Servicevoorwaarden van Google

Datum van inwerkingtreding 5 januari 2022 | Gearchiveerde versies | Pdf downloaden

Landspecifieke versie: Duitsland

Wat er in deze voorwaarden staat

We weten dat het verleidelijk is om deze Servicevoorwaarden niet te lezen, maar het is belangrijk om te weten wat u van ons kunt verwachten als u de services van Google gebruikt en wat wij van u verwachten.

Deze Servicevoorwaarden zijn gebaseerd op hoe Google als bedrijf werkt, de wet- en regelgeving en de dingen waarvan wij geloven dat ze waar zijn. Deze Servicevoorwaarden definiëren dus mede de relatie tussen u en Google bij uw interactie met onze services. Zo bevatten de voorwaarden bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

Het is belangrijk dat u deze voorwaarden begrijpt, omdat u door onze services te gebruiken akkoord gaat met deze voorwaarden.

In aanvulling op deze voorwaarden hebben we ook een Privacybeleid gepubliceerd. Hoewel dit beleid geen onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden, raden we u wel aan dit te lezen om zo inzicht te krijgen in de manieren waarop u uw informatie kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Voorwaarden

Serviceprovider

In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-services verstrekt door:

Google Ireland Limited
opgericht in en handelend onder de wetgeving van Ierland
(registratienummer: 368047/btw-nummer: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Ierland

Minimum leeftijd

Als je jonger bent dan de leeftijd waarop je eigen Google-account mag beheren, dan moet je ouder of voogd jou toestemming verlenen om een Google-account te gebruiken. Laat je ouder of voogd dan deze voorwaarden met je doornemen.

Als u een ouder of voogd bent die akkoord is gegaan met deze voorwaarden en u uw kind toestaat om de services te gebruiken, dan bent u voor zover is toegestaan in de toepasselijke wetgeving verantwoordelijk voor de activiteiten van uw kind op de services.

Op sommige Google-services zijn aanvullende eisen van toepassing met betrekking tot de minimum leeftijd, zoals wordt beschreven in de bijbehorende servicespecifieke aanvullende voorwaarden en beleidsregels.

Uw relatie met Google

Deze voorwaarden helpen de relatie tussen u en Google te definiëren. In grote lijnen betekent dit dat we u toestemming geven om onze services te gebruiken als u zich houdt aan deze voorwaarden, die zijn gebaseerd op hoe Google als bedrijf werkt en hoe we geld verdienen. Als we het hebben over 'Google', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze', bedoelen we Google Ireland Limited en de hierbij aangesloten entiteiten.

Wat u van ons kunt verwachten

Het aanbieden van een uitgebreide reeks nuttige services

We bieden een uitgebreide reeks services die onder deze voorwaarden vallen, waaronder:
 • apps en sites (zoals Zoeken en Maps),
 • platforms (zoals Google Shopping),
 • geïntegreerde services (zoals een ingesloten versie van Maps in apps of op sites van andere bedrijven),
 • apparaten (zoals Google Nest).

Veel van deze services bevatten ook content die u kunt streamen of waarmee u interactie kunt hebben.

Onze services zijn ontworpen om samen te werken, waardoor het voor u eenvoudiger wordt om van de ene activiteit over te schakelen naar de volgende. Als er bij uw afspraak in Agenda bijvoorbeeld een adres staat en u op dat adres klikt, laat Maps u zien hoe u daar komt.

Google-services ontwikkelen, verbeteren en updaten

Hoewel we in deze voorwaarden een brede definitie van 'services' hanteren, zoals hierboven is beschreven, wordt in de toepasselijke wetgeving in bepaalde gevallen onderscheid gemaakt tussen de termen 'digitale content', 'services' en 'goederen'. Daarom gebruiken we in dit artikel en in het artikel Wettelijke garantie de specifiekere termen.

We zijn continu bezig nieuwe technologieën en functies te ontwikkelen om onze services te verbeteren. We maken bijvoorbeeld gebruik van artificial intelligence en machine learning om simultaanvertalingen aan te bieden en om spam en malware te detecteren en te blokkeren.

Als onderdeel van de voortdurende ontwikkeling van onze digitale content, services en goederen brengen we wijzigingen aan, zoals het toevoegen of verwijderen van kenmerken en functies, het verhogen of verlagen van gebruikslimieten, en het aanbieden van nieuwe of het beëndigen van oude digitale content of services. We kunnen onze digitale content of services ook om de volgende redenen aanpassen:

 • bijblijven met nieuwe technologieën,
 • in reactie op een toename of afname van het aantal mensen dat een bepaalde service gebruikt,
 • in reactie op belangrijke wijzigingen in de licenties en partnerschappen die wij met anderen hebben,
 • misbruik of schade voorkomen,
 • aanpakken van juridische, regelgevende, veiligheids- of beveiligingsproblemen.

We voeren in het bijzonder soms wettelijk vereiste updates door. Dit zijn wijzigingen die digitale content, services en goederen in overeenstemming houden met de wetgeving. Deze updates van onze digitale content, services en goederen voeren we door om veiligheids- of beveiligingsredenen en om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de kwaliteitsnormen die u verwacht, zoals die beschreven zijn in het artikel Wettelijke garantie. We kunnen automatisch updates installeren die belangrijke veiligheids- of beveiligingsrisico's oplossen. Voor andere updates kunt u kiezen of u deze wilt installeren of niet.

We houden ons aan een zeer strikt programma voor productonderzoek, dus voordat we een service wijzigen of niet langer aanbieden, houden we zorgvuldig rekening met de redelijkheid van de wijziging of beëindiging, uw belangen als gebruiker, uw redelijke verwachtingen en de mogelijke gevolgen voor uzelf en anderen. Alleen geldige redenen kunnen ertoe leiden dat we onze services wijzigen of niet langer aanbieden.

Als een wijziging een negatieve invloed heeft op uw toegang tot of gebruik van onze digitale content of services, of als we een service helemaal niet meer aanbieden, brengen wij u hiervan via een voorafgaande kennisgeving met een redelijke termijn per e-mail van op de hoogte (met inbegrip van een beschrijving van de wijzigingen, wanneer deze plaatsvinden en uw recht om uw overeenkomst met ons te beëindigen als onze wijzigingen meer dan slechts een geringe negatieve invloed hebben). behalve in urgente situaties, zoals om misbruik of schade te voorkomen, in reactie op wettelijke vereisten of voor de aanpak van problemen met de veiligheid en werking. We bieden u ook de mogelijkheid uw content vanuit uw Google-account te exporteren met Google Takeout, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en beleidsregels.

Wat we van u verwachten

Het opvolgen van deze voorwaarden en servicespecifieke aanvullende voorwaarden

De toestemming die we u geven om onze services te gebruiken, geldt zolang u voldoet aan:

U kunt deze voorwaarden in pdf-indeling bekijken, kopiëren en opslaan. U kunt deze voorwaarden en eventuele servicespecifieke aanvullende voorwaarden accepteren als u bent ingelogd op uw Google-account.

We stellen ook verschillende beleidsregels, helpcentra en andere bronnen tot uw beschikking om antwoord te geven op veelvoorkomende vragen en om verwachtingen te scheppen over het gebruik van onze services. Deze bronnen bestaan onder meer uit ons Privacybeleid, het Helpcentrum voor auteursrecht, het Veiligheidscentrum en andere pagina's die toegankelijk zijn via onze pagina met beleidsregels.

Hoewel we u toestemming geven om onze services te gebruiken, behouden we eventuele intellectuele-eigendomsrechten die we hebben in deze services.

Respect voor anderen

We willen een respectvolle omgeving behouden voor iedereen, wat inhoudt dat u zich moet houden aan deze basisgedragsregels:
 • leef de toepasselijke wetgeving na, waaronder wetgeving op het gebied van uitvoercontrole, sancties en mensensmokkel,
 • heb respect voor de rechten van anderen, waaronder rechten op het gebied van privacy en intellectueel eigendom,
 • misbruik of beschadig anderen of uzelf niet (dreig ook niet met of stimuleer niet dergelijk misbruik of dergelijke schade), bijvoorbeeld door anderen te misleiden, te bedriegen, onrechtmatig hun identiteit na te bootsen, te belasteren, te intimideren, te stalken of lastig te vallen,
 • misbruik, beschadig, verstoor of onderbreek de services niet, bijvoorbeeld door deze te bezoeken of te gebruiken op frauduleuze of bedrieglijke wijze, door de introductie van malware, of door onze systemen of beschermingsmaatregelen te spammen, te hacken of te omzeilen. Wanneer we het internet indexeren om u zoekresultaten te kunnen bieden, respecteren we standaard gebruiksbeperkingen die website-eigenaren opgeven in de code van hun website en daarom vereisen we hetzelfde als anderen onze services gebruiken.

Onze servicespecifieke aanvullende voorwaarden en beleidsregels bevatten aanvullende details over passend gedrag en moeten door iedereen die deze services gebruikt worden gevolgd. Als u van mening bent dat anderen zich niet aan deze regels houden, kunt u in veel van onze services misbruik melden. Als we actie ondernemen naar aanleiding van een melding van misbruik, bieden we de procedure die wordt beschreven in het artikel Actie ondernemen in geval van problemen.

Toestemming voor het gebruik van uw content

Sommige van onze services zijn ontworpen om u in staat te stellen uw content te uploaden, in te dienen, op te slaan, te versturen, te ontvangen of te delen. U heeft geen verplichting om content aan onze services te verstrekken en het staat u vrij om te bepalen welke content u wilt verstrekken. Als u ervoor kiest om content te uploaden of te delen, zorg er dan voor dat u beschikt over de vereiste rechten hiervoor en dat de content rechtmatig is.

Licentie

Uw content blijft van u. Dat betekent dat u alle intellectuele-eigendomsrechten behoudt die u op uw content heeft. U heeft bijvoorbeeld intellectuele-eigendomsrechten op de creatieve content die u maakt, zoals reviews die u schrijft. U kunt ook het recht hebben om de creatieve content van iemand anders te delen als die persoon u daar toestemming voor heeft gegeven.

We hebben uw toestemming nodig wanneer uw intellectuele-eigendomsrechten ons gebruik van uw content beperken. Via deze licentie verleent u Google die toestemming.

Wat valt eronder

Deze licentie is van toepassing op uw content als deze content wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten.

Wat valt er niet onder

 • Deze licentie is niet van invloed op uw rechten op het gebied van gegevensbescherming, maar heeft alleen betrekking op uw intellectuele-eigendomsrechten
 • Deze licentie geldt niet voor de volgende soorten content:
  • openbaar beschikbare feitelijke informatie die u verstrekt, zoals de correctie van het adres van een lokaal bedrijf. Voor deze informatie is geen licentie nodig, omdat deze wordt beschouwd als algemene kennis die iedereen kosteloos kan gebruiken.
  • feedback die u geeft, zoals suggesties om onze services te verbeteren. Feedback komt hieronder aan bod in het artikel Servicegerelateerde communicatie.

Bereik

Deze licentie is:
 • wereldwijd, wat inhoudt dat deze overal ter wereld geldig is,
 • niet-exclusief, wat inhoudt dat u uw content kunt licentiëren aan anderen,
 • royaltyvrij, wat inhoudt dat er geen financiële kosten zijn verbonden aan deze licentie.

Rechten

Op grond van deze licentie kan Google het volgende doen, uitsluitend voor de beperkte doeleinden die worden beschreven in het onderstaande artikel Doeleinde:

 • uw content uitsluitend voor technische doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om uw content op onze systemen op te slaan en overal vandaan voor u toegankelijk te maken of om uw content opnieuw in te delen zodat deze werkt met onze services
 • uw content openbaar beschikbaar maken als en uitsluitend voor zover u deze zichtbaar hebt gemaakt voor anderen
 • deze rechten sublicentiëren aan:
  • andere gebruikers om services te laten werken zoals ze zijn bedoeld, bijvoorbeeld om u foto's te laten delen met de mensen die u kiest.
  • onze contractanten die overeenkomsten met ons hebben gesloten die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden, uitsluitend voor de beperkte doeleinden die worden beschreven in het onderstaande artikel Doeleinde.

Doeleinde

Deze licentie geldt voor het beperkte doeleinde van de uitvoering van de services, wat inhoudt dat we de services laten werken zoals ze zijn ontworpen en nieuwe functies ontwikkelen. Dit omvat geautomatiseerde systemen en algoritmen om uw content te analyseren:

 • op spam, malware en illegale content.
 • voor het herkennen van patronen in gegevens, bijvoorbeeld om vast te stellen wanneer we een nieuw album in Google Foto's kunnen voorstellen zodat u gerelateerde foto's bij elkaar kunt bewaren.
 • om onze services aan u aan te passen, bijvoorbeeld door het geven van aanbevelingen en gepersonaliseerde zoekresultaten, content en advertenties (die u kunt wijzigen of uitschakelen in de Advertentie-instellingen).

Deze analyse vindt plaats wanneer de inhoud wordt verzonden, ontvangen en opgeslagen.

Duur

Deze licentie is geldig zolang als uw content wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, tenzij u de content eerder van onze services hebt verwijderd.

Als u content die valt onder deze licentie verwijdert van onze services, dan maken onze systemen die content binnen een redelijke termijn niet langer openbaar beschikbaar. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Als u al content hebt gedeeld met anderen voordat u deze hebt verwijderd. Als u bijvoorbeeld een foto hebt gedeeld met een vriend die er vervolgens een kopie van heeft gemaakt of deze opnieuw heeft gedeeld, dan kan die foto aanwezig blijven in het Google-account van uw vriend, ook nadat u deze heeft verwijderd uit uw Google-account.
 • Als u content beschikbaar maakt via de services van andere bedrijven, dan is het mogelijk dat zoekmachines, waaronder Google Zoeken, uw content blijven vinden en weergeven als onderdeel van hun zoekresultaten.

Google-services gebruiken

Uw Google-account

Als u ouder bent dan de vereiste minimum leeftijd, kunt u een Google-account maken als u dat wilt. Voor sommige services is het noodzakelijk dat u een Google-account heeft om de services te laten werken. Als u bijvoorbeeld Gmail wilt gebruiken, heeft u een Google-account nodig om een plek te hebben waarvandaan u e-mail kunt versturen en ontvangen.

U bent verantwoordelijk voor wat u doet met uw Google-account, waaronder voor het nemen van redelijke stappen om uw Google-account veilig te houden en we raden u aan om regelmatig de Beveiligingscheck te gebruiken.

Google-services gebruiken namens een organisatie of bedrijf

Veel organisaties, zoals bedrijven, non-profitorganisaties en scholen, maken gebruik van onze services. Als u namens een organisatie gebruikt wilt maken van onze services:
 • moet een bevoegde vertegenwoordiger van die organisatie akkoord gaan met deze voorwaarden;
 • kan de beheerder van uw organisatie een Google-account aan u toewijzen. Die beheerder kan u verplichten zich aan aanvullende regels te houden en kan mogelijk uw Google-account bekijken of uitschakelen.
Als u bent gevestigd in de Europese Unie, dan hebben deze voorwaarden geen invloed op de rechten die u mogelijk heeft als een zakelijke gebruiker van onlinetussenhandelsdiensten, met inbegrip van onlineplatforms als Google Play, op grond van de Europese P2B-verordening (Platform-to-Business).

Servicegerelateerde communicatie

We sturen u soms belangrijke mededelingen en andere servicegerelateerde informatie om u onze services te kunnen aanbieden. Ga voor meer informatie over hoe we met u communiceren naar het Privacybeleid van Google.

Als u ervoor kiest om ons feedback te geven, zoals suggesties over hoe we onze services kunnen verbeteren, kunnen we deze feedback gebruiken zonder enige verplichting ten opzichte van u.

Content in Google-services

Uw content

Sommige van onze services bieden u de mogelijkheid om uw content openbaar beschikbaar te maken. U kunt bijvoorbeeld een product- of restaurantreview posten die u heeft geschreven of u kunt een door u geschreven blogpost uploaden.

Als u van mening bent dat iemand inbreuk maakt op uw intellectuele-eigendomsrechten, kunt u ons op de hoogte stellen van deze inbreuk, waarna we passende actie zullen ondernemen. We kunnen bijvoorbeeld de Google-accounts van personen die herhaaldelijk auteursrechten schenden opschorten of beëindigen, zoals beschreven in ons Helpcentrum voor auteursrechten.

Google-content

Sommige van onze services bevatten content die eigendom is van Google, zoals veel van de visuele illustraties die u ziet in Google Maps. U mag de content van Google gebruiken zoals is toegestaan in deze voorwaarden en eventuele servicespecifieke aanvullende voorwaarden, maar we behouden eventuele intellectuele-eigendomsrechten die wij hebben op onze content. Het is niet toegestaan onze branding, logo's of juridische informatie te verwijderen, bedekken of wijzigen. Raadpleeg de pagina met rechten voor Google-branding als u onze branding of logo's wilt gebruiken.

Andere content

Tot slot geven sommige van onze services uw toegang tot content die eigendom is van andere personen of organisaties, zoals een beschrijving van zijn zaak door de eigenaar van een winkel of een krantenartikel dat wordt weergegeven in Google Nieuws. U mag deze content niet gebruiken zonder de toestemming van die persoon of organisatie of zoals anderszins wettelijk is toegestaan. De meningen die zijn opgenomen in de content van andere personen of organisaties zijn van hen en zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van Google.

Software in Google-services

Sommige van onze services bevatten downloadbare software. We geven u toestemming om die software te gebruiken als onderdeel van de services.

Deze licentie is:
 • wereldwijd, wat inhoudt dat deze overal ter wereld geldig is,
 • niet-exclusief, wat inhoudt dat u uw content kunt licentiëren aan anderen,
 • royaltyvrij, wat inhoudt dat er geen financiële kosten zijn verbonden aan deze licentie,
 • persoonlijk, wat inhoudt dat deze niet op iemand anders van toepassing is,
 • niet-overdraagbaar, wat inhoudt dat u deze licentie niet mag overdragen aan iemand anders.

Sommige van onze services bevatten software die wordt aangeboden in overeenstemming met voorwaarden voor open-sourcelicenties die we aan u ter beschikking stellen. Soms zijn er bepalingen opgenomen in de open-sourcelicentie die expliciet voorgaan op delen van deze voorwaarden, dus neem deze licenties nauwkeurig door.

U mag onze services of software niet (geheel of gedeeltelijk) kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of leasen.

In geval van problemen of onenigheid

Zowel wettelijk als op grond van deze voorwaarden heeft u recht op (1) een bepaalde kwaliteit van de service en (2) manieren om problemen te herstellen als er iets verkeerd gaat. Als u een consument bent, beschikt u over alle wettelijke rechten die op grond van de toepasselijke wetgeving worden verleend aan consumenten, en over eventuele aanvullende rechten die worden verstrekt op grond van deze voorwaarden of servicespecifieke aanvullende voorwaarden.

Wettelijke garantie

Als u een in de EER woonachtige consument bent en u akkoord bent gegaan met onze Servicevoorwaarden, krijgt u op grond van de consumentenwetgeving in de EER een wettelijke garantie die van toepassing is op de digitale content, services of goederen die we aan u verstrekken. Op grond van deze garantie zijn wij aansprakelijk voor een eventueel conformiteitsgebrek dat u ontdekt:

 • binnen twee jaar na de levering van de goederen (zoals een telefoon) of de eenmalige levering van digitale content of services (zoals de aanschaf van een film),
 • op enig moment tijdens de 'continue' levering van digitale content of services (zoals Maps of Gmail).

Uw nationale wetgeving kan eventueel een nog langere garantie bieden. Uw rechten op grond van deze wettelijke garanties zijn niet beperkt door eventuele andere commerciële garanties die wij bieden. Als u een claim wilt indienen op grond van de garantie, neemt u contact met ons op.

Aansprakelijkheid

Voor alle gebruikers

Deze voorwaarden beperken onze verantwoordelijkheden uitsluitend voor zover is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de aansprakelijkheid voor fraude, frauduleuze verkeerde voorstelling, of overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk wangedrag. Daarnaast vormen deze voorwaarden geen beperking van uw rechten in het kader van productaansprakelijkheidswetgeving.

Voor schade aan eigendommen of financiële verliezen die worden veroorzaakt door Google of haar vertegenwoordigers als gevolg van lichte nalatigheid, is Google alleen aansprakelijk voor schendingen van essentiële contractuele verplichtingen die leiden tot typische schade die voorzienbaar is bij het aangaan van de overeenkomst. Een essentiële contractuele verplichting is een verplichting die moet worden nagekomen als voorwaarde voor de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de partijen ervan uit mogen gaan dat deze wordt uitgevoerd. Dit heeft geen invloed op de bewijslast voor het door u ondervonden nadeel.

Alleen voor zakelijke gebruikers en organisaties

Als u een zakelijke gebruiker of organisatie bent, geldt het volgende:

 • U stelt Google en zijn directeuren, functionarissen, medewerkers en contractanten, voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, schadeloos voor eventuele juridische procedures van derden (waaronder acties van overheidsinstanties) die voortvloeien uit of verband houden met uw onrechtmatige gebruik van de services of de schending van deze voorwaarden of servicespecifieke aanvullende voorwaarden. Deze schadeloosstelling is van toepassing op alle aansprakelijkheid of uitgaven die voortvloeien uit vorderingen, verliezen, schade, vonnissen, boetes, proceskosten en juridische kosten.
 • Als u wettelijk bent vrijgesteld van bepaalde verantwoordelijkheden, waaronder schadeloosstelling, dan zijn deze verantwoordelijkheden niet op u van toepassing in het kader van deze voorwaarden. De Verenigde Naties geniet bijvoorbeeld bepaalde onschendbaarheid voor wettelijke verplichtingen en deze voorwaarden gaan niet voor op deze onschendbaarheid.

Actie ondernemen in geval van problemen

Voordat we een actie ondernemen die hieronder wordt beschreven, stellen we u van tevoren op de hoogte als dat redelijkerwijs mogelijk is, beschrijven we de reden voor ons optreden en geven we u de kans om het probleem te herstellen, tenzij er objectieve en concrete redenen zijn om aan te nemen dat hierdoor:

 • dit schade veroorzaakt aan of leidt tot aansprakelijkheid van een gebruiker, derde of Google.
 • dit de wetgeving of een bevel van een juridische handhavingsinstantie schendt.
 • dit een onderzoek in gevaar brengt.
 • dit de werking, integriteit of veiligheid van onze services in gevaar brengt.

Uw content verwijderen

Als er objectieve en concrete redenen zijn om aan te nemen dat uw content (1) deze voorwaarden, servicespecifieke aanvullende voorwaarden of beleidsregels schendt, (2) toepasselijke wetgeving schendt of (3) schade kan berokkenen aan onze gebruikers, derden of Google, dan behouden we ons het recht voor om een deel van of alle content te verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Voorbeelden zijn onder meer kinderporno, content die mensensmokkel of intimidatie mogelijk maakt, terroristische content en content die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van iemand anders.

Uw toegang tot Google-services opschorten of beëindigen

Google behoudt zich in de volgende gevallen het recht voor om uw toegang tot de services op te schorten of te beëindigen of om uw Google-account te verwijderen:

 • als u deze voorwaarden, de _1servicespecifieke aanvullende voorwaardenof beleidsregels wezenlijk of herhaaldelijk schendt.
 • als we dat verplicht zijn op grond van een wettelijke vereiste of een rechterlijk bevel.
 • als er objectieve en concrete redenen zijn om aan te nemen dat uw gedrag schade toebrengt aan of leidt tot aansprakelijkheid van een gebruiker, derde of Google, bijvoorbeeld door hacken, phishing, intimidatie, spammen of anderen te misleiden of content die niet van u is automatisch te verzamelen.

Ga voor meer informatie over de reden waarom we accounts (tijdelijk) uitschakelen en wat er gebeurt als we dat doen naar deze Helpcentrum-pagina. Als u van mening bent dat uw Google-account ten onrechte is opgeschort of beëindigd, kunt u bezwaar maken.

U kunt uiteraard op elk moment stoppen met het gebruik van onze services. Als u een in de EER woonachtige consument bent, kunt u deze voorwaarden ook herroepen binnen veertien (14) dagen nadat u ermee akkoord bent gegaan. Als u stopt met het gebruik van een service, willen we graag weten waarom, zodat we onze services kunnen blijven verbeteren.

Afhandeling van verzoeken om uw gegevens

Respect voor de privacy en veiligheid van uw gegevens kenmerkt de manier waarop wij omgaan met verzoeken om verstrekking van gegevens. Als we een verzoek om verstrekking van gegevens ontvangen, beoordeelt ons team dit om te controleren of het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten en aan het beleid van Google voor de verstrekking van gegevens. Google Ireland Limited heeft toegang tot gegevens en kan gegevens verstrekken, waaronder communicatie, in overeenstemming met de Ierse wetgeving, waaronder Europese wetgeving die in Ierland van toepassing is. Bekijk voor meer informatie over de verzoeken om verstrekking van gegevens die Google wereldwijd ontvangt en de manier waarop we omgaan met deze verzoeken ons Transparantierapport en ons Privacybeleid.

Beslechting van geschillen, geldend recht en rechtbanken

Ga naar onze contactpagina voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met Google.

Als u een inwoner bent van of een organisatie bent die is gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, dan zijn deze voorwaarden en uw relatie met Google in het kader van deze voorwaarden en servicespecifieke aanvullende voorwaarden onderworpen aan de wetgeving van het land waar u woont en kunt u geschillen aanhangig maken bij een lokale rechtbank. Als u een in de EER woonachtige consument bent, kunt u contact met ons opnemen om problemen rechtstreeks op te lossen. De Europese Commissie biedt ook een platform voor online geschillenbeslechting, maar Google is niet wettelijk verplicht om dit of andere platforms voor geschillenbeslechting te gebruiken.

Over deze voorwaarden

Op grond van de wetgeving heeft u bepaalde rechten die niet kunnen worden beperkt door een overeenkomst, zoals deze servicevoorwaarden. Deze voorwaarden beogen op geen enkele wijze deze rechten te beperken.

We willen ervoor zorgen dat deze voorwaarden eenvoudig te begrijpen zijn, dus hebben we voorbeelden uit onze services gebruikt. Het kan echter zo zijn dat niet alle genoemde services beschikbaar zijn in uw land.

We kunnen deze voorwaarden en servicespecifieke aanvullende voorwaarden updaten (1) om wijzigingen weer te geven in onze services of in de manier waarop we zakendoen, bijvoorbeeld als we nieuwe services, functies, technologieën, prijzen of voordelen toevoegen (of oudere verwijderen), (2) om juridische, regelgevings- of veiligheidsredenen of (3) om misbruik of schade te voorkomen.

Als we deze voorwaarden of servicespecifieke aanvullende voorwaarden wijzigen, informeren we u daarover ten minste veertien (15) dagen voordat de wijzigingen in werking treden. Als we u informeren over wijzigingen, verstrekken we u de nieuwe versie van de voorwaarden en wijzen we op de belangrijkste wijzigingen. Als u geen bezwaar maakt voordat de wijzigingen in werking treden, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden. In onze kennisgeving wordt uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken. U kunt weigeren de wijzigingen te accepteren. In dat geval zijn de wijzigingen niet op u van toepassing, maar we behouden ons het recht voor om onze relatie met u te beëindigen als aan alle andere voorwaarden voor beëindiging wordt voldaan. U kunt ook op elk moment uw relatie met ons beëindigen door uw Google-account te verwijderen.

EER-instructies voor herroeping

Als u een in de EER woonachtige consument bent, geeft de consumentenwetgeving in de EER u vanaf 28 mei 2022 het recht om dit contract te herroepen, zoals beschreven in de modelinstructies voor herroeping van de EU, die u hieronder vindt.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt per e-mail contact met ons opnemen via account-withdrawal@google.com, per telefoon op +353 1 533 9837 (zie hieronder voor landspecifieke telefoonnummers) of schriftelijk op het volgende adres: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website (g.co/EEAWithdrawalForm). Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, account-withdrawal@google.com:

— Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende diensten herroep: _____________

— Besteld op: _____________

— Naam consument: _____________

— Adres consument: _____________

— Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): _____________

— Datum: _____________

Contact opnemen met Google om deze voorwaarden te herroepen

LandTelefoonnummer
Oostenrijk0800 001180
Åland0800 526683
België0800 58 142
Bulgarije0800 14 744
Canarische Eilanden+34 912 15 86 27
Ceuta en Melilla+34 912 15 86 27
Kroatië0800 787 086
Cyprus80 092492
Tsjechië800 720 070
Denemarken80 40 01 11
Estland8002 643
Finland0800 520030
Frankrijk0 805 98 03 38
Frans-Guyana0805 98 03 38
Frans-Polynesië+33 1 85 14 96 65
Franse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan+33 1 85 14 96 65
Duitsland0800 6270502
Griekenland21 1180 9433
Guadeloupe0805 98 03 38
Hongarije06 80 200 148
IJsland800 4177
Ierland1800 832 663
Italië800 598 905
Letland80 205 391
Liechtenstein0800 566 814
Litouwen8 800 00 163
Luxemburg800 40 005
Malta8006 2257
Martinique0805 98 03 38
Mayotte+33 1 85 14 96 65
Nederland0800 3600010
Nieuw-Caledonië+33 1 85 14 96 65
Noorwegen800 62 068
Polen800 410 575
Portugal808 203 430
Réunion0805 98 03 38
Roemenië0800 672 350
Slowakije0800 500 932
Slovenië080 688882
Spanje900 906 451
Saint-Barthélemy+33 1 85 14 96 65
Saint-Martin+33 1 85 14 96 65
Saint-Pierre en Miquelon+33 1 85 14 96 65
Spitsbergen en Jan Mayen800 62 425
Zweden020-012 52 41
Vaticaanstad800 599 102
Wallis en Futuna+33 1 85 14 96 65

Definities

aangesloten entiteit

Een entiteit die behoort tot de Google-groep van bedrijven, wat neerkomt op Google LLC en zijn dochtermaatschappijen, waaronder de volgende bedrijven die consumentenservices aanbieden in de EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited en Google Dialer Inc.

Een wettelijk recht op grond waarvan de maker van een origineel werk (zoals een blogpost, foto of video) kan besluiten of en hoe een origineel werk kan worden gebruikt door anderen, onder voorbehoud van bepaalde beperkingen en uitzonderingen.

commerciële garantie

Een commerciële garantie is een vrijwillige toezegging dat wordt voldaan aan bepaalde kwaliteitsnormen en dat het bedrijf dat deze garantie biedt, als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, verantwoordelijk is voor het repareren of vervangen van de defecte artikelen of om deze aan de consument terug te betalen.

conformiteitsgebrek

Een wettelijk concept dat het verschil definieert tussen hoe iets zou moeten werken en hoe het daadwerkelijk werkt. Op grond van de wetgeving is hoe iets moet werken gebaseerd op hoe de verkoper of handelaar het beschrijft, of de kwaliteit en prestaties voldoende zijn en de geschiktheid voor het normale doel van dergelijke artikelen.

consument

Een individuele persoon die de Google-services gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en niet in het kader van zijn bedrijf, ambacht of beroep. Dit omvat ook 'consumenten', zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, van de Europese richtlijn betreffende consumentenrechten. (Zie 'zakelijke gebruiker')

disclaimer

Een verklaring waarin de wettelijke verantwoordelijkheden van een persoon worden beperkt.

Europese P2B-verordening (Platform-to-Business)

Verordening (EU) 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten.

handelsmerk

Symbolen, namen en afbeeldingen die in het handelsverkeer worden gebruikt om goederen of services van een individu of organisatie te onderscheiden van die van een ander individu of een andere organisatie.

intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten)

Rechten op creaties die zijn ontstaan door de gedachten van een persoon, zoals uitvindingen (patentrechten), literaire en artistieke werken (auteursrecht), ontwerpen (ontwerprechten) en symbolen, namen en afbeeldingen die in het handelsverkeer worden gebruikt (handelsmerken). IE-rechten kunnen eigendom zijn van u, van een andere persoon of van een organisatie.

landspecifieke versie

Als u een Google-account heeft, koppelen we uw account aan een land (of regio) zodat we het volgende kunnen bepalen:

 • De aangesloten entiteit van Google die de services aan u levert en die uw informatie verwerkt als u de services gebruikt.
 • De versie van de voorwaarden die van toepassing is op onze relatie.

Als u bent uitgelogd, wordt de landspecifieke versie bepaald aan de hand van de locatie waar u Google-services gebruikt. Als u een account heeft, kunt u inloggen en deze voorwaarden bekijken om het gekoppelde land te zien.

organisatie

Een juridische entiteit (zoals een onderneming, non-profitorganisatie of school) en niet een individueel persoon.

schadeloosstellen of schadeloosstelling

De contractuele verplichting van een persoon of organisatie om de verliezen die worden geleden door een andere persoon of organisatie als gevolg van een juridische procedure, zoals een rechtszaak, te vergoeden.

services

De Google-services die onder deze voorwaarden vallen, zijn de producten en services die worden vermeld op https://policies.google.com/terms/service-specific, waaronder:

 • apps en sites (zoals Zoeken en Maps)
 • platforms (zoals Google Shopping)
 • geïntegreerde services (zoals een ingesloten versie van Maps in apps of op sites van andere bedrijven)
 • apparaten en andere goederen (zoals Google Nest)

Veel van deze services bevatten ook content die u kunt streamen of waarmee u interactie kunt hebben.

uw content

Content die u maakt, uploadt, indient, opslaat, verstuurt, ontvangt of deelt via onze services, zoals:

 • content die u maakt met Documenten, Spreadsheets en Presentaties
 • blogposts die u uploadt via Blogger
 • reviews die u indient via Maps
 • video's die u opslaat op Drive
 • e-mails die u verstuurt en ontvangt via Gmail
 • foto's die u met vrienden deelt via Foto's
 • reisschema's die u deelt met Google

Een wettelijke garantie is een vereiste op grond van de wetgeving dat inhoudt dat een verkoper of handelaar aansprakelijk is als diens digitale content, services of goederen defect zijn (als er dus sprake is van een gebrek aan overeenstemming).

zakelijke gebruiker

Een persoon of entiteit die geen consument is (zie consument).

Google-apps
Hoofdmenu