Súhrn zmien zmluvných podmienok spoločnosti Google

Tento súhrn vám pomôže pochopiť hlavné novinky v našich zmluvných podmienkach. Dúfame, že táto stránka bude pre vás užitočná, ale dôrazne vám odporúčame prečítať si celé znenie Zmluvných podmienok.

Zmluvné podmienky

Poskytovateľ služieb

V tejto sekcii je uvedený názov a sídlo spoločnosti Google poskytujúcej služby, ktoré používate.

 • Pridali sme IČ DPH spoločnosti Google pre vašu referenciu

Váš vzťah so spoločnosťou Google

Čo od nás môžete očakávať

V tejto sekcii je popísaný náš prístup k zlepšovaniu a zmenám našich služieb.

 • Aktualizovali sme príklady služieb spoločnosti Google, aby odzrkadľovali zmeny v našom obchodovaní a budovaní značky
 • Objasnili sme, že veľa našich služieb má obsah, ktorý je interaktívny alebo ho môžete streamovať
 • Sekciu "Zlepšovanie služieb spoločnosti Google" sme premenovali na Vývoj, zlepšenie a aktualizácia služieb spoločnosti Google, aby lepšie vyjadrovala svoj obsah. Okrem toho:
  • Upravili sme časť obsahu v tejto sekcii a zmenili usporiadanie, aby bol ľahšie pochopiteľný
  • Odlíšili sme rôzne druhy služieb, ktoré poskytujeme, a vysvetlili sme dôvody, prečo ich upravujeme a aktualizujeme
  • Nakoniec sme opísali predbežné upozornenie poskytované v prípade zmien, ktoré negatívne ovplyvnia vaše možnosti využívať služby a vaše práva v daných situáciách

Čo my očakávame od vás

V tejto sekcii sú popísané vaše povinnosti a zodpovednosť , ak sa rozhodnete služby Googlu používať.

 • Poskytli sme ďalšie príklady "pravidiel správania", ktorých dodržiavanie očakávame od všetkých používateľov

Softvér v službách spoločnosti Google

Táto sekcia popisuje softvér, ktorý môžete nájsť v našich službách, a vysvetľuje povolenia na jeho používanie, ktoré vám boli udelené.

 • Odstránili sme obmedzenie „reverzného inžinierstva“, aby táto sekcia lepšie odzrkadľovala vaše práva
 • Presunuli sme posledný odsek tejto sekcie do sekcie "Vývoj, zlepšenie a aktualizácia služieb spoločnosti Google", aby bol tento obsah lepšie usporiadaný

V prípade problémov a nezhôd

V tejto sekcii sú vysvetlené právne koncepty, ktoré stanovujú očakávania a zodpovednosti v prípade problémov.

 • Upravili sme prvý odsek tejto sekcie, aby objasňoval zdroje vašich zákonných práv

Zákonná záruka

V tejto sekcii nájdete súhrn záruky, ktorú vám poskytujú právne predpisy. Táto právna záruka je uistením, že výrobok alebo služba bude fungovať v súlade s určitým štandardom.

 • Túto sekciu sme pridali, aby sme spotrebiteľom v EHP pomohli pochopiť právnu záruku v EHP vo vzťahu k elektronickému obsahu, službám a tovaru

Vylúčenia zodpovednosti

Táto sekcia špecifikuje a obmedzuje naše právne záväzky vyplývajúce z týchto Zmluvných podmienok a dodatočných zmluvných podmienok konkrétnych služieb.

 • Túto sekciu sme odstránili, pretože právo EÚ a právne predpisy vašej krajiny už určujú rozsah našej právnej zodpovednosti

Zodpovednosť

V tejto sekcii sú opísané naše záväzky v prípade sporov. Záväzok predstavuje zrieknutie sa akéhokoľvek typu právneho nároku. Tieto Zmluvné podmienky obmedzujú naše záväzky iba v rozsahu povolenom príslušným zákonom.

 • Túto sekciu sme upravili a zmenili usporiadanie, aby bola jasnejšia

Opatrenia v prípade problémov

V tejto sekcii sú popísané dôvody, na základe ktorých môžeme odstrániť váš obsah z našich služieb alebo odobrať váš prístup do služieb spoločnosti Google.

 • Pridali sme vetu opisujúcu vaše právo na odstúpenie od týchto zmluvných podmienok, ak ste spotrebiteľ v EHP.

Riešenie sporov, rozhodné právo a súdy

V tejto sekcii je vysvetlené, ktoré právne predpisy a súdy použijeme na riešenie prípadných právnych sporov.

 • Objasnili sme, ako môžete riešiť spory priamo s nami

Pokyny na odstúpenie od zmluvy v EHP

V tejto sekcii nájdete vzorové pokyny Európskej únie na odstúpenie od zmluvy.

 • Tento štandardný formulár pre EÚ sme zahrnuli na uľahčenie. Spotrebitelia v EHP ho budú môcť používať od 28. mája 2022.

Kľúčové výrazy

V tejto časti sú popísané kľúčové slová, ktoré sa vyskytujú v podmienkach.

 • Pridali sme definície výrazov „obchodná záruka“, „nesúlad“ a „právna záruka“, aby sme vám pomohli pochopiť tieto právne pojmy v novej sekcii Právna záruka
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka