een juridische procedure, zoals een rechtszaak, te vergoeden.

services

De Google-services die onder deze voorwaarden vallen, zijn de producten en services die worden vermeld op https://policies.google.com/terms/service-specific, waaronder:

 • apps en sites (zoals Zoeken en Maps)
 • platforms (zoals Google Shopping)
 • geïntegreerde services (zoals een ingesloten versie van Maps in apps of op sites van andere bedrijven)
 • apparaten en andere goederen (zoals Google Nest)

Veel van deze services bevatten ook content die u kunt streamen of waarmee u interactie kunt hebben.

uw content

Content die u maakt, uploadt, indient, opslaat, verstuurt, ontvangt of deelt via onze services, zoals:

 • content die u maakt met Documenten, Spreadsheets en Presentaties
 • blogposts die u uploadt via Blogger
 • reviews die u indient via Maps
 • video's die u opslaat in Drive
 • e-mails die u verstuurt en ontvangt via Gmail
 • foto's die u met vrienden deelt via Foto's
 • reisschema's die u deelt met Google

versie voor een specifiek land

Als u een Google-account heeft, koppelen we uw account aan een land (of regio) zodat we het volgende kunnen bepalen:

 • De aangesloten entiteit van Google die de services aan u levert en die uw informatie verwerkt als u de services gebruikt.
 • De versie van de voorwaarden die van toepassing is op onze relatie.

Als u bent uitgelogd, wordt de versie voor een specifiek land bepaald aan de hand van de locatie waar u Google-services gebruikt. Als u een account heeft, kunt u inloggen en deze voorwaarden bekijken om het gekoppelde land te zien.

Een wettelijke garantie is een vereiste op grond van de wetgeving dat inhoudt dat een verkoper of handelaar aansprakelijk is als diens digitale content, services of goederen defect zijn (als er dus sprake is van een gebrek aan overeenstemming).

zakelijke gebruiker

Een persoon of entiteit die geen consument is (zie consument).

Google-apps
Hoofdmenu