Definicije

autorska prava

Zakonsko pravo koje omogućava autoru originalnog dela (poput bloga, fotografije ili video snimka) da odluči da li će i kako to originalno delo koristiti drugi.

garancija

Garancija da će proizvod ili usluga imati učinak u skladu sa određenim standardima.

obeštetiti ili obeštećenje

Ugovorna obaveza fizičkog lica ili organizacije da obešteti gubitke koje pretrpi drugo fizičko lice ili organizacija u pravnim postupcima kao što su tužbe.

odgovornost

Gubici usled bilo koje vrste pravnog potraživanja, bez obzira na to da li se zahtev zasniva na ugovoru, deliktu (uključujući nemar) ili nekom drugom razlogu i bez obzira na to da li su ti gubici mogli razumno da se očekuju ili predvide.

odricanje odgovornosti

Izjava koja ograničava nečije zakonske obaveze.

organizacija

Pravno lice (kao što je korporacija, neprofitna organizacija ili škola), a ne pojedinac.

poslovni korisnik

Fizičko ili pravno lice koje nije potrošač (pogledajte „potrošač“).

potrošač

Pojedinac koji koristi Google usluge u lične, nekomercijalne svrhe izvan svoje delatnosti, poslovanja, struke ili zanimanja. (Pogledajte termin Poslovni korisnik)

povezano lice

Pravno lice koje pripada Google grupi kompanija, što znači Google LLC i njegove podružnice, uključujući sledeće kompanije koje pružaju poslovne usluge u EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd i Google Dialer Inc.

prava intelektualne svojine

Prava nad nečijim intelektualnim delima, poput pronalazaka (prava na patent); književnih i umetničkih dela (autorska prava); dizajna (prava na dizajn); i simbola, naziva i slika koji se koriste u trgovačkoj delatnosti (žigovi). Prava intelektualne svojine mogu da pripadaju vama, nekom drugom fizičkom licu ili organizaciji.

Propis EU o povezivanju platformi i preduzeća

Uredba (EU) 2019/1150 o podsticanju poštenog poslovanja i transparentnosti za poslovne korisnike onlajn posredničkih usluga.

usluge

Google usluge koje su podložne ovim uslovima su proizvodi i usluge navedeni na https://policies.google.com/terms/service-specific-u, uključujući:

 • Google aplikacije i sajtovi (poput Pretrage i Mapa)
 • platforme (kao što je Google Play)
 • integrisane usluge (poput Mapa ugrađenih u aplikacije ili na sajtove drugih kompanija)
 • uređaji (kao što je Google Home)

vaš sadržaj

Sve što pišete, otpremate, podnosite, čuvate, šaljete, dobijate ili delite sa Google-om preko naših usluga, na primer:

 • dokumenti, tabele i prezentacije koje pravite
 • postovi na blogovima koje otpremate pomoću Blogger-a
 • recenzije koje šaljete pomoću Mapa
 • video snimci koje čuvate na Disku
 • imejlovi koje šaljete i primate preko Gmail-a
 • slike koje delite sa prijateljima pomoću Slika
 • planovi putovanja koje delite na Google-u

žig

Simboli, nazivi i slike koji se koriste u trgovačkoj delatnosti pomoću kojih je moguće napraviti razliku između dobara ili usluga različitih fizičkih lica ili organizacija.

Google апликације
Главни мени