Definicions

consumidor

Persona física que utilitza serveis de Google amb finalitats personals i no comercials sense relació amb el seu ofici, negoci, ocupació o professió. (Consulta "usuari d'empresa".)

drets d'autor

Dret legal que permet que el creador d'una obra original (com ara una entrada de blog, una foto o un vídeo) decideixi amb quines condicions i en quines circumstàncies altres persones poden utilitzar l'obra, d'acord amb certes limitacions i excepcions (com ara l'"ús legítim" i el "tractament legítim").

drets de propietat intel·lectual

Drets sobre les creacions d'una persona, com ara: les invencions (drets de patents); les obres literàries i artístiques (drets d'autor); els dissenys (drets de disseny), i els símbols, els noms i les imatges utilitzats en entorns comercials (dret de marques). Els drets de propietat intel·lectual et poden pertànyer a tu o poden pertànyer a una altra persona física o organització.

el teu contingut

Tot el que crees, penges, transmets, emmagatzemes, envies, reps o comparteixes amb Google a través dels nostres serveis, com ara:

 • Fitxers de Documents, Fulls de càlcul i Presentacions que creïs
 • entrades de blog que pengis a través de Blogger
 • ressenyes que envies a través de Maps
 • vídeos que emmagatzemes a Drive
 • correus electrònics que envies o reps a través de Gmail
 • fotos que comparteixes amb els amics a través de Fotos
 • itineraris de viatges que comparteixes amb Google

empresa vinculada

Entitat que pertany al grup d'empreses de Google (és a dir, Google LLC i les seves filials), incloses les empreses següents que proporcionen serveis als consumidors de la UE: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited i Google Dialer Inc.

exempció de responsabilitat

Declaració que limita les responsabilitats legals d'algú.

garantia

Assegurança que un producte o servei complirà uns criteris de funcionament determinats.

indemnitzar o indemnització

Obligació contractual d'una persona física o d'una organització de compensar les pèrdues que pateixi una altra persona física o organització a causa de processos judicials com ara un litigi.

marca comercial

Símbols, noms i imatges utilitzats en entorns comercials i que permeten distingir entre els béns o serveis d'una persona física o organització i els d'una altra.

organització

Entitat legal (com ara una empresa, una entitat sense ànim de lucre o un centre educatiu) que no és una persona física.

responsabilitat

Pèrdues per tot tipus de reclamacions legals, tant si la demanda es basa en un contracte, en un greuge (incloses les negligències) com en un altre motiu, i tant si hauria estat raonable preveure aquestes pèrdues com si no.

serveis

Els serveis de Google que estan subjectes a aquests termes són els productes i serveis enumerats a https://policies.google.com/terms/service-specific, que inclouen:

 • aplicacions i llocs web (com ara la Cerca i Maps)
 • plataformes (com ara Google Shopping)
 • serveis integrats (com el contingut de Maps inserit en aplicacions o en llocs web d'altres empreses)
 • dispositius i altres productes (com ara Google Nest)

Molts d'aquests serveis també inclouen contingut amb què pots interaccionar o que pots reproduir en continu.

usuari d'empresa

Persona física o entitat que no és un consumidor (consulta "consumidor").

Aplicacions de Google
Menú principal