Zmluvné podmienky spoločnosti Google

Platné od 31. marca 2020 | Archivované verzie | Stiahnuť PDF

Verzia pre konkrétnu krajinu: Nemecko

Na čo sa tieto podmienky vzťahujú

Vieme, že vás láka tieto zmluvné podmienky preskočiť, ale je dôležité si ujasniť, čo od nás môžete pri používaní služieb spoločnosti Google očakávať a čo my očakávame od vás.

Tieto zmluvné podmienky odrážajú spôsob podnikania spoločnosti Google, právne predpisy, ktoré sa na našu spoločnosť vzťahujú, a určité veci, ktoré považujeme za správne. Vo výsledku tieto zmluvné podmienky pomáhajú vymedziť vzťah spoločnosti Google k vám počas vašej interakcie s našimi službami. Zmluvné podmienky obsahujú napríklad články s týmito nadpismi:

Pochopenie týchto podmienok je dôležité, pretože ak chcete používať naše služby, musíte s nimi vyjadriť súhlas.

Okrem týchto podmienok tiež zverejňujeme pravidlá ochrany súkromia. Nie sú súčasťou týchto podmienok, ale odporúčame vám si ich prečítať, aby ste lepšie pochopili, ako môžete aktualizovať, spravovať, exportovať a odstraňovať svoje údaje.

Poskytovateľ služieb

V Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Švajčiarsku poskytuje služby spoločnosti Google:

spoločnosť Google Ireland Limited
ktorá je založená a prevádzkovaná v súlade s právnými predpsimi Írska (registračné číslo 368047)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Írsko

Požadovaný vek

Ak nespĺňate požadovaný vek na správu svojho vlastného účtu Google, musí vám používanie účtu Google povoliť váš rodič alebo zákonný zástupca. Prečítajte si tieto podmienky so svojím rodičom alebo zákonným zástupcom.

Ak ste rodič alebo zákonný zástupca, ktorý prijal tieto podmienky, a dovolíte svojmu dieťaťu používať príslušné služby, nesiete zodpovednosť za činnosť svojho dieťaťa v týchto službách v rozsahu povolenom príslušným i právnými predpisy.

Niektoré služby spoločnosti Google majú stanovené dalšie hranice požadovaného veku, ako je uvedené v ich doplňujúcich podmienkach a pravidlách.

Váš vzťah so spoločnosťou Google

Tieto podmienky pomáhajú vymedziť vzťah medzi vami a spoločnosťou Google. Všeobecné povedané, povoľujeme vám používať naše služby, ak súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok, ktoré odrážajú, ako spoločnosť Google podniká a zarába peniaze. Výrazy „Google“, „my“ a „naše“ predstavujú spoločnosť Google Ireland Limited a jej spriaznené subjekty.

Čo od nás môžete očakávať

Poskytovanie širokého radu užitočných služieb

Poskytujeme široký rad služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto zmluvné podmienky, vrátane:
 • aplikácií a webov (napríklad Vyhľadávanie a Mapy),
 • platforiem (napríklad Google Play),
 • integrovaných služieb (napríklad Mapy vložené v aplikáciách alebo weboch iných firiem),
 • zariadení (napríklad Google Home).

Naše služby sú navrhnuté tak, aby spolupracovali a vy ste tak mohli ľahšie prechádzať z jednej činnosti na druhú. Mapy Google vám napríklad pripomenú, že máte vyraziť na stretnutie, ktoré sa zobrazuje v Kalendári Google.

Zlepšovanie služieb spoločnosti Google

Máme zavedený prísny program na výskum služieb, takže predtým, ako zmeníme určitú službu alebo ju prestaneme ponúkať, starostlivo zvážime primeranosť zmeny alebo ukončenia, vaše záujmy ako používateľa, vaše primerané očakávania a potenciálny vplyv na vás a ostatných. Služby meníme alebo prestávame ponúkať iba z rozumných dôvodov, ako je zlepšenie výkonnosti či zabezpečenia, zaistenie súladu s právnymi predpismi, zabránenie nezákonným činnostiam či zneužívaniu, reakcia na technologický vývoj, alebo preto, že určitá funkcia či celá služba už nie je dostatočne obľúbená alebo ekonomicky udržateľná.

Ak vykonáme podstatné zmeny, ktoré negatívne ovplyvňujú používanie služieb z vašej strany, alebo prestaneme ponúkať určitú službu, v dostatočnom predstihu vám budeme informovať a umožníme vám exportovať obsah z účtu Google pomocou nástroja Google Takeout. Výnimku predstavujú naliehavé situácie, ako je predchádzanie zneužívaniu, reagovanie na právne požiadavky alebo riešenie problémov so zabezpečením a prevádzkyschopnosťou.

Čo my očakávame od vás

Dodržiavajte tieto podmienky a doplňujúce podmienky konkrétnych služieb

Súhlas s používaním našich služieb, ktorý vám udeľujeme, trvá, dokiaľ plníte záväzky vyplývajúce z:

Tieto zmluvné podmienky si môžete prečítať, skopírovať a uložiť vo formáte PDF. Spolu s prípadnými doplňujúcimi podmienkami konkrétnych služieb ich budete môcť prijať, keď sa prihlásite do svojho účtu Google.

Sprístupnili sme vám tiež rôzne pravidlá, centrá pomoci a ďalšie zdroje, kde nájdete odpovede na časté otázky a dozviete sa, čo môžete od používania našich služieb očakávať. Tieto zdroje zahrnujú naše pravidlá ochrany súkromia, centrum pomoci pre autorské práva, centrum bezpečnosti a ďalšie stránky dostupné z nášho webu s pravidlami.

Povoľujeme vám používať naše služby, ale ponechávame si všetky práva duševného vlastníctva, ktoré v nich máme.

Rešpektujte druhých

Mnohé naše služby vám umožňujú komunikovať s ostatnými používateľmi. Chceme zachovať prostredie, kde je každý rešpektovaný, preto treba dodržiavať tieto základné pravidlá správania:
 • dodržiavajte príslušné právne predpisy vrátane kontroly exportu, sankcií a zákonov proti obchodovaniu s ľuďmi;
 • rešpektujte práva ostatných vrátane ochrany súkromia a práv duševného vlastníctva;
 • neobťažujte ostatných a neubližujte im ani sebe (ani sa takým správaním nevyhrážajte a nepodporujte ho), napríklad zavádzaním, podvádzaním, ohováraním, šikanovaním, obťažovaním alebo prenasledovaním ostatných;
 • nezneužívajte, nepoškodzujte ani nenarušujte naše služby.

V našich doplňujúcich podmienkach a pravidlách ku konkrétnym službám sú uvedené ďalšie podrobnosti o vhodnom správaní, ktoré každý musí dodržiavať pri užívaní našich služieb. Ak zistíte, že ostatní tieto pravidlá nedodržiavajú, v mnohých z našich služieb môžete nahlásiť zneužívanie. Ak v prípade nahlásenia zneužívania podnikneme určité kroky, zaistíme spravodlivý proces, ako je popísané v oddiele Podniknutie krokov v prípade problémov.

Povolenie na používanie vášho obsahu

Niektoré z našich služieb sú navrhnuté tak, aby vám umožňovali nahrávať, ukladať, posielať, prijímať alebo zdieľať váš obsah. Nemáte žiadny záväzok poskytovať našim službám akýkoľvek obsah a môžete si slobodne zvoliť obsah, ktorý chcete poskytnúť. Ak sa rozhodnete nahrať alebo zdieľať obsah, uistite sa, že na to máte potrebné práva a že príslušný obsah nie je protizákonný.

Licencia

Váš obsah zostáva vaším, takže si zachováte všetky práva duševného vlastníctva, ktorými v prípade svojho obsahu disponujete. Práva duševného vlastníctva máte napríklad na kreatívny obsah, ktorý vytvoríte, napríklad na recenzie, ktoré napíšete. Prípadne môžete mať právo na zdieľanie kreatívneho obsahu inej osoby, ak vám to povolí.

Ak vaše práva duševného vlastníctva obmedzujú naše používanie vášho obsahu, budeme od vás potrebovať povolenie. Toto povolenie udeľujete spoločnosti Google prostredníctvom tejto licencie.

Na čo sa licencia vzťahuje

Táto licencia sa vzťahuje na váš obsah, ak je chránený právami duševného vlastníctva.

Na čo sa táto licencia nevzťahuje

 • Táto licencia sa netýka vášho práva na ochranu údajov. Vzťahuje sa iba na vaše práva duševného vlastníctva.
 • Táto licencia sa nevzťahuje na tieto typy obsahu:
  • verejne dostupné faktické informácie, ktoré poskytujete, napríklad opravy adresy miestnej firmy. Tieto informácie nevyžadujú licenciu, pretože je všeobecne známe, že sa môžu voľne používať;
  • spätnú väzbu, ktorú poskytnete, ako sú napríklad návrhy na zlepšenie našich služieb. Spätnou väzbou sa zaoberá oddiel Komunikácia súvisiaca so službami uvedený nižšie.

Rozsah

Táto licencia je:
 • celosvetová, čo znamená, že platí všade na svete;
 • nevýhradná, čo znamená, že svoj obsah môžete licencovať pre ostatných;
 • bezplatná, čo znamená, že sa za ňu neplatia žiadne poplatky.

Práva

Táto licencia umožňuje spoločnosti Google vykonávať nasledujúce činnosti, ale iba na obmedzené účely opísané v oddiele Účel nižšie:

 • používať váš obsah iba na technické účely, napríklad ukladanie vášho obsahu v našich systémoch a jeho sprístupnenie odkiaľkoľvek alebo zmenu formátu vášho obsahu v rámci zaistenia kompatibility s našimi službami;
 • sprístupniť váš obsah verejnosti, ale iba v takom rozsahu, v akom ste ho sprístupnili ostatným;
 • sublicencovať tieto práva:
  • iným používateľom, aby služby mohli fungovať tak, ako boli navrhnuté, napríklad aby vám umožňovali zdieľať fotky s ľuďmi, ktorých vyberiete;
  • našim zmluvným partnerom, ktorí s nami podpísali zmluvy v súlade s týmito podmienkami iba na obmedzené účely opísané v oddiele Účel nižšie.

Účel

Táto licencia je obmedzená na prevádzku služieb, čo znamená, že umožňuje službám pracovať tak, ako boli navrhnuté, a vytvárať nové funkcie a prvky. Zahrnuje to analýzu vášho obsahu pomocou automatizovaných systémov a algoritmov:

 • na zabránenie spamu, malvéru a nelegálnemu obsahu;
 • na rozpoznávanie vzorov v dátach, napríklad na určenie toho, kedy navrhnúť nový album vo Fotkách Google, aby zostali súvisiace fotky zoskupené;
 • na prispôsobenie našich služieb používateľom, napríklad poskytovanie odporúčaní a prispôsobených výsledkov vyhľadávania, obsahu a reklám (ktoré môžete ako používatelia zmeniť alebo vypnúť v Nastaveniach reklám);

K tejto analýze dochádza pri odosielaní a prijímaní obsahu a keď je tento obsah uložený.

Trvanie

Táto licencia platí dovtedy, kým je váš obsah chránený právami duševného vlastníctva, pokiaľ ho z našich služieb ešte predtým neodstránite.

Ak z našich služieb odstránite akýkoľvek obsah, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, naše systémy ho v primeranom časovom horizonte prestanú sprístupňovať verejnosti. Existujú dve výnimky:

 • Ak ste už svoj obsah zdieľali s ostatnými pred jeho odstránením. Ak ste napríklad zdieľali fotku s priateľom, ktorý z nej vytvoril kópiu alebo ju znova zdieľal, táto fotka sa môže ďalej zobrazovať v účte Google vášho priateľa, aj keď ju odstránite zo svojho účtu Google.
 • Ak svoj obsah sprístupníte prostredníctvom služieb iných spoločností, môže sa stať, že vyhľadávače vrátane Vyhľadávania Google budú obsah ďalej nachádzať a zobrazovať v rámci svojich výsledkov vyhľadávania.

Používanie služieb spoločnosti Google

Váš účet Google

Ak máte požadovaný vek, môžete si podľa svojho uváženia vytvoriť účet Google. Niektoré služby vyžadujú na fungovanie účet Google. Na používanie služby Gmail slúžiacej na posielanie a prijímanie pošty napríklad potrebujete účet Google.

Nesiete zodpovednosť za všetky činnosti spojené s vaším účtom Google vrátane prijatia primeraných opatrení na jeho zabezpečenie. Odporúčame vám pravidelne používať Kontrolu zabezpečenia.

Používanie služieb spoločnosti Google v mene organizácie alebo firmy

Naše služby využíva mnoho organizácií, ako napríklad firmy, neziskové organizácie a školy. V rámci používania našich služieb v mene organizácie:
 • musí oprávnený zástupca danej organizácie vyjadriť súhlas s týmito podmienkami;
 • vám môže správca vašej organizácie prideliť účet Google. Tento správca od vás môže požadovať, aby ste dodržiavali ďalšie pravidlá, a môže mať do vášho účtu Google prístup alebo ho môže deaktivovať.
Ak sídlite v Európskej únii, tieto podmienky neovplyvnia práva, ktoré máte ako firemný používateľ online sprostredkovateľských služieb vrátane online platforiem, ako je napríklad Google Play, v súlade s nariadením EÚ o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb.

Komunikácia súvisiaca so službou

V rámci poskytovania našich služieb vám niekedy pošleme e‑mailové oznamy a ďalšie informácie týkajúce sa služieb. Viac o tom, ako s vami komunikujeme, sa dozviete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google.

Ak sa nám rozhodnete poskytnúť spätnú väzbu, napríklad návrhy na zlepšenie našich služieb, môžeme v nadväznosti na vašu spätnú väzbu podniknúť kroky bez toho, aby nám z toho vyplývali záväzky.

Obsah v službách spoločnosti Google

Váš obsah

Niektoré z našich služieb vám umožňujú sprístupniť svoj obsah verejnosti. Môžete napríklad zverejniť recenziu výrobku alebo reštaurácie, ktorú ste napísali, alebo nahrať blogový príspevok, ktorý ste vytvorili.

Ak sa domnievate, že niekto porušuje vaše práva duševného vlastníctva, môžete nám poslať oznámenie o porušení a podnikneme príslušné kroky. Napríklad pozastavíme alebo zavrieme účty Google osôb, ktoré opakovane porušia autorské práva, ako je opísané v centre pomoci pre autorské práva.

Obsah spoločnosti Google

Niektoré naše služby zahrňujú obsah, ktorý patrí spoločnosti Google, ako je napríklad väčšina vizuálnych ilustrácií v službe Mapy Google. Obsah spoločnosti Google môžete používať v súlade s týmito podmienkami a všetkými doplňujúcimi podmienkami konkrétnych služieb, ale ponechávame si všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na náš obsah. Neodstraňujte, neskrývajte ani neupravujte žiadne naše značky, logá ani právne vyhlásenia. Ak chcete použiť naše značky alebo logá, prejdite na stránku povolení týkajúcich sa značky spoločnosti Google.

Iný obsah

Niektoré naše služby vám poskytujú prístup k obsahu, ktorý patrí iným ľuďom alebo organizáciám, napríklad popis vlastnej firmy od vlastníka obchodu alebo novinový článok zobrazený v službe Správy Google. Tento obsah nemôžete používať bez súhlasu tejto osoby či organizácie alebo ak to právný predpis nepovoľuje inak. Názory vyjadrené v obsahu iných ľudí alebo organizácií sú ich vlastné a nemusia nevyhnutne odrážať názory spoločnosti Google.

Softvér v službách spoločnosti Google

Niektoré naše služby zahrnujú softvér na stiahnutie. Daný softvér vám povoľujeme používať v rámci týchto služieb.

Táto licencia, ktorú vám udeľujeme je:
 • celosvetová, čo znamená, že platí všade na svete;
 • nevýhradná, čo znamená, že svoj obsah môžete licencovať pre ďalšie osoby;
 • bezplatná, čo znamená, že sa za ňu neplatia žiadne poplatky;
 • osobná, čo znamená, že sa nevzťahuje na nikoho iného;
 • nepostúpiteľná, čo znamená, že ju nemôžete postúpiť na nikoho iného.

Niektoré naše služby zahrnujú softvér, ktorý je poskytovaný na základe podmienok licencie open source, ktoré vám dávame k dispozícii. V licenciách open source sú niekedy uvedené ustanovenia, ktoré majú pred týmito podmienkami výslovnú prednosť, takže by ste si ich mali prečítať.

Nesmiete kopírovať, upravovať, distribuovať, predávať ani prenajímať žiadnu časť našich služieb ani softvéru. Nesmiete tiež spätne analyzovať ani sa pokúšať extrahovať žiadny náš zdrojový kód, pokiaľ na to nemáte naše písomné povolenie alebo vám to nepovoľujú príslušné právne predpisy.

V prípadoch, keď služba vyžaduje alebo zahŕňa softvér na stiahnutie, môže sa daný softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení niekedy automaticky aktualizovať. Niektoré služby vám umožnia upraviť nastavenia automatických aktualizácií.

V prípade problémov alebo nezhôd

Podľa právných predpisov máte právo (1) na určitú kvalitu služieb a (2) spôsoby, ako vyriešiť prípadné problémy, ktoré by mohli nastať. Tieto podmienky neobmedzujú žiadne tieto práva ani vás ich nezbavujú. Ak ste napríklad spotrebiteľom, budete môcť naďalej využívať všetky zákonné práva udelené spotrebiteľom vo vašej krajine.

Vylúčenia zodpovednosti

Jediné záväzky, ktoré z našich služieb vyplývajú (vrátane obsahu v týchto službách, konkrétnych funkcií našich služieb alebo ich spoľahlivosti, dostupnosti či schopnosti vyhovieť vašim potrebám), sú (1) uvedené v doplňujúcich podmienkach konkrétnych služieb alebo (2) poskytnuté v rámci príslušných právnych predpisov. Z našich služieb nevyplývajú žiadne iné záväzky.

Zodpovednosť

Pre všetkých používateľov

Tieto podmienky obmedzujú naše záväzky iba v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. Tieto podmienky konkrétne neobmedzujú zodpovednosť spoločnosti Google za smrť alebo zranenie osôb, podvod, podvodné predstieranie identity, hrubú nedbalosť alebo úmyselné nevhodné konania. Tieto podmienky okrem toho neobmedzujú vaše práva stanovené zákonom o zodpovednosti za vady.

V prípade škody na majetku alebo finančnej straty spôsobenej spoločnosťou Google alebo jej zástupcami v dôsledku nedbalosti zodpovedá spoločnosť Google iba za porušenia základných zmluvných záväzkov, ktoré vedú k typickej škode predvídateľnej pri uzavretí zmluvy. Základný zmluvný záväzok je povinnosť, ktorá musí byť splnená ako predpoklad plnenia zmluvy a v ktorej splnenie zmluvné strany dôverujú. Toto nemení bremeno dokazovania vašej ujmy.

Iba pre firemných používateľov a organizácie

Ak ste firemný používateľ alebo organizácia, odškodníte spoločnosť Google a jej riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov a zmluvných partnerov v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi za akékoľvek právne konania tretích strán (vrátane súdného konania a konania štátnych úradov), ktoré vyplynú z vášho nezákonného používania služieb alebo porušenia týchto podmienok či doplňujúcich podmienok konkrétnych služieb alebo budú s nimi súvisieť. Toto odškodnenie kryje akékoľvek záväzky alebo výdavky vyplývajúce z nárokov, strát, škôd, rozsudkov, pokút, súdnych trov a poplatkov za právne služby. Ak disponujete právnym oslobodením od určitých povinností, napríklad od odškodnenia, tieto povinnosti sa na vás podľa týchto podmienok nevzťahujú. Organizácia Spojených národov má napríklad imunitu, ktorá ju oslobodzuje od určitých zákonných povinností, a tieto podmienky sa na túto imunitu nevzťahujú.

Opatrenia v prípade problémov

Pred vykonaním akcie opísanej nižšie vám v predstihu (pokiaľ to bude možné) pošleme upozornenie, opíšeme dôvod nášho konania a umožníme vám príslušný problém napraviť, pokiaľ neexistujú objektívne a konkrétne dôvody sa domnievať, že by to viedlo k:

 • poškodeniu alebo vzniku zodpovednosti voči používateľovi, tretej strane alebo spoločnosti Google;
 • porušeniu právného predpisu alebo presadzovania práv na základe úradného príkazu;
 • mareniu vyšetrovania;
 • narušeniu prevádzky, integrity alebo zabezpečenia našich služieb.

Odstránenie vášho obsahu

Ak existujú objektívne a konkrétne dôvody domnievať sa, že ktorákoľvek časť vášho obsahu (1) porušuje tieto podmienky, doplňujúce podmienky alebo pravidlá konkrétnych služieb, (2) porušuje príslušný právný predpis alebo (3) by mohla našim používateľom, tretím stranám alebo spoločnosti Google spôsobiť škodu, vyhradzujeme si právo určitú časť daného obsahu alebo celý obsah v súlade s príslušnými právnymi predpismi odstrániť. Patria sem napríklad detská pornografia, obsah napomáhajúci obchodovaniu s ľuďmi alebo obťažovaniu a obsah, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva inej osoby.

Pozastavenie alebo zrušenie vášho prístupu do služieb spoločnosti Google

Spoločnosť Google si vyhradzuje právo pozastaviť či zrušiť váš prístup do služieb alebo odstrániť váš účet Google, ak:

 • závažne alebo opakovane porušíte tieto podmienky, doplňujúce podmienky konkrétnych služieb alebo pravidlá;
 • to musíme vykonať v súlade s právnymi podmienkami alebo súdnym príkazom;
 • existujú objektívne a konkrétne dôvody domnievať sa, že vaše správanie poškodzuje alebo zaväzuje používateľa, tretiu stranu alebo spoločnosť Google, napríklad napádaním, phishingom, obťažovaním, šírením spamu, zavádzaním ostatných alebo odcudzením obsahu, ktorý vám nepatrí.

Ak sa domnievate, že váš účet Google bol pozastavený alebo zrušený omylom, môžete sa odvolať.

Naše služby môžete samozrejme kedykoľvek prestať používať. Ak určitú službu prestanete používať, radi sa dozvieme dôvod, aby sme mohli naše služby ďalej zlepšovať.

Spracúvanie žiadostí o vaše údaje

Rešpektujeme súkromie a zabezpečenie vašich údajov a podľa toho aj reagujeme na žiadosti o ich sprístupnenie. Keď dostaneme žiadosti o sprístupnenie údajov, náš tím ich skontroluje, aby zaistil, že vyhovujú právnym podmienkam a pravidlám pre sprístupnenie údajov spoločnosti Google. Google Ireland Limited používa a sprístupňuje údaje vrátane komunikácie v súlade so zákonmi Írska a zákonmi EÚ platnými v Írsku. Viac o žiadostiach o sprístupnenie údajov, ktoré Google dostáva z celého sveta, a o tom, ako na ne reagujeme, sa dozviete v službe Informácie o transparentnostipravidlách ochrany súkromia.

Riešenie sporov, rozhodné právo a súdy

Informácie o možných spôsoboch kontaktovania spoločnosti Google nájdete na našej kontaktnej stránke.

Ak vy alebo vaša organizácia sídlite v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo Švajčiarsku, tieto podmienky a váš vzťah so spoločnosťou Google na základe týchto podmienok a doplňujúcich podmienok konkrétnych služieb sa riadia zákonmi krajiny vášho bydliska a môžete zahájiť právne spory na miestnych súdoch.

Ak ste spotrebiteľom žijúcim v EHP, môžete tiež podať námietky v súvislosti s nákupmi na internete prostredníctvom platformy na riešenie sporov online Európskej komisie, ktoré prijímame, ak to vyžaduje zákon.

Informácie o týchto zmluvých podmienkach

Podľa právných predpisov máte určité práva, ktoré nesmú byť obmedzené zmluvou, ako sú tieto zmluvné podmienky. V žiadnom prípade nie je zámerom týchto podmienok obmedziť tieto práva.

Chceme, aby boli tieto podmienky ľahko zrozumiteľné, a preto sme použili príklady z našich služieb. Vo vašej krajine však nemusia byť všetky tieto služby k dispozícii.

Tieto podmienky a doplňujúce podmienky konkrétnych služieb môžeme aktualizovať: (1), aby sme zohľadnili zmeny v našich službách alebo spôsobe podnikania, napríklad keď pridáme nové služby, funkcie, technológie, ceny alebo výhody (alebo keď odstránime staré); (2) z právnych, regulačných alebo bezpečnostných dôvodov; (3) na zabránenie zneužívaniu alebo škodám.

Ak tieto podmienky alebo doplňujúce podmienky konkrétnych služieb zmeníme, upozorníme vás na to aspoň so 15-dňovým predstihom pred začiatkom platnosti. Keď vás upozorníme na zmeny, poskytneme vám novú verziu podmienok a zvýrazníme podstatné zmeny. Ak proti zmenám nebudete pred začatím ich platnosti namietať, budeme predpokladať, že zmenené podmienky prijímate. V našom upozornení tento postup podania námietky vysvetlíme. Prijatie zmien môžete odmietnuť. V takom prípade sa na vás zmeny nebudú vzťahovať, ale vyhradzujeme si právo ukončiť náš spoločný vzťah, ak budú splnené všetky ostatné požiadavky ukončenia. Kedykoľvek tiež môžete s nami ukončiť zmluvný vzťah, a to zavretím svojho účtu Google.

Definície

Zákonné právo, ktoré umožňuje autorovi pôvodného diela (napríklad blogového príspevku, fotky alebo videa) rozhodnúť, či a akým spôsobom môžu pôvodné dielo používať ďalšie osoby.

firemný používateľ

Individuálna fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom (pozrite si výraz spotrebiteľ).

Nariadenie EÚ o online sprostredkovateľských službách

Nariadenie (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb.

odškodnenie

Zmluvný záväzok osoby alebo organizácie nahradiť škody, ktoré inej osobe alebo organizácii vznikli v dôsledku právných konaní, napríklad súdnych sporov.

ochranná známka

Symboly, názvy a obrázky používané v obchode, ktoré dokážu rozlíšiť výrobky alebo služby jednej osoby či organizácie od výrobkov alebo služieb ostatných.

organizácia

Právnická osoba (napríklad korporácia, nezisková organizácia alebo škola) a nie individuálna fyzická osoba.

práva duševného vlastníctva

Práva na výtvory mysle, ako sú vynálezy (patentové práva), literárne a umelecké diela (autorské práva), návrhy (práva na dizajn) a symboly, názvy a obrázky používané v obchode (ochranné známky). Práva duševného vlastníctva môžu patriť vám, ďalšej osobe alebo organizácii.

služby

Služby Googlu, na ktoré sa vzťahujú tieto zmluvné podmienky, sú výrobky a služby uvedené na https://policies.google.com/terms/service-specific vrátane:

 • aplikácií a webov spoločnosti Google (napríklad Vyhľadávanie a Mapy);
 • platforiem (napríklad Google Play);
 • integrovaných služieb (napríklad Mapy vložené v aplikáciách alebo weboch iných firiem);
 • zariadení (napríklad Google Home).

spotrebiteľ

Fyzická osoba, ktorá používa služby spoločnosti Google na osobné nekomerčné účely mimo svojho podnikania, remesla alebo profesie. Zahrnuje to „spotrebiteľov“ podľa definície v článku 2.1 smernice EÚ o právach spotrebiteľov. (Pozrite si výraz firemný používateľ)

spriaznený subjekt

Osoba, ktorá patrí do skupiny spoločností Google (tvorenej firmou Google LLC a jej dcérskymi spoločnosťami) vrátane nasledujúcich spoločností, ktoré poskytujú spotrebiteľské služby v EÚ: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd a Google Dialer Inc.

váš obsah

Obsah, ktorý napíšete, nahráte, uložíte, odošlete, prijmete alebo zdieľate s Googlom prostredníctvom našich služieb, ako napríklad:

 • dokumenty v službe Dokumenty Google, tabuľky v službe Tabuľky Google a prezentácie v službe Prezentácie Google, ktoré vytvoríte;
 • blogové príspevky, ktoré nahráte prostredníctvom služby Blogger;
 • recenzie, ktoré odošlete prostredníctvom služby Mapy;
 • videá, ktoré uchovávate na Disku;
 • e‑mailové správy, ktoré odošlete a prijmete prostredníctvom služby Gmail;
 • obrázky, ktoré zdieľate s priateľmi prostredníctvom služby Fotky;
 • cestovné plány, ktoré zdieľate so spoločnosťou Google.

verzia pre konkrétnu krajinu

Ak máte účet Google, spojíme ho s krajinou (alebo územím), aby sme mohli určiť:

 • spriaznený subjekt Googlu, ktorý vám poskytuje služby a spracúva vaše informácie, keď ich používate;
 • verziu zmluvných podmienok, ktorými sa riadi náš vzťah.

Keď sa odhlásite, verzia pre vašu konkrétnu krajinu bude určená podľa miesta, kde používate služby Googlu. Ak máte účet, môžete sa prihlásiť a zobraziť si tieto zmluvné podmienky. V nich zistíte, s ktorou krajinou je spojený.

vylúčenie zodpovednosti

Vyhlásenie, ktoré obmedzuje právnu zodpovednosť určitej osoby.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka