Så här hanterar Google förfrågningar om användaruppgifter från myndigheter

Myndigheter från hela världen ber Google att lämna ut användaruppgifter. Vi granskar noggrant varje begäran för att säkerställa att den överensstämmer med gällande lagstiftning. Om för mycket information begärs försöker vi begränsa begäran, och i vissa fall motsätter vi oss att ge ut någon information alls. Vi redovisar antalet och typerna av förfrågningar vi får i insynsrapporten.

Hur vi agerar utifrån en begäran beror på tjänsteleverantör för Google. För de flesta av våra tjänster är tjänsteleverantören antingen Google LLC, ett amerikanskt företag som drivs i enlighet med amerikansk lagstiftning, eller Google Ireland Limited, ett irländskt företag som drivs i enlighet med irländsk lagstiftning. Du kan ta reda på vilken tjänsteleverantör du har genom att läsa Googles användarvillkor eller kontakta kontoadministratören om ditt Google-konto hanteras av en organisation.

När vi får en begäran från en myndighet skickar vi ett e-postmeddelande till användarkontot innan vi lämnar ut någon information. Om kontot hanteras av en organisation meddelar vi kontoadministratören.

Vi skickar inget förhandsmeddelande när detta strider mot lag i enlighet med begäran. Vi meddelar användaren först när förbudet har hävts, till exempel när tystnadsperioden i ett domstolsbeslut löper ut.

Vi kanske inte skickar något meddelande om kontot har inaktiverats eller kapats. Och vi kanske inte skickar något meddelande i nödsituationer, till exempel när ett barns säkerhet eller någons liv hotas. I sådana fall meddelar vi när vi vet att nödsituationen är över.

Förfrågningar från amerikanska myndigheter gällande civilmål, brottmål och administrativa mål

Det fjärde tillägget till USA:s ECPA (Electronic Communications Privacy Act) begränsar myndigheters möjlighet att tvinga leverantörer att lämna ut användaruppgifter. Amerikanska myndigheter måste minst göra följande:

 • I samtliga fall: utfärda ett föreläggande för att kräva utlämnandet av prenumeranters grundläggande registreringsuppgifter och vissa IP-adresser
 • I brottmål
  • få ett domstolsbeslut för att kräva utlämnande av register över icke-innehåll, till exempel fälten, Till, Från, Kopia, Hemlig kopia och Tidsstämpel i e-post
  • beviljas en husrannsakningsorder för att kräva utlämnande av innehåll i kommunikation, till exempel e-postmeddelanden, dokument och foton

Förfrågningar från amerikanska myndigheter i mål som rör nationell säkerhet

Vid utredningar rörande nationell säkerhet kan den amerikanska federala regeringen använda ett NSL (National Security Letter) eller en av de behöriga myndigheterna enligt FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) för att tvinga Google att tillhandahålla användarinformation.

 • Ett NSL kan meddelas utan ett rättsligt godkännande och kan endast användas till att tvinga oss att lämna ut begränsad information om prenumeranter.
 • Beslut eller befogenheter enligt FISA kan endast användas till att kräva utlämning av elektronisk övervakning och lagrad data, till exempel innehåll från tjänster som Gmail, Drive och Foto.

Förfrågningar från myndigheter utanför USA

Google LLC får ibland förfrågningar om datautlämning från myndigheter utanför USA. När vi får sådana förfrågningar kan vi lämna ut användaruppgifter om detta görs i enlighet med:

 • amerikansk lagstiftning, vilket innebär att åtkomst och utlämnande tillåts enligt tillämplig amerikansk lag, till exempel ECPA (Electronic Communications Privacy Act)
 • lagstiftning i den begärande myndighetens land, vilket innebär att vi kräver att myndigheten följer samma procedur och juridiska krav som gäller när en sådan begäran görs till en lokal leverantör av en liknande tjänst
 • internationella normer, vilket innebär att vi endast lämnar ut data för förfrågningar som uppfyller Global Network Initiatives grundläggande principer om yttrandefrihet och rätten till privatlivet och tillhörande riktlinjer för implementering
 • Googles policyer som omfattar alla tillämpliga användarvillkor och integritetspolicyer liksom policyer gällande skyddet av yttrandefrihet.

Eftersom Google Ireland ansvarar för att tillhandahålla majoriteten av Googles tjänster i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz tar de även emot förfrågningar om användaruppgifter.

Förfrågningar från irländska myndigheter

Google Ireland följer irländsk lagstiftning när de utvärderar förfrågningar om användaruppgifter från irländska myndigheter. Enligt irländsk lag behöver irländska myndigheter erhålla en lagakraftvunnen dom eller beslut av behörig domstol för att kunna kräva att Google Ireland lämnar ut användaruppgifter.

Förfrågningar från myndigheter utanför Irland

Google Ireland erbjuder tjänster till användare i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, och det händer att vi tar emot förfrågningar om datautlämning från myndigheter utanför Irland. I sådana fall kan vi lämna ut användaruppgifter om detta görs i enlighet med

 • irländsk lagstiftning, vilket innebär att åtkomst och yppande tillåts enligt tillämplig irländsk lag, till exempel Irish Criminal Justice Act
 • EU-lagstiftning som är tillämplig i Irland, vilket innebär alla tillämpliga EU-lagar i Irland, till exempel Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)
 • lagstiftning i den begärande myndighetens land, vilket innebär att vi kräver att myndigheten följer samma procedur och juridiska krav som gäller när en sådan begäran görs till en lokal leverantör av en liknande tjänst
 • internationella normer, vilket innebär att vi endast lämnar ut data för förfrågningar som uppfyller Global Network Initiatives grundläggande principer om yttrandefrihet och rätten till privatlivet och tillhörande riktlinjer för implementering
 • Googles policyer som omfattar alla tillämpliga användarvillkor och integritetspolicyer liksom policyer gällande skyddet av yttrandefrihet.

Om vi har rimliga skäl att tro att vi kan förhindra ett dödsfall eller allvarlig personskada kan vi lämna ut information till en myndighet, till exempel vid bombhot, skolskjutningar, kidnappningar, självmordsförebyggande arbete och försvinnanden. Vi tar fortfarande hänsyn till tillämpliga lagar och våra policyer vid sådana förfrågningar.

Googles appar
Huvudmeny