Zmluvné podmienky spoločnosti Google

Platné od 5. januára 2022 | Archivované verzie | Stiahnuť PDF

Verzia pre konkrétnu krajinu: Nemecko

22. mája 2024 aktualizujeme naše zmluvné podmienky, aby ste získali lepšiu predstavu o tom, čo môžete od spoločnosti Google očakávať a čo my očakávame od vás, keď používate naše služby. Dovtedy budú platiť Zmluvné podmienky uvedené nižšie.

Na čo sa tieto podmienky vzťahujú

Vieme, že vás láka tieto zmluvné podmienky preskočiť, ale je dôležité si ujasniť, čo od nás môžete pri používaní služieb spoločnosti Google očakávať a čo my očakávame od vás.

Tieto zmluvné podmienky odrážajú spôsob podnikania spoločnosti Google, právne predpisy, ktoré sa na našu spoločnosť vzťahujú, a určité veci, ktoré považujeme za správne. Vo výsledku tieto zmluvné podmienky pomáhajú vymedziť vzťah spoločnosti Google k vám počas vašej interakcie s našimi službami. Zmluvné podmienky obsahujú napríklad články s týmito nadpismi:

Pochopenie týchto podmienok je dôležité, pretože ak chcete používať naše služby, musíte s nimi vyjadriť súhlas.

Okrem týchto podmienok tiež zverejňujeme pravidlá ochrany súkromia. Nie sú súčasťou týchto podmienok, ale odporúčame vám si ich prečítať, aby ste lepšie pochopili, ako môžete aktualizovať, spravovať, exportovať a odstraňovať svoje údaje.

Zmluvné podmienky

Poskytovateľ služieb

V Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Švajčiarsku poskytuje služby spoločnosti Google:

spoločnosť Google Ireland Limited
ktorá je založená a prevádzkovaná v súlade s právnými predpsimi Írska
(Registračné číslo: 368047 / IČ DPH: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Írsko

Požadovaný vek

Ak nespĺňate požadovaný vek na správu svojho vlastného účtu Google, musí vám používanie účtu Google povoliť váš rodič alebo zákonný zástupca. Prečítajte si tieto podmienky so svojím rodičom alebo zákonným zástupcom.

Ak ste rodič alebo zákonný zástupca, ktorý prijal tieto podmienky, a dovolíte svojmu dieťaťu používať príslušné služby, nesiete zodpovednosť za činnosť svojho dieťaťa v týchto službách v rozsahu povolenom príslušným i právnými predpisy.

Niektoré služby spoločnosti Google majú stanovené dalšie hranice požadovaného veku, ako je uvedené v ich doplňujúcich podmienkach a pravidlách.

Váš vzťah so spoločnosťou Google

Tieto podmienky pomáhajú vymedziť vzťah medzi vami a spoločnosťou Google. Všeobecné povedané, povoľujeme vám používať naše služby, ak súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok, ktoré odrážajú, ako spoločnosť Google podniká a zarába peniaze. Výrazy „Google“, „my“ a „naše“ predstavujú spoločnosť Google Ireland Limited a jej spriaznené subjekty.

Čo od nás môžete očakávať

Poskytovanie širokého radu užitočných služieb

Poskytujeme široký rad služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto zmluvné podmienky, vrátane:
 • aplikácií a webových stránok (napríklad Vyhľadávanie a Mapy),
 • platforiem (napríklad Nákupy Google),
 • integrovaných služieb (napríklad Mapy vložené v aplikáciách alebo webových stránkach iných firiem),
 • zariadení (napríklad Google Nest).

Veľa týchto služieb zahŕňa aj obsah, ktorý môžete streamovať alebo s ktorým môžete interagovať.

Naše služby sú navrhnuté tak, aby spolupracovali a vy ste tak mohli ľahšie prechádzať z jednej činnosti na druhú. Ak napríklad vaša udalosť v Kalendári zahŕňa adresu, môžete na danú adresu kliknúť a Mapy vám zobrazia trasu, ako sa tam dostať.

Vývoj, zlepšenie a aktualizácia služieb Google

V týchto zmluvných podmienkach používame širokú definíciu výrazu „služby“ tak, ako je uvedené vyššie, avšak príslušný zákon rozlišuje v určitých situáciách „elektronický obsah“, „služby“ a „tovar“. Preto používame v tejto sekcii aj v sekcii Zákonná záruka špecifickejšie výrazy.

Neustále vyvíjame nové technológie a funkcie s cieľom zlepšovať naše služby. Napríklad vám poskytujeme simultánne preklady pomocou umelej inteligencie a strojového učenia, ktoré tiež pomáhajú lepšie rozpoznávať a blokovať spam aj malvér.

V rámci neustáleho vývoja elektronického obsahu, služieb a tovaru vykonávame zmeny, napríklad pridávame alebo odstraňujeme prvky a funkcie, zvyšujeme alebo znižujeme limity používania a ponúkame nový elektronický obsah alebo služby, prípadne prestávame ponúkať staré. Elektronický obsah alebo služby môžeme zmeniť aj z týchto ďalších dôvodov:

 • na prispôsobenie sa novým technológiám;
 • na odzrkadlenie nárastov či poklesov počtu používateľov konkrétnej služby;
 • na implementáciu kľúčových zmien v licenciách a partnerstvách, ktoré sme uzavreli s inými;
 • na zabránenie zneužitiu či ujme;
 • na vyriešenie právnych, regulačných, bezpečnostných problémov alebo problémov so zabezpečením.

Konkrétne niekedy vytvárame zákonom vyžadované aktualizácie, ktorými sú zmeny zaisťujúce súlad elektronického obsahu, služieb alebo tovaru s príslušným zákonom. Tieto aktualizácie elektronického obsahu, služieb a tovaru vykonávame z dôvodu zaistenia bezpečnosti a zabezpečenia, ale aj preto, aby spĺňali štandardy kvality, ktoré očakávate (napríklad tie, ktoré sú opísané v sekcii Právna záruka). Môžeme automaticky nainštalovať aktualizácie, ktoré riešia významné riziká v zaistení bezpečnosti alebo zabezpečenia. V prípade ostatných aktualizácií si môžete vybrať, či ich chcete nainštalovať.

Máme zavedený prísny program na výskum služieb, takže predtým, ako zmeníme určitú službu alebo ju prestaneme ponúkať, starostlivo zvážime primeranosť zmeny alebo ukončenia, vaše záujmy ako používateľa, vaše primerané očakávania a potenciálny vplyv na vás a ostatných. Služby meníme alebo prestávame ponúkať iba z opodstatnených dôvodov.

Ak niektorá zmena negatívne ovplyvní vašu možnosť prístupu k nášmu elektronickému obsahu či službám alebo ich využívanie, prípadne ak prestaneme nejakú službu úplne ponúkať, poskytneme vám v dostatočnom predstihu a prostredníctvom e‑mailu informácie, vrátane opisu zmien, dátumu, kedy nastanú, a vášho práva ukončiť s nami zmluvu, ak naše zmeny majú väčší ako minimálny negatívny vplyv. Výnimku predstavujú naliehavé situácie, ako je predchádzanie zneužívaniu či ujme, reagovanie na právne požiadavky alebo riešenie problémov so zabezpečením a prevádzkyschopnosťou. Poskytneme vám aj príležitosť exportovať svoj obsah z účtu Google pomocou služby Google Takeout v súlade s príslušným platnými právnymi predpismi a pravidlami.

Čo my očakávame od vás

Dodržiavajte tieto podmienky a doplňujúce podmienky konkrétnych služieb

Povolenie na používanie našich služieb, ktoré vám udeľujeme, trvá, dokým dodržiavate podmienky upravené v:

Tieto zmluvné podmienky si môžete prečítať, skopírovať a uložiť vo formáte PDF. Spolu s prípadnými doplňujúcimi podmienkami konkrétnych služieb ich budete môcť prijať, keď sa prihlásite do svojho účtu Google.

Sprístupnili sme vám tiež rôzne pravidlá, centrá pomoci a ďalšie zdroje, kde nájdete odpovede na časté otázky a dozviete sa, čo môžete od používania našich služieb očakávať. Tieto zdroje zahrnujú naše pravidlá ochrany súkromia, Centrum pomoci pre autorské práva, Centrum bezpečnosti a ďalšie stránky dostupné z nášho webu s pravidlami.

Povoľujeme vám používať naše služby, ale ponechávame si všetky práva duševného vlastníctva, ktoré v nich máme.

Rešpektujte druhých

Chceme zachovať úctivé prostredie pre všetkých, čo znamená, že musíte dodržiavať tieto základné pravidlá správania:
 • dodržiavajte platné právne predpisy vrátane kontroly vývozu, sankcií a predpisov súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi;
 • rešpektujte práva ostatných vrátane ochrany súkromia a práv duševného vlastníctva;
 • nezneužívajte ani neubližujte ostatným ani sebe (ani sa nevyhrážajte a nepodporujte takéto zneužívanie či ujmu), napríklad zavádzaním, podvádzaním, nelegálnym odcudzením identity, ohováraním, šikanovaním, obťažovaním alebo prenasledovaním iných;
 • nezneužívajte, nepoškodzujte, nenarušujte služby ani do nich nezasahujte (napríklad získaním prístupu k nim či ich použitím podvodnými spôsobmi, ktoré šíria malvér, alebo šírením spamu, hackovaním či obchádzaním našich systémov alebo ochranných prvkov). Pri indexovaní webových stránok s cieľom poskytovať vám výsledky vyhľadávania dodržiavame štandardné obmedzenia používania, ktoré vlastníci webových stránok špecifikujú v kóde svojich webových stránok, takže to isté vyžadujeme aj od ostatných, keď používajú naše služby

dodatočných zmluvných podmienkach a pravidlách konkrétnych služieb sú uvedené ďalšie podrobnosti o vhodnom správaní, ktoré musí dodržiavať každý používateľ daných služieb. Ak zistíte, že iní tieto pravidlá nedodržiavajú, v mnohých našich službách môžete nahlásiť zneužitie. Ak v prípade hlásenia zneužitia podnikneme určité kroky, zaistíme proces opísaný v oddielePodniknutie krokov v prípade problémov.

Povolenie na používanie vášho obsahu

Niektoré z našich služieb sú navrhnuté tak, aby vám umožňovali nahrávať, ukladať, posielať, prijímať alebo zdieľať váš obsah. Nemáte žiadny záväzok poskytovať našim službám akýkoľvek obsah a môžete si slobodne zvoliť obsah, ktorý chcete poskytnúť. Ak sa rozhodnete nahrať alebo zdieľať obsah, uistite sa, že na to máte potrebné práva a že príslušný obsah nie je protizákonný.

Licencia

Váš obsah zostáva vaším, takže si zachováte všetky práva duševného vlastníctva, ktorými v prípade svojho obsahu disponujete. Práva duševného vlastníctva máte napríklad na kreatívny obsah, ktorý vytvoríte, napríklad na recenzie, ktoré napíšete. Prípadne môžete mať právo na zdieľanie kreatívneho obsahu inej osoby, ak vám to povolí.

Ak vaše práva duševného vlastníctva obmedzujú naše používanie vášho obsahu, budeme od vás potrebovať povolenie. Toto povolenie udeľujete spoločnosti Google prostredníctvom tejto licencie.

Na čo sa licencia vzťahuje

Táto licencia sa vzťahuje na váš obsah, ak je chránený právami duševného vlastníctva.

Na čo sa táto licencia nevzťahuje

 • Táto licencia sa netýka vášho práva na ochranu údajov. Vzťahuje sa iba na vaše práva duševného vlastníctva.
 • Táto licencia sa nevzťahuje na tieto typy obsahu:
  • verejne dostupné faktické informácie, ktoré poskytujete, napríklad opravy adresy miestnej firmy. Tieto informácie nevyžadujú licenciu, pretože je všeobecne známe, že sa môžu voľne používať;
  • spätnú väzbu, ktorú poskytnete, ako sú napríklad návrhy na zlepšenie našich služieb. Spätnou väzbou sa zaoberá oddiel Komunikácia súvisiaca so službami uvedený nižšie.

Rozsah

Táto licencia je:
 • celosvetová, to znamená, že platí všade na svete;
 • nevýhradná, to znamená, že licenciu na svoj obsah môžete udeliť ostatným;
 • bez autorských poplatkov, to znamená, že sa za ňu neplatia žiadne peňažné poplatky.

Práva

Táto licencia umožňuje spoločnosti Google vykonávať nasledujúce činnosti, ale iba na obmedzené účely opísané v oddiele Účel nižšie:

 • používať váš obsah iba na technické účely, napríklad ukladanie vášho obsahu v našich systémoch a jeho sprístupnenie odkiaľkoľvek alebo zmenu formátu vášho obsahu v rámci zaistenia kompatibility s našimi službami;
 • sprístupniť váš obsah verejnosti, ale iba v takom rozsahu, v akom ste ho sprístupnili ostatným;
 • sublicencovať tieto práva:
  • iným používateľom, aby služby mohli fungovať tak, ako boli navrhnuté, napríklad aby vám umožňovali zdieľať fotky s ľuďmi, ktorých vyberiete;
  • našim zmluvným partnerom, ktorí s nami podpísali zmluvy v súlade s týmito podmienkami iba na obmedzené účely opísané v oddiele Účel nižšie.

Účel

Táto licencia je obmedzená na prevádzku služieb, čo znamená, že umožňuje službám pracovať tak, ako boli navrhnuté, a vytvárať nové funkcie a prvky. Zahrnuje to analýzu vášho obsahu pomocou automatizovaných systémov a algoritmov:

 • na zabránenie spamu, malvéru a nelegálnemu obsahu;
 • na rozpoznávanie vzorov v dátach, napríklad na určenie toho, kedy navrhnúť nový album vo Fotkách Google, aby zostali súvisiace fotky zoskupené;
 • na prispôsobenie našich služieb používateľom, napríklad poskytovanie odporúčaní a prispôsobených výsledkov vyhľadávania, obsahu a reklám (ktoré môžete ako používatelia zmeniť alebo vypnúť v nastaveniach reklamy);

K tejto analýze dochádza pri odosielaní a prijímaní obsahu a keď je tento obsah uložený.

Trvanie

Táto licencia platí dovtedy, kým je váš obsah chránený právami duševného vlastníctva, pokiaľ ho z našich služieb ešte predtým neodstránite.

Ak z našich služieb odstránite akýkoľvek obsah, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, naše systémy ho v primeranom časovom horizonte prestanú sprístupňovať verejnosti. Existujú dve výnimky:

 • Ak ste už svoj obsah zdieľali s ostatnými pred jeho odstránením. Ak ste napríklad zdieľali fotku s priateľom, ktorý z nej vytvoril kópiu alebo ju znova zdieľal, táto fotka sa môže ďalej zobrazovať v účte Google vášho priateľa, aj keď ju odstránite zo svojho účtu Google.
 • Ak svoj obsah sprístupníte prostredníctvom služieb iných spoločností, môže sa stať, že vyhľadávače vrátane Vyhľadávania Google budú obsah ďalej nachádzať a zobrazovať v rámci svojich výsledkov vyhľadávania.

Používanie služieb spoločnosti Google

Váš účet Google

Ak máte požadovaný vek, môžete si podľa svojho uváženia vytvoriť účet Google. Niektoré služby vyžadujú na fungovanie účet Google. Na používanie služby Gmail slúžiacej na posielanie a prijímanie pošty napríklad potrebujete účet Google.

Nesiete zodpovednosť za všetky činnosti spojené s vaším účtom Google vrátane prijatia primeraných opatrení na jeho zabezpečenie. Odporúčame vám pravidelne používať Kontrolu zabezpečenia.

Používanie služieb spoločnosti Google v mene organizácie alebo firmy

Naše služby využíva mnoho organizácií, ako napríklad firmy, neziskové organizácie a školy. V rámci používania našich služieb v mene organizácie:
 • musí oprávnený zástupca danej organizácie vyjadriť súhlas s týmito podmienkami;
 • vám môže správca vašej organizácie prideliť účet Google. Tento správca od vás môže požadovať, aby ste dodržiavali ďalšie pravidlá, a môže mať do vášho účtu Google prístup alebo ho môže deaktivovať.
Ak sídlite v Európskej únii, tieto podmienky neovplyvnia práva, ktoré máte ako firemný používateľ online sprostredkovateľských služieb vrátane online platforiem, ako je napríklad Google Play, v súlade s nariadením EÚ o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb.

Komunikácia súvisiaca so službou

V rámci poskytovania našich služieb vám niekedy pošleme e‑mailové oznamy a ďalšie informácie týkajúce sa služieb. Viac o tom, ako s vami komunikujeme, sa dozviete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google.

Ak sa nám rozhodnete poskytnúť spätnú väzbu, napríklad návrhy na zlepšenie našich služieb, môžeme v nadväznosti na vašu spätnú väzbu podniknúť kroky bez toho, aby nám z toho vyplývali záväzky.

Obsah v službách spoločnosti Google

Váš obsah

Niektoré z našich služieb vám umožňujú sprístupniť svoj obsah verejnosti. Môžete napríklad zverejniť recenziu výrobku alebo reštaurácie, ktorú ste napísali, alebo nahrať blogový príspevok, ktorý ste vytvorili.

Ak sa domnievate, že niekto porušuje vaše práva duševného vlastníctva, môžete nám poslať oznámenie o porušení a podnikneme príslušné kroky. Napríklad pozastavíme alebo zavrieme účty Google osôb, ktoré opakovane porušia autorské práva, ako je opísané v centre pomoci pre autorské práva.

Obsah spoločnosti Google

Niektoré naše služby zahrňujú obsah, ktorý patrí spoločnosti Google, ako je napríklad väčšina vizuálnych ilustrácií v službe Mapy Google. Obsah spoločnosti Google môžete používať v súlade s týmito podmienkami a všetkými doplňujúcimi podmienkami konkrétnych služieb, ale ponechávame si všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na náš obsah. Neodstraňujte, neskrývajte ani neupravujte žiadne naše značky, logá ani právne vyhlásenia. Ak chcete použiť naše značky alebo logá, prejdite na stránku povolení týkajúcich sa značky spoločnosti Google.

Iný obsah

Niektoré naše služby vám poskytujú prístup k obsahu, ktorý patrí iným ľuďom alebo organizáciám, napríklad popis vlastnej firmy od vlastníka obchodu alebo novinový článok zobrazený v službe Správy Google. Tento obsah nemôžete používať bez súhlasu tejto osoby či organizácie alebo ak to právný predpis nepovoľuje inak. Názory vyjadrené v obsahu iných ľudí alebo organizácií sú ich vlastné a nemusia nevyhnutne odrážať názory spoločnosti Google.

Softvér v službách spoločnosti Google

Niektoré naše služby zahrnujú softvér na stiahnutie. Daný softvér vám povoľujeme používať v rámci týchto služieb.

Licencia, ktorú vám udeľujeme, je:
 • celosvetová, to znamená, že platí všade na svete;
 • nevýhradná, to znamená, že licenciu na svoj obsah môžete udeliť ostatným;
 • bez autorských poplatkov, čo znamená, že sa za ňu neplatia žiadne peňažné poplatky;
 • osobná, čo znamená, že sa nevzťahuje na nikoho iného;
 • nepostúpiteľná, čo znamená, že ju nemôžete postúpiť na inú osobu.

Niektoré naše služby zahrnujú softvér, ktorý je poskytovaný na základe podmienok licencie open source, ktoré vám dávame k dispozícii. V licenciách open source sú niekedy uvedené ustanovenia, ktoré majú pred týmito podmienkami výslovnú prednosť, takže by ste si ich mali prečítať.

Nesmiete kopírovať, upravovať, rozširovať, predávať ani prenajímať žiadnu časť našich služieb alebo softvéru.

V prípade problémov alebo nezhôd

Právne predpisy a tieto zmluvné podmienky vám dávajú právo na (1) určitú kvalitu služby a (2) spôsoby riešenia problémov, keď sa vyskytnú. Ak ste spotrebiteľ, využívate všetky zákonné práva udelené spotrebiteľom platnými právnymi predpismi, ako aj všetky ďalšie práva poskytované v rámci týchto zmluvných podmienok alebo dodatočných zmluvných podmienok konkrétnych služieb.

Zákonná záruka

Ak ste spotrebiteľ v EHP a vyjadrili ste súhlas s našimi Zmluvnými podmienkami, máte na základe spotrebiteľských zákonov EHP k dispozícii zákonnú záruku zahŕňajúcu elektronický obsah, služby alebo tovar, ktorý vám poskytneme. V rámci tejto záruky zodpovedáme za všetky nesúlady, ktoré objavíte:

 • do dvoch rokov od doručenia tovaru (napríklad telefónu) alebo jednorazového dodania elektronického obsahu či služieb (napríklad nákupu filmu),
 • kedykoľvek počas „nepretržitého“ dodávania elektronického obsahu či služieb (napríklad služby Mapy alebo Gmail).

Právne predpisy vašej krajiny môžu poskytovať ešte dlhšiu záruku. Vaše práva vyplývajúce z týchto právnych záruk nie sú obmedzené žiadnymi inými obchodnými zárukami, ktoré poskytujeme. Ak chcete uplatniť svoju záruku, kontaktujte nás.

Zodpovednosť

Pre všetkých používateľov

Tieto podmienky obmedzujú našu zodpovednosť iba v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. Tieto zmluvné podmienky neobmedzujú zodpovednosť za podvod, podvodné skresľovanie alebo smrť či zranenia osôb spôsobené nedbalosťou alebo zámerným pochybením. Okrem toho neobmedzujú vaše práva stanovené zákonom o zodpovednosti za služby.

V prípade škody na majetku alebo finančnej straty spôsobenej spoločnosťou Google alebo jej zástupcami v dôsledku nedbalosti zodpovedá spoločnosť Google iba za porušenia základných zmluvných záväzkov, ktoré vedú k typickej škode predvídateľnej pri uzavretí zmluvy. Základný zmluvný záväzok je povinnosť, ktorá musí byť splnená ako predpoklad plnenia zmluvy a v ktorej splnenie zmluvné strany dôverujú. Toto nemení bremeno dokazovania vašej ujmy.

Iba pre firemných používateľov a organizácie

Ak ste firemný používateľ alebo organizácia:

 • V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi odškodníte spoločnosť Google a jej riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov a zmluvných partnerov za akékoľvek súdne konania tretích strán (vrátane konaní orgánov verejnej správy), ktoré vyplynú z vášho nezákonného používania služieb alebo porušenia týchto zmluvných podmienok či dodatočných zmluvných podmienok konkrétnych služieb alebo budú s nimi súvisieť. Toto odškodnenie kryje akúkoľvek zodpovednosť alebo výdavky vyplývajúce z nárokov, strát, škôd, rozsudkov, pokút, súdnych trov a poplatkov za právne služby.
 • Ak disponujete právnym oslobodením od určitých povinností vrátane odškodnenia, tieto povinnosti sa na vás podľa týchto podmienok nevzťahujú. Organizácia Spojených národov má napríklad imunitu, ktorá ju oslobodzuje od určitých zákonných povinností, a tieto podmienky sa na túto imunitu nevzťahujú.

Opatrenia v prípade problémov

Pred vykonaním akcie opísanej nižšie vám v predstihu (pokiaľ to bude možné) pošleme upozornenie, opíšeme dôvod nášho konania a umožníme vám príslušný problém napraviť, pokiaľ neexistujú objektívne a konkrétne dôvody sa domnievať, že by to viedlo k:

 • poškodeniu alebo vzniku zodpovednosti voči používateľovi, tretej strane alebo spoločnosti Google;
 • porušeniu právného predpisu alebo presadzovania práv na základe úradného príkazu;
 • mareniu vyšetrovania;
 • narušeniu prevádzky, integrity alebo zabezpečenia našich služieb.

Odstránenie vášho obsahu

Ak existujú objektívne a konkrétne dôvody domnievať sa, že ktorákoľvek časť vášho obsahu (1) porušuje tieto podmienky, doplňujúce podmienky alebo pravidlá konkrétnych služieb, (2) porušuje príslušný právný predpis alebo (3) by mohla našim používateľom, tretím stranám alebo spoločnosti Google spôsobiť škodu, vyhradzujeme si právo určitú časť daného obsahu alebo celý obsah v súlade s príslušnými právnymi predpismi odstrániť. Patria sem napríklad detská pornografia, obsah napomáhajúci obchodovaniu s ľuďmi alebo obťažovaniu, teroristický obsah a obsah, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva inej osoby.

Pozastavenie alebo zrušenie vášho prístupu do služieb spoločnosti Google

Spoločnosť Google si vyhradzuje právo pozastaviť či zrušiť váš prístup do služieb alebo odstrániť váš účet Google, ak:

 • závažne alebo opakovane porušíte tieto podmienky, doplňujúce podmienky konkrétnych služieb alebo pravidlá;
 • to musíme vykonať v súlade s právnymi podmienkami alebo súdnym príkazom;
 • existujú objektívne a konkrétne dôvody domnievať sa, že vaše správanie poškodzuje alebo zaväzuje používateľa, tretiu stranu alebo spoločnosť Google, napríklad napádaním, phishingom, obťažovaním, šírením spamu, zavádzaním ostatných alebo odcudzením obsahu, ktorý vám nepatrí.

Viac o tom, prečo deaktivujeme účty a čo sa v takom prípade stane, nájdete na tejto stránke centra pomoci. Ak sa domnievate, že váš účet Google bol pozastavený alebo zrušený omylom, môžete sa odvolať.

Naše služby môžete samozrejme kedykoľvek prestať svojvoľne používať. Ak ste spotrebiteľ v EHP, môžete tiež odstúpiť od týchto zmluvných podmienok do 14 dní od ich prijatia. Ak určitú službu prestanete používať, chceli by sme vedieť dôvod, aby sme mohli naše služby ďalej zlepšovať.

Spracúvanie žiadostí o vaše údaje

Rešpektujeme súkromie a zabezpečenie vašich údajov a podľa toho aj reagujeme na žiadosti o ich sprístupnenie. Keď dostaneme žiadosti o sprístupnenie údajov, náš tím ich skontroluje, aby zaistil, že vyhovujú právnym podmienkam a pravidlám pre sprístupnenie údajov spoločnosti Google. Google Ireland Limited používa a sprístupňuje údaje vrátane komunikácie v súlade so zákonmi Írska a zákonmi EÚ platnými v Írsku. Viac o žiadostiach o sprístupnenie údajov, ktoré Google dostáva z celého sveta, a o tom, ako na ne reagujeme, sa dozviete v službe Informácie o transparentnostipravidlách ochrany súkromia.

Riešenie sporov, rozhodné právo a súdy

Informácie o možných spôsoboch kontaktovania spoločnosti Google nájdete na našej kontaktnej stránke.

Ak vy alebo vaša organizácia sídlite v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo Švajčiarsku, tieto podmienky a váš vzťah so spoločnosťou Google na základe týchto podmienok a doplňujúcich podmienok konkrétnych služieb sa riadia zákonmi krajiny vášho bydliska a môžete zahájiť právne spory na miestnych súdoch. Ak ste spotrebiteľ v EHP, kontaktujte nás, aby sme problémy vyriešili priamo. Európska komisia tiež poskytuje platformu na riešenie sporov online, ale spoločnosť Google nie je právne viazaná využívať túto alebo akúkoľvek inú platformu na riešenie sporov.

Informácie o týchto zmluvých podmienkach

Podľa právných predpisov máte určité práva, ktoré nesmú byť obmedzené zmluvou, ako sú tieto zmluvné podmienky. V žiadnom prípade nie je zámerom týchto podmienok obmedziť tieto práva.

Chceme, aby boli tieto podmienky ľahko zrozumiteľné, a preto sme použili príklady z našich služieb. Vo vašej krajine však nemusia byť všetky tieto služby k dispozícii.

Tieto podmienky a doplňujúce podmienky konkrétnych služieb môžeme aktualizovať: (1), aby sme zohľadnili zmeny v našich službách alebo spôsobe podnikania, napríklad keď pridáme nové služby, funkcie, technológie, ceny alebo výhody (alebo keď odstránime staré); (2) z právnych, regulačných alebo bezpečnostných dôvodov; (3) na zabránenie zneužívaniu alebo škodám.

Ak tieto podmienky alebo doplňujúce podmienky konkrétnych služieb zmeníme, upozorníme vás na to aspoň so 15-dňovým predstihom pred začiatkom platnosti. Keď vás upozorníme na zmeny, poskytneme vám novú verziu podmienok a zvýrazníme podstatné zmeny. Ak proti zmenám nebudete pred začatím ich platnosti namietať, budeme predpokladať, že zmenené podmienky prijímate. V našom upozornení tento postup podania námietky vysvetlíme. Prijatie zmien môžete odmietnuť. V takom prípade sa na vás zmeny nebudú vzťahovať, ale vyhradzujeme si právo ukončiť náš spoločný vzťah, ak budú splnené všetky ostatné požiadavky ukončenia. Kedykoľvek tiež môžete s nami ukončiť zmluvný vzťah, a to zavretím svojho účtu Google.

Pokyny na odstúpenie od zmluvy v EHP

Ak ste spotrebiteľ v EHP, od 28. mája 2022 budete mať podľa právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa v EHP právo odstúpiť od tejto zmluvy tak, ako je uvedené vo vzorových pokynoch na odstúpenie od zmluvy v EÚ, ktoré sú uvedené nižšie.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Môžete nás kontaktovať e‑mailom na adrese account-withdrawal@google.com, telefónom na čísle +353 1 533 9837 (nižšie nájdete telefónne čísla pre jednotlivé krajiny) alebo listom na adrese Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Na tento účel môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorého použitie však nie je povinné. Môžete tiež vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy elektronicky na našej internetovej stránke (g.co/EEAWithdrawalForm). Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám potvrdíme prijatie takéhoto odstúpenia od zmluvy na trvalom nosiči (napríklad e‑mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným prostriedkom; v žiadnom prípade sa Vám za túto úhradu nebudú účtovať žiadne poplatky.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Adresát: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, account-withdrawal@google.com:

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí tejto služby: _____________

— Dátum objednania: _____________

– Meno spotrebiteľa: _____________

– Adresa spotrebiteľa: _____________

– Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva na papieri): _____________

– Dátum _____________

Ak chcete od týchto zmluvných podmienok odstúpiť, kontaktujte spoločnosť Google

KrajinaTelefónne číslo
Rakúsko0800 001180
Alandy0800 526683
Belgicko0800 58 142
Bulharsko0800 14 744
Kanárske ostrovy+34 912 15 86 27
Ceuta a Melilla+34 912 15 86 27
Chorvátsko0800 787 086
Cyprus80 092492
Česko800 720 070
Dánsko80 40 01 11
Estónsko8002 643
Fínsko0800 520030
Francúzsko0 805 98 03 38
Francúzska Guyana0805 98 03 38
Francúzska Polynézia+33 1 85 14 96 65
Francúzske južné a antarktické územia+33 1 85 14 96 65
Nemecko0800 6270502
Grécko21 1180 9433
Guadeloupe0805 98 03 38
Maďarsko06 80 200 148
Island800 4177
Írsko1800 832 663
Taliansko800 598 905
Lotyšsko80 205 391
Lichtenštajnsko0800 566 814
Litva0 800 00 163
Luxembursko800 40 005
Malta8006 2257
Martinik0805 98 03 38
Mayotte+33 1 85 14 96 65
Holandsko0800 3600010
Nová Kaledónia+33 1 85 14 96 65
Nórsko800 62 068
Poľsko800 410 575
Portugalsko808 203 430
Réunion0805 98 03 38
Rumunsko0800 672 350
Slovensko0800 500 932
Slovinsko080 688882
Španielsko900 906 451
Svätý Bartolomej+33 1 85 14 96 65
Svätý Martin (fr.)+33 1 85 14 96 65
Saint Pierre a Miquelon+33 1 85 14 96 65
Svalbard a Jan Mayen800 62 425
Švédsko020-012 52 41
Vatikán800 599 102
Wallis a Futuna+33 1 85 14 96 65

Definície

Zákonné právo, ktoré umožňuje autorovi pôvodného diela (napríklad blogového príspevku, fotografie alebo videa) rozhodnúť, či a akým spôsobom môžu pôvodné dielo používať ďalšie osoby na základe určitých obmedzení a výnimiek.

firemný používateľ

Individuálna fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom (pozrite si výraz spotrebiteľ).

Nariadenie EÚ o online sprostredkovateľských službách

Nariadenie (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb.

nesúlad

Právny pojem, ktorý definuje rozdiel medzi tým, ako má niečo fungovať a ako to funguje v skutočnosti. Podľa právnych predpisov je definícia, ako má niečo fungovať, založená na opise, ktorý poskytne predávajúci alebo obchodník a tiež na tom, či to má uspokojivú kvalitu a výkonnosť a je to vhodné na bežný účel takýchto položiek.

obchodná záruka

Obchodná záruka je dobrovoľný záväzok, že budú splnené určité štandardy kvality a ak nebudú, spoločnosť poskytujúca záruku zodpovedá za opravu, výmenu alebo vrátenie peňazí za vadné položky.

odškodnenie

Zmluvný záväzok osoby alebo organizácie nahradiť škody, ktoré inej osobe alebo organizácii vznikli v dôsledku právných konaní, napríklad súdnych sporov.

ochranná známka

Symboly, názvy a obrázky používané v obchode, ktoré dokážu rozlíšiť výrobky alebo služby jednej osoby či organizácie od výrobkov alebo služieb ostatných.

organizácia

Právnická osoba (napríklad korporácia, nezisková organizácia alebo škola) a nie individuálna fyzická osoba.

práva duševného vlastníctva

Práva na výtvory mysle, ako sú vynálezy (patentové práva), literárne a umelecké diela (autorské práva), návrhy (práva na dizajn) a symboly, názvy a obrázky používané v obchode (ochranné známky). Práva duševného vlastníctva môžu patriť vám, ďalšej osobe alebo organizácii.

Na tejto stránke si môžete pozrieť ukážku našich nových Zmluvných podmienok platných od DATE. Dovtedy budú platiť existujúce zmluvné podmienky, v ktorých je uvedené čo môžete očkávať od spoločnosti Google a čo my očakávame od vás, keď používate naše služby.

služby

Služby Googlu, na ktoré sa vzťahujú tieto zmluvné podmienky, sú výrobky a služby uvedené na adrese https://policies.google.com/terms/service-specific a patria medzi ne:

 • aplikácie a webové stránky (napríklad Vyhľadávanie a Mapy);
 • platformy (napríklad Nákupy Google);
 • integrované služby (napríklad Mapy vložené do aplikácií alebo webových stránok iných spoločností);
 • zariadenia a ďalší tovar (napríklad Google Nest).

Veľa týchto služieb zahŕňa aj obsah, ktorý môžete streamovať alebo s ktorým môžete interagovať.

spotrebiteľ

Fyzická osoba, ktorá používa služby spoločnosti Google na osobné nekomerčné účely mimo svojho podnikania, remesla alebo profesie. Patria sem „spotrebitelia“ podľa definície v článku 2.1 smernice EÚ o právach spotrebiteľov. (Pozrite si výraz firemný používateľ)

spriaznený subjekt

Subjekt, ktorý patrí do skupiny spoločností Google, čo znamená spoločnosť Google LLC a jej dcérske spoločnosti, vrátane nasledujúcich spoločností, ktoré poskytujú spotrebiteľské služby v EÚ: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited a Google Dialer Inc.

váš obsah

Obsah, ktorý vytvoríte, nahráte, uložíte, odošlete, prijmete alebo zdieľate s Googlom prostredníctvom našich služieb, ako napríklad:

 • dokumenty v službe Dokumenty, tabuľky v službe Tabuľky a prezentácie v službe Prezentácie, ktoré vytvoríte;
 • blogové príspevky, ktoré nahráte prostredníctvom služby Blogger;
 • recenzie, ktoré odošlete prostredníctvom služby Mapy;
 • videá, ktoré uchovávate na Disku;
 • e‑mailové správy, ktoré odošlete a prijmete prostredníctvom služby Gmail;
 • obrázky, ktoré zdieľate s priateľmi prostredníctvom služby Fotky;
 • cestovné plány, ktoré zdieľate so spoločnosťou Google.

verzia pre konkrétnu krajinu

Ak máte účet Google, spojíme ho s krajinou (alebo územím), aby sme mohli určiť:

 • spriaznený subjekt Googlu, ktorý vám poskytuje služby a spracúva vaše informácie, keď ich používate;
 • verziu zmluvných podmienok, ktorými sa riadi náš vzťah.

Keď sa odhlásite, verzia pre vašu konkrétnu krajinu bude určená podľa miesta, kde používate služby Googlu. Ak máte účet, môžete sa prihlásiť a zobraziť si tieto zmluvné podmienky. V nich zistíte, s ktorou krajinou je spojený.

vylúčenie zodpovednosti

Vyhlásenie, ktoré obmedzuje právnu zodpovednosť určitej osoby.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka