Podsumowanie zmian Warunków korzystania z usług Google

To podsumowanie ułatwi zapoznanie się z najważniejszymi aktualizacjami, które wprowadziliśmy w naszych Warunkach korzystania z usług. Zdecydowanie jednak zachęcamy do przeczytania pełnej wersji Warunków.

Warunki

Dostawca usług

W tej sekcji podano nazwę i adres spółki Google świadczącej usługi, z których korzysta użytkownik.

 • W celach informacyjnych dodaliśmy numer VAT Google.

Relacje użytkownika z Google

Nasze zobowiązania

W tej sekcji opisano nasze podejście do ulepszania i zmieniania naszych usług.

 • Zaktualizowaliśmy przykłady usług Google, aby odzwierciedlić zmiany dotyczące tego, jak prowadzimy działalność i budujemy markę.
 • Doprecyzowaliśmy, że wiele z naszych usług zawiera treści, które można odtwarzać strumieniowo lub z których można korzystać w sposób interaktywny.
 • Zmieniliśmy nazwę sekcji „Ulepszanie usług Google” na „Rozwijanie, ulepszanie i aktualizowanie usług Google”, aby trafniej oddać jej zawartość. Ponadto:
  • Przeredagowaliśmy niektóre zapisy tej sekcji i zmieniliśmy ich kolejność, aby cała sekcja była bardziej zrozumiała.
  • Wprowadziliśmy rozróżnienie pomiędzy rodzajami usług, jakie świadczymy, i wyjaśniliśmy, dlaczego je zmieniamy i aktualizujemy.
  • Opisaliśmy uprzednie zawiadomienie, które przesyłamy, gdy planujemy wprowadzić zmiany, które mogą mieć negatywny wpływ na dostęp użytkowników do usług oraz możliwość egzekwowania praw użytkowników w takich sytuacjach.

Zobowiązania naszych użytkowników

W tej sekcji opisano obowiązki użytkownika usług Google.

 • Podaliśmy więcej przykładów „zasad postępowania”, których przestrzegania oczekujemy od wszystkich użytkowników.

Oprogramowanie w usługach Google

W tej sekcji opisano oprogramowanie, które może być dostępne w naszych usługach, oraz wyjaśniono, jakie są uprawnienia użytkownika dotyczące korzystania z tego oprogramowania.

 • Usunęliśmy ograniczenie dotyczące „analizowania wstecznego”, aby lepiej odzwierciedlić prawa użytkowników.
 • Przenieśliśmy ostatni akapit tej sekcji do sekcji „Rozwijanie, ulepszanie i aktualizowanie usług Google”, aby uporządkować te treści.

Rozwiązywanie problemów i sporów

W tej sekcji zostały opisane pojęcia prawne, które określają oczekiwania i obowiązki w przypadku wystąpienia problemów.

 • Przeredagowaliśmy pierwszy akapit tej sekcji, aby doprecyzować źródła praw użytkowników.

Odpowiedzialność Google za zgodność świadczenia z umową

W tej sekcji podsumowujemy informacje o odpowiedzialności Google za zgodność świadczenia z umową wynikającej z przepisów prawa. Odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową to zapewnienie, że produkt lub usługa będzie działać zgodnie z określonymi standardami.

 • Dodaliśmy tę sekcję, aby pomóc konsumentom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego zrozumieć prawa wynikające z obowiązującej w EOG odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową, dotyczącej treści cyfrowych, usług cyfrowych i towarów.

Wyłączenia odpowiedzialności

Ta sekcja określa i ogranicza naszą odpowiedzialność prawną z tytułu tych Warunków oraz warunków dodatkowych dotyczących poszczególnych usług.

 • Usunęliśmy tę sekcję, ponieważ prawo Unii Europejskiej i prawo lokalne określają już zakres naszej odpowiedzialności prawnej.

Odpowiedzialność

Ta sekcja opisuje naszą odpowiedzialność w przypadku sporów. Odpowiedzialność oznacza tutaj ubytek wynikający z roszczenia prawnego dowolnego typu. Niniejsze Warunki ograniczają naszą odpowiedzialność wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.

 • Przeredagowaliśmy treści tej sekcji i zmieniliśmy ich kolejność, aby cała sekcja była bardziej zrozumiała.

Podejmowanie działań w przypadku wystąpienia problemów

W tej sekcji opisano możliwe przyczyny usunięcia treści użytkownika z naszych usług lub zablokowania mu dostępu do usług Google.

 • Dodaliśmy zdanie opisujące prawo konsumentów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do odstąpienia od tych warunków.

Rozstrzyganie sporów, prawo właściwe i sądy

Ta sekcja zawiera informacje o obowiązującym prawie i sądach, przed którymi będą rozstrzygane spory.

 • Doprecyzowaliśmy, jak można rozwiązywać spory poprzez bezpośredni kontakt z nami.

Instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Ta sekcja zawiera wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy w Unii Europejskiej.

 • Dla wygody użytkowników dołączyliśmy standardowy formularz używany w Unii Europejskiej. Konsumenci z Europejskiego Obszaru gospodarczego będą mogli używać go od 28 maja 2022 roku.

Kluczowe terminy

W tej sekcji opisano najważniejsze terminy używane w niniejszych Warunkach.

 • Dodaliśmy definicje terminów „gwarancja handlowa”, „brak zgodności” i „odpowiedzialność Google za zgodność świadczenia z umową”, aby ułatwić użytkownikom zrozumienie tych pojęć prawnych używanych w nowej sekcji Odpowiedzialność Google za zgodność świadczenia z umową.
Aplikacje Google
Menu główne