Pravidlá zakázaného používania generatívnej umelej inteligencie

Posledná zmena: 14. marca 2023

Modely generatívnej umelej inteligencie vám môžu pomôcť preskúmať nové témy, inšpirovať vašu kreativitu a naučiť sa nové veci. Očakávame však, že ich budete používať a pracovať s nimi zodpovedným a zákonným spôsobom. Na tento účel nesmiete pomocou služieb Googlu, ktoré odkazujú na tieto pravidlá:

 1. Vykonávať nebezpečné, nezákonné či škodlivé činnosti (ani im napomáhať) vrátane týchto:
  1. Zabezpečovanie alebo propagácia nezákonných aktivít či porušení právnych predpisov, napríklad
   1. propagácia alebo generovanie obsahu súvisiaceho so sexuálnym zneužívaním alebo využívaním detí;
   2. propagácia alebo sprostredkovanie predaja či poskytovanie pokynov na syntetizovanie alebo získanie prístupu k nelegálnym látkam, tovarom či službám;
   3. sprostredkovanie alebo nabádanie používateľov k páchaniu akéhokoľvek typu trestného činu;
   4. propagácia alebo generovanie násilného extrémistického či teroristického obsahu.
  2. Zneužívanie, poškodzovanie, zasahovanie alebo narúšanie služieb (alebo umožnenie iným osobám robiť to isté), napríklad
   1. propagácia alebo sprostredkúvanie generovania či distribúcie spamu;
   2. generovanie obsahu pre klamlivé či podvodné aktivity, podvody, phishing alebo malvér.
  3. Pokusy o prekonanie alebo obchádzanie bezpečnostných filtrov či úmyselné vedenie modelu k činnosti, ktorá je v rozpore s našimi pravidlami
  4. Generovanie obsahu, ktorý môže ublížiť alebo propagovať ubližovanie jednotlivcom či skupine, napríklad
   1. generovanie obsahu, ktorý propaguje alebo podnecuje nenávisť;
   2. napomáhanie metódam obťažovania alebo šikanovania s cieľom zastrašiť, zneužiť či uraziť iných;
   3. generovanie obsahu, ktorý podporuje, propaguje alebo podnecuje násilie;
   4. generovanie obsahu, ktorý podporuje, propaguje alebo podnecuje sebapoškodzovanie;
   5. generovanie údajov umožňujúcich zistenie totožnosti na účely distribúcie alebo iného poškodzovania;
   6. sledovanie alebo monitorovanie ľudí bez ich súhlasu;
   7. generovanie obsahu, ktorý môže mať nespravodlivý alebo nepriaznivý vplyv na ľudí, najmä vplyv súvisiaci s citlivými či chránenými vlastnosťami.
 2. Generovať a distribuovať obsah, ktorého zámerom je šíriť nepravdivé, klamlivé alebo zavádzajúce informácie vrátane:
  1. skresľovania pôvodu vygenerovaného obsahu tvrdením, že obsah vytvoril človek, alebo prezentovanie vygenerovaného obsahu ako pôvodných diel s cieľom oklamať;
  2. generovania obsahu, ktorý odcudzuje identitu jednotlivca (živého alebo mŕtveho), bez explicitného sprístupnenia informácií s cieľom oklamať;
  3. zavádzajúcich tvrdení o odbornosti alebo spôsobilosti, najmä v citlivých oblastiach (napr. zdravotníctvo, financie, služby verejnej správy alebo právo);
  4. automatizovaného rozhodovania v oblastiach, ktoré ovplyvňujú hmotné alebo individuálne práva či blahobyt (napr. financie, právo, zamestnanie, zdravotná starostlivosť, bývanie, poistenie a sociálna starostlivosť).
 3. Generovať sexuálne explicitný obsah vrátane obsahu vytvoreného na účely pornografie alebo sexuálneho uspokojenia (napr. sexuálne četovacie roboty). Upozorňujeme, že sem nepatrí obsah vytvorený na vedecké, vzdelávacie, dokumentárne alebo umelecké účely.
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka