Súhrn zmien zmluvných podmienok spoločnosti Google

Tento súhrn by vám mal pomôcť porozumieť hlavným novinkám v našich zmluvných podmienkach. Dúfame, že táto stránka bude pre vás užitočná, ale dôrazne vám odporúčame si prečítať celé znenie podmienok.

Na čo sa tieto podmienky vzťahujú

V tejto sekcii je popísaný účel zmluvných podmienok a prehľad hlavných oddielov.

Poskytovateľ služieb

V tejto sekcii je uvedený názov a sídlo spoločnosti, s ktorou vstupujete do zmluvného vzťahu, a ktorá vám bude poskytovať príslušné služby.

Požadovaný vek

V tejto sekcii je definovaný požadovaný vek, ktorý je podmienkou používania služieb Googlu.

 • Táto sekcia je nová
 • Pridali sme odkaz na konkrétny požadovaný vek na správu vášho vlastného účtu Google.
 • Ak ste rodič alebo zákonný zástupca, vysvetlili sme, kedy nesiete zodpovednosť za činnosť svojho dieťaťa v príslušných službách.

Váš vzťah so spoločnosťou Google

Táto sekcia pomáha definovať vzťah medzi vami a spoločnosťou Google, keď používate jej služby.

Čo od nás môžete očakávať

V tejto sekcii je popísaný náš prístup k zlepšovaniu a zmenám našich služieb.

 • Objasnili sme, prečo niekedy môže byť potrebné vykonať zmeny alebo prestať ponúkať určitú službu.
 • Zaviazali sme sa, že na podstatné zmeny služieb, ktoré by vás mohli negatívne ovplyvniť (okrem naliehavých situácií, napríklad v prípade právnych podmienok), vás vopred upozorníme.

Čo my očakávame od vás

V tejto sekcii sú popísané vaše povinnosti a zodpovednosť , ak sa rozhodnete služby Googlu používať.

 • Pridali sme odkaz na stránku s doplňujúcimi podmienkami konkrétnych služieb, na ktorej ľahšie nájdete všetky zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú konkrétnej služby.
 • Pridali sme odkazy na ďalšie pravidlá a zdroje.
 • Objasnili sme niektoré základné pravidlá správania pri vzájomnej interakcii ľudí v našich službách.

Povolenie na používanie vášho obsahu

Táto sekcia definuje rozsah povolení (alebo licencie), ktoré nám udelíte, ak sa rozhodnete zdieľať obsah s našimi službami.

 • Zjednodušili sme štruktúru a jazyk a uviedli príklady, aby bola licencia zrozumiteľnejšia. Upozorňujeme, že nemeníme spôsoby používania vášho obsahu ani od vás nežiadame ďalšie povolenia.
 • Spresnili sme licenciu. Objasnili sme napríklad, že vás obsah zverejníme iba v prípade, ak ste ho sprístupnili ostatným, a objasnili sme trvanie licencie.
 • Objasnili sme tiež, na čo sa licencia nevzťahuje. Nevzťahuje sa napríklad na vaše práva na ochranu údajov.

Používanie služieb spoločnosti Google

Váš účet Google

V tejto sekcii sú uvedené informácie o vytvorení účtu Google a vaše povinnosti, ak si účet vytvoríte.

 • Pridali sme odkaz na požadovaný vek potrebný na vytvorenie účtu Google a zdroje, ktoré vám pomôžu s jeho vytvorením.
 • Pridali sme odkaz na Kontrolu zabezpečenia, ktorá vám pomôže udržať váš účet Google v bezpečí.

Používanie služieb spoločnosti Google v mene organizácie alebo firmy

V tejto sekcii je vysvetlené, že ak používate služby v mene organizácie alebo ako firemný používateľ, správca príslušného účtu Google môže mať určitú kontrolu nad tým, ako dané služby používate.

 • Objasnili sme, že ak sídlite v Európskej únii, zmluvné podmienky neovplyvnia práva, ktoré môžete mať ako firemný používateľ v súlade s nariadením EÚ o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb.

Komunikácia súvisiaca so službou

V tejto sekcii je popísané, ako s vami komunikujeme v súvislosti s našimi službami a ako používame vašu spätnú väzbu, ktorá sa ich týka.

Obsah v službách spoločnosti Google

V tejto sekcii je vysvetlené, že keď používate služby spoločnosti Google, môže sa vám zobraziť (1) váš obsah, (2) obsah spoločnosti Google a (3) obsah, ktorý patrí ďalším ľuďom a organizáciám. Uvádzame tiež informácie súvisiace s týmto obsahom, ako je možné daný obsah používať a ako nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok.

Softvér v službách Googlu

Táto sekcia popisuje softvér, ktorý môžete nájsť v našich službách, a vysvetľuje povolenia na jeho používanie, ktoré vám boli udelené.

 • Zjednodušili sme popis licencie, ktorú vám udeľujeme

V prípade problémov a nezhôd

V tejto sekcii sú vysvetlené právne koncepty, ktoré stanovujú očakávania a zodpovednosti v prípade problémov.

 • Objasnili sme, že podľa právných predpisov máte právo (1) na určitú kvalitu služieb a (2)na spôsoby, ako vyriešiť prípadné problémy, ktoré by mohli nastať, a že zmluvné podmienky neobmedzujú žiadne tieto práva ani vás ich nezbavujú.

Záruka

V tejto sekcii je poskytnutá záruka, že výrobok alebo služba budú fungovať v súlade s určitým štandardom.

 • Zaviazali sme sa poskytovať naše služby na základe primeraných schopností a starostlivosti.

Vylúčenia zodpovednosti

V tejto sekcii je uvedené vylúčenie zodpovednosti, ktoré konkretizuje a obmedzuje naše právne povinnosti na základe týchto podmienok a doplňujúcich podmienok konkrétnych služieb.

Zodpovednosť

V tejto sekcii sú opísané všetky potenciálne záväzky v prípade problémov (záväzky voči vám aj spoločnosti Google). Záväzok resp. zodpovednosť je strata vyplývajúca z akéhokoľvek typu právneho nároku. Tieto zmluvné podmienky obmedzujú naše záväzky iba v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi.

 • Objasnili sme, že zodpovedáme iba za práva a záväzky uvedené v príslušných podmienkach a doplňujúcich podmienkach konkrétnych služieb a za situácie, ktoré nemôžu byť obmedzené právným predpisom.
 • Objasnili sme, že neobmedzujeme našu zodpovednosť v určitých situáciách, napríklad v prípade smrti či zranenia osôb, podvodu, hrubej nedbalosti a úmyselného nevhodného konania.
 • Pre firemných používateľov a organizácie sme pridali nové informácie o tom, za čo zodpovedáme v prípade problémov, vrátane zvýšenia sumy peňazí, ktorú od nás môžete získať späť, a konkretizovania situácií, za ktoré spoločnosť Google nenesie zodpovednosť.
 • Objasnili sme odškodnenie, ktoré nám poskytujú firemní používatelia a organizácie v súvislosti s nezákonným používaním služieb alebo porušením zmluvných podmienok alebo podmienok konkrétnych služieb.

Opatrenia v prípade problémov

V tejto sekcii sú popísané dôvody, na základe ktorých môžeme odstrániť váš obsah z našich služieb alebo odobrať váš prístup do služieb spoločnosti Google.

 • Objasnili sme okolnosti, za ktorých môžeme odstrániť váš obsah a pozastaviť či ukončiť váš prístup do služieb spoločnosti Google.
 • Zaviazali sme sa, že pred podniknutím krokov vás vopred upozorníme (keď to bude primerane možné) a popíšeme niektoré obmedzené výnimky.
 • Pridali sme odkaz na proces odvolania, ak sa domnievate, že váš účet bol ukončený omylom.

Spracúvanie žiadostí o vaše údaje

V tejto sekcii je popísané, ako reagujeme na žiadosti o sprístupnenie informácií, ako sú napríklad žiadosti od orgánov verejnej správy.

 • Táto sekcia je nová

Riešenie sporov, rozhodné právo a súdy

V tejto sekcii je vysvetlené, ktoré právne predpisy a súdy použijeme na riešenie prípadných právnych sporov.

 • Túto sekciu sme zmenili pre firemných používateľov a organizácie. Odteraz sa na vás vzťahujú právne predpisy krajiny vášho pobytu a môžete podávať právne námietky na miestnych súdoch, vďaka čomu je tento proces jednoduchší.

Informácie o týchto zmluvých podmienkach

V tejto sekcii sú popísané všeobecné ustanovenia, ktoré sa týkajú príslušných podmienok.

 • Objasnili sme, že žiadna časť príslušných podmienok nemá za cieľ obmedziť vaše práva, ktoré môžu vyplývať z právných predpisov.
 • Objasnili sme, prečo môžeme zmluvné podmienky alebo doplňujúce podmienky konkrétnych služieb meniť. Odteraz vás vopred upozorníme na všetky plánované podstatné zmeny, okrem prípadov uvedenia novej funkcie či služby alebo alebo v naliehavých situáciách.
 • Objasnili sme, že ak so zmenami našich podmienok nesúhlasíte, mali by ste svoj obsah odstrániť a prestať príslušné služby používať alebo by ste mali zavrieť svoj účet Google.

Kľúčové výrazy

V tejto časti sú popísané kľúčové slová, ktoré sa vyskytujú v podmienkach.

 • Táto sekcia je nová

Časté otázky

Prečo ste teraz zmenili svoje zmluvné podmienky?

Zmluvné podmienky zlepšujeme, aby ste im ľahšie porozumeli. Tieto zmeny vyjadrujú vyvíjajúce sa regulačné prostredie, ale aj našu neustálu snahu zjednodušovať spôsob, akým komunikujeme s používateľmi.

V čom spočívajú hlavné zmeny?

Podrobný prehľad zmien našich zmluvných podmienok nájdete v súhrne zmien vyššie. Pozrite si prehľad, čo táto aktualizácia znamená pre vás:

 • Vyššia stabilita: naše zmluvné podmienky sú síce právny dokument, ale vynasnažili sme sa, aby boli ľahko pochopiteľné. Tiež sme pridali odkazy na užitočné informácie a poskytli definície.
 • Lepšia komunikácia: jasne sme vysvetlili, kedy služby zmeníme (napríklad pridáme alebo odstránime funkciu) a kedy obmedzíme alebo ukončíme prístup používateľa. A urobíme aj viac. Upozorníme vás, keď zmena negatívne ovplyvní vašu skúsenosť s našimi službami. Tiež sme opísali, ako reagujeme na žiadosti o sprístupnenie údajov, napríklad žiadosti od orgánov verejnej správy.
 • Do zmluvných podmienok boli pridané služby Google Chrome, Google Chrome OS a Disk Google: naše zlepšené zmluvné podmienky teraz zahŕňajú aj Google Chrome, Google Chrome OS a Disk Google. Tieto služby majú tiež svoje vlastné špecifické zmluvné podmienky a pravidlá, ktoré vám pomôžu pochopiť, čo je v nich špecifické.
 • Žiadne zmeny v pravidlách ochrany súkromia: pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google nemeníme. Nezmenili sme ani spôsob, akým narábame s vašimi informáciami. Ak si budete potrebovať niečo pripomenúť, kedykoľvek môžete prejsť do svojho účtu Google, kde si môžete prečítať nastavenia ochrany súkromia a spravovať, ako sa použijú vaše údaje.

Ako ovplyvnia aktualizované zmluvné podmienky ochranu môjho súkromia a údajov?

Spôsob zaobchádzania s vašimi údajmi sa nemení. O našich spôsoboch ochrany súkromia si môžete prečítať v pravidlách ochrany súkromia. Ak si budete potrebovať niečo pripomenúť, kedykoľvek môžete prejsť do svojho účtu Google, kde si môžete prečítať nastavenia ochrany súkromia a spravovať svoje údaje aj prispôsobenie.

Prečo ste presunuli Disk Google, Google Chrome a Google Chrome OS do zmluvných podmienok pre všetky služby spoločnosti Google? Ako to ovplyvní moje používanie týchto služieb?

Na spôsobe narábania s vašimi informáciami v prehliadači Google Chrome, systéme Google Chrome OS a na Disku Google nič nemeníme. Na základe vydania aktualizovaných zmluvných podmienok sa bude vaše používanie týchto služieb riadiť zlepšenými zmluvnými podmienkami, ako aj doplňujúcimi zmluvnými podmienkami a pravidlami konkrétnych služieb. Uľahčí to pochopenie všeobecných pravidiel, ktoré platia pre väčšinu služieb Googlu, ako aj dodatočných zmluvných podmienok a pravidiel konkrétnych služieb, ktoré sa vzťahujú na špecifické služby, napríklad Disk Google, Google Chrome a Chrome OS. Naše pravidlá ochrany súkromia sa nemenia. Na Disk a informácie, ktoré zhromažďujeme v službách Googlu, vrátane Chromu a systému Chrome OS (ako je vysvetlené v oznámení o ochrane súkromia v prehliadači Chrome), sa stále vzťahujú pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google.

Súvisí to nejak s GDPR alebo smernicou týkajúcou sa autorských práv v EÚ?

Nie, tieto zmeny nesúvisia so smernicou týkajúcim sa autorských práv v EÚ ani všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

Čo sa stane, keď aktualizované zmluvné podmienky neprijmem?

Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, mali by ste svoj obsah odstrániť a prestať príslušné služby používať. Kedykoľvek tiež môžete s nami ukončiť zmluvný vzťah, a to odstránením svojho účtu Google.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka