Zmluvné podmienky spoločnosti Google

Platné od 22. mája 2024 | Archivované verzie | Stiahnuť PDF

Verzia pre konkrétnu krajinu: Česko

Na čo sa tieto podmienky vzťahujú

Vieme, že vás láka tieto zmluvné podmienky preskočiť, ale je dôležité si ujasniť, čo od nás môžete pri používaní služieb spoločnosti Google očakávať a čo my očakávame od vás.

Tieto zmluvné podmienky odrážajú spôsob podnikania spoločnosti Google, právne predpisy, ktoré sa na našu spoločnosť vzťahujú, a určité veci, ktoré považujeme za správne. Vo výsledku tieto zmluvné podmienky pomáhajú vymedziť vzťah spoločnosti Google k vám počas vašej interakcie s našimi službami. Zmluvné podmienky obsahujú napríklad články s týmito nadpismi:

Pochopenie týchto podmienok je dôležité, pretože ak chcete používať naše služby, musíte s nimi vyjadriť súhlas. Odporúčame vám stiahnuť si tieto zmluvné podmienky, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť na referenčné účely. Tieto zmluvné podmienky sú spolu so všetkými predchádzajúcimi verziami kedykoľvek k dispozícii na tejto stránke.

Okrem týchto podmienok tiež zverejňujeme pravidlá ochrany súkromia. Nie sú súčasťou týchto podmienok, ale odporúčame vám si ich prečítať, aby ste lepšie pochopili, ako môžete aktualizovať, spravovať, exportovať a odstraňovať svoje údaje.

Zmluvné podmienky

Poskytovateľ služieb

V Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Švajčiarsku poskytuje služby Google nasledujúci subjekt, s ktorým vstupujete do zmluvného vzťahu:

spoločnosť Google Ireland Limited
ktorá je založená a prevádzkovaná v súlade s právnými predpsimi Írska
(Registračné číslo: 368047 / IČ DPH: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Írsko

Požadovaný vek

Ak nespĺňate požadovaný vek na správu svojho vlastného účtu Google, musí vám používanie účtu Google povoliť váš rodič alebo zákonný zástupca. Prečítajte si tieto podmienky so svojím rodičom alebo zákonným zástupcom.

Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a povolíte dieťaťu služby používať, potom sa tieto podmienky vzťahujú na vás a vy nesiete zodpovednosť za aktivitu dieťaťa v týchto službách.

Niektoré služby spoločnosti Google majú stanovené dalšie hranice požadovaného veku, ako je uvedené v ich doplňujúcich podmienkach a pravidlách.

Váš vzťah so spoločnosťou Google

Tieto podmienky pomáhajú definovať vzťah medzi vami a spoločnosťou Google. Výrazy „Google“, „my“ a „naše“ predstavujú spoločnosť Google Ireland Limited a jej spriaznené subjekty. Vo všeobecnosti vám povoľujeme získavať prístup k našim službám a používať ich, keď vyjadríte súhlas s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok, ktoré upravujú, ako funguje podnikanie spoločnosti Google a ako zarába peniaze.

Čo od nás môžete očakávať

Poskytovanie širokého radu užitočných služieb

Poskytujeme široký rad služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto zmluvné podmienky, vrátane:
 • aplikácií a webových stránok (napríklad Vyhľadávanie a Mapy),
 • platforiem (napríklad Nákupy Google),
 • integrovaných služieb (napríklad služba Mapy vložená v aplikáciách alebo webových stránkach iných spoločností),
 • zariadení (napríklad Google Nest a Pixel).

Veľa týchto služieb zahŕňa aj obsah, ktorý môžete streamovať alebo s ktorým môžete interagovať.

Naše služby sú navrhnuté tak, aby spolupracovali a vy ste tak mohli ľahšie prechádzať z jednej činnosti na druhú. Ak napríklad vaša udalosť v Kalendári zahŕňa adresu, môžete na danú adresu kliknúť a Mapy vám zobrazia trasu, ako sa tam dostať.

Vývoj, zlepšenie a aktualizácia služieb Google

V týchto zmluvných podmienkach používame širokú definíciu výrazu „služby“ tak, ako je uvedené vyššie, avšak príslušný zákon rozlišuje v určitých situáciách „elektronický obsah“, „služby“ a „tovar“. Preto používame v tejto sekcii aj v sekcii Zákonná záruka špecifickejšie výrazy.

Neustále vyvíjame nové technológie a funkcie s cieľom zlepšovať naše služby. Napríklad vám poskytujeme simultánne preklady pomocou umelej inteligencie a strojového učenia, ktoré tiež pomáhajú lepšie rozpoznávať a blokovať spam aj malvér.

V rámci neustáleho vývoja elektronického obsahu, služieb a tovaru vykonávame zmeny, napríklad pridávame alebo odstraňujeme prvky a funkcie, zvyšujeme alebo znižujeme limity používania a ponúkame nový elektronický obsah alebo služby, prípadne prestávame ponúkať staré. Elektronický obsah alebo služby môžeme zmeniť aj z týchto ďalších dôvodov:

 • na prispôsobenie sa novým technológiám;
 • na odzrkadlenie nárastov či poklesov počtu používateľov konkrétnej služby;
 • na implementáciu kľúčových zmien v licenciách a partnerstvách, ktoré sme uzavreli s inými;
 • na zabránenie zneužitiu či ujme;
 • na vyriešenie právnych, regulačných, bezpečnostných problémov alebo problémov so zabezpečením.

Konkrétne niekedy vytvárame zákonom vyžadované aktualizácie, ktorými sú zmeny zaisťujúce súlad elektronického obsahu, služieb alebo tovaru s príslušným zákonom. Tieto aktualizácie elektronického obsahu, služieb a tovaru vykonávame z dôvodu zaistenia bezpečnosti a zabezpečenia, ale aj preto, aby spĺňali štandardy kvality, ktoré očakávate (napríklad tie, ktoré sú opísané v sekcii Právna záruka). Môžeme automaticky nainštalovať aktualizácie, ktoré riešia významné riziká v zaistení bezpečnosti alebo zabezpečenia. V prípade ostatných aktualizácií si môžete vybrať, či ich chcete nainštalovať.

Máme zavedený prísny program na výskum služieb, takže predtým, ako zmeníme určitú službu alebo ju prestaneme poskytovať, starostlivo zvážime vaše záujmy ako používateľa, vaše primerané očakávania a potenciálny vplyv na vás a ostatných. Služby meníme alebo prestávame ponúkať iba z opodstatnených dôvodov.

Ak niektorá zmena negatívne ovplyvní vašu možnosť prístupu k nášmu elektronickému obsahu či službám alebo ich využívanie, prípadne ak prestaneme nejakú službu úplne ponúkať, poskytneme vám v dostatočnom predstihu a prostredníctvom e‑mailu informácie, vrátane opisu zmien, dátumu, kedy nastanú, a vášho práva ukončiť s nami zmluvu, ak naše zmeny majú väčší ako minimálny negatívny vplyv. Výnimku predstavujú naliehavé situácie, ako je predchádzanie zneužívaniu či ujme, reagovanie na právne požiadavky alebo riešenie problémov so zabezpečením a prevádzkyschopnosťou. Poskytneme vám aj príležitosť exportovať svoj obsah z účtu Google pomocou služby Google Takeout v súlade s príslušným platnými právnymi predpismi a pravidlami.

Čo my očakávame od vás

Dodržiavajte tieto podmienky a doplňujúce podmienky konkrétnych služieb

Povolenie na prístup k našim službám a ich používanie, ktoré vám udeľujeme, trvá, dokým dodržiavate:

Sprístupnili sme vám aj rôzne pravidlá, centrá pomoci a ďalšie zdroje, kde nájdete odpovede na bežné otázky a informácie, čo môžete od používania našich služieb očakávať. Tieto zdroje zahŕňajú pravidlá ochrany súkromia, centrum pomoci pre autorské práva, Centrum bezpečnosti, Centrum transparentnosti a ďalšie stránky, na ktoré odkazujú naše webové stránky s pravidlami. Nakoniec vám môžeme v našich službách poskytnúť špecifické pokyny či upozornenia, napríklad dialógové okná, ktoré vás upozornia na dôležité informácie.

Povoľujeme vám používať naše služby, ale ponechávame si všetky práva duševného vlastníctva, ktoré v nich máme.

Rešpektujte druhých

Chceme udržať úctivé prostredie pre všetkých, čo znamená, že musíte dodržiavať tieto základné pravidlá správania:
 • dodržiavajte príslušné právne predpisy vrátane kontroly exportu, sankcií a zákonov proti obchodovaniu s ľuďmi;
 • rešpektujte práva ostatných vrátane ochrany súkromia a práv duševného vlastníctva;
 • neobťažujte ostatných a neubližujte im ani sebe (ani sa týmto správaním nevyhrážajte a nenabádajte k nemu), napríklad odcudzením identity, ohováraním, šikanovaním, obťažovaním alebo prenasledovaním ostatných.

V našich dodatočných podmienkach a pravidlách konkrétnych služieb, ako sú naše pravidlá zakázaného používania generatívnej umelej inteligencie, sú uvedené ďalšie podrobnosti o primeranom správaní, ktoré musí dodržiavať každý používateľ týchto služieb. Ak zistíte, že ostatní tieto pravidlá nedodržiavajú, v mnohých z našich služieb môžete nahlásiť zneužívanie. Ak v prípade nahlásenia zneužívania podnikneme kroky, zaistíme proces, ako je opísané v oddiele Podniknutie krokov v prípade problémov.

Nezneužívajte naše služby

Väčšina ľudí, ktorí získavajú prístup k našim službám alebo ich používajú, rozumie všeobecným pravidlám, vďaka ktorým je internet bezpečný a otvorený. Existuje však malé percento ľudí, ktorí dané pravidlá nerešpektujú, preto ich tu opisujeme, aby sme naše služby aj používateľov ochránili pred zneužitím. V súlade s vyššie uvedeným:

Nesmiete zneužívať, poškodzovať či narúšať naše služby a systémy, ani do nich zasahovať, napríklad:
 • zavedením malvéru;
 • šírením spamu, hackovaním alebo obchádzaním našich systémov či ochranných opatrení;
 • jailbreakingom, zámerne konfliktnými pokynmi a vkladaním výziev okrem prípadov, kedy je to súčasťou našich programov na testovanie bezpečnosti a prítomnosti chýb;
 • získavaním prístupu k našim službám alebo obsahu či ich používaním podvodným alebo klamlivým spôsobom, ako sú:
  • phishing;
  • vytváranie falošných účtov či obsahu vrátane falošných recenzií;
  • zavádzanie iných tak, aby si mysleli, že obsah generatívnej umelej inteligencie bol vytvorený človekom;
  • poskytovanie služieb, ktoré vyzerajú ako od vás (či inej osoby), keď sú v skutočnosti od nás;
 • poskytovanie služieb, ktoré vyzerajú ako od nás, keď nie sú;
 • používanie našich služieb (vrátane obsahu, ktorý poskytujú) na účely porušovania niečích zákonných práv, ako je duševné vlastníctvo či práva týkajúce sa ochrany súkromia;
 • vykonávanie reverzného inžinierstva našich služieb alebo technológie, ktorú využívajú, napríklad našich modelov strojového učenia, na extrahovanie obchodných tajomstiev či iných informácií v našom vlastníctve okrem prípadov, keď to povoľuje príslušné právo;
 • získavanie prístupu k obsahu z ktorýchkoľvek našich služieb automatickým spôsobom, ktorý porušuje strojovo čitateľné pokyny na našich webových stránkach (napríklad súbory robots.txt, ktoré zakazujú prehľadávanie, trénovanie alebo ďalšie aktivity);
 • vyvíjanie modelov strojového učenia alebo súvisiacej technológie umelej inteligencie pomocou obsahu generovaného umelou inteligenciou;
 • skrývanie alebo skresľovanie svojej totožnosti s cieľom porušiť tieto zmluvné podmienky;
 • poskytovanie služieb, ktoré nabádajú iných porušovať tieto zmluvné podmienky.

Povolenie na používanie vášho obsahu

Niektoré z našich služieb sú navrhnuté tak, aby vám umožňovali nahrávať, ukladať, posielať, prijímať alebo zdieľať váš obsah. Nemáte žiadny záväzok poskytovať našim službám akýkoľvek obsah a môžete si slobodne zvoliť obsah, ktorý chcete poskytnúť. Ak sa rozhodnete nahrať alebo zdieľať obsah, uistite sa, že na to máte potrebné práva a že príslušný obsah nie je protizákonný.

Licencia

Váš obsah zostáva vaším, takže si zachováte všetky práva duševného vlastníctva, ktorými v prípade svojho obsahu disponujete. Práva duševného vlastníctva máte napríklad na kreatívny obsah, ktorý vytvoríte, napríklad na recenzie, ktoré napíšete. Prípadne môžete mať právo na zdieľanie kreatívneho obsahu inej osoby, ak vám to povolí.

Ak vaše práva duševného vlastníctva obmedzujú naše používanie vášho obsahu, budeme od vás potrebovať povolenie. Toto povolenie udeľujete spoločnosti Google prostredníctvom tejto licencie.

Na čo sa licencia vzťahuje

Táto licencia sa vzťahuje na váš obsah, ak je chránený právami duševného vlastníctva.

Na čo sa táto licencia nevzťahuje

 • Táto licencia sa netýka vášho práva na ochranu údajov. Vzťahuje sa iba na vaše práva duševného vlastníctva.
 • Táto licencia sa nevzťahuje na tieto typy obsahu:
  • verejne dostupné faktické informácie, ktoré poskytujete, napríklad opravy adresy miestnej firmy. Tieto informácie nevyžadujú licenciu, pretože je všeobecne známe, že sa môžu voľne používať;
  • spätnú väzbu, ktorú poskytnete, ako sú napríklad návrhy na zlepšenie našich služieb. Spätnou väzbou sa zaoberá oddiel Komunikácia súvisiaca so službami uvedený nižšie.

Rozsah

Táto licencia je:
 • celosvetová, to znamená, že platí všade na svete;
 • nevýhradná, to znamená, že licenciu na svoj obsah môžete udeliť ostatným;
 • bez autorských poplatkov, to znamená, že sa za ňu neplatia žiadne peňažné poplatky.

Práva

Táto licencia spoločnosti Google umožňuje:

 • hostiť, reprodukovať, distribuovať, komunikovať a používať váš obsah, napríklad na ukladanie vášho obsahu v našich systémoch s cieľom sprístupniť vám ho na cestách;
 • zverejňovať, verejne ukazovať alebo prezentovať váš obsah, ak ste ho sprístupnili ostatným;
 • upravovať váš obsah, napríklad meniť jeho formát alebo ho prekladať;
 • sublicencovať tieto práva:
  • iným používateľom, aby služby mohli fungovať tak, ako boli navrhnuté, napríklad aby vám umožňovali zdieľať fotky s ľuďmi, ktorých vyberiete;
  • našim zmluvným partnerom, ktorí s nami podpísali zmluvy v súlade s týmito podmienkami iba na obmedzené účely opísané v oddiele Účel nižšie.

Účel

Táto licencia je obmedzená na nasledujúce účely:

 • na prevádzkovanie a zlepšovanie služieb, čo znamená, že umožňuje službám pracovať tak, ako boli navrhnuté, a vytváranie nových funkcií. Zahrnuje to analyzovanie vášho obsahu pomocou automatizovaných systémov a algoritmov:
  • na zabránenie spamu, malvéru a nelegálnemu obsahu;
  • na rozpoznávanie vzorov v dátach, napríklad na určenie toho, kedy navrhnúť nový album vo Fotkách Google, aby zostali súvisiace fotky zoskupené;
  • na prispôsobenie našich služieb používateľom, napríklad poskytovanie odporúčaní a prispôsobených výsledkov vyhľadávania, obsahu a reklám (ktoré môžete ako používatelia zmeniť alebo vypnúť v nastaveniach reklamy);
  K tejto analýze dochádza pri odosielaní a prijímaní obsahu a keď je tento obsah uložený.
 • na používanie obsahu, ktorý ste verejne zdieľali, pri propagácii služieb. Pri propagovaní aplikácie Google môžeme napríklad citovať recenziu, ktorú ste napísali. Pri propagovaní služby Google Play zasa môžeme zobraziť snímku obrazovky aplikácie, ktorú poskytujete v Obchode Play.
 • na vývoj nových technológií a služieb pre spoločnosť Google v súlade s týmito podmienkami.

Trvanie

Táto licencia platí, dokiaľ je váš obsah chránený právami duševného vlastníctva.

Ak z našich služieb odstránite akýkoľvek obsah, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, naše systémy ho v primeranom časovom horizonte prestanú sprístupňovať verejnosti. Existujú dve výnimky:

 • Ak ste už svoj obsah zdieľali s ostatnými pred jeho odstránením. Ak ste napríklad zdieľali fotku s priateľom, ktorý z nej vytvoril kópiu alebo ju znova zdieľal, táto fotka sa môže ďalej zobrazovať v účte Google vášho priateľa, aj keď ju odstránite zo svojho účtu Google.
 • Ak svoj obsah sprístupníte prostredníctvom služieb iných spoločností, môže sa stať, že vyhľadávače vrátane Vyhľadávania Google budú obsah ďalej nachádzať a zobrazovať v rámci svojich výsledkov vyhľadávania.

Používanie služieb spoločnosti Google

Váš účet Google

Ak máte požadovaný vek, môžete si podľa svojho uváženia vytvoriť účet Google. Niektoré služby vyžadujú na fungovanie účet Google. Na používanie služby Gmail slúžiacej na posielanie a prijímanie pošty napríklad potrebujete účet Google.

Nesiete zodpovednosť za všetky činnosti spojené s vaším účtom Google vrátane prijatia primeraných opatrení na jeho zabezpečenie. Odporúčame vám pravidelne používať Kontrolu zabezpečenia.

Používanie služieb spoločnosti Google v mene organizácie alebo firmy

Naše služby využíva mnoho organizácií, ako napríklad firmy, neziskové organizácie a školy. V rámci používania našich služieb v mene organizácie:
 • musí oprávnený zástupca danej organizácie vyjadriť súhlas s týmito podmienkami;
 • vám môže správca vašej organizácie prideliť účet Google. Tento správca od vás môže požadovať, aby ste dodržiavali ďalšie pravidlá, a môže mať do vášho účtu Google prístup alebo ho môže deaktivovať.
Ak sídlite v Európskej únii, tieto podmienky neovplyvnia práva, ktoré máte ako firemný používateľ online sprostredkovateľských služieb vrátane online platforiem, ako je napríklad Google Play, v súlade s nariadením EÚ o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb.

Komunikácia súvisiaca so službou

V rámci poskytovania našich služieb vám niekedy pošleme e‑mailové oznamy a ďalšie informácie. Viac o tom, ako s vami komunikujeme, sa dozviete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google.

Ak sa nám rozhodnete poskytnúť spätnú väzbu, napríklad návrhy na zlepšenie našich služieb, môžeme v nadväznosti na vašu spätnú väzbu podniknúť kroky bez toho, aby nám z toho vyplývali záväzky.

Obsah v službách spoločnosti Google

Váš obsah

Niektoré naše služby vám umožňujú generovať pôvodný obsah. Spoločnosť Google si nebude nárokovať jeho vlastníctvo.

Niektoré z našich služieb vám umožňujú sprístupniť svoj obsah verejnosti. Môžete napríklad zverejniť recenziu výrobku alebo reštaurácie, ktorú ste napísali, alebo nahrať blogový príspevok, ktorý ste vytvorili.

Ak sa domnievate, že niekto porušuje vaše práva duševného vlastníctva, môžete nám poslať oznámenie o porušení a podnikneme príslušné kroky. Napríklad pozastavíme alebo zavrieme účty Google osôb, ktoré opakovane porušia autorské práva, ako je opísané v centre pomoci pre autorské práva.

Obsah spoločnosti Google

Niektoré naše služby zahrňujú obsah, ktorý patrí spoločnosti Google, ako je napríklad väčšina vizuálnych ilustrácií v službe Mapy Google. Obsah spoločnosti Google môžete používať v súlade s týmito podmienkami a všetkými doplňujúcimi podmienkami konkrétnych služieb, ale ponechávame si všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na náš obsah. Neodstraňujte, neskrývajte ani neupravujte žiadne naše značky, logá ani právne vyhlásenia. Ak chcete použiť naše značky alebo logá, prejdite na stránku povolení týkajúcich sa značky spoločnosti Google.

Iný obsah

Niektoré naše služby vám poskytujú prístup k obsahu, ktorý patrí iným ľuďom alebo organizáciám, napríklad popis vlastnej firmy od vlastníka obchodu alebo novinový článok zobrazený v službe Správy Google. Tento obsah nemôžete používať bez súhlasu tejto osoby či organizácie alebo ak to právný predpis nepovoľuje inak. Názory vyjadrené v obsahu iných ľudí alebo organizácií sú ich vlastné a nemusia nevyhnutne odrážať názory spoločnosti Google.

Softvér v službách spoločnosti Google

Niektoré naše služby zahŕňajú stiahnuteľný alebo prednačítavaný softvér. Daný softvér vám povoľujeme používať v rámci daných služieb.

Licencia, ktorú vám udeľujeme, je:
 • celosvetová, to znamená, že platí všade na svete;
 • nevýhradná, to znamená, že licenciu na svoj obsah môžete udeliť ostatným;
 • bez autorských poplatkov, čo znamená, že sa za ňu neplatia žiadne peňažné poplatky;
 • osobná, čo znamená, že sa nevzťahuje na nikoho iného;
 • nepostúpiteľná, čo znamená, že ju nemôžete postúpiť na inú osobu.

Niektoré naše služby zahrnujú softvér, ktorý je poskytovaný na základe podmienok licencie open source, ktoré vám dávame k dispozícii. V licenciách open source sú niekedy uvedené ustanovenia, ktoré majú pred týmito podmienkami výslovnú prednosť, takže by ste si ich mali prečítať.

Nesmiete kopírovať, upravovať, rozširovať, predávať ani prenajímať žiadnu časť našich služieb alebo softvéru.

V prípade problémov alebo nezhôd

Právne predpisy a tieto zmluvné podmienky vám dávajú právo na (1) určitú kvalitu služby a (2) spôsoby riešenia problémov, keď sa vyskytnú. Ak ste spotrebiteľ, využívate všetky zákonné práva udelené spotrebiteľom platnými právnymi predpismi, ako aj všetky ďalšie práva poskytované v rámci týchto zmluvných podmienok alebo dodatočných zmluvných podmienok konkrétnych služieb.

Zákonná záruka

Ak ste spotrebiteľ v EHP a vyjadrili ste súhlas s našimi Zmluvnými podmienkami, máte na základe spotrebiteľských zákonov EHP k dispozícii zákonnú záruku zahŕňajúcu elektronický obsah, služby alebo tovar, ktorý vám poskytneme. V rámci tejto záruky zodpovedáme za všetky nesúlady, ktoré objavíte:

 • do dvoch rokov od doručenia tovaru (napríklad telefónu) alebo jednorazového dodania elektronického obsahu či služieb (napríklad nákupu filmu),
 • kedykoľvek počas „nepretržitého“ dodávania elektronického obsahu či služieb (napríklad služby Mapy alebo Gmail).

Právne predpisy vašej krajiny môžu poskytovať ešte dlhšiu záruku. Vaše práva vyplývajúce z týchto právnych záruk nie sú obmedzené žiadnymi inými obchodnými zárukami, ktoré poskytujeme. Ak chcete uplatniť svoju záruku, kontaktujte nás.

Zodpovednosť

Pre všetkých používateľov

Tieto zmluvné podmienky neobmedzujú zodpovednosť za:

 • podvod alebo podvodné skresľovanie,
 • smrť či zranenie osôb spôsobené nedbalosťou,
 • hrubú nedbalosť,
 • zámerné pochybenie.

Okrem druhov zodpovednosti opísaných vyššie zodpovedá spoločnosť Google iba za vlastné porušenia týchto zmluvných podmienok alebo príslušných dodatočných zmluvných podmienok konkrétnych služieb v súlade s platnými právnymi predpismi.

Iba pre firemných používateľov a organizácie

Ak ste firemný používateľ alebo organizácia:

 • V rozsahu povolenom príslušným právom odškodníte spoločnosť Google a jej riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov a zmluvných partnerov za akékoľvek právne konania tretích strán (vrátane konaní orgánov verejnej správy), ktoré vyplynú z vášho nezákonného používania služieb alebo porušenia týchto zmluvných podmienok či dodatočných zmluvných podmienok konkrétnych služieb alebo budú s nimi súvisieť. Toto odškodnenie kryje akúkoľvek zodpovednosť alebo výdavky vyplývajúce z nárokov, strát, škôd, rozsudkov, pokút, súdnych sporov a poplatkov za právne služby s výnimkou rozsahu zodpovednosti či nákladov vyplývajúcich z porušenia, nedbalosti alebo zámerného pochybenia spoločnosti Google.
 • Ak disponujete právnym oslobodením od určitých povinností vrátane odškodnenia, tieto povinnosti sa na vás podľa týchto podmienok nevzťahujú. Organizácia Spojených národov má napríklad imunitu, ktorá ju oslobodzuje od určitých zákonných povinností, a tieto podmienky sa na túto imunitu nevzťahujú.
 • Spoločnosť Google nebude zodpovedať za nasledovné:
  • ušlý zisk, výnosy, obchodné príležitosti, dobré meno alebo očakávané úspory;
  • nepriamu alebo následnú stratu;
  • náhrady škody s funkciou trestu.
 • S výnimkou prípadov uvedených v oddiele Pre všetkých používateľov vyššie je celková zodpovednosť spoločnosti Google vyplývajúca z týchto podmienok alebo súvisiaca s nimi obmedzená na (1) 500 € alebo (2) 125 % (platí tá z uvedených hodnôt, ktorá je vyššia) z poplatkov, ktoré ste zaplatili za používanie relevantných služieb v období 12 mesiacov pred porušením.

Opatrenia v prípade problémov

Pred vykonaním nižšie opísanej činnosti vám vopred poskytneme predbežné upozornenie, ak to bude s vynaložením primeraného úsilia možné, opíšeme dôvod nášho konania a poskytneme vám príležitosť príslušný problém objasniť a vyriešiť, pokiaľ neexistujú objektívne dôvody domnievať sa, že to povedie k nasledovnému:

 • poškodeniu alebo vzniku zodpovednosti voči používateľovi, tretej strane alebo spoločnosti Google;
 • porušeniu právného predpisu alebo presadzovania práv na základe úradného príkazu;
 • mareniu vyšetrovania;
 • narušeniu prevádzky, integrity alebo zabezpečenia našich služieb.

Odstránenie vášho obsahu

Ak sa budeme odôvodnene domnievať, že ktorákoľvek časť vášho obsahu (1) porušuje tieto podmienky, doplňujúce podmienky alebo pravidlá konkrétnych služieb, (2) porušuje príslušný právný predpis alebo (3) by mohla našim používateľom, tretím stranám alebo spoločnosti Google spôsobiť škodu, vyhradzujeme si právo určitú časť daného obsahu alebo celý obsah v súlade s príslušnými právnymi predpismi odstrániť. Patria sem napríklad detská pornografia, obsah napomáhajúci obchodovaniu s ľuďmi alebo obťažovaniu, teroristický obsah a obsah, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva inej osoby.

Pozastavenie alebo zrušenie vášho prístupu do služieb spoločnosti Google

Spoločnosť Google môže bez obmedzenia akýchkoľvek svojich ďalších práv zablokovať či zrušiť váš prístup k službám alebo odstrániť váš účet Google, keď nastane niektorá z týchto okolností:

 • závažne alebo opakovane porušíte tieto podmienky, doplňujúce podmienky konkrétnych služieb alebo pravidlá;
 • to musíme vykonať v súlade s právnymi podmienkami alebo súdnym príkazom;
 • sa s odôvodnením domnievame, že vaše správanie poškodzuje alebo zaväzuje používateľa, tretiu stranu alebo spoločnosť Google, napríklad napádaním, phishingom, obťažovaním, šírením spamu, zavádzaním ostatných alebo odcudzením obsahu, ktorý vám nepatrí;

Viac o tom, prečo deaktivujeme účty a čo sa v takom prípade stane, nájdete na tejto stránke centra pomoci. Ak sa domnievate, že váš účet Google bol pozastavený alebo zrušený omylom, môžete sa odvolať.

Naše služby môžete samozrejme kedykoľvek prestať svojvoľne používať. Ak ste spotrebiteľ v EHP, môžete tiež odstúpiť od týchto zmluvných podmienok do 14 dní od ich prijatia. Ak určitú službu prestanete používať, chceli by sme vedieť dôvod, aby sme mohli naše služby ďalej zlepšovať.

Spracúvanie žiadostí o vaše údaje

Rešpektujeme súkromie a zabezpečenie vašich údajov a podľa toho aj reagujeme na žiadosti o ich sprístupnenie. Keď dostaneme žiadosti o sprístupnenie údajov, náš tím ich skontroluje, aby zaistil, že vyhovujú právnym podmienkam a pravidlám pre sprístupnenie údajov spoločnosti Google. Google Ireland Limited používa a sprístupňuje údaje vrátane komunikácie v súlade so zákonmi Írska a zákonmi EÚ platnými v Írsku. Viac o žiadostiach o sprístupnenie údajov, ktoré Google dostáva z celého sveta, a o tom, ako na ne reagujeme, sa dozviete v službe Informácie o transparentnostipravidlách ochrany súkromia.

Riešenie sporov, rozhodné právo a súdy

Informácie o možných spôsoboch kontaktovania spoločnosti Google nájdete na našej kontaktnej stránke.

Ak vy alebo vaša organizácia sídlite v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo Švajčiarsku, tieto podmienky a váš vzťah so spoločnosťou Google na základe týchto podmienok a doplňujúcich podmienok konkrétnych služieb sa riadia zákonmi krajiny vášho bydliska a môžete zahájiť právne spory na miestnych súdoch. Ak ste spotrebiteľ v EHP, kontaktujte nás, aby sme problémy vyriešili priamo. Európska komisia tiež poskytuje platformu na riešenie sporov online, ale spoločnosť Google nie je právne viazaná využívať túto alebo akúkoľvek inú platformu na riešenie sporov.

Informácie o týchto zmluvých podmienkach

Podľa právných predpisov máte určité práva, ktoré nesmú byť obmedzené zmluvou, ako sú tieto zmluvné podmienky. V žiadnom prípade nie je zámerom týchto podmienok obmedziť tieto práva.

Tieto podmienky opisujú vzťah medzi vami a spoločnosťou Google. Nevytvárajú žiadne práva pre ostatných ľudí ani organizácie, aj keď ostatným plynú z tohto vzťahu na základe týchto podmienok určité výhody.

Chceme, aby boli tieto podmienky ľahko zrozumiteľné, a preto sme použili príklady z našich služieb. Vo vašej krajine však nemusia byť všetky tieto služby k dispozícii.

Ak sa ukáže, že niektoré ustanovenie podmienok nie je oprávnené alebo presaditeľné, neovplyvní to žiadne ďalšie podmienky.

Ak nedodržíte tieto podmienky alebo doplňujúce podmienky konkrétnych služieb a my vzápätí nepodnikneme žiadne opatrenia, neznamená to, že sa vzdávame akýchkoľvek práv, napríklad práva podniknúť kroky v budúcnosti.

Tieto podmienky a doplňujúce podmienky konkrétnych služieb môžeme aktualizovať: (1), aby sme zohľadnili zmeny v našich službách alebo spôsobe podnikania, napríklad keď pridáme nové služby, funkcie, technológie, ceny alebo výhody (alebo keď odstránime staré); (2) z právnych, regulačných alebo bezpečnostných dôvodov; (3) na zabránenie zneužívaniu alebo škodám.

Ak tieto podmienky alebo doplňujúce podmienky konkrétnych služieb podstatne zmeníme, v dostatočnom predstihu vám pošleme upozornenie a umožníme vám si dané zmeny preštudovať. Neplatí to v prípade (1) spustenia novej služby alebo funkcie alebo (2) v naliehavých situáciách, napríklad pri zabránení pokračujúceho zneužívania alebo reakcii na právne požiadavky. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, mali by ste svoj obsah odstrániť a príslušné služby prestať používať. Kedykoľvek tiež môžete s nami ukončiť zmluvný vzťah, a to zavretím svojho účtu Google.

Pokyny na odstúpenie od zmluvy v EHP

Ak ste spotrebiteľ v EHP, máte podľa spotrebiteľských zákonov EHP právo odstúpiť od tejto zmluvy tak, ako je uvedené v modelových pokynoch na odstúpenie platných v EÚ, ktoré sú uvedené nižšie.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Môžete nás kontaktovať e‑mailom na adrese account-withdrawal@google.com, telefónom na čísle +353 1 533 9837 (nižšie nájdete telefónne čísla pre jednotlivé krajiny) alebo listom na adrese Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Na tento účel môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorého použitie však nie je povinné. Môžete tiež vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy elektronicky na našej internetovej stránke (g.co/EEAWithdrawalForm). Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám potvrdíme prijatie takéhoto odstúpenia od zmluvy na trvalom nosiči (napríklad e‑mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným prostriedkom; v žiadnom prípade sa Vám za túto úhradu nebudú účtovať žiadne poplatky.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Adresát: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, account-withdrawal@google.com:

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí tejto služby: _____________

— Dátum objednania: _____________

– Meno spotrebiteľa: _____________

– Adresa spotrebiteľa: _____________

– Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva na papieri): _____________

– Dátum _____________

Ak chcete od týchto zmluvných podmienok odstúpiť, kontaktujte spoločnosť Google

KrajinaTelefónne číslo
Rakúsko0800 001180
Alandy0800 526683
Belgicko0800 58 142
Bulharsko0800 14 744
Kanárske ostrovy+34 912 15 86 27
Ceuta a Melilla+34 912 15 86 27
Chorvátsko0800 787 086
Cyprus80 092492
Česko800 720 070
Dánsko80 40 01 11
Estónsko8002 643
Fínsko0800 520030
Francúzsko0 805 98 03 38
Francúzska Guyana0805 98 03 38
Francúzska Polynézia+33 1 85 14 96 65
Francúzske južné a antarktické územia+33 1 85 14 96 65
Nemecko0800 6270502
Grécko21 1180 9433
Guadeloupe0805 98 03 38
Maďarsko06 80 200 148
Island800 4177
Írsko1800 832 663
Taliansko800 598 905
Lotyšsko80 205 391
Lichtenštajnsko0800 566 814
Litva0 800 00 163
Luxembursko800 40 005
Malta8006 2257
Martinik0805 98 03 38
Mayotte+33 1 85 14 96 65
Holandsko0800 3600010
Nová Kaledónia+33 1 85 14 96 65
Nórsko800 62 068
Poľsko800 410 575
Portugalsko808 203 430
Réunion0805 98 03 38
Rumunsko0800 672 350
Slovensko0800 500 932
Slovinsko080 688882
Španielsko900 906 451
Svätý Bartolomej+33 1 85 14 96 65
Svätý Martin (fr.)+33 1 85 14 96 65
Saint Pierre a Miquelon+33 1 85 14 96 65
Svalbard a Jan Mayen800 62 425
Švédsko020-012 52 41
Vatikán800 599 102
Wallis a Futuna+33 1 85 14 96 65

Definície

Zákonné právo, ktoré umožňuje autorovi pôvodného diela (napríklad blogového príspevku, fotografie alebo videa) rozhodnúť, či a akým spôsobom môžu pôvodné dielo používať ďalšie osoby na základe určitých obmedzení a výnimiek.

firemný používateľ

Individuálna fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom (pozrite si výraz spotrebiteľ).

Nariadenie EÚ o online sprostredkovateľských službách

Nariadenie (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb.

nesúlad

Právny pojem, ktorý definuje rozdiel medzi tým, ako má niečo fungovať a ako to funguje v skutočnosti. Podľa právnych predpisov je definícia, ako má niečo fungovať, založená na opise, ktorý poskytne predávajúci alebo obchodník a tiež na tom, či to má uspokojivú kvalitu a výkonnosť a je to vhodné na bežný účel takýchto položiek.

obchodná záruka

Obchodná záruka je dobrovoľný záväzok poskytovaný ako doplnok k právnej záruke súladu. Spoločnosť ponúkajúca obchodnú záruku vyjadruje súhlas s tým, že (a) bude poskytovať určité služby alebo (B) spotrebiteľovi opraví či vymení chybné položky, prípadne mu za ne vráti peniaze.

odškodnenie

Zmluvný záväzok osoby alebo organizácie nahradiť škody, ktoré inej osobe alebo organizácii vznikli v dôsledku právných konaní, napríklad súdnych sporov.

ochranná známka

Symboly, názvy a obrázky používané v obchode, ktoré dokážu rozlíšiť výrobky alebo služby jednej osoby či organizácie od výrobkov alebo služieb ostatných.

organizácia

Právnická osoba (napríklad korporácia, nezisková organizácia alebo škola) a nie individuálna fyzická osoba.

práva duševného vlastníctva

Práva na výtvory mysle, ako sú vynálezy (patentové práva), literárne a umelecké diela (autorské práva), návrhy (práva na dizajn) a symboly, názvy a obrázky používané v obchode (ochranné známky). Práva duševného vlastníctva môžu patriť vám, ďalšej osobe alebo organizácii.

Na tejto stránke si môžete pozrieť ukážku našich nových Zmluvných podmienok platných od DATE. Dovtedy budú platiť existujúce zmluvné podmienky, v ktorých je uvedené čo môžete očkávať od spoločnosti Google a čo my očakávame od vás, keď používate naše služby.

služby

Služby Googlu, na ktoré sa vzťahujú tieto zmluvné podmienky, sú výrobky a služby uvedené na adrese https://policies.google.com/terms/service-specific a patria medzi ne:

 • aplikácie a webové stránky (napríklad Vyhľadávanie a Mapy);
 • platformy (napríklad Nákupy Google);
 • integrované služby (napríklad Mapy vložené do aplikácií alebo webových stránok iných spoločností);
 • zariadenia a ďalší tovar (napríklad Google Nest).

Veľa týchto služieb zahŕňa aj obsah, ktorý môžete streamovať alebo s ktorým môžete interagovať.

spotrebiteľ

Fyzická osoba, ktorá používa služby spoločnosti Google na osobné nekomerčné účely mimo svojho podnikania, remesla alebo profesie. Patria sem „spotrebitelia“ podľa definície v článku 2.1 smernice EÚ o právach spotrebiteľov. (Pozrite si výraz firemný používateľ)

spriaznený subjekt

Subjekt, ktorý patrí do skupiny spoločností Google, čo znamená spoločnosť Google LLC a jej dcérske spoločnosti, vrátane nasledujúcich spoločností, ktoré poskytujú spotrebiteľské služby v EÚ: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited a Google Dialer Inc.

váš obsah

Obsah, ktorý vytvoríte, nahráte, uložíte, odošlete, prijmete alebo zdieľate s Googlom prostredníctvom našich služieb, ako napríklad:

 • dokumenty v službe Dokumenty, tabuľky v službe Tabuľky a prezentácie v službe Prezentácie, ktoré vytvoríte;
 • blogové príspevky, ktoré nahráte prostredníctvom služby Blogger;
 • recenzie, ktoré odošlete prostredníctvom služby Mapy;
 • videá, ktoré uchovávate na Disku;
 • e‑mailové správy, ktoré odošlete a prijmete prostredníctvom služby Gmail;
 • obrázky, ktoré zdieľate s priateľmi prostredníctvom služby Fotky;
 • cestovné plány, ktoré zdieľate so spoločnosťou Google.

verzia pre konkrétnu krajinu

Ak máte účet Google, spojíme ho s krajinou (alebo územím), aby sme mohli určiť:

 • spriaznený subjekt Googlu, ktorý vám poskytuje služby a spracúva vaše informácie, keď ich používate;
 • verziu zmluvných podmienok, ktorými sa riadi náš vzťah.

Keď sa odhlásite, verzia pre vašu konkrétnu krajinu bude určená podľa miesta, kde používate služby Googlu. Ak máte účet, môžete sa prihlásiť a zobraziť si tieto zmluvné podmienky. V nich zistíte, s ktorou krajinou je spojený.

vylúčenie zodpovednosti

Vyhlásenie, ktoré obmedzuje právnu zodpovednosť určitej osoby.

záruka

Uistenie, že výrobok alebo služba budú fungovať v súlade s určitým štandardom.

zodpovednosť

Straty na základe akéhokoľvek právneho nároku, ktorý sa môže zakladať na zmluve, prečine (vrátane nedbalosti) alebo akomkoľvek inom dôvode, bez ohľadu na to, či tieto straty boli v primeranom rozsahu očakávané alebo predpokladané.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka