Definicións

colaborador

Entidade que pertence ao grupo de empresas de Google, é dicir, Google LLC e as súas filiais, incluídas as que fornecen servizos ao consumidor na UE, como Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd e Google Dialer Inc.

consumidor

Persoa que utiliza servizos de Google para fins persoais non comerciais non relacionados coa súa actividade comercial, negocio ou profesión. Aquí inclúense os “consumidores” tal e como se definen no artigo 2.1 da Directiva de dereitos dos consumidores da UE. (Consulta a definición de "usuario de empresa").

copyright

Dereito legal que permite ao creador dunha obra orixinal (por exemplo, unha publicación de blog, foto ou vídeo) decidir se outros usuarios poden utilizar esa obra orixinal e de que maneira o poden facer.

dereitos de propiedade intelectual

Dereitos sobre as creacións da mente humana, como invencións (dereitos de patente); obras literarias e artísticas (copyright); deseños (dereitos de deseño) e símbolos, nomes e imaxes utilizados comercialmente (marcas comerciais). Os dereitos de propiedade intelectual poden pertencerche a ti, a outra persoa ou a unha organización.

exención de responsabilidade

Declaración que limita as responsabilidades legais dun usuario.

garantía

Garantía de que un produto ou servizo funcionará conforme a un determinado estándar.

indemnizar ou indemnización

Obriga contractual dunha persoa ou organización de compensar as perdas sufridas por outra persoa ou organización derivadas de procedementos legais, como, por exemplo, demandas.

marca rexistrada

Símbolos, nomes e imaxes usados comercialmente e capaces de distinguir os artigos ou servizos dunha persoa ou organización dos doutra.

o teu contido

Cousas que escribes, cargas, envías, almacenas, recibes ou compartes con Google mediante os nosos servizos, por exemplo:

 • Ficheiros que creas con Documentos, Follas de cálculo e Presentacións.
 • Publicacións de blog que cargas a través de Blogger.
 • Recensións que envías a través de Maps.
 • Vídeos que almacenas en Drive.
 • Correos electrónicos que envías e recibes a través de Gmail.
 • Imaxes que compartes con amigos a través de Fotos.
 • Itinerarios de viaxes que compartes con Google.

organización

Entidade legal (por exemplo, unha corporación, unha organización sen ánimo de lucro ou unha institución educativa) e non unha persoa física.

Regulamento da UE sobre as relacións entre as plataformas e as empresas

A normativa (UE) 2019/1150 de promoción da xustiza e a transparencia para usuarios de empresa de servizos de intermediación en liña.

responsabilidade

Perdas derivadas de calquera tipo de reclamación legal, baseada en contrato, agravio (incluída a neglixencia) ou outros motivos, e independentemente de se esas perdas puidesen anticiparse ou preverse.

servizos

Os servizos de Google que están suxeitos a estas condicións son os produtos e servizos enumerados en https://policies.google.com/terms/service-specific, entre os que se inclúen:

 • aplicacións e sitios de Google (como a Busca e Maps)
 • plataformas (como Google Play)
 • servizos integrados (como Maps, inseridos en aplicacións ou sitios doutras empresas)
 • dispositivos (como Google Home)

usuario de empresa

Persoa ou entidade distinta dun consumidor (consulta a definición de "consumidor").