Cách Google xử lý các yêu cầu của chính phủ về thông tin người dùng

Các cơ quan chính phủ ở khắp nơi trên thế giới thường yêu cầu Google cung cấp thông tin người dùng. Chúng tôi xem xét kỹ lưỡng mọi yêu cầu để đảm bảo rằng yêu cầu đó đáp ứng các điều luật hiện hành. Nếu một cơ quan chính phủ yêu cầu quá nhiều thông tin, chúng tôi sẽ cố thu hẹp phạm vi cung cấp, và trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào. Chúng tôi chia sẻ số lượng và loại yêu cầu chúng tôi nhận được trong Báo cáo minh bạch của chúng tôi.

Cách chúng tôi phản hồi với một yêu cầu sẽ phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ Google của bạn. Phần lớn dịch vụ của chúng tôi sẽ do Google LLC – một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và hoạt động theo luật pháp của Hoa Kỳ, hoặc Google Ireland Limited – một công ty có trụ sở tại Ireland và hoạt động theo luật pháp của Ireland, cung cấp. Để tìm hiểu nhà cung cấp dịch vụ cho bạn, hãy xem lại Điều khoản dịch vụ của Google hoặc kiểm tra với quản trị viên tài khoản của bạn nếu Tài khoản Google của bạn chịu sự quản lý của một tổ chức.

Khi nhận được yêu cầu của một cơ quan chính phủ, chúng tôi sẽ gửi email đến tài khoản người dùng trước khi cung cấp thông tin. Nếu tài khoản đó chịu sự quản lý của một tổ chức, chúng tôi sẽ thông báo cho quản trị viên tài khoản.

Chúng tôi sẽ không gửi thông báo nếu điều đó bị cấm về mặt pháp lý theo các điều khoản của yêu cầu. Chúng tôi sẽ gửi thông báo sau khi lệnh cấm pháp lý được gỡ bỏ, chẳng hạn như khi thời gian cấm thông báo theo luật hoặc theo lệnh của tòa án đã hết.

Chúng tôi có thể không gửi thông báo nếu tài khoản đã bị vô hiệu hóa hoặc tấn công. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể không gửi thông báo trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như tình huống nguy hiểm đến sự an toàn của trẻ nhỏ hoặc tính mạng của một ai đó. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ gửi thông báo nếu biết được tình huống đó đã trôi qua.

Yêu cầu của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ trong các vụ việc dân sự, hành chính và hình sự

Tu chính án số bốn của Hiến pháp Hoa Kỳ và Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư trong Hình thức Liên lạc Điện tử (ECPA) hạn chế khả năng của chính phủ trong việc buộc một nhà cung cấp tiết lộ thông tin người dùng. Ít nhất, các cơ quan chính phủ tại Hoa Kỳ phải thực hiện các việc sau:

 • Trong tất cả trường hợp: Gửi trát đòi hầu tòa để buộc cung cấp thông tin cơ bản về người đăng ký và một số địa chỉ IP nhất định
 • Trong các vụ việc hình sự
  • Xin lệnh tòa để buộc cung cấp các bản ghi không chứa nội dung, chẳng hạn như các trường Người nhận, Người gửi, CC, BCC và Dấu thời gian trong email
  • Xin lệnh khám xét để buộc cung cấp nội dung của thư từ liên lạc, chẳng hạn như nội dung email, tài liệu và ảnh

Yêu cầu của các cơ quan chính phủ tại Hoa Kỳ trong các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia

Trong các cuộc điều tra liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, chính phủ Hoa Kỳ có thể sử dụng Thư An ninh Quốc gia (NSL) hoặc một trong các quyền hợp pháp theo Đạo luật Theo dõi Tình báo Nước ngoài (FISA) để buộc Google cung cấp thông tin người dùng.

 • Thư NSL không cần phải có sự phê duyệt của tòa án và chỉ có thể dùng để buộc chúng tôi cung cấp thông tin hạn chế về người đăng ký.
 • Lệnh và ủy quyền FISA có thể dùng để buộc chúng tôi giám sát thông tin liên lạc theo hình thức điện tử và cung cấp dữ liệu chúng tôi lưu trữ, bao gồm cả nội dung trong các dịch vụ như Gmail, Drive và Photos.

Yêu cầu của các cơ quan chính phủ bên ngoài Hoa Kỳ

Đôi khi, Google LLC nhận được yêu cầu cung cấp dữ liệu từ các cơ quan chính phủ bên ngoài Hoa Kỳ. Khi nhận được một yêu cầu như thế, chúng tôi có thể cung cấp thông tin người dùng nếu hành động này phù hợp với tất cả các điều sau:

 • Luật pháp Hoa Kỳ, nghĩa là việc truy cập và cung cấp thông tin là được phép theo luật hiện hành của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư đối với Hình thức liên lạc điện tử (ECPA)
 • Luật của quốc gia đưa ra yêu cầu, nghĩa là chúng tôi buộc cơ quan chính phủ đó phải tuân theo thủ tục hợp pháp và các yêu cầu pháp lý giống như một nhà cung cấp dịch vụ tương tự tại địa phương
 • Quy chuẩn quốc tế, nghĩa là chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nếu yêu cầu đó tuân theo Nguyên tắc về Quyền Tự do Ngôn luận và Quyền riêng tư của Sáng kiến Mạng lưới Toàn cầu (GNI) và hướng dẫn triển khai đi kèm với nguyên tắc đó
 • Chính sách của Google, bao gồm mọi điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư áp dụng cũng như các chính sách liên quan đến việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận

Bởi vì Google Ireland chịu trách nhiệm cung cấp phần lớn dịch vụ của Google tại Khu vực kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ, nên Google Ireland thường nhận được yêu cầu về việc cung cấp thông tin người dùng.

Yêu cầu của các cơ quan chính phủ tại Ireland

Google Ireland sẽ xem xét luật pháp Ireland khi đánh giá các yêu cầu của một cơ quan chính phủ tại Ireland về việc cung cấp thông tin người dùng. Luật pháp Ireland quy định rằng các cơ quan thực thi pháp luật của Ireland phải xin lệnh của tòa án để buộc Google Ireland cung cấp thông tin người dùng.

Yêu cầu của các cơ quan chính phủ bên ngoài Ireland

Google Ireland cung cấp dịch vụ cho người dùng trong toàn bộ Khu vực kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ, và đôi khi chúng tôi nhận được yêu cầu cung cấp dữ liệu từ các cơ quan chính phủ bên ngoài Ireland. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể cung cấp thông tin người dùng nếu hành động này phù hợp với tất cả các điều sau:

 • Luật pháp Ireland, nghĩa là việc truy cập và cung cấp thông tin là được phép theo luật hiện hành của Ireland, chẳng hạn như Luật Tư pháp Hình sự của Ireland
 • Luật pháp của Liên minh Châu Âu (EU) hiện hành tại Ireland, là mọi điều luật của Liên minh Châu Âu có hiệu lực tại Ireland, bao gồm cả Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)
 • Luật của quốc gia đưa ra yêu cầu, nghĩa là chúng tôi buộc cơ quan chính phủ đó phải tuân theo thủ tục hợp pháp và các yêu cầu pháp lý giống như một nhà cung cấp dịch vụ tương tự tại địa phương
 • Quy chuẩn quốc tế, nghĩa là chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nếu yêu cầu đó tuân theo Nguyên tắc về Quyền Tự do Ngôn luận và Quyền riêng tư của Sáng kiến Mạng lưới Toàn cầu (GNI) và hướng dẫn triển khai đi kèm với nguyên tắc đó
 • Chính sách của Google, bao gồm mọi điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư áp dụng cũng như các chính sách liên quan đến việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận

Nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng chúng tôi có thể cứu ai đó khỏi cái chết hoặc tổn thương thể xác nghiêm trọng, thì chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho một cơ quan chính phủ. Ví dụ: trong trường hợp có nguy cơ đánh bom, xả súng trong trường học, bắt cóc, ngăn chặn hành vi tự sát và tìm người mất tích. Chúng tôi vẫn sẽ xem xét các yêu cầu này dựa trên luật hiện hành và chính sách của chúng tôi.

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính