Definície

autorské práva

Zákonné právo, ktoré umožňuje autorovi pôvodného diela (napríklad blogového príspevku, fotky alebo videa) rozhodnúť, či a akým spôsobom môžu pôvodné dielo používať ďalšie osoby.

firemný používateľ

Individuálna fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom (pozrite si výraz spotrebiteľ).

Nariadenie EÚ o online sprostredkovateľských službách

Nariadenie (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb.

odškodnenie

Zmluvný záväzok osoby alebo organizácie nahradiť škody, ktoré inej osobe alebo organizácii vznikli v dôsledku právných konaní, napríklad súdnych sporov.

ochranná známka

Symboly, názvy a obrázky používané v obchode, ktoré dokážu rozlíšiť výrobky alebo služby jednej osoby či organizácie od výrobkov alebo služieb ostatných.

organizácia

Právnická osoba (napríklad korporácia, nezisková organizácia alebo škola) a nie individuálna fyzická osoba.

práva duševného vlastníctva

Práva na výtvory mysle, ako sú vynálezy (patentové práva), literárne a umelecké diela (autorské práva), návrhy (práva na dizajn) a symboly, názvy a obrázky používané v obchode (ochranné známky). Práva duševného vlastníctva môžu patriť vám, ďalšej osobe alebo organizácii.

služby

Služby Googlu, na ktoré sa vzťahujú tieto zmluvné podmienky, sú výrobky a služby uvedené na https://policies.google.com/terms/service-specific vrátane:

 • aplikácií a webov spoločnosti Google (napríklad Vyhľadávanie a Mapy);
 • platforiem (napríklad Google Play);
 • integrovaných služieb (napríklad Mapy vložené v aplikáciách alebo weboch iných firiem);
 • zariadení (napríklad Google Home).

spotrebiteľ

Fyzická osoba, ktorá používa služby spoločnosti Google na osobné nekomerčné účely mimo svojho podnikania, remesla alebo profesie. Zahrnuje to „spotrebiteľov“ podľa definície v článku 2.1 smernice EÚ o právach spotrebiteľov. (Pozrite si výraz firemný používateľ)

spriaznený subjekt

Osoba, ktorá patrí do skupiny spoločností Google (tvorenej firmou Google LLC a jej dcérskymi spoločnosťami) vrátane nasledujúcich spoločností, ktoré poskytujú spotrebiteľské služby v EÚ: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd a Google Dialer Inc.

váš obsah

Obsah, ktorý napíšete, nahráte, uložíte, odošlete, prijmete alebo zdieľate s Googlom prostredníctvom našich služieb, ako napríklad:

 • dokumenty v službe Dokumenty Google, tabuľky v službe Tabuľky Google a prezentácie v službe Prezentácie Google, ktoré vytvoríte;
 • blogové príspevky, ktoré nahráte prostredníctvom služby Blogger;
 • recenzie, ktoré odošlete prostredníctvom služby Mapy;
 • videá, ktoré uchovávate na Disku;
 • e‑mailové správy, ktoré odošlete a prijmete prostredníctvom služby Gmail;
 • obrázky, ktoré zdieľate s priateľmi prostredníctvom služby Fotky;
 • cestovné plány, ktoré zdieľate so spoločnosťou Google.

vylúčenie zodpovednosti

Vyhlásenie, ktoré obmedzuje právnu zodpovednosť určitej osoby.

záruka

Uistenie, že výrobok alebo služba budú fungovať v súlade s určitým štandardom.

zodpovednosť

Straty na základe akéhokoľvek právneho nároku, ktorý sa môže zakladať na zmluve, prečine (vrátane nedbalosti) alebo akomkoľvek inom dôvode, bez ohľadu na to, či tieto straty boli v primeranom rozsahu očakávané alebo predpokladané.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka