Tóm tắt các thay đổi đối với Điều khoản dịch vụ của Google

Trang tóm tắt này sẽ giúp bạn hiểu được các thay đổi chính mà chúng tôi đã thực hiện với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy trang có ích, nhưng bạn rất nên đọc toàn bộ Điều khoản mới.

Nội dung của các điều khoản này

Phần này mô tả mục đích của Điều khoản và cung cấp thông tin tổng quan về các phần chính trong đó.

Nhà cung cấp dịch vụ

Phần này nêu tên và vị trí của công ty ký kết hợp đồng với bạn và cung cấp các dịch vụ bạn sử dụng.

Yêu cầu về độ tuổi

Phần này nêu các yêu cầu về độ tuổi để sử dụng các dịch vụ của Google.

 • Phần này là phần mới
 • Chúng tôi đã bổ sung đường liên kết đến phần các yêu cầu cụ thể về độ tuổi mà bạn phải đáp ứng để tự quản lý Tài khoản Google của bạn
 • Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, thì chúng tôi đã bổ sung phần giải thích về các trường hợp bạn chịu trách nhiệm đối với hoạt động của con bạn trong các dịch vụ của Google

Mối quan hệ của bạn với Google

Phần này xác định mối quan hệ giữa bạn và Google trong quá trình bạn tương tác với các dịch vụ của Google.

Trách nhiệm của chúng tôi

Phần này mô tả phương thức chúng tôi tiến hành việc cải thiện và thay đổi các dịch vụ của chúng tôi.

 • Chúng tôi cam kết sẽ thông báo cho bạn nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng với một dịch vụ và thay đổi này có thể ảnh hưởng xấu đến bạn (ngoại trừ trong các trường hợp khẩn cấp như khi có yêu cầu pháp lý)

Trách nhiệm của bạn

Phần này mô tả các trách nhiệm của bạn nếu bạn chọn sử dụng các dịch vụ của Google.

 • Chúng tôi đã bổ sung đường liên kết đến trang các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ để giúp bạn dễ dàng tìm thấy tất cả các điều khoản sử dụng áp dụng cho một dịch vụ nhất định
 • Chúng tôi đã bổ sung đường liên kết đến các chính sách và các nguồn khác
 • Chúng tôi nêu rõ một số quy tắc ứng xử cơ bản khi mọi người tương tác với nhau trong các dịch vụ của chúng tôi

Quyền sử dụng nội dung của bạn

Phần này nêu phạm vi các quyền (hoặc giấy phép) mà bạn cấp cho chúng tôi nếu bạn chọn chia sẻ nội dung với các dịch vụ của chúng tôi.

 • Chúng tôi đã đơn giản hóa cấu trúc cũng như từ ngữ, đồng thời cung cấp ví dụ để giúp bạn dễ dàng hiểu được giấy phép. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thay đổi cách chúng tôi sử dụng nội dung của bạn hay yêu cầu bạn cấp các quyền bổ sung.
 • Chúng tôi cung cấp thông tin chính xác hơn về giấy phép. Ví dụ: chúng tôi nêu rõ rằng chúng tôi sẽ chỉ hiển thị công khai nội dung của bạn nếu bạn đã hiển thị nội dung đó cho người khác, đồng thời chúng tôi cũng nêu rõ thời hạn của giấy phép.
 • Chúng tôi cũng nêu rõ những điều không chịu sự ảnh hưởng của giấy phép. Ví dụ: giấy phép không ảnh hưởng đến các quyền riêng tư của bạn.

Sử dụng các dịch vụ của Google

Tài khoản Google của bạn

Phần này cung cấp thông tin về cách tạo Tài khoản Google và các trách nhiệm của bạn nếu bạn tạo tài khoản.

 • Chúng tôi đã bổ sung đường liên kết đến phần yêu cầu về độ tuổi mà bạn phải đáp ứng để tạo Tài khoản Google, cũng như đường liên kết đến các tài nguyên để giúp bạn tạo tài khoản
 • Chúng tôi đã bổ sung đường liên kết đến công cụ Kiểm tra bảo mật để giúp bạn bảo mật Tài khoản Google của mình

Sử dụng các dịch vụ của Google thay mặt một tổ chức

Phần này giải thích rằng nếu bạn sử dụng các dịch vụ thay mặt cho một tổ chức, thì quản trị viên của Tài khoản Google của tổ chức đó có thể có quyền kiểm soát ở một mức độ nhất định đối với cách bạn sử dụng các dịch vụ.

Thông tin trao đổi liên quan đến dịch vụ

Phần này mô tả cách chúng tôi liên lạc với bạn liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi và cách chúng tôi sử dụng ý kiến phản hồi của bạn về các dịch vụ đó.

Nội dung trong các dịch vụ của Google

Phần này giải thích rằng trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của Google, bạn có thể thấy (1) nội dung của bạn, (2) nội dung của Google, và (3) nội dung thuộc về cá nhân và tổ chức khác. Phần này sẽ cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến nội dung đó, cách nội dung đó có thể được sử dụng và cách liên hệ với chúng tôi nếu bạn có lo lắng gì.

Phần mềm trong các dịch vụ của Google

Phần này mô tả phần mềm mà bạn có thể thấy trong các dịch vụ của chúng tôi, đồng thời giải thích các quyền bạn được cấp để sử dụng phần mềm đó.

 • Chúng tôi đã đơn giản hóa phần mô tả về giấy phép mà chúng tôi cấp cho bạn

Trong trường hợp xảy ra vấn đề và bất đồng

Phần này giải thích các khái niệm pháp lý là cơ sở để đặt ra các trách nhiệm và nghĩa vụ trong trường hợp xảy ra vấn đề.

 • Chúng tôi sử dụng từ ngữ rõ ràng hơn để giải thích rằng, theo luật pháp, bạn có quyền (1) được hưởng dịch vụ ở một mức chất lượng nhất định, và (2) được cho biết cách thức giải quyết nếu xảy ra vấn đề. Chúng tôi cũng giải thích thêm rằng các Điều khoản này không làm hạn chế hay vô hiệu hóa bất kỳ quyền nào trong số đó

Đảm bảo

Phần này đưa ra tuyên bố bảo đảm với bạn rằng một dịch vụ hoặc sản phẩm sẽ hoạt động ở một tiêu chuẩn nhất định.

 • Chúng tôi cam kết sử dụng trình độ chuyên môn và mức độ cẩn trọng hợp lý để cung cấp các dịch vụ

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Phần này là tuyên bố từ chối trách nhiệm có nội dung xác định và giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi theo các Điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ.

Trách nhiệm pháp lý

Phần này mô tả các trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn – cả của bạn và của Google – trong trường hợp xảy ra vấn đề. Trách nhiệm pháp lý là tổn thất phát sinh do bất kỳ khiếu nại pháp lý nào. Các Điều khoản này chỉ giới hạn trách nhiệm của chúng tôi trong phạm vi được phép theo luật hiện hành.

 • Chúng tôi nêu rõ rằng chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và trách nhiệm pháp lý đã mô tả trong các Điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, đồng thời chỉ chịu trách nhiệm với những điều không bị hạn chế theo luật
 • Chúng tôi nêu rõ rằng chúng tôi không giới hạn trách nhiệm pháp lý của mình đối với một số điều nhất định, chẳng hạn như trường hợp xảy ra tử vong hoặc thương tích cá nhân, lừa đảo, sơ xuất nghiêm trọng và hành vi sai phạm có chủ ý
 • Đối với người dùng doanh nghiệp và các tổ chức, chúng tôi đã bổ sung nội dung mới về trách nhiệm của chúng tôi trong trường hợp xảy ra vấn đề, bao gồm cả việc tăng số tiền mà chúng tôi đền bù cho bạn và nêu rõ những điều Google không chịu trách nhiệm
 • Chúng tôi nêu rõ trách nhiệm của người dùng doanh nghiệp và các tổ chức trong việc bồi thường cho chúng tôi liên quan đến hành vi sử dụng các dịch vụ theo cách trái pháp luật hoặc vi phạm các Điều khoản này hoặc các điều khoản dành riêng cho từng dịch vụ

Biện pháp xử lý trong trường hợp xảy ra vấn đề

Phần này mô tả các lý do chúng tôi có thể xóa nội dung của bạn khỏi các dịch vụ của Google hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn đối với các dịch vụ này.

 • Chúng tôi nêu rõ các trường hợp mà chúng tôi có thể xóa nội dung của bạn cũng như các trường hợp chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn đối với các dịch vụ của Google
 • Chúng tôi cam kết sẽ thông báo cho bạn trước khi tiến hành xử lý khi có thể một cách hợp lý và mô tả một số ngoại lệ giới hạn
 • Chúng tôi bổ sung đường liên kết đến quy trình khiếu nại nếu bạn nghĩ chúng tôi đã chấm dứt tài khoản của bạn do nhầm lẫn
 • Phần này là phần mới

Cách thức giải quyết tranh chấp, luật điều chỉnh và tòa án

Phần này giải thích luật pháp và các tòa án mà chúng tôi sẽ sử dụng để giải quyết mọi tranh chấp pháp lý.

Giới thiệu về các điều khoản này

Phần này mô tả các quy định chung áp dụng cho các Điều khoản này.

 • Chúng tôi nêu rõ rằng các Điều khoản này không nhằm hạn chế bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có theo luật
 • Chúng tôi nêu rõ lý do chúng tôi có thể cần phải thay đổi các Điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ. Bây giờ, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn nếu chúng tôi sắp thực hiện một thay đổi quan trọng, trừ trường hợp chúng tôi ra mắt một tính năng hoặc dịch vụ mới hoặc trường hợp khẩn cấp.
 • Chúng tôi nêu rõ rằng nếu bạn không đồng ý với các thay đổi mà chúng tôi thực hiện với các Điều khoản, thì bạn phải xóa nội dung của mình và ngừng sử dụng các dịch vụ hoặc đóng Tài khoản Google của bạn

Thuật ngữ quan trọng

Phần này mô tả các thuật ngữ chính xuất hiện trong các Điều khoản này.

 • Phần này là phần mới

Câu hỏi thường gặp

Vì sao Google lại thay đổi Điều khoản dịch vụ vào lúc này?

Chúng tôi cải thiện Điều khoản dịch vụ để giúp bạn hiểu được các Điều khoản này một cách dễ dàng hơn. Các thay đổi này phản ánh các quy định thường xuyên thay đổi và cả nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong việc đơn giản hóa cách thức liên lạc với người dùng.

Có những thay đổi chính nào?

Vui lòng xem phần tóm tắt thay đổi ở trên để xem danh sách chi tiết các thay đổi đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Sau đây là thông tin nhanh về ảnh hưởng của các thay đổi này đối với bạn:

 • Nội dung rõ ràng, dễ hiểu hơn: Mặc dù đây vẫn là một tài liệu pháp lý, nhưng chúng tôi đã làm mọi cách để Điều khoản dịch vụ trở nên dễ hiểu hơn, bao gồm cả việc bổ sung đường liên kết đến thông tin thông tin hữu ích và cung cấp định nghĩa cho các thuật ngữ.
 • Thông báo sát sao hơn: Chúng tôi giải thích rõ những trường hợp chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi đối với các dịch vụ (chẳng hạn như bổ sung hoặc xóa một tính năng) cũng như những trường hợp chúng tôi sẽ hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của một người dùng. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hơn để thông báo cho bạn khi một thay đổi có ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm của bạn trong các dịch vụ của chúng tôi.
 • Bổ sung Google Chrome, Google Chrome OS và Google Drive vào Điều khoản: Điều khoản cập nhật của chúng tôi giờ cũng áp dụng cho cả Google Chrome, Google Chrome OS và Google Drive. Tuy vậy, các dịch vụ này cũng có các điều khoản và chính sách riêng để giúp bạn hiểu được tính chất riêng của chúng.
 • Không có thay đổi nào với Chính sách quyền riêng tư: Chúng tôi không thực hiện thay đổi nào với Chính sách quyền riêng tư của Google và cũng không có thay đổi nào với cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn. Xin lưu ý rằng bạn luôn có thể truy cập Tài khoản Google của mình để xem lại các tùy chọn về quyền riêng tư và quản lý cách dữ liệu của bạn được sử dụng.

Điều khoản dịch vụ cập nhật ảnh hưởng như thế nào đến quyền riêng tư và dữ liệu của tôi?

Chúng tôi chưa thay đổi gì về cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn. Bạn có thể đọc về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách xem Chính sách quyền riêng tư. Xin lưu ý rằng bạn luôn có thể xem lại các tùy chọn về quyền riêng tư và quản lý dữ liệu của bạn cũng như tính năng cá nhân hóa bằng cách truy cập Tài khoản Google.

Vì sao Google lại bổ sung Google Drive, Google Chrome và Google Chrome OS vào Điều khoản dịch vụ cho toàn Google? Điều này ảnh hưởng như thế nào đến cách tôi sử dụng các sản phẩm này?

Không có thay đổi nào đối với cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn trong Google Chrome, Google Chrome OS và Google Drive. Sau khi chúng tôi áp dụng Điều khoản dịch vụ cập nhật, bạn sẽ phải tuân theo Điều khoản dịch vụ cập nhật bên cạnh các chính sách và điều khoản bổ sung dành riêng cho từng sản phẩm khi bạn sử dụng các sản phẩm đó. Điều khoản cập nhật này giúp bạn dễ dàng hiểu được các điều khoản chung áp dụng cho phần lớn dịch vụ của Google bên cạnh các chính sách và điều khoản bổ sung dành riêng cho từng sản phẩm, chẳng hạn như Google Drive, Google Chrome và Chrome OS. Không có gì thay đổi với chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư của Google vẫn áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập trong các sản phẩm của Google, bao gồm cả Chrome và Chrome OS (như đã giải thích trong Thông báo về quyền riêng tư của Chrome) và Drive.

Các thay đổi này có liên quan đến Chỉ thị về bản quyền hay GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) của Liên minh Châu Âu không?

Không, các thay đổi này không liên quan đến Chỉ thị về bản quyền hay Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu.

Nếu tôi không chấp nhận các Điều khoản dịch vụ cập nhật thì sao?

Nếu không đồng ý với các điều khoản mới, thì bạn cần xóa nội dung của bạn và ngừng sử dụng các dịch vụ. Bạn cũng có thể chấm dứt mối quan hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách xóa Tài khoản Google của bạn.

Các ứng dụng của Google
Menu chính