Definície

autorské práva

Zákonné právo, ktoré umožňuje autorovi pôvodného diela (napríklad blogového príspevku, fotografie alebo videa) rozhodnúť, či a akým spôsobom môžu pôvodné dielo používať ďalšie osoby na základe určitých obmedzení a výnimiek.

firemný používateľ

Individuálna fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom (pozrite si výraz spotrebiteľ).

Nariadenie EÚ o online sprostredkovateľských službách

Nariadenie (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb.

nesúlad

Právny pojem, ktorý definuje rozdiel medzi tým, ako má niečo fungovať a ako to funguje v skutočnosti. Podľa právnych predpisov je definícia, ako má niečo fungovať, založená na opise, ktorý poskytne predávajúci alebo obchodník a tiež na tom, či to má uspokojivú kvalitu a výkonnosť a je to vhodné na bežný účel takýchto položiek.

obchodná záruka

Obchodná záruka je dobrovoľný záväzok poskytovaný ako doplnok k právnej záruke súladu. Spoločnosť ponúkajúca obchodnú záruku vyjadruje súhlas s tým, že (a) bude poskytovať určité služby alebo (B) spotrebiteľovi opraví či vymení chybné položky, prípadne mu za ne vráti peniaze.

odškodnenie

Zmluvný záväzok osoby alebo organizácie nahradiť škody, ktoré inej osobe alebo organizácii vznikli v dôsledku právných konaní, napríklad súdnych sporov.

ochranná známka

Symboly, názvy a obrázky používané v obchode, ktoré dokážu rozlíšiť výrobky alebo služby jednej osoby či organizácie od výrobkov alebo služieb ostatných.

organizácia

Právnická osoba (napríklad korporácia, nezisková organizácia alebo škola) a nie individuálna fyzická osoba.

práva duševného vlastníctva

Práva na výtvory mysle, ako sú vynálezy (patentové práva), literárne a umelecké diela (autorské práva), návrhy (práva na dizajn) a symboly, názvy a obrázky používané v obchode (ochranné známky). Práva duševného vlastníctva môžu patriť vám, ďalšej osobe alebo organizácii.

právna záruka

Na tejto stránke si môžete pozrieť ukážku našich nových Zmluvných podmienok platných od DATE. Dovtedy budú platiť existujúce zmluvné podmienky, v ktorých je uvedené čo môžete očkávať od spoločnosti Google a čo my očakávame od vás, keď používate naše služby.

služby

Služby Googlu, na ktoré sa vzťahujú tieto zmluvné podmienky, sú výrobky a služby uvedené na adrese https://policies.google.com/terms/service-specific a patria medzi ne:

 • aplikácie a webové stránky (napríklad Vyhľadávanie a Mapy);
 • platformy (napríklad Nákupy Google);
 • integrované služby (napríklad Mapy vložené do aplikácií alebo webových stránok iných spoločností);
 • zariadenia a ďalší tovar (napríklad Google Nest).

Veľa týchto služieb zahŕňa aj obsah, ktorý môžete streamovať alebo s ktorým môžete interagovať.

spotrebiteľ

Fyzická osoba, ktorá používa služby spoločnosti Google na osobné nekomerčné účely mimo svojho podnikania, remesla alebo profesie. Patria sem „spotrebitelia“ podľa definície v článku 2.1 smernice EÚ o právach spotrebiteľov. (Pozrite si výraz firemný používateľ)

spriaznený subjekt

Subjekt, ktorý patrí do skupiny spoločností Google, čo znamená spoločnosť Google LLC a jej dcérske spoločnosti, vrátane nasledujúcich spoločností, ktoré poskytujú spotrebiteľské služby v EÚ: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited a Google Dialer Inc.

váš obsah

Obsah, ktorý vytvoríte, nahráte, uložíte, odošlete, prijmete alebo zdieľate s Googlom prostredníctvom našich služieb, ako napríklad:

 • dokumenty v službe Dokumenty, tabuľky v službe Tabuľky a prezentácie v službe Prezentácie, ktoré vytvoríte;
 • blogové príspevky, ktoré nahráte prostredníctvom služby Blogger;
 • recenzie, ktoré odošlete prostredníctvom služby Mapy;
 • videá, ktoré uchovávate na Disku;
 • e‑mailové správy, ktoré odošlete a prijmete prostredníctvom služby Gmail;
 • obrázky, ktoré zdieľate s priateľmi prostredníctvom služby Fotky;
 • cestovné plány, ktoré zdieľate so spoločnosťou Google.

vylúčenie zodpovednosti

Vyhlásenie, ktoré obmedzuje právnu zodpovednosť určitej osoby.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka