Zmluvné podmienky spoločnosti Google

Platné od 22. mája 2024 | Archivované verzie | Stiahnuť PDF

Verzia pre konkrétnu krajinu: Spojené štáty

Na čo sa tieto podmienky vzťahujú

Vieme, že vás láka tieto zmluvné podmienky preskočiť, ale je dôležité si ujasniť, čo od nás môžete pri používaní služieb spoločnosti Google očakávať a čo my očakávame od vás.

Tieto zmluvné podmienky odrážajú spôsob podnikania spoločnosti Google, právne predpisy, ktoré sa na našu spoločnosť vzťahujú, a určité veci, ktoré považujeme za správne. Vo výsledku tieto zmluvné podmienky pomáhajú vymedziť vzťah spoločnosti Google k vám počas vašej interakcie s našimi službami. Zmluvné podmienky obsahujú napríklad články s týmito nadpismi:

Porozumenie týmto zmluvným podmienkam je dôležité, pretože získavaním prístupu k našim službám alebo ich používaním (či už sa prihlásite do účtu Google, alebo nie) vyjadrujete súhlas s nimi.

Okrem týchto podmienok tiež zverejňujeme pravidlá ochrany súkromia. Odporúčame vám si ich prečítať, aby ste lepšie pochopili, ako môžete aktualizovať, spravovať, exportovať a odstraňovať svoje údaje.

Zmluvné podmienky

Poskytovateľ služieb

Služby spoločnosti Google poskytuje nasledujúci subjekt, s ktorým vstupujete do zmluvného vzťahu:

spoločnosť Google LLC
ktorá je ustanovená v štáte Delaware v Spojených štátoch a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Spojených štátov

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, Kalifornia 94043
USA

Požadovaný vek

Ak nespĺňate požadovaný vek na správu svojho vlastného účtu Google, musí vám používanie účtu Google povoliť váš rodič alebo zákonný zástupca. Prečítajte si tieto podmienky so svojím rodičom alebo zákonným zástupcom.

Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a povolíte dieťaťu služby používať, potom sa tieto podmienky vzťahujú na vás a vy nesiete zodpovednosť za aktivitu dieťaťa v týchto službách.

Niektoré služby spoločnosti Google majú stanovené dalšie hranice požadovaného veku, ako je uvedené v ich doplňujúcich podmienkach a pravidlách.

Váš vzťah so spoločnosťou Google

Tieto podmienky pomáhajú definovať vzťah medzi vami a spoločnosťou Google. Výrazy „Google“, „my“ a „naše“ predstavujú spoločnosť Google LLC a jej spriaznené subjekty. Vo všeobecnosti vám povoľujeme získavať prístup k našim službám a používať ich, keď vyjadríte súhlas s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok, ktoré upravujú, ako funguje podnikanie spoločnosti Google a ako zarába peniaze.

Čo od nás môžete očakávať

Poskytovanie širokého radu užitočných služieb

Poskytujeme široký rad služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto zmluvné podmienky, vrátane:
 • aplikácií a webových stránok (napríklad Vyhľadávanie a Mapy),
 • platforiem (napríklad Nákupy Google),
 • integrovaných služieb (napríklad služba Mapy vložená v aplikáciách alebo webových stránkach iných spoločností),
 • zariadení (napríklad Google Nest a Pixel).

Veľa týchto služieb zahŕňa aj obsah, ktorý môžete streamovať alebo s ktorým môžete interagovať.

Naše služby sú navrhnuté tak, aby spolupracovali a vy ste tak mohli ľahšie prechádzať z jednej činnosti na druhú. Ak napríklad vaša udalosť v Kalendári zahŕňa adresu, môžete na danú adresu kliknúť a Mapy vám zobrazia trasu, ako sa tam dostať.

Vývoj, zlepšenie a aktualizácia služieb Google

Neustále vyvíjame nové technológie a funkcie s cieľom zlepšovať naše služby. Napríklad vám poskytujeme simultánne preklady pomocou umelej inteligencie a strojového učenia, ktoré navyše pomáhajú lepšie rozpoznávať a blokovať spam aj malvér. V rámci tohto nepretržitého zlepšovania niekedy pridáme alebo odstránime prvky či funkcie, zvýšime či znížime limity našich služieb a začneme ponúkať nové služby alebo prestaneme poskytovať staré. V prípadoch, keď služba vyžaduje alebo zahŕňa stiahnuteľný či prednačítavaný softvér, sa niekedy môže daný softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Niektoré služby vám umožňujú upraviť nastavenia automatických aktualizácií.

Ak vykonáme podstatné zmeny, ktoré negatívne ovplyvnia vaše používanie služieb, alebo prestaneme ponúkať určitú službu, poskytneme vám primerané predbežné upozornenie. Výnimku predstavujú naliehavé situácie, ako je predchádzanie zneužívaniu či ujme, reagovanie na právne podmienky alebo riešenie problémov so zabezpečením a prevádzkyschopnosťou. Poskytneme vám aj príležitosť exportovať svoj obsah z účtu Google pomocou služby Google Takeout v súlade s príslušným zákonom a pravidlami.

Čo my očakávame od vás

Dodržiavajte tieto podmienky a doplňujúce podmienky konkrétnych služieb

Povolenie na prístup k našim službám a ich používanie, ktoré vám udeľujeme, trvá, dokým dodržiavate:

Súhlasíte aj s tým, že naše pravidlá ochrany súkromia sa vzťahujú na vaše používanie našich služieb. Okrem toho poskytujeme zdroje, ako napríklad centrum pomoci pre autorské práva, Centrum bezpečnosti, Centrum transparentnosti a opisy našich technológií z našich webových stránok s pravidlami, kde nájdete odpovede na bežné otázky a dozviete sa, čo môžete od používania našich služieb očakávať. Nakoniec vám môžeme v našich službách poskytnúť špecifické pokyny či upozornenia, napríklad dialógové okná, ktoré vás upozornia na dôležité informácie.

Povoľujeme vám používať naše služby, ale ponechávame si všetky práva duševného vlastníctva, ktoré v nich máme.

Rešpektujte druhých

Chceme udržať úctivé prostredie pre všetkých, čo znamená, že musíte dodržiavať tieto základné pravidlá správania:
 • dodržiavajte príslušné právne predpisy vrátane kontroly exportu, sankcií a zákonov proti obchodovaniu s ľuďmi;
 • rešpektujte práva ostatných vrátane ochrany súkromia a práv duševného vlastníctva;
 • neobťažujte ostatných a neubližujte im ani sebe (ani sa týmto správaním nevyhrážajte a nenabádajte k nemu), napríklad odcudzením identity, ohováraním, šikanovaním, obťažovaním alebo prenasledovaním ostatných.

V našich dodatočných podmienkach a pravidlách konkrétnych služieb, ako sú naše pravidlá zakázaného používania generatívnej umelej inteligencie, sú uvedené ďalšie podrobnosti o primeranom správaní, ktoré musí dodržiavať každý používateľ týchto služieb. Ak zistíte, že ostatní tieto pravidlá nedodržiavajú, v mnohých z našich služieb môžete nahlásiť zneužívanie. Ak v prípade nahlásenia zneužívania podnikneme kroky, zaistíme proces, ako je opísané v oddiele Podniknutie krokov v prípade problémov.

Nezneužívajte naše služby

Väčšina ľudí, ktorí získavajú prístup k našim službám alebo ich používajú, rozumie všeobecným pravidlám, vďaka ktorým je internet bezpečný a otvorený. Existuje však malé percento ľudí, ktorí dané pravidlá nerešpektujú, preto ich tu opisujeme, aby sme naše služby aj používateľov ochránili pred zneužitím. V súlade s vyššie uvedeným:

Nesmiete zneužívať, poškodzovať či narúšať naše služby a systémy, ani do nich zasahovať, napríklad:
 • zavedením malvéru;
 • šírením spamu, hackovaním alebo obchádzaním našich systémov či ochranných opatrení;
 • jailbreakingom, zámerne konfliktnými pokynmi a vkladaním výziev okrem prípadov, kedy je to súčasťou našich programov na testovanie bezpečnosti a prítomnosti chýb;
 • získavaním prístupu k našim službám alebo obsahu či ich používaním podvodným alebo klamlivým spôsobom, ako sú:
  • phishing;
  • vytváranie falošných účtov či obsahu vrátane falošných recenzií;
  • zavádzanie iných tak, aby si mysleli, že obsah generatívnej umelej inteligencie bol vytvorený človekom;
  • poskytovanie služieb, ktoré vyzerajú ako od vás (či inej osoby), keď sú v skutočnosti od nás;
 • poskytovanie služieb, ktoré vyzerajú ako od nás, keď nie sú;
 • používanie našich služieb (vrátane obsahu, ktorý poskytujú) na účely porušovania niečích zákonných práv, ako je duševné vlastníctvo či práva týkajúce sa ochrany súkromia;
 • vykonávanie reverzného inžinierstva našich služieb alebo technológie, ktorú využívajú, napríklad našich modelov strojového učenia, na extrahovanie obchodných tajomstiev či iných informácií v našom vlastníctve okrem prípadov, keď to povoľuje príslušné právo;
 • získavanie prístupu k obsahu z ktorýchkoľvek našich služieb automatickým spôsobom, ktorý porušuje strojovo čitateľné pokyny na našich webových stránkach (napríklad súbory robots.txt, ktoré zakazujú prehľadávanie, trénovanie alebo ďalšie aktivity);
 • vyvíjanie modelov strojového učenia alebo súvisiacej technológie umelej inteligencie pomocou obsahu generovaného umelou inteligenciou;
 • skrývanie alebo skresľovanie svojej totožnosti s cieľom porušiť tieto zmluvné podmienky;
 • poskytovanie služieb, ktoré nabádajú iných porušovať tieto zmluvné podmienky.

Povolenie na používanie vášho obsahu

Niektoré z našich služieb sú navrhnuté tak, aby vám umožňovali nahrávať, ukladať, posielať, prijímať alebo zdieľať váš obsah. Nemáte žiadny záväzok poskytovať našim službám akýkoľvek obsah a môžete si slobodne zvoliť obsah, ktorý chcete poskytnúť. Ak sa rozhodnete nahrať alebo zdieľať obsah, uistite sa, že na to máte potrebné práva a že príslušný obsah nie je protizákonný.

Licencia

Váš obsah zostáva vaším, takže si zachováte všetky práva duševného vlastníctva, ktorými v prípade svojho obsahu disponujete. Práva duševného vlastníctva máte napríklad na kreatívny obsah, ktorý vytvoríte, napríklad na recenzie, ktoré napíšete. Prípadne môžete mať právo na zdieľanie kreatívneho obsahu inej osoby, ak vám to povolí.

Ak vaše práva duševného vlastníctva obmedzujú naše používanie vášho obsahu, budeme od vás potrebovať povolenie. Toto povolenie udeľujete spoločnosti Google prostredníctvom tejto licencie.

Na čo sa licencia vzťahuje

Táto licencia sa vzťahuje na váš obsah, ak je chránený právami duševného vlastníctva.

Na čo sa táto licencia nevzťahuje

 • Táto licencia sa netýka vašich práv na ochranu súkromia. Vzťahuje sa iba na vaše práva duševného vlastníctva.
 • Táto licencia sa nevzťahuje na tieto typy obsahu:
  • verejne dostupné faktické informácie, ktoré poskytujete, napríklad opravy adresy miestnej firmy. Tieto informácie nevyžadujú licenciu, pretože je všeobecne známe, že sa môžu voľne používať;
  • spätnú väzbu, ktorú poskytnete, ako sú napríklad návrhy na zlepšenie našich služieb. Spätnou väzbou sa zaoberá oddiel Komunikácia súvisiaca so službami uvedený nižšie.

Rozsah

Táto licencia je:
 • celosvetová, to znamená, že platí všade na svete;
 • nevýhradná, to znamená, že licenciu na svoj obsah môžete udeliť ostatným;
 • bez autorských poplatkov, to znamená, že sa za ňu neplatia žiadne peňažné poplatky.

Práva

Táto licencia spoločnosti Google umožňuje:

 • hostiť, reprodukovať, distribuovať, komunikovať a používať váš obsah, napríklad na ukladanie vášho obsahu v našich systémoch s cieľom sprístupniť vám ho na cestách;
 • zverejňovať, verejne ukazovať alebo prezentovať váš obsah, ak ste ho sprístupnili ostatným;
 • upravovať a vytvárať odvodené diela na základe vášho obsahu, napríklad meniť jeho formát alebo ho prekladať;
 • sublicencovať tieto práva:
  • iným používateľom, aby služby mohli fungovať tak, ako boli navrhnuté, napríklad aby vám umožňovali zdieľať fotky s ľuďmi, ktorých vyberiete;
  • našim zmluvným partnerom, ktorí s nami podpísali zmluvy v súlade s týmito podmienkami iba na obmedzené účely opísané v oddiele Účel nižšie.

Účel

Táto licencia je obmedzená na nasledujúce účely:

 • na prevádzkovanie a zlepšovanie služieb, čo znamená, že umožňuje službám pracovať tak, ako boli navrhnuté, a vytváranie nových funkcií. Zahrnuje to analyzovanie vášho obsahu pomocou automatizovaných systémov a algoritmov:
  • na zabránenie spamu, malvéru a nelegálnemu obsahu;
  • na rozpoznávanie vzorov v dátach, napríklad na určenie toho, kedy navrhnúť nový album vo Fotkách Google, aby zostali súvisiace fotky zoskupené;
  • na prispôsobenie našich služieb používateľom, napríklad poskytovanie odporúčaní a prispôsobených výsledkov vyhľadávania, obsahu a reklám (ktoré môžete ako používatelia zmeniť alebo vypnúť v nastaveniach reklamy);
  K tejto analýze dochádza pri odosielaní a prijímaní obsahu a keď je tento obsah uložený.
 • na používanie obsahu, ktorý ste verejne zdieľali, pri propagácii služieb. Pri propagovaní aplikácie Google môžeme napríklad citovať recenziu, ktorú ste napísali. Pri propagovaní služby Google Play zasa môžeme zobraziť snímku obrazovky aplikácie, ktorú poskytujete v Obchode Play.
 • na vývoj nových technológií a služieb pre spoločnosť Google v súlade s týmito podmienkami.

Trvanie

Táto licencia platí, dokiaľ je váš obsah chránený právami duševného vlastníctva.

Ak z našich služieb odstránite akýkoľvek obsah, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, naše systémy ho v primeranom časovom horizonte prestanú sprístupňovať verejnosti. Existujú dve výnimky:

 • Ak ste už svoj obsah zdieľali s ostatnými pred jeho odstránením. Ak ste napríklad zdieľali fotku s priateľom, ktorý z nej vytvoril kópiu alebo ju znova zdieľal, táto fotka sa môže ďalej zobrazovať v účte Google vášho priateľa, aj keď ju odstránite zo svojho účtu Google.
 • Ak svoj obsah sprístupníte prostredníctvom služieb iných spoločností, môže sa stať, že vyhľadávače vrátane Vyhľadávania Google budú obsah ďalej nachádzať a zobrazovať v rámci svojich výsledkov vyhľadávania.

Používanie služieb spoločnosti Google

Váš účet Google

Ak máte požadovaný vek, môžete si podľa svojho uváženia vytvoriť účet Google. Niektoré služby vyžadujú na fungovanie účet Google. Na používanie služby Gmail slúžiacej na posielanie a prijímanie pošty napríklad potrebujete účet Google.

Nesiete zodpovednosť za všetky činnosti spojené s vaším účtom Google vrátane prijatia primeraných opatrení na jeho zabezpečenie. Odporúčame vám pravidelne používať Kontrolu zabezpečenia.

Používanie služieb spoločnosti Google v mene organizácie alebo firmy

Naše služby využíva mnoho organizácií, ako napríklad firmy, neziskové organizácie a školy. V rámci používania našich služieb v mene organizácie:
 • musí oprávnený zástupca danej organizácie vyjadriť súhlas s týmito podmienkami;
 • vám môže správca vašej organizácie prideliť účet Google. Tento správca od vás môže požadovať, aby ste dodržiavali ďalšie pravidlá, a môže mať do vášho účtu Google prístup alebo ho môže deaktivovať.

Komunikácia súvisiaca so službou

V rámci poskytovania našich služieb vám niekedy pošleme e‑mailové oznamy a ďalšie informácie. Viac o tom, ako s vami komunikujeme, sa dozviete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google.

Ak sa nám rozhodnete poskytnúť spätnú väzbu, napríklad návrhy na zlepšenie našich služieb, môžeme v nadväznosti na vašu spätnú väzbu podniknúť kroky bez toho, aby nám z toho vyplývali záväzky.

Obsah v službách spoločnosti Google

Váš obsah

Niektoré naše služby vám umožňujú generovať pôvodný obsah. Spoločnosť Google si nebude nárokovať jeho vlastníctvo.

Niektoré z našich služieb vám umožňujú sprístupniť svoj obsah verejnosti. Môžete napríklad zverejniť recenziu výrobku alebo reštaurácie, ktorú ste napísali, alebo nahrať blogový príspevok, ktorý ste vytvorili.

Ak sa domnievate, že niekto porušuje vaše práva duševného vlastníctva, môžete nám poslať oznámenie o porušení a podnikneme príslušné kroky. Napríklad pozastavíme alebo zavrieme účty Google osôb, ktoré opakovane porušia autorské práva, ako je opísané v centre pomoci pre autorské práva.

Obsah spoločnosti Google

Niektoré naše služby zahrňujú obsah, ktorý patrí spoločnosti Google, ako je napríklad väčšina vizuálnych ilustrácií v službe Mapy Google. Obsah spoločnosti Google môžete používať v súlade s týmito podmienkami a všetkými doplňujúcimi podmienkami konkrétnych služieb, ale ponechávame si všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na náš obsah. Neodstraňujte, neskrývajte ani neupravujte žiadne naše značky, logá ani právne vyhlásenia. Ak chcete použiť naše značky alebo logá, prejdite na stránku povolení týkajúcich sa značky spoločnosti Google.

Iný obsah

Niektoré naše služby vám poskytujú prístup k obsahu, ktorý patrí iným ľuďom alebo organizáciám, napríklad popis vlastnej firmy od vlastníka obchodu alebo novinový článok zobrazený v službe Správy Google. Tento obsah nemôžete používať bez súhlasu tejto osoby či organizácie alebo ak to právný predpis nepovoľuje inak. Názory vyjadrené v obsahu iných ľudí alebo organizácií sú ich vlastné a nemusia nevyhnutne odrážať názory spoločnosti Google.

Softvér v službách spoločnosti Google

Niektoré naše služby zahŕňajú stiahnuteľný alebo prednačítavaný softvér. Daný softvér vám povoľujeme používať v rámci daných služieb.

Licencia, ktorú vám udeľujeme, je:
 • celosvetová, to znamená, že platí všade na svete;
 • nevýhradná, to znamená, že licenciu na svoj obsah môžete udeliť ostatným;
 • bez autorských poplatkov, čo znamená, že sa za ňu neplatia žiadne peňažné poplatky;
 • osobná, čo znamená, že sa nevzťahuje na nikoho iného;
 • nepostúpiteľná, čo znamená, že ju nemôžete postúpiť na inú osobu.

Niektoré naše služby zahrnujú softvér, ktorý je poskytovaný na základe podmienok licencie open source, ktoré vám dávame k dispozícii. V licenciách open source sú niekedy uvedené ustanovenia, ktoré majú pred týmito podmienkami výslovnú prednosť, takže by ste si ich mali prečítať.

Nesmiete kopírovať, upravovať, rozširovať, predávať ani prenajímať žiadnu časť našich služieb alebo softvéru.

V prípade problémov alebo nezhôd

Vylúčenie zodpovednosti

Založili sme si reputáciu na poskytovaní užitočných a spoľahlivých služieb, ako sú Vyhľadávanie a Mapy Google, a postupne zlepšujeme svoje služby tak, aby spĺňali vaše potreby. Z právnych dôvodov však svoje služby poskytujeme bez záruk, pokiaľ nejde o výnimky výslovne uvedené v dodatočných zmluvných podmienkach konkrétnych služieb. Zákon vyžaduje, aby sme to vysvetlili konkrétnymi právnymi výrazmi a použili pritom veľké písmená, aby ste ich neprehliadli, a to takto:

V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM POSKYTUJEME NAŠE SLUŽBY „TAK, AKO SÚ“, BEZ VÝSLOVNÝCH ZÁRUK ČI ZÁRUK Z PRÁVNYCH PREDPISOV ALEBO INÝCH ZMLUVNÝCH DOJEDNANÍ VRÁTANE ZÁRUK Z PRÁVNYCH PREDPISOV ALEBO INÝCH ZMLUVNÝCH DOJEDNANÍ PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA. NAPRÍKLAD NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY V SÚVISLOSTI S OBSAHOM ALEBO FUNKCIAMI DANÝCH SLUŽIEB VRÁTANE ICH PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI ČI SCHOPNOSTI SPĹŇAŤ VAŠE POTREBY.

NESPOLIEHAJTE SA NA SLUŽBY V OBLASTI LEKÁRSKEHO, PRÁVNEHO, FINANČNÉHO ANI INÉHO ODBORNÉHO PORADENSTVA. AKÝKOĽVEK OBSAH TÝKAJÚCI SA TÝCHTO TÉM JE POSKYTOVANÝ LEN NA INFORMAČNÉ ÚČELY A NENAHRÁDZA RADU KVALIFIKOVANÉHO ODBORNÍKA.

Zodpovednosť

Pre všetkých používateľov

Právo aj tieto zmluvné podmienky sa pokúšajú vyvážiť, čo si môžu jednotlivé strany (vy alebo spoločnosť Google) v prípade problémov nárokovať od druhej strany. Právo preto vyžaduje, aby na základe týchto zmluvných podmienok každý zodpovedal za určité záväzky, nie však iné.

Tieto podmienky obmedzujú našu zodpovednosť iba v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. Tieto zmluvné podmienky neobmedzujú zodpovednosť za hrubú nedbalosť alebo zámerné pochybenie.

V rozsahu povolenom príslušným zákonom:
 • zodpovedá spoločnosť Google iba za porušenia týchto zmluvných podmienok a príslušných dodatočných zmluvných podmienok konkrétnych služieb
 • Spoločnosť Google nezodpovedá za:
  • ušlý zisk, výnosy, obchodné príležitosti, dobré meno alebo očakávané úspory;
  • priame alebo následné straty;
  • náhrady škody s funkciou trestu.
 • Celková zodpovednosť spoločnosti Google vyplývajúca z týchto zmluvných podmienok alebo v súvislosti s nimi je obmedzená na (1) $200 alebo (2) poplatky zaplatené za používanie relevantných služieb v posledných dvanástich mesiacoch predchádzajúcich sporu, a to podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Iba pre firemných používateľov a organizácie

Ak ste firemný používateľ alebo organizácia:

 • V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi odškodníte spoločnosť Google a jej riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov a zmluvných partnerov za akékoľvek súdne konania tretích strán (vrátane konaní orgánov verejnej správy), ktoré vyplynú z vášho nezákonného používania služieb alebo porušenia týchto zmluvných podmienok či dodatočných zmluvných podmienok konkrétnych služieb alebo budú s nimi súvisieť. Toto odškodnenie kryje akúkoľvek zodpovednosť alebo výdavky vyplývajúce z nárokov, strát, škôd, rozsudkov, pokút, súdnych trov a poplatkov za právne služby.
 • Ak disponujete právnym oslobodením od určitých povinností vrátane odškodnenia, tieto povinnosti sa na vás podľa týchto podmienok nevzťahujú. Organizácia Spojených národov má napríklad imunitu, ktorá ju oslobodzuje od určitých zákonných povinností, a tieto podmienky sa na túto imunitu nevzťahujú.

Opatrenia v prípade problémov

Pred vykonaním nižšie opísanej činnosti vám vopred poskytneme predbežné upozornenie, ak to bude s vynaložením primeraného úsilia možné, opíšeme dôvod nášho konania a poskytneme vám príležitosť príslušný problém objasniť a vyriešiť, pokiaľ to nepovedie k nasledovnému:

 • poškodeniu alebo vzniku zodpovednosti voči používateľovi, tretej strane alebo spoločnosti Google;
 • porušeniu právného predpisu alebo presadzovania práv na základe úradného príkazu;
 • mareniu vyšetrovania;
 • narušeniu prevádzky, integrity alebo zabezpečenia našich služieb.

Odstránenie vášho obsahu

Ak ktorákoľvek časť vášho obsahu (1) porušuje tieto zmluvné podmienky, dodatočné zmluvné podmienky alebo pravidlá konkrétnych služieb, (2) porušuje príslušný právny predpis alebo (3) by mohla poškodiť používateľov, tretie strany alebo spoločnosť Google, vyhradzujeme si právo určitú jeho časť alebo celý obsah odstrániť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Patria sem napríklad detská pornografia, obsah napomáhajúci obchodovaniu s ľuďmi alebo obťažovaniu, teroristický obsah a obsah, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva inej osoby.

Pozastavenie alebo zrušenie vášho prístupu do služieb spoločnosti Google

Spoločnosť Google môže bez obmedzenia akýchkoľvek svojich ďalších práv zablokovať či zrušiť váš prístup k službám alebo odstrániť váš účet Google, keď nastane niektorá z týchto okolností:

 • závažne alebo opakovane porušíte tieto podmienky, doplňujúce podmienky konkrétnych služieb alebo pravidlá;
 • to musíme vykonať v súlade s právnymi podmienkami alebo súdnym príkazom;
 • vaše správanie poškodzuje alebo zaväzuje používateľa, tretiu stranu alebo spoločnosť Google , napríklad hackovaním, phishingom, obťažovaním, šírením spamu, zavádzaním ostatných alebo odcudzením obsahu, ktorý vám nepatrí.

Viac o tom, prečo deaktivujeme účty a čo sa v takom prípade stane, nájdete na tejto stránke centra pomoci. Ak sa domnievate, že váš účet Google bol pozastavený alebo zrušený omylom, môžete sa odvolať.

Naše služby môžete samozrejme kedykoľvek prestať používať. Ak určitú službu prestanete používať, radi sa dozvieme dôvod, aby sme mohli naše služby ďalej zlepšovať.

Riešenie sporov, rozhodné právo a súdy

Informácie o možných spôsoboch kontaktovania spoločnosti Google nájdete na našej kontaktnej stránke.

Všetky spory, ktoré vyplynú z týchto podmienok, doplňujúcich podmienok konkrétnych služieb či akýchkoľvek súvisiacich služieb alebo ktoré s nimi budú súvisieť, bez ohľadu na kolízne normy určujúce rozhodné právo, sa budú riadiť právnými prespismi štátu Kalifornia. Tieto spory budú riešené výlučne v kompetencii federálnych alebo štátnych súdov okresu Santa Clara v Kalifornii (USA). Vy aj spoločnosť Google pritom súhlasíte s tým, že budete podliehať osobnej jurisdikcii týchto súdov.

Informácie o týchto zmluvých podmienkach

Podľa právných predpisov máte určité práva, ktoré nesmú byť obmedzené zmluvou, ako sú tieto zmluvné podmienky. V žiadnom prípade nie je zámerom týchto podmienok obmedziť tieto práva.

Tieto podmienky opisujú vzťah medzi vami a spoločnosťou Google. Nevytvárajú žiadne práva pre ostatných ľudí ani organizácie, aj keď ostatným plynú z tohto vzťahu na základe týchto podmienok určité výhody.

Chceme, aby boli tieto podmienky ľahko zrozumiteľné, a preto sme použili príklady z našich služieb. Vo vašej krajine však nemusia byť všetky tieto služby k dispozícii.

Ak sú tieto podmienky v rozpore s doplňujúcimi podmienkami konkrétnych služieb, daná služba sa bude riadiť týmito doplňujúcimi podmienkami.

Ak sa ukáže, že niektoré ustanovenie podmienok nie je oprávnené alebo presaditeľné, neovplyvní to žiadne ďalšie podmienky.

Ak nedodržíte tieto podmienky alebo doplňujúce podmienky konkrétnych služieb a my vzápätí nepodnikneme žiadne opatrenia, neznamená to, že sa vzdávame akýchkoľvek práv, napríklad práva podniknúť kroky v budúcnosti.

Tieto podmienky a doplňujúce podmienky konkrétnych služieb môžeme aktualizovať: (1), aby sme zohľadnili zmeny v našich službách alebo spôsobe podnikania, napríklad keď pridáme nové služby, funkcie, technológie, ceny alebo výhody (alebo keď odstránime staré); (2) z právnych, regulačných alebo bezpečnostných dôvodov; (3) na zabránenie zneužívaniu alebo škodám.

Ak tieto zmluvné podmienky alebo dodatočné zmluvné podmienky konkrétnych služieb podstatne zmeníme, v dostatočnom predstihu vám poskytneme predbežné upozornenie a umožníme vám si dané zmeny preštudovať. Neplatí to v prípade (1) predstavenia novej služby či funkcie alebo (2) v naliehavých situáciách, napríklad pri zabránení pokračujúceho zneužívania či reakcii na právne požiadavky. Ak s novými zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, mali by ste odstrániť svoj obsah a príslušné služby prestať používať. Okrem toho môžete kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah s nami zrušením svojho účtu Google. Ak zrušíte svoj účet Google a potom získate prístup k našim službám bez účtu alebo ich takto použijete, daný prístup a používanie budú podliehať najaktuálnejšej verzii týchto zmluvných podmienok.

Definície

Zákonné právo, ktoré umožňuje autorovi pôvodného diela (napríklad blogového príspevku, fotografie alebo videa) rozhodnúť, či a akým spôsobom môžu pôvodné dielo používať ďalšie osoby na základe určitých obmedzení a výnimiek (ako sú princípy „fair use“ a „fair dealing“).

firemný používateľ

Individuálna fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom (pozrite si výraz spotrebiteľ).

odškodnenie

Zmluvný záväzok osoby alebo organizácie nahradiť škody, ktoré inej osobe alebo organizácii vznikli v dôsledku právných konaní, napríklad súdnych sporov.

ochranná známka

Symboly, názvy a obrázky používané v obchode, ktoré dokážu rozlíšiť výrobky alebo služby jednej osoby či organizácie od výrobkov alebo služieb ostatných.

organizácia

Právnická osoba (napríklad korporácia, nezisková organizácia alebo škola) a nie individuálna fyzická osoba.

práva duševného vlastníctva

Práva na výtvory mysle, ako sú vynálezy (patentové práva), literárne a umelecké diela (autorské práva), návrhy (práva na dizajn) a symboly, názvy a obrázky používané v obchode (ochranné známky). Práva duševného vlastníctva môžu patriť vám, ďalšej osobe alebo organizácii.

služby

Služby Googlu, na ktoré sa vzťahujú tieto zmluvné podmienky, sú výrobky a služby uvedené na adrese https://policies.google.com/terms/service-specific a patria medzi ne:

 • aplikácie a webové stránky (napríklad Vyhľadávanie a Mapy);
 • platformy (napríklad Nákupy Google);
 • integrované služby (napríklad Mapy vložené do aplikácií alebo webových stránok iných spoločností);
 • zariadenia a ďalší tovar (napríklad Google Nest).

Veľa týchto služieb zahŕňa aj obsah, ktorý môžete streamovať alebo s ktorým môžete interagovať.

spotrebiteľ

Fyzická osoba, ktorá používa služby spoločnosti Google na osobné nekomerčné účely mimo svojho podnikania, remesla alebo profesie. (Pozrite si výraz firemný používateľ)

spriaznený subjekt

Subjekt, ktorý patrí do skupiny spoločností Google, čo znamená spoločnosť Google LLC a jej dcérske spoločnosti, vrátane nasledujúcich spoločností, ktoré poskytujú spotrebiteľské služby v EÚ: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited a Google Dialer Inc.

váš obsah

Obsah, ktorý vytvoríte, nahráte, uložíte, odošlete, prijmete alebo zdieľate s Googlom prostredníctvom našich služieb, ako napríklad:

 • dokumenty v službe Dokumenty, tabuľky v službe Tabuľky a prezentácie v službe Prezentácie, ktoré vytvoríte;
 • blogové príspevky, ktoré nahráte prostredníctvom služby Blogger;
 • recenzie, ktoré odošlete prostredníctvom služby Mapy;
 • videá, ktoré uchovávate na Disku;
 • e‑mailové správy, ktoré odošlete a prijmete prostredníctvom služby Gmail;
 • obrázky, ktoré zdieľate s priateľmi prostredníctvom služby Fotky;
 • cestovné plány, ktoré zdieľate so spoločnosťou Google.

verzia pre konkrétnu krajinu

Ak máte účet Google, spojíme ho s krajinou (alebo územím), aby sme mohli určiť:

 • spriaznený subjekt Googlu, ktorý vám poskytuje služby a spracúva vaše informácie, keď ich používate;
 • verziu zmluvných podmienok, ktorými sa riadi náš vzťah.

Keď sa odhlásite, verzia pre vašu konkrétnu krajinu bude určená podľa miesta, kde používate služby Googlu. Ak máte účet, môžete sa prihlásiť a zobraziť si tieto zmluvné podmienky. V nich zistíte, s ktorou krajinou je spojený.

vylúčenie zodpovednosti

Vyhlásenie, ktoré obmedzuje právnu zodpovednosť určitej osoby.

záruka

Uistenie, že výrobok alebo služba budú fungovať v súlade s určitým štandardom.

zodpovednosť

Straty na základe akéhokoľvek právneho nároku, ktorý sa môže zakladať na zmluve, prečine (vrátane nedbalosti) alebo akomkoľvek inom dôvode, bez ohľadu na to, či tieto straty boli v primeranom rozsahu očakávané alebo predpokladané.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka