คำจำกัดความ

กฎระเบียบระหว่างแพลตฟอร์มกับธุรกิจของสหภาพยุโรป (EU Platform-to-Business Regulation)

กฎระเบียบของสหภาพยุโรป (Regulation (EU)) 2019/1150 ว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้ใช้แบบธุรกิจของบริการตัวกลางทางออนไลน์

การขาดความสอดคล้อง

แนวคิดทางกฎหมายที่กำหนดความแตกต่างระหว่างการทำงานที่ควรจะเกิดขึ้นของบางสิ่งกับการทำงานที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้กฎหมายดังกล่าว การทำงานที่ควรจะเกิดขึ้นของสินค้านั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายอธิบายถึงสินค้าไว้อย่างไร ว่าคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้านั้นเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ และความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยปกติของสินค้าเป็นอย่างไร

การรับรองทางกฎหมาย

การรับรองทางกฎหมายเป็นข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าผู้ขายหรือผู้ค้ามีความรับผิดหากเนื้อหาดิจิทัล บริการ หรือสินค้าของตนมีข้อบกพร่อง (ซึ่งก็คือขาดความสอดคล้องนั่นเอง)

การรับรองทางการค้า

การรับรองทางการค้าเป็นคำมั่นสัญญาโดยสมัครใจที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพบางอย่าง และหากไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว บริษัทที่เสนอการรับรองจะต้องรับผิดชอบในการซ่อม เปลี่ยนทดแทน หรือคืนเงินแก่ผู้บริโภคสำหรับสินค้าที่มีข้อบกพร่อง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อความที่จำกัดหน้าที่รับผิดชอบทางกฎหมายของบุคคลหนึ่ง

เครื่องหมายการค้า

สัญลักษณ์ ชื่อ และรูปภาพที่ใช้ในการพาณิชย์ที่จะแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของบุคคลหรือองค์กรหนึ่งๆ ออกจากรายการดังกล่าวของบุคคลหรือองค์กรอื่นได้

ชดใช้ค่าเสียหายหรือการชดใช้ค่าเสียหาย

ภาระหน้าที่ตามสัญญาของบุคคลหรือองค์กรเพื่อชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือองค์กรอื่นจากกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายอย่างเช่นคดีความ

เนื้อหาของคุณ

สิ่งที่คุณสร้าง อัปโหลด เสนอ จัดเก็บ ส่ง รับ หรือแชร์โดยใช้บริการของเรา เช่น

 • เอกสาร ชีต และสไลด์ที่คุณสร้าง
 • บล็อกโพสต์ที่คุณอัปโหลดผ่าน Blogger
 • รีวิวที่คุณส่งผ่าน Maps
 • วิดีโอที่คุณจัดเก็บไว้ในไดรฟ์
 • อีเมลที่คุณส่งและได้รับทาง Gmail
 • ภาพที่คุณแชร์กับเพื่อนๆ ผ่าน Photos
 • แผนการเดินทางที่คุณแชร์กับ Google

บริการ

"บริการของ Google" ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้คือผลิตภัณฑ์และบริการที่ระบุไว้ที่ https://policies.google.com/terms/service-specific ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • แอปและเว็บไซต์ (เช่น Search และ Maps)
 • แพลตฟอร์ม (เช่น Google Shopping)
 • บริการแบบรวม (เช่น Maps ที่ฝังอยู่ในแอปหรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ)
 • อุปกรณ์และสินค้าอื่นๆ (เช่น Google Nest)

บริการเหล่านี้จำนวนมากมีเนื้อหาที่คุณสามารถสตรีมหรือโต้ตอบได้รวมอยู่ด้วย

บริษัทในเครือ

นิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของ Google ซึ่งหมายถึง Google LLC และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทต่อไปนี้ที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคในสหภาพยุโรป ได้แก่ Google Ireland Limited, Google Commerce Limited และ Google Dialer Inc.

ผู้ใช้แบบธุรกิจ

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้บริโภค (ดู "ผู้บริโภค")

ผู้บริโภค

บุคคลที่ใช้บริการของ Google เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ซึ่งไม่ใช่สำหรับการค้า ธุรกิจ งานฝีมือ หรือวิชาชีพของตน กรณีดังกล่าวรวมถึง “ผู้บริโภค” ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อที่ 2.1 ของคำสั่งว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของสหภาพยุโรป (EU Consumer Rights Directive) (ดูผู้ใช้แบบธุรกิจ)

ลิขสิทธิ์

สิทธิตามกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้สร้างผลงานต้นฉบับ (เช่น บล็อกโพสต์ รูปภาพ หรือวิดีโอ) ตัดสินใจว่าจะให้ผู้อื่นใช้ผลงานต้นฉบับได้หรือไม่และใช้อย่างไร โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและข้อยกเว้นบางประการ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล เช่น สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิในสิทธิบัตร) วรรณกรรมและงานศิลปะ (ลิขสิทธิ์) การออกแบบ (สิทธิในการออกแบบ) และสัญลักษณ์ ชื่อ และรูปภาพที่ใช้ในการพาณิชย์ (เครื่องหมายการค้า) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอาจเป็นของคุณ บุคคลอื่น หรือองค์กรก็ได้

องค์กร

นิติบุคคล (เช่น บริษัท องค์กรการกุศล หรือโรงเรียน) ที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา

แอป Google
เมนูหลัก