Ορισμοί

απαλλακτική ρήτρα

Μια δήλωση που περιορίζει τις νομικές ευθύνες κάποιου.

αποζημίωνω ή αποζημίωση

Η συμβατική υποχρέωση ενός φυσικού προσώπου ή ενός οργανισμού για αποζημίωση των απωλειών που επέφεραν σε ένα άλλο φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό τυχόν νομικές διαδικασίες, όπως οι αγωγές.

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (δικαιώματα ΠΙ)

Τα δικαιώματα σχετικά με τις πνευματικές δημιουργίες ενός ατόμου, όπως οι εφευρέσεις (δικαιώματα ευρεσιτεχνίας), λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα (πνευματικά δικαιώματα), σχέδια (δικαιώματα επί σχεδίων) και τα σύμβολα, ονόματα και εικόνες που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς (εμπορικά σήματα). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να ανήκουν σε εσάς, σε κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο ή σε έναν οργανισμό.

εγγύηση

Διαβεβαίωση ότι η απόδοση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ικανοποιεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο.

έλλειψη συμμόρφωσης

Μια νομική έννοια που προσδιορίζει τη διαφορά ανάμεσα στο πώς θα πρέπει να λειτουργεί κάτι και πώς πραγματικά λειτουργεί. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το πώς θα πρέπει να λειτουργεί κάτι βασίζεται στο πώς περιγράφεται από τον πωλητή ή τον έμπορο, στο εάν η ποιότητα και η απόδοσή του είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα και στην καταλληλότητά του για τον συνήθη σκοπό που επιτελεί.

εμπορική εγγύηση

Η εμπορική εγγύηση είναι μια εθελοντική δέσμευση ότι θα πληρούνται συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας και ότι εάν αυτά τα πρότυπα δεν πληρούνται, η εταιρεία που προσφέρει την εγγύηση είναι υπεύθυνη για την επιδιόρθωση και την αντικατάσταση των ελαττωματικών στοιχείων, καθώς και για την επιστροφή χρημάτων στον καταναλωτή για αυτά.

εμπορικό σήμα

Σύμβολα, ονόματα και εικόνες που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία μπορούν να διακρίνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες ενός φυσικού προσώπου ή οργανισμού από τους άλλους.

επιχειρηματικός χρήστης

Ένα φυσικό πρόσωπο ή οντότητα που δεν είναι καταναλωτής (δείτε την ενότητα καταναλωτής).

ευθύνη

Απώλειες σύμφωνα με οποιοδήποτε είδος νομικής αξίωσης, είτε αυτή βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή άλλο λόγο και ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω απώλειες θα μπορούσαν εύλογα να έχουν προβλεφθεί.

Κανονισμός της ΕΕ για τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και επιχειρήσεων (EU Platform-to-Business Regulation)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

καταναλωτής

Ένα φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί υπηρεσίες Google για προσωπική, μη εμπορική χρήση, για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εργασία, την εταιρεία, την τέχνη ή το επάγγελμά του. Αυτό περιλαμβάνει τους "καταναλωτές", όπως καθορίζονται στο Άρθρο 2.1 της Οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ΕΕ. (Ανατρέξτε στην ενότητα Επιχειρηματικός χρήστης)

νομική εγγύηση

Η νομική εγγύηση είναι μια απαίτηση στο πλαίσιο της νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία ο πωλητής ή ο έμπορος είναι υπόχρεος εάν το ψηφιακό περιεχόμενο, οι υπηρεσίες ή τα αγαθά του είναι ελαττωματικά (δηλαδή, υπάρχει απουσία συμμόρφωσης σχετικά με αυτά).

οργανισμός

Νομικό πρόσωπο (όπως μια εταιρεία, ένας ΜΚΟ ή ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα) και όχι ένα φυσικό πρόσωπο.

πνευματικά δικαιώματα

Ένα νόμιμο δικαίωμα που επιτρέπει στον δημιουργό ενός πρωτότυπου έργου (όπως μιας ανάρτησης ιστολογίου, μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο) να αποφασίσει εάν και πώς το πρωτότυπο έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους, σύμφωνα με ορισμένους περιορισμούς και εξαιρέσεις.

συνδεδεμένη εταιρεία

Ένα νομικό πρόσωπο που ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Google, δηλαδή την Google LLC και τις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες καταναλωτών στην ΕΕ: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited και Google Dialer Inc.

το περιεχόμενό σας

Το περιεχόμενο που δημιουργείτε, ανεβάζετε, υποβάλλετε, αποθηκεύετε, στέλνετε, λαμβάνετε ή κοινοποιείτε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, όπως:

 • Έγγραφα, Υπολογιστικά φύλλα και Παρουσιάσεις που δημιουργείτε
 • αναρτήσεις ιστολογίου που ανεβάζετε μέσω του Blogger
 • αξιολογήσεις που υποβάλλετε μέσω των Χαρτών
 • βίντεο που αποθηκεύετε στο Drive
 • μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε και λαμβάνετε μέσω του Gmail
 • φωτογραφίες που μοιράζεστε με φίλους μέσω των Φωτογραφιών
 • προγράμματα ταξιδιών που μοιράζεστε με την Google.

υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες Google που υπόκεινται στους παρόντες όρους είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρατίθενται στο https://policies.google.com/terms/service-specific και περιλαμβάνουν:

 • εφαρμογές και ιστοτόπους (όπως η Αναζήτηση και οι Χάρτες)
 • πλατφόρμες (όπως οι Αγορές Google)
 • ενσωματωμένες υπηρεσίες (όπως οι Χάρτες, που ενσωματώνονται σε εφαρμογές και ιστοτόπους άλλων εταιρειών)
 • συσκευές και άλλα αγαθά (όπως το Google Nest)

Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, επίσης, περιεχόμενο που αναπαράγεται μέσω ροής ή με το οποίο μπορείτε να αλληλεπιδράτε.

Εφαρμογές google
Κύριο μενού