Warunki korzystania z usług Google

Data wejścia w życie: 22 maja 2024 | Wersje archiwalne | Pobierz PDF

Wersja krajowa: Niemcy

Co jest zawarte w tych warunkach

Domyślamy się, że część spośród naszych użytkowników miałaby ochotę pominąć te Warunki, ale warto je poznać, by dowiedzieć się, czego można od nas oczekiwać podczas korzystania z usług Google, oraz czego my oczekujemy od użytkowników.

Te Warunki korzystania z usług odzwierciedlają sposób prowadzenia działalności przez Google, przepisy prawne, które to regulują, oraz pewne wartości, które od zawsze wyznajemy. Dlatego właśnie Warunki pomagają określić relację Google z użytkownikiem, który korzysta z naszych usług. Przykładowe sekcje, które są w nim zawarte, to:

 • Sekcja Nasze zobowiązania, w której opisaliśmy sposób dostarczania i opracowywania usług.
 • Sekcja Zobowiązania naszych użytkowników, w której określamy zasady korzystania z naszych usług.
 • Sekcja Treści w usługach Google, w której opisaliśmy prawa własności intelektualnej do treści, z których użytkownik korzysta w naszych usługach – niezależnie od tego, czy są to treści należące do użytkownika, Google czy też innych osób.
 • Sekcja Rozwiązywanie problemów i sporów, w której opisujemy inne prawa użytkownika i działania podejmowane, gdy ktoś te prawa narusza.

Aby korzystać z naszych usług, użytkownik musi zaakceptować niniejsze warunki, dlatego tak ważne jest, by je dobrze zrozumieć. Zachęcamy do pobrania tych warunków, aby mieć do nich później wgląd. Warunki oraz wszystkie ich poprzednie wersje są zawsze dostępne tutaj.

Oprócz tych warunków publikujemy też Politykę prywatności. Chociaż nie jest ona częścią tych warunków, zachęcamy do zapoznania się z nią, by lepiej zrozumieć, jak aktualizować, eksportować i usuwać dane oraz jak nimi zarządzać.

Warunki

Dostawca usług

W Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii podmiot, który świadczy usługi Google, to:

Google Ireland Limited
spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Irlandii
(Numer rejestracyjny: 368047 / Numer VAT: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irlandia

Wymagania dotyczące wieku

Jeśli użytkownik nie jest w wieku wymaganym do samodzielnego zarządzania kontem Google, musi mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na używanie tego konta. W takim wypadku należy poprosić rodzica lub opiekuna prawnego, by przeczytał te warunki wspólnie z użytkownikiem.

Jeśli rodzic lub opiekun prawny zaakceptował niniejsze warunki, i zezwala swojemu dziecku na używanie tych usług, wtedy w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo to on odpowiada za aktywność dziecka w usługach.

W przypadku niektórych usług Google obowiązują dodatkowe wymagania dotyczące wieku. Odpowiednie informacje na ten temat znajdują się w dodatkowych warunkach i zasadach dotyczących poszczególnych usług.

Relacje użytkownika z Google

Te warunki pomagają określić relację między użytkownikiem i Google. Kiedy wypowiadamy się w pierwszej osobie liczby mnogiej i piszemy „Google”, mamy na myśli firmę Google Ireland Limited i jej podmioty stowarzyszone. Ogólnie rzecz biorąc, pozwalamy użytkownikom na korzystanie z naszych usług i uzyskiwanie do nich dostępu, o ile zgodzą się na przestrzeganie tych warunków, które odzwierciedlają sposób, w jaki Google działa i zarabia.

Nasze zobowiązania

Świadczenie wielu przydatnych usług

Świadczymy wiele różnych usług, które podlegają tym warunkom. Są to między innymi:
 • witryny i aplikacje (na przykład wyszukiwarka i Mapy),
 • platformy (na przykład Zakupy Google),
 • usługi zintegrowane (na przykład Mapy umieszczone w witrynach i aplikacjach innych firm),
 • urządzenia (na przykład Google Nest i Pixel).

Wiele z tych usług zawiera też treści, które można odtwarzać strumieniowo lub z których można korzystać w sposób interaktywny.

Nasze usługi zostały opracowane tak, aby działały razem, co ułatwia wykonywanie powiązanych czynności. Na przykład jeśli wydarzenie w Kalendarzu zawiera adres, można go kliknąć, aby wyświetlić w Mapach wskazówki dojazdu do tego miejsca.

Rozwijanie, ulepszanie i aktualizowanie usług Google

Chociaż w tych warunkach używamy ogólnej definicji „usług”, jak opisano powyżej, obowiązujące prawo rozróżnia „treści cyfrowe”, „usługi cyfrowe” i „towary” w określonych sytuacjach. Dlatego w tej sekcji i w sekcji Odpowiedzialność Google za zgodność świadczenia z umową posługujemy się bardziej szczegółowymi terminami.

Stale rozwijamy nowe technologie i funkcje, aby ulepszać nasze usługi. Na przykład wykorzystujemy sztuczną inteligencję i systemy uczące się, aby udostępniać tłumaczenia symultaniczne oraz lepiej wykrywać i blokować spam i złośliwe oprogramowanie.

W ramach nieustannego rozwoju naszych treści cyfrowych, usług cyfrowych i towarów wprowadzamy w nich zmiany, np. dodajemy lub usuwamy różne funkcje, zwiększamy lub zmniejszamy limity wykorzystania, wprowadzamy nowe treści i usługi cyfrowe lub wycofujemy stare. Możemy też zmieniać nasze treści lub usługi cyfrowe z następujących innych powodów:

 • aby dostosowywać je do nowych technologii;
 • aby odzwierciedlać wzrost lub spadek liczby osób, które używają danej usługi;
 • aby odpowiadać na kluczowe zmiany w licencjach i partnerstwach z innymi podmiotami;
 • aby zapobiegać nadużyciom lub szkodom;
 • aby reagować na kwestie prawne i regulacyjne lub kwestie bezpieczeństwa badź ochrony.

W szczególności czasami przeprowadzamy wymagane prawnie aktualizacje, czyli wprowadzamy zmiany zapewniające zgodność z prawem treści cyfrowych, usług lub towarów. Te aktualizacje treści cyfrowych, usług cyfrowych i towarów wprowadzamy ze względów bezpieczeństwa lub ochrony oraz aby mieć pewność, że spełniają one oczekiwane przez użytkownika standardy jakości, takie jak te opisane w sekcji Odpowiedzialność Google za zgodność świadczenia z umową. Aktualizacje, które dotyczą istotnych zagrożeń bezpieczeństwa lub ochrony, możemy instalować automatycznie. W przypadku innych aktualizacji użytkownik może wybrać, czy chce je instalować.

Nasz program badań produktowych jest rygorystyczny, dlatego zanim zmienimy usługę lub przestaniemy ją oferować, dokładnie rozważamy zasadność takiej zmiany lub wycofania usługi, ich potencjalny wpływ na użytkowników, a także zainteresowania użytkownika i jego uzasadnione oczekiwania. Zmieniamy lub przestajemy oferować usługi tylko z ważnych powodów.

Jeśli zmiana utrudni uzyskiwanie dostępu do naszych treści i usług cyfrowych lub ich używanie albo jeśli przestaniemy świadczyć jakąś usługę, powiadomimy o tym odpowiednio wcześniej w e-mailu, w którym zawrzemy opis zmian i termin ich wprowadzenia. Poinformujemy też o przysługującym użytkownikowi prawie do rozwiązania z nami umowy, jeśli wprowadzone zmiany wywrą negatywny wpływ w stopniu większym niż nieistotny. Nie dotyczy to sytuacji nagłych, na przykład zapobiegania nadużyciom lub szkodom, odpowiadania na wymagania prawne lub reagowania na problemy związane z bezpieczeństwem i działaniem usług. Umożliwimy też wyeksportowanie treści użytkownika z konta Google za pomocą Google Takeout (zgodnie z obowiązującymi zasadami i prawem).

Zobowiązania naszych użytkowników

Przestrzeganie tych warunków oraz warunków dodatkowych dotyczących poszczególnych usług

Udzielone przez nas pozwolenie na uzyskiwanie dostępu do naszych usług i korzystanie z nich obowiązuje tak długo, jak długo przestrzegasz:

Te warunki można wyświetlać, kopiować i przechowywać w formacie PDF. Ich zaakceptowanie (łącznie z innymi warunkami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych usług) wymaga zalogowania się na konto Google.

Udostępniamy również zasady, centra pomocy i inne materiały, które zawierają odpowiedzi na częste pytania i pomagają określić oczekiwania związane z używaniem naszych usług. Te materiały to Polityka prywatności, Centrum pomocy z zakresu praw autorskich, Centrum bezpieczeństwa, Centrum przejrzystości oraz inne strony, które znajdują się w witrynie z zasadami. W naszych usługach możemy też udostępniać szczegółowe instrukcje i ostrzeżenia, np. okna dialogowe z ważnymi informacjami.

Mimo że zezwalamy użytkownikom na korzystanie z naszych usług, zastrzegamy sobie wszelkie prawa własności intelektualnej związane z tymi usługami.

Szacunek dla innych

Chcemy zapewnić przyjazne środowisko dla wszystkich, co oznacza, że użytkownicy muszą respektować te podstawowe zasady postępowania i:
 • przestrzegać obowiązującego prawa (dotyczącego między innymi kontroli eksportu, sankcji i handlu ludźmi);
 • szanować prawa innych osób (w tym przepisy dotyczące prywatności i prawa własności intelektualnej);
 • nie wykorzystywać ani nie krzywdzić innych lub siebie (albo grozić takim zachowaniem lub zachęcać do niego) – na przykład przez wprowadzanie innych w błąd, nielegalne podszywanie się pod nich, oszukiwanie ich, zniesławianie, dręczenie, nękanie czy prześladowanie.

Nasze dodatkowe warunki i zasady dotyczące poszczególnych usług, w tym zasady dotyczące niedozwolonych zastosowań generatywnej AI, zawierają dodatkowe informacje na temat właściwego postępowania, których muszą przestrzegać wszyscy użytkownicy tych usług. Jeśli napotkasz przypadki niestosowania się do tych zasad, wiele naszych usług zawiera opcje zgłaszania nadużyć, z których można wtedy skorzystać. Po otrzymaniu zgłoszenia badamy sprawę – więcej informacji znajduje się w sekcji Podejmowanie działań w przypadku wystąpienia problemów.

Nie wolno nadużywać naszych usług

Większość osób, które korzystają z naszych usług lub uzyskują do nich dostęp, zna ogólne zasady, dzięki którym internet może pozostawać bezpiecznym i otwartym miejscem. Niestety część osób nie przestrzega tych zasad, dlatego opisujemy je tutaj, aby chronić nasze usługi i użytkowników przed nadużyciami. W myśl tej idei:

Nie wolno nadużywać ani uszkadzać usług lub systemów, a także utrudniać i zakłócać ich działania — na przykład przez:
 • wprowadzanie złośliwego oprogramowania;
 • spamowanie, hakowanie albo omijanie naszych systemów lub środków ochronnych;
 • jailbreaking, złośliwe prompty lub wstrzykiwanie kodu w promptach (nie dotyczy programów związanych z bezpieczeństwem i testowaniem pod kątem błędów);
 • uzyskiwanie dostępu do naszych usług lub treści albo używanie ich w nieuczciwy lub zwodniczy sposób, taki jak:
  • wyłudzanie informacji;
  • tworzenie fałszywych kont lub treści, w tym opinii;
  • wprowadzanie innych w błąd, aby myśleli, że treści od generatywnej AI zostały utworzone przez człowieka;
  • świadczenie usług, które wydają się pochodzić od użytkownika (lub kogoś innego), a w rzeczywistości pochodzą od nas;
 • świadczenie usług, które wydają się pochodzić od nas, choć tak nie jest;
 • korzystanie z naszych usług (w tym dostarczanych przez nie treści) w celu naruszenia czyichkolwiek praw, takich jak prawa własności intelektualnej czy prawo do prywatności;
 • analizowanie wsteczne naszych usług lub używanej technologii, np. naszych modeli uczenia maszynowego, w celu wyodrębnienia tajemnic handlowych lub innych informacji zastrzeżonych, z wyjątkiem przypadków, w których jest to dozwolone przez obowiązujące prawo;
 • używanie zautomatyzowanych sposobów uzyskiwania dostępu do treści z naszych usług w sposób niezgodny z czytelnymi dla komputera instrukcjami wyświetlanymi na naszych stronach internetowych (np. plikami robots.txt, które uniemożliwiają indeksowanie, trenowanie lub inne działania);
 • używanie treści wygenerowanych przez AI w naszych usługach do opracowywania modeli uczenia maszynowego lub powiązanej technologii AI;
 • ukrywanie swojej tożsamości lub przedstawianie nieprawdziwych informacji o sobie w celu naruszenia tych warunków;
 • świadczenie usług zachęcających innych do naruszenia tych warunków.

Zezwolenie na używanie treści użytkownika

Niektóre z naszych usług powstały z myślą o importowaniu, przesyłaniu, przechowywaniu, wysyłaniu, otrzymywaniu i udostępnianiu treści użytkownika. Użytkownik nie musi udostępniać żadnych treści, ale jeśli się na to zdecyduje, ma pełną swobodę wyboru takich treści. W przypadku przesyłania i udostępniania treści trzeba mieć jednak pewność, że posiada się do tego niezbędne uprawnienia, a same treści są zgodne z prawem.

Licencja

Treści użytkownika pozostają jego własnością, co oznacza, że zachowuje do nich wszelkie prawa własności intelektualnej. Na przykład użytkownik ma prawa własności intelektualnej do utworzonych przez siebie kreatywnych treści takich jak opinie. Użytkownik może również mieć prawo do udostępniania kreatywnych treści utworzonych przez innych użytkowników, jeśli otrzymał na to ich pozwolenie.

Użytkownik musi udzielić nam zezwolenia, jeśli jego prawa własności intelektualnej ograniczają nasze możliwości korzystania z jego treści. Przyznanie zezwolenia następuje poprzez udzielenie tej licencji.

Co obejmuje licencja

Licencja obejmuje treści użytkownika, jeśli są one chronione przez prawa własności intelektualnej.

Czego nie obejmuje licencja

 • Licencja nie wpływa na prawa użytkownika do ochrony danych, a dotyczy jedynie praw własności intelektualnej
 • Licencja nie obejmuje tych typów treści:
  • publicznie dostępnych informacji takich jak poprawki w adresach firm działających lokalnie – takie informacje nie wymagają licencji, ponieważ są uznawane za powszechnie znane i każdy może z nich korzystać;
  • opinii użytkownika, np. propozycji ulepszenia naszych usług – informacje na temat opinii zawarte są poniżej w sekcji Powiadomienia dotyczące usług.

Zakres

Ta licencja jest:
 • ważna na całym świecie, czyli obowiązuje bez wyjątków w każdym kraju i regionie;
 • niewyłączna, czyli użytkownik może udzielać innym licencji na swoje treści;
 • bezpłatna, czyli nie są pobierane za nią opłaty pieniężne.

Prawa

Ta licencja umożliwia Google wykonywanie tych działań wyłącznie w ograniczonych celach opisanych w poniższej sekcji Cel:

 • używanie treści użytkownika wyłącznie do celów technicznych – na przykład w celu zapisywania ich w naszych systemach i zapewniania do nich dostępu z dowolnego miejsca lub dostosowywania ich w celu zachowania zgodności z naszymi usługami;
 • publiczne udostępnianie treści użytkownika, jeśli użytkownik określił je jako widoczne dla innych (i tylko w takim zakresie);
 • podlicencjonowanie tych praw:
  • innym użytkownikom, by umożliwić działanie usługi zgodne z przeznaczeniem, np. gdy użytkownik chce udostępnić swoje zdjęcia wybranym osobom;
  • naszym kontrahentom, którzy podpisali z nami umowy zgodne z tymi warunkami, wyłącznie w ograniczonych celach opisanych w sekcji Cel poniżej.

Cel

Ta licencja służy ograniczonemu celowi obsługiwania usług, czyli umożliwiania działania usług zgodnie z przeznaczeniem oraz tworzenie nowych funkcji. Obejmuje to używanie automatycznych systemów i algorytmów do analizowania treści użytkownika:

 • pod kątem spamu, złośliwego oprogramowania i treści niezgodnych z prawem;
 • aby rozpoznawać wzorce w danych, na przykład określać, kiedy zasugerować utworzenie nowego albumu w Zdjęciach Google, by powiązane zdjęcia były w jednym miejscu;
 • aby dostosować nasze usługi do użytkownika, m.in. przedstawiać rekomendacje i spersonalizowane wyniki wyszukiwania, treści oraz reklamy (można to zmienić lub wyłączyć w Ustawieniach reklamy);

Tę analizę przeprowadzamy podczas wysyłania, odbierania oraz zapisywania treści.

Okres obowiązywania

Licencja obowiązuje tak długo, jak długo prawa własności intelektualnej chronią treści użytkownika, chyba że wcześniej użytkownik usunie je z naszych usług.

Jeśli użytkownik usunie z naszych usług treści objęte tą licencją, nasze systemy przestaną udostępniać je publicznie w rozsądnym terminie. Istnieją dwa wyjątki:

 • Jeśli użytkownik udostępnił innym swoje treści, zanim je usunął, na przykład udostępnił zdjęcie znajomemu, który je następnie skopiował lub udostępnił komuś innemu – w takiej sytuacji zdjęcie może nadal być widoczne na koncie Google znajomego nawet wtedy, gdy użytkownik usunie je ze swojego konta Google.
 • Jeśli użytkownik udostępni swoje treści w usługach innych firm, wyszukiwarki, w tym Wyszukiwarka Google, nadal będą mogły znaleźć i wyświetlić te treści w wynikach wyszukiwania.

Używanie usług Google

Twoje Konto Google

Jeśli użytkownik spełnia wymagania dotyczące wieku, może utworzyć konto Google. Niektóre usługi do działania wymagają konta Google – na przykład Gmail.

Użytkownik odpowiada za swoje konto Google. Obejmuje to między innymi podejmowanie uzasadnionych działań, by zabezpieczyć konto Google (zalecamy regularne korzystanie ze Sprawdzania zabezpieczeń).

Używanie usług Google w imieniu organizacji lub firmy

Z naszych usług korzysta wiele organizacji takich jak firmy, szkoły czy organizacje non-profit. Aby używać naszych usług w imieniu organizacji:
 • upoważniony przedstawiciel organizacji musi zaakceptować te warunki,
 • administrator organizacji może przypisać do użytkownika konto Google. Administrator może wymagać od użytkownika przestrzegania dodatkowych reguł i może mieć dostęp do konta Google (może je też wyłączyć).
Jeśli firma użytkownika ma siedzibę w Unii Europejskiej, te warunki nie wpływają na prawa, jakie mogą mu przysługiwać jako użytkownikowi biznesowemu usług pośrednictwa internetowego (w tym takich platform internetowych jak Google Play) w ramach rozporządzenia UE w sprawie użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.

Powiadomienia dotyczące usług

Aby móc świadczyć nasze usługi, czasami wysyłamy użytkownikom powiadomienia o usłudze i inne powiązane informacje. W Polityce prywatności Google opisaliśmy, jak komunikujemy się z użytkownikami.

Jeśli użytkownik zdecyduje się przekazać nam swoją opinię, na przykład sugestie dotyczące ulepszenia naszych usług, możemy wykorzystać te informacje bez żadnych zobowiązań wobec niego.

Treści w usługach Google

Treści użytkownika

Niektóre z naszych usług umożliwiają generowanie oryginalnych treści. Google nie będzie zgłaszać praw własności do tych treści.

Niektóre nasze usługi umożliwiają publiczne udostępnianie treści – użytkownik może na przykład opublikować opinię o produkcie lub restauracji albo przesłać utworzony post na blogu.

Jeśli użytkownik podejrzewa, że ktoś narusza jego prawa własności intelektualnej, może wysłać do nas powiadomienie o naruszeniu, a my podejmiemy stosowne kroki, na przykład zawiesimy lub zamkniemy konto Google osoby, która wielokrotnie dopuściła się naruszeń praw autorskich, jak opisano to w Centrum pomocy dotyczącym praw autorskich.

Treści Google

Niektóre nasze usługi obejmują treści, które należą do Google – jest to na przykład znaczna część obrazów w Mapach Google. Użytkownik może używać treści należących do Google zgodnie z tymi warunkami i wszelkimi warunkami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych usług, ale zachowujemy wszelkie prawa własności intelektualnej do tych treści. Nie wolno usuwać, zasłaniać lub zmieniać informacji prawnych, logo ani treści budujących markę. Jeśli użytkownik chce użyć naszych treści budujących markę lub logo, musi zapoznać się z dostępnymi na stronie informacjami dotyczącymi uprawnień związanych z Marką Google.

Inne treści

Ponadto niektóre z naszych usług zapewniają dostęp do treści, które należą do innych osób lub organizacji. Są to na przykład opisy danej firmy umieszczone przez właściciela sklepu lub artykuły prasowe wyświetlane w Google News. Korzystanie z tych treści bez zezwolenia danej osoby lub organizacji jest zabronione, o ile nie zezwala na to prawo. Osoby lub organizacje wyrażają w tych treściach swoje poglądy, niekoniecznie podzielane przez Google.

Oprogramowanie w usługach Google

Niektóre z naszych usług zawierają oprogramowanie do pobrania lub wstępnie wczytane oprogramowanie. Zezwalamy użytkownikom na korzystanie z tego oprogramowania w ramach usługi.

Licencja, którą dajemy użytkownikowi jest:
 • ważna na całym świecie, czyli obowiązuje bez wyjątków w każdym kraju i regionie;
 • niewyłączna, czyli możemy udzielać innym licencji na swoje oprogramowanie;
 • bezpłatna, czyli nie są pobierane za nią opłaty pieniężne;
 • indywidualna, czyli nie obejmuje żadnych innych osób;
 • nieprzenoszalna, czyli nie wolno przenosić tej licencji na nikogo innego.

Niektóre programy stosowane w naszych usługach są oferowane na licencji open source, której treść udostępniamy użytkownikowi. Licencja open source może zawierać postanowienia, które wyraźnie zastępują niektóre z tych warunków, dlatego zalecamy dokładne przeczytanie jej treści.

Niedozwolone jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, sprzedawanie ani dzierżawienie żadnej części naszych usług lub naszego oprogramowania.

Rozwiązywanie problemów i sporów

Zgodnie z przepisami i tymi warunkami użytkownik ma prawo do (1) odpowiedniej jakości usług i (2) udostępnienia mu sposobów naprawy potencjalnych problemów. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługują wszystkie prawa przyznane na mocy obowiązujących przepisów oraz wszelkie dodatkowe prawa przewidziane w niniejszych warunkach lub warunkach dodatkowych dotyczących poszczególnych usług.

Odpowiedzialność Google za zgodność świadczenia z umową

W przypadku konsumentów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którzy zaakceptowali nasze Warunki korzystania z usług, przepisy prawa ochrony konsumentów obowiązujące w EOG zapewniają odpowiedzialność Google za zgodność świadczenia z umową w zakresie udostępnianych przez nas treści cyfrowych, usług cyfrowych lub towarów. W ramach tego obowiązku jesteśmy odpowiedzialni za każdy brak zgodności wykryty:

 • w ciągu 2 lat od dostarczenia towarów (takich jak telefon) lub jednorazowej dostawy treści lub usług cyfrowych (takich jak zakup filmu);
 • w dowolnym momencie podczas „ciągłego” dostarczania treści lub usług cyfrowych (takich jak Mapy czy Gmail).

Przepisy prawa krajowego mogą zapewniać jeszcze dłuższą odpowiedzialność. Prawa użytkownika wynikające z tych gwarancji prawnych nie są ograniczone przez żadne inne gwarancje handlowe, które zapewniamy. Aby zgłosić roszczenie, należy się z nami skontaktować.

Odpowiedzialność

Wszyscy użytkownicy

Te warunki nie ograniczają odpowiedzialności za:

 • oszustwa lub celowe wprowadzanie w błąd,
 • śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez niedbalstwo,
 • rażące niedbalstwo,
 • umyślne zachowanie niezgodne z przepisami.
Dodatkowo niniejsze warunki nie ograniczają praw użytkownika w zakresie odpowiedzialności za produkt.

W przypadku strat majątkowych lub finansowych spowodowanych przez firmę Google, jej przedstawicieli lub pełnomocników, i powstałych w wyniku nieznacznego zaniedbania Google ponosi odpowiedzialność wyłącznie za naruszenia istotnych zobowiązań umownych, które powodują typowe szkody możliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy. Istotne zobowiązanie umowne to zobowiązanie, które należy spełnić jako warunek wstępny wykonania umowy oczekiwany przez strony. Nie oznacza to przeniesienia ciężaru dowodu na użytkownika.

Tylko użytkownicy biznesowi i organizacje

W przypadku użytkowników biznesowych lub organizacji:

 • W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać firmę Google, jej dyrektorów, kadrę kierowniczą, pracowników oraz kontrahentów przed wszelkimi postępowaniami prawnymi ze strony osób trzecich (w tym działaniami organów administracji państwowej), które wynikają z korzystania przez użytkownika z usług w sposób niezgodny z prawem albo naruszenia niniejszych warunków lub warunków dodatkowych dotyczących poszczególnych usług bądź które są związane z takim zachowaniem. To zabezpieczenie obejmuje ochronę przed wszelką odpowiedzialnością i wydatkami powstałymi w wyniku roszczeń, strat, szkód, wyroków, grzywien, kosztów postępowania sądowego i opłat prawnych, z wyjątkiem sytuacji, w których odpowiedzialność prawna lub wydatki są wynikiem naruszenia, niedbalstwa lub celowego niewłaściwego postępowania ze strony firmy Google.
 • Jeśli użytkownik jest prawnie zwolniony z pewnych odpowiedzialności, w tym odszkodowania, w takim przypadku odpowiedzialności wynikające z tych warunków nie mają do niego zastosowania. Na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych ma przyznane pewne zwolnienia z obowiązków prawnych i te warunki nie są w stosunku do nich nadrzędne.

Podejmowanie działań w przypadku wystąpienia problemów

Zanim podejmiemy poniższe działania, powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem (gdy tylko będzie to możliwe), podamy przyczynę naszego działania i damy mu możliwość wyjaśnienia sprawy, chyba że istnieją obiektywne i konkretne powody, aby sądzić, że takie postępowanie:

 • spowoduje szkodę lub powstanie odpowiedzialności wobec użytkownika, strony trzeciej lub Google;
 • naruszy przepisy prawa lub będzie stanowić niezastosowanie się do nakazu wydanego przez organ państwowy;
 • zagrozi prowadzonemu dochodzeniu lub śledztwu;
 • naruszy działanie, integralność lub bezpieczeństwo naszych usług.

Usuwanie treści użytkownika

Jeśli istnieją obiektywne i konkretne powody, by podejrzewać, że którekolwiek treści użytkownika (1) naruszają te warunki oraz dodatkowe warunki i zasady dotyczące poszczególnych usług, (2) naruszają obowiązujące prawo albo (3) mogłyby zaszkodzić naszym użytkownikom, osobom trzecim lub Google, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia części lub całości tych treści zgodnie z obowiązującym prawem. Przykłady obejmują pornografię dziecięcą, treści ułatwiające handel ludźmi lub nękanie, treści związane z terroryzmem, a także treści naruszające prawa własności intelektualnej innych osób.

Zawieszanie i zablokowanie dostępu do usług Google

Bez ograniczania pozostałych praw Google zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania dostępu do usług albo do usunięcia konta Google, jeśli:

 • użytkownik rażąco lub wielokrotnie narusza te warunki oraz warunki dodatkowe dotyczące poszczególnych usług lub zasady dotyczące poszczególnych usług
 • wymusza to na nas wymaganie prawne lub orzeczenie sądowe;
 • istnieją obiektywne i konkretne powody, by podejrzewać, że zachowanie użytkownika wyrządza szkodę innemu użytkownikowi, osobie trzeciej lub Google albo powoduje powstanie wobec nich odpowiedzialności, na przykład poprzez hakowanie, phishing, nękanie, spamowanie, wprowadzanie innych w błąd lub powielanie treści, które do niego nie należą;

Więcej informacji o tym, dlaczego wyłączamy konta i co się dzieje, gdy to robimy, można znaleźć na tej stronie Centrum pomocy. Jeśli użytkownik uważa, że jego konto Google zostało zawieszone lub zablokowane przez pomyłkę, może złożyć odwołanie.

Użytkownik może oczywiście w dowolnym momencie przestać używać naszych usług. Konsument z Europejskiego Obszaru Gospodarczego może też odstąpić od tych warunków w ciągu 14 dni od ich zaakceptowania. W takim przypadku będziemy wdzięczni, jeśli użytkownik poda przyczynę, abyśmy mogli nadal ulepszać nasze usługi.

Obsługa żądań dostępu do danych

Poszanowanie prywatności i bezpieczeństwa danych stanowi podstawę naszego podejścia podczas reagowania na prośby o ujawnienie danych. Gdy otrzymujemy takie prośby, nasz zespół sprawdza, czy na pewno spełniają wymagania prawne i zasady Google dotyczące ujawniania danych. Google Ireland Limited uzyskuje dostęp do danych (w tym wiadomości) i ujawnia je zgodnie z prawem irlandzkim oraz obowiązującym w Irlandii prawem unijnym. Więcej informacji na temat otrzymywanych przez Google próśb o ujawnienie danych oraz o sposobie odpowiadania na takie prośby znajduje się w Raporcie przejrzystościPolityce prywatności.

Rozstrzyganie sporów, prawo właściwe i sądy

Informacje na temat sposobu kontaktowania się z Google można znaleźć na stronie kontaktowej.

W przypadku osób, które mieszkają w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, oraz organizacji, które mają swoją siedzibę na tym terytorium, zgodnie z tymi warunkami i warunkami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych usług niniejsze warunki oraz relacje z Google podlegają prawu obowiązującemu w kraju zamieszkania, a spory prawne mogą rozstrzygać sądy lokalne. Konsumentów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego prosimy o skontaktowanie się z nami w celu bezpośredniego rozwiązania problemów. Komisja Europejska udostępnia też platformę do internetowego rozstrzygania sporów, ale firma Google nie jest prawnie zobowiązana do korzystania z tej platformy ani innych alternatywnych platform do rozstrzygania sporów.

Informacje o tych warunkach

Zgodnie z przepisami prawa użytkownik ma pewne uprawnienia, które nie mogą być ograniczane przez umowę taką jak te warunki usługi. Niniejsze warunki nie mają na celu w żaden sposób ograniczać tych praw.

Chcemy ułatwić zrozumienie tych warunków, dlatego używamy przykładów z naszych usług. Niektóre z tych usług mogą nie być dostępne w pewnych krajach.

Możemy zaktualizować te warunki i wszelkie warunki dodatkowe dotyczące poszczególnych usług: 1) by uwzględnić zmiany w naszych usługach lub sposobie prowadzenia działalności, np. gdy dodamy nowe usługi, funkcje, technologie, ceny czy korzyści (lub usuniemy stare); 2) ze względów prawnych, regulacyjnych lub związanych z bezpieczeństwem; (3) by zapobiec nadużyciom lub szkodom.

Jeśli postanowimy wprowadzić zmiany w tych warunkach lub warunkach dodatkowych dotyczących poszczególnych usług, powiadomimy o tym co najmniej 15 dni przed ich wprowadzeniem. Wraz z powiadomieniem użytkownicy otrzymają nową wersję warunków. Wskażemy też wszelkie istotne zmiany. Jeśli użytkownik nie zgłosi sprzeciwu przed wprowadzeniem zmian, uznamy, że zaakceptował nowe warunki. W powiadomieniu wyjaśnimy, jak wygląda proces zgłaszania sprzeciwu. Użytkownik może odmówić zaakceptowania zmian – w takim przypadku zmiany nie będą go dotyczyć. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zakończenia z nim relacji, jeśli zostaną spełnione wszystkie pozostałe warunki wypowiedzenia umowy. Użytkownik także może w dowolnym momencie zakończyć relację z nami, zamykając swoje konto Google.

Instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Konsumentom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach przepisów prawa ochrony konsumentów obowiązujących w EOG przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy, jak opisano w poniższym wzorze pouczenia o odstąpieniu od umowy w Unii Europejskiej.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby skontaktować się z firmą Google, można wysłać e-maila na adres account-withdrawal@google.com, zadzwonić pod numer +353 1 533 9837 (poniżej podajemy krajowe numery telefonów) lub wysłać list na adres: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (g.co/EEAWithdrawalForm). Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie odbioru informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, account-withdrawal@google.com

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: _____________

– Data zamówienia: _____________

– Imię i nazwisko konsumenta: _____________

– Adres konsumenta: _____________

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _____________

— Data: _____________

Skontaktuj się z Google w celu odstąpienia od tych warunków

KrajNumer telefonu
Austria0800 001180
Wyspy Alandzkie0800 526683
Belgia0800 58 142
Bułgaria0800 14 744
Wyspy Kanaryjskie+34 912 15 86 27
Ceuta i Melilla+34 912 15 86 27
Chorwacja0800 787 086
Cypr80 092492
Czechy800 720 070
Dania80 40 01 11
Estonia8002 643
Finlandia0800 520030
Francja0 805 98 03 38
Gujana Francuska0805 98 03 38
Polinezja Francuska+33 1 85 14 96 65
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne+33 1 85 14 96 65
Niemcy0800 6270502
Grecja21 1180 9433
Gwadelupa0805 98 03 38
Węgry06 80 200 148
Islandia800 4177
Irlandia1800 832 663
Włochy800 598 905
Łotwa80 205 391
Liechtenstein0800 566 814
Litwa0 800 00 163
Luksemburg800 40 005
Malta8006 2257
Martynika0805 98 03 38
Majotta+33 1 85 14 96 65
Holandia0800 3600010
Nowa Kaledonia+33 1 85 14 96 65
Norwegia800 62 068
Polska800 410 575
Portugalia808 203 430
Reunion0805 98 03 38
Rumunia0800 672 350
Słowacja0800 500 932
Słowenia080 688882
Hiszpania900 906 451
Saint-Barthélemy+33 1 85 14 96 65
Saint-Martin+33 1 85 14 96 65
Saint-Pierre i Miquelon+33 1 85 14 96 65
Svalbard i Jan Mayen800 62 425
Szwecja020-012 52 41
Watykan800 599 102
Wallis i Futuna+33 1 85 14 96 65

Definicje

brak zgodności

Pojęcie prawne, które definiuje różnicę między tym, jak coś powinno działać, a tym, jak faktycznie działa. Zgodnie z prawem to, jak coś powinno działać, zależy od tego, jak opisuje to sprzedawca lub przedsiębiorca, oraz od tego, czy jakość i działanie danego produktu są zadowalające i czy nadaje się on do typowych zastosowań takich przedmiotów.

gwarancja handlowa

Gwarancja handlowa to dobrowolne zobowiązanie, które jest uzupełnieniem Odpowiedzialności Google za zgodność świadczenia z umową. Firma oferująca gwarancję handlową zobowiązuje się (a) świadczyć określone usługi albo (b) naprawić wadliwe produkty, wymienić je lub zwrócić konsumentowi za nie środki.

konsument

Osoba fizyczna, która korzysta z usług Google do celów osobistych, niekomercyjnych i niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywanym zawodem. Obejmuje to „konsumentów” określonych w art. 2 ust. 1 dyrektywy UE w sprawie praw konsumentów. (Porównaj z definicją użytkownika biznesowego).

Odpowiedzialność Google za zgodność świadczenia z umową to wymóg prawny, zgodnie z którym sprzedawca lub przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność, jeżeli jego treści cyfrowe, usługi cyfrowe lub towary są wadliwe (to znaczy wykazują brak zgodności).

organizacja

Podmiot prawny (np. korporacja, organizacja non-profit lub szkoła) – nie osoba fizyczna.

podmiot stowarzyszony

Podmiot należący do grupy Google (Google LLC wraz z podmiotami zależnymi). Są to między innymi te firmy świadczące usługi dla konsumentów na terenie Unii Europejskiej: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited i Google Dialer Inc.

Prawo, które pozwala twórcy oryginalnych treści (na przykład posta na blogu, zdjęcia lub filmu) określić, czy i w jakim zakresie te treści mogą być używane przez innych użytkowników, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń i wyjątków.

prawa własności intelektualnej

Prawa do wytworów umysłu, np. wynalazków (prawa patentowe), dzieł literackich i artystycznych (prawa autorskie), projektów (prawa do wzorów), a także wykorzystywanych w handlu symboli, nazw i obrazów (znaki towarowe). Prawa własności intelektualnej mogą należeć do użytkownika, innej osoby fizycznej lub organizacji.

rekompensować lub rekompensata

Zobowiązanie umowne osoby fizycznej lub organizacji do zrekompensowania strat poniesionych przez inną osobę fizyczną lub organizację w wyniku postępowań prawnych, np. procesu sądowego.

rozporządzenie UE w sprawie użytkowników biznesowych i usług pośrednictwa internetowego

Rozporządzenie (UE) 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.

treści użytkownika

Materiały, które użytkownik tworzy, importuje, przesyła, przechowuje, wysyła, odbiera lub udostępnia przy użyciu usług Google, na przykład:

 • Tworzone przez użytkownika Dokumenty, Arkusze i Prezentacje
 • Posty na blogu przesłane za pomocą Bloggera
 • Opinie przesyłane za pomocą Map
 • Filmy przechowywane na Dysku
 • E-maile wysłane i otrzymane przy użyciu Gmaila
 • Zdjęcia udostępniane znajomym za pomocą Zdjęć
 • Udostępniane Google plany podróży

usługi

Usługi Google, które podlegają tym warunkom, to te wymienione pod adresem https://policies.google.com/terms/service-specific. Są to między innymi:

 • aplikacje i witryny (na przykład wyszukiwarka lub Mapy);
 • platformy (na przykład Zakupy Google);
 • usługi zintegrowane (na przykład Mapy umieszczone na stronach i w aplikacjach innych firm);
 • urządzenia i inne towary (na przykład Google Nest).

Wiele z tych usług zawiera też treści, które można odtwarzać strumieniowo lub z których można korzystać w sposób interaktywny.

użytkownik biznesowy

Osoby fizyczne lub podmioty, które nie są konsumentami (zgodnie z definicją terminu „konsument”).

wersja krajowa

Jeśli masz konto Google, powiązaliśmy je z krajem (lub terytorium), by móc ustalić:

 • podmiot stowarzyszony Google, który świadczy Ci usługi i przetwarza Twoje dane, gdy korzystasz z tych usług;
 • wersję warunków określających Twoje relacje z Google.

Jeśli się nie zalogujesz, Twoja wersja krajowa jest rozpoznawana na podstawie lokalizacji, w której korzystasz z usług Google. Jeśli masz konto, możesz się zalogować i wyświetlić te warunki. Zobaczysz wtedy, z którym krajem są one powiązane.

wyłączenie odpowiedzialności

Stwierdzenie, które ogranicza czyjąś odpowiedzialność prawną.

znak towarowy

Używane w handlu symbole, nazwy i obrazy, dzięki którym można odróżnić towary i usługi danej osoby fizycznej lub organizacji od innych towarów i usług.

Aplikacje Google
Menu główne