Googles användarvillkor

Gäller från och med 5 januari 2022 | Arkiverade versioner | Ladda ned PDF

Landsversion: Tyskland

Vad villkoren täcker

Vi vet att det är frestande att hoppa över användarvillkoren, men det är viktigt att veta vad du kan förvänta dig av oss när du använder Googles tjänster, och vad vi förväntar oss av dig.

Användarvillkoren speglar hur Google bedriver verksamheten, de lagar som gäller för vårt företag och vår filosofi. Det innebär att vi med hjälp av dessa användarvillkor kan definiera Googles relation till dig när du interagerar med våra tjänster. Villkoren innehåller bland annat följande ämnesrubriker:

Det är viktigt att du förstår dessa villkor, eftersom du måste godkänna dem för att kunna använda våra tjänster.

Utöver dessa villkor publicerar vi även en integritetspolicy. Även om den inte är en del av villkoren rekommenderar vi att du läser igenom den för att bättre förstå hur du kan uppdatera, hantera, exportera och radera dina uppgifter.

Villkor

Tjänsteleverantör

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz tillhandahålls Googles tjänster av:

Google Ireland Limited
som bildats och verkar i enlighet med irländsk lag
(Registreringsnummer: 368047/momsregistreringsnummer: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland

Ålderskrav

Om du är yngre än den ålder som krävs för att hantera ditt eget Google-konto måste du få tillåtelse från din förälder eller vårdnadshavare för att kunna använda ett Google-konto. Låt din förälder eller vårdnadshavare läsa igenom dessa villkor tillsammans med dig.

Om du är en förälder eller vårdnadshavare som har godkänt dessa villkor och tillåter att barnet använder tjänsterna är du, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, ansvarig för barnets aktiviteter i tjänsterna.

Vissa av Googles tjänster har ytterligare ålderskrav, vilka beskrivs i de tjänstespecifika tilläggsvillkoren och -policyerna för respektive tjänst.

Din relation till Google

I dessa villkor definierar vi relationen mellan dig och Google. I allmänhet ger vi dig tillåtelse att använda våra tjänster om du godkänner villkoren, vilka speglar hur Googles verksamhet fungerar och hur vi tjänar pengar. När vi pratar om ”Google”, ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt” och ”våra” syftar vi på Google Ireland Limited och dess närstående bolag.

Vad du kan förvänta dig av oss

Tillhandahålla ett brett utbud av användbara tjänster

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster som omfattas av dessa villkor, inklusive:
 • appar och webbplatser (till exempel Sök och Maps)
 • plattformar (till exempel Google Shopping)
 • integrerade tjänster (till exempel Maps som bäddats in i appar eller på webbplatser från andra företag)
 • enheter (till exempel Google Nest).

Många av tjänsterna har även innehåll som du kan streama eller interagera med.

Våra tjänster har utformats för att fungera tillsammans, så att det blir lättare för dig att byta från en aktivitet till en annan. Om det till exempel finns en adress i en händelse i Kalender kan du klicka på adressen och få en vägbeskrivning dit i Maps.

Utveckla, förbättra och uppdatera Google-tjänster

Vi använder en bred definition av vad som utgör tjänster i dessa villkor enligt beskrivningen ovan, men tillämpliga lagar gör skillnad på digitalt innehåll, tjänster och varor i vissa situationer. Därför använder vi mer specifik terminologi i det här avsnittet och avsnittet Rättslig garanti.

Vi utvecklar ständigt ny teknik och nya funktioner för att förbättra våra tjänster. Vi använder till exempel artificiell intelligens och maskininlärning för att tillhandahålla omedelbara översättningar och lättare upptäcka och blockera spam och skadlig programvara.

Som ett led i den kontinuerliga utvecklingen av vårt digitala innehåll, tjänster och varor gör vi ändringar som att lägga till eller ta bort funktioner, öka eller sänka användningsgränser och erbjuda nytt digitalt innehåll eller nya tjänster eller ta bort gamla tjänster. Vi kan även göra ändringar i vårt digitala innehåll eller tjänster av följande anledningar:

 • anpassning till ny teknik
 • spegla ökningar eller minskningar av antalet personer som använder en viss tjänst
 • som svar på viktiga förändringar i de licenser och samarbeten vi har ingått med andra
 • förhindra otillåten användning eller skada
 • lösa juridiska, regelverksmässiga eller säkerhetsmässiga problem

Framför allt måste vi ibland göra ändringar på grund av juridiska krav så att vårt digitala innehåll, tjänster och varor efterlever lagen. Vi gör dessa uppdateringar av vårt digitala innehåll, tjänster och varor av säkerhetsskäl samt för att säkerställa att de lever upp till den förväntade kvalitetsstandarden (till exempel standarderna som beskrivs i avsnittet Rättslig garanti). Vi kan installera uppdateringar automatiskt som svar på betydande säkerhetsrisker. Du kan välja om du vill att andra uppdateringar installeras.

Vi har ett rigoröst produktundersökningsprogram, vilket innebär att vi – innan vi gör ändringar eller slutar erbjuda en tjänst – noga överväger rimligheten i att ändra eller sluta erbjuda den, samt ditt intresse som användare, dina rimliga förväntningar och hur detta kan påverka dig och andra. Vi ändrar eller slutar erbjuda tjänster endast om vi har giltiga skäl.

Om en ändring påverkar din åtkomst eller användning av vårt digitala innehåll eller tjänster negativt eller om vi helt slutar att erbjuda en tjänst förvarnar vi dig via e-post i rimlig tid, förutom i brådskande situationer när det gäller att förhindra otillåten användning eller skada, av juridiska skäl eller på grund av säkerhets- eller driftproblem. Förvarningen omfattar en beskrivning av ändringarna, när de sker och din rätt att avsluta ditt avtal med oss om ändringarna har en allvarlig negativ påverkan för dig. Du får även möjlighet att exportera ditt innehåll från Google-kontot via Google Takeout i enlighet med tillämpliga lagar och regelverk.

Vad vi förväntar oss av dig

Följ dessa villkor och de tjänstespecifika tilläggsvillkoren

Tillståndet vi ger dig att använda våra tjänster fortsätter löpande så länge du följer

Du kan visa, kopiera och lagra dessa villkor i PDF-format. Du kan godkänna dessa villkor och eventuella tjänstespecifika tilläggsvillkor om du är inloggad på Google-kontot.

Du får även tillgång till olika policyer, hjälpcenter och andra resurser, där du kan få svar på vanliga frågor och veta vad du kan vänta dig när du använder våra tjänster. Dessa resurser inkluderar vår integritetspolicy, hjälpcentret för upphovsrättsfrågor, säkerhetscentret och andra sidor som är tillgängliga från vår policywebbplats.

Även om vi ger dig tillåtelse att använda våra tjänster behåller vi alla eventuella immateriella rättigheter vi har till tjänsterna.

Respektera andra

Vi vill upprätthålla en respektfull miljö för alla, vilket innebär att du måste följa dessa grundläggande uppföranderegler:
 • följa gällande lagar, inklusive exportavtal, sanktioner och lagar om människohandel
 • respektera andras rättigheter, inklusive deras integritet och immateriella rättigheter
 • inte skada eller kränka andra eller dig själv (eller hota eller uppmuntra till skada eller kränkning) – till exempel genom att vilseleda, utge dig för att vara någon annan, ärekränka, mobba, trakassera eller uppträda hotfullt mot andra
 • inte kränka, skada, störa eller förstöra tjänsterna, till exempel genom att komma åt och använda dem på bedrägliga eller vilseledande sätt, lansera skadlig programvara, eller spamma, hacka eller kringgå våra system och skyddsåtgärder. När vi indexerar webben för att kunna tillhandahålla sökresultat respekterar vi de begränsningar av standardanvändningen som webbplatsägarna har angett i koden för sin webbplats och kräver samma respekt av andra som använder våra tjänster

I våra tjänstespecifika ytterligare villkor och policyer finns ytterligare information om lämpligt uppförande som samtliga användare av dessa tjänster måste följa. Om du upptäcker att andra inte följer dessa regler kan du rapportera otillåten användning i många av våra tjänster. Om vi vidtar åtgärder efter en anmälan om otillåten användning gör vi det i enlighet med förfarandet som beskrivs i avsnittet Vidta åtgärder om problem uppstår.

Tillåtelse att använda ditt innehåll

Vissa av våra tjänster har utformats för att du ska kunna ladda upp, skicka in, lagra, skicka, ta emot eller dela ditt innehåll. Du har ingen skyldighet att tillhandahålla innehåll i våra tjänster och du får själv välja vilket innehåll du vill tillhandahålla. Om du väljer att ladda upp eller dela innehåll ska du se till att du har de rättigheter som krävs för att göra det och att innehållet inte är olagligt.

Licens

Ditt innehåll förblir ditt, vilket betyder att du behåller alla immateriella rättigheter du har till innehållet. Du har till exempel immateriella rättigheter till det kreativa innehåll du skapar, exempelvis recensioner du skriver. Eller så kan du ha rätt att dela någon annans kreativa innehåll om ägaren gett dig sin tillåtelse.

Vi behöver få tillåtelse från dig om vår användning av ditt innehåll begränsas av dina immateriella rättigheter. Du ger Google den tillåtelsen via den här licensen.

Det här täcks av licensen

Licensen täcker ditt innehåll om innehållet skyddas av immateriella rättigheter.

Det här täcks inte av licensen

 • Licensen påverkar inte dina dataskyddsrättigheter utan gäller endast dina immateriella rättigheter.
 • Licensen täcker inte följande typer av innehåll:
  • Offentligt tillgänglig fakta som du tillhandahåller, till exempel om du korrigerar en adress till ett lokalt företag. Sådan information kräver ingen licens, eftersom den betraktas som allmänt känd och tillgänglig för alla.
  • Feedback från dig, till exempel förslag om hur vi kan förbättra våra tjänster. Mer information om feedback hittar du i avsnittet Tjänsterelaterad kommunikation nedan.

Omfattning

Licensen är
 • global, vilket innebär att den gäller i hela världen
 • icke-exklusiv, vilket betyder att du kan licensiera ditt innehåll till andra
 • royaltyfritt, vilket innebär att inga monetära avgifter tillämpas på licensen.

Rättigheter

Med den här licensen får Google göra följande saker, men endast för de begränsade syften som anges i avsnittet Syfte nedan:

 • använda ditt innehåll för enbart tekniska syften – till exempel för att spara ditt innehåll i våra system och göra det tillgängligt för dig var du än är, eller för att omformatera innehållet så att det blir kompatibelt med våra tjänster
 • göra innehållet tillgängligt offentligt om och endast i den utsträckning som du har gjort det synligt för andra
 • underlicensiera dessa rättigheter till:
  • andra användare, så att tjänsterna kan fungera som avsett, till exempel genom att göra det möjligt för dig att dela foton med personer som du själv väljer
  • våra leverantörer, som har ingått avtal med oss som överensstämmer med dessa villkor, och endast för de begränsade syften som anges i avsnittet Syfte nedan.

Syfte

Licensens begränsade syfte är att driva tjänsterna, vilket innebär att se till att tjänsterna fungerar som avsett och att skapa nya funktioner. Detta inkluderar användningen av automatiska system och algoritmer för att analysera ditt innehåll i följande syften:

 • För att hitta spam, skadlig programvara och olagligt innehåll.
 • För att känna igen datamönster, till exempel för att avgöra när vi ska föreslå ett nytt album med relaterade foton i Google Foto.
 • För att anpassa våra tjänster efter dig, till exempel genom att tillhandahålla rekommendationer och anpassade sökresultat, samt annonser (vilket du kan ändra eller stänga av i Annonsinställningar).

Analysen sker när innehållet skickas, tas emot eller när det lagras.

Varaktighet

Licensen gäller så länge som innehållet skyddas av immateriella rättigheter, om du inte tar bort innehållet från våra tjänster dessförinnan.

Om du tar bort något innehåll som täcks av denna licens från våra tjänster slutar våra system göra det aktuella innehållet offentligt tillgängligt inom rimlig tid. Det finns två undantag:

 • Om du redan har delat innehållet med andra innan du tar bort det. Om du till exempel delat ett foto med en vän som kopierat det eller delat det vidare kan det hända att det fotot fortsätter att visas i din väns Google-konto även efter att du tagit bort det från ditt Google-konto.
 • Om du gör innehållet tillgängligt via andra företags tjänster är det möjligt att sökmotorer, inklusive Google Sök, även fortsättningsvis kan hitta och visa innehållet som en del av sökresultaten.

Använda Googles tjänster

Ditt Google-konto

Om du uppfyller ålderskraven kan du skapa ett Google-konto åt dig själv. För vissa tjänster måste du ha ett Google-konto för att de ska fungera – till exempel behöver du ett Google-konto för att använda Gmail, så att du kan skicka och ta emot e-post någonstans.

Du ansvarar för vad du gör med Google-kontot. Detta inbegriper att vidta rimliga åtgärder för att skydda Google-kontot, och vi rekommenderar att du regelbundet använder Säkerhetskontrollen.

Använda Googles tjänster å en organisations eller ett företags vägnar

Många organisationer, till exempel företag, ideella organisationer och skolor, har nytta av våra tjänster. Om du vill använda våra tjänster å en organisations vägnar gäller följande:
 • En auktoriserad representant från den organisationen måste godkänna dessa villkor.
 • Organisationens administratör kan tilldela dig ett Google-konto. Dessutom kan administratören kräva att du följer ytterligare regler och kan även ha möjlighet att komma åt eller inaktivera ditt Google-konto.
Om du bor i EU påverkar inte dessa villkor de rättigheter du kan ha som företagsanvändare av förmedlingstjänster online – inklusive onlineplattformar som Google Play – enligt EU:s plattformsförordning.

Tjänsterelaterad kommunikation

I syfte att tillhandahålla våra tjänster skickar vi då och då meddelanden om tjänsterna och annan tjänsterelaterad information till dig. Om du vill veta mer om hur vi kommunicerar med dig kan du läsa Googles integritetspolicy.

Om du väljer att skicka feedback, till exempel förslag på hur vi kan förbättra våra tjänster, kan vi vidta åtgärder utifrån din feedback utan några förpliktelser gentemot dig.

Innehåll i Googles tjänster

Ditt innehåll

I vissa av våra tjänster får du möjlighet att göra innehållet tillgängligt offentligt – till exempel kan du lägga upp en recension av en produkt eller restaurang som du har skrivit, eller ladda upp ett blogginlägg som du skapat.

Om du anser att någon gör intrång i dina immateriella rättigheter kan du meddela oss om intrånget så att vi kan vidta lämpliga åtgärder. Till exempel stänger vi av Google-konton tillfälligt eller permanent om en användare vid upprepade tillfällen gör intrång i upphovsrätten enligt beskrivningen i hjälpcentret för upphovsrättsfrågor.

Googles innehåll

Vissa av våra tjänster har innehåll som tillhör Google — till exempel många av de visuella illustrationerna du ser i Google Maps. Du får använda Googles innehåll i enlighet med dessa villkor och eventuella tjänstespecifika tilläggsvillkor, men vi behåller alla immateriella rättigheter vi har till innehållet. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några av våra varumärken, logotyper eller juridiska meddelanden. Om du vill använda våra varumärken eller logotyper, vänligen läs sidan om tillåtelse att använda Googles varumärken.

Övrigt innehåll

Slutligen får du, via vissa av våra tjänster, åtkomst till innehåll som tillhör andra personer eller organisationer — till exempel en butiksägares beskrivning av den egna verksamheten, eller en tidningsartikel i Google Nyheter. Du får inte använda detta innehåll utan den personens eller organisationens tillåtelse eller om det på andra sätt är tillåtet enligt lag. Åsikter som uttrycks i andra personers eller organisationer innehåll är deras egna och speglar inte nödvändigtvis Googles ståndpunkt.

Programvara i Googles tjänster

Vissa av våra tjänster innehåller nedladdningsbar programvara. Vi ger dig tillåtelse att använda den programvaran som en del av tjänsten.

Licensen vi ger dig är
 • global, vilket innebär att den gäller i hela världen
 • icke-exklusiv, vilket betyder att vi kan licensiera mjukvaran till andra
 • royaltyfritt, vilket innebär att inga monetära avgifter tillämpas på licensen
 • personlig, vilket betyder att den inte gäller någon annan
 • ej överlåtbar, vilket betyder att du inte får överlåta licensen till någon annan

Vissa av våra tjänster innehåller programvara som erbjudits under licensvillkor för öppen källkod som vi gör tillgängliga för dig. Ibland finns det bestämmelser i den öppna källkodslicensen som uttryckligen har företräde framför en del av dessa villkor, så se till att läsa igenom licenserna.

Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller hyra ut några delar av våra tjänster eller vår programvara.

Om det uppstår problem eller oenighet

Både enligt lagen och dessa villkor har du rätt till (1) en viss tjänstekvalitet och (2) sätt att åtgärda eventuella problem. Om du är konsument behåller du alla juridiska konsumenträttigheter enligt tillämplig lag samt eventuella ytterligare rättigheter i dessa villkor eller de tjänstespecifika ytterligare villkoren.

Rättslig garanti

Om du är konsument baserad inom EES och har godkänt våra användarvillkor får du en rättslig garanti enligt konsumentlagarna i EES som omfattar våra digitala innehåll, digitala tjänster och varor. Enligt den här garantin är vi ansvariga för eventuella brister i överensstämmelse som du upptäcker

 • inom två år efter leveransen av varor (till exempel en telefon) eller engångsdistribution av digitalt innehåll eller digitala tjänster (till exempel om du köper en film)
 • när som helst för kontinuerlig distribution av digitalt innehåll eller digitala tjänster (till exempel Maps eller Gmail)

Du kanske får ännu längre garanti enligt lagen i ditt land. Dina rättigheter enligt dessa rättsliga garantier begränsas inte av några andra kommersiella garantier vi erbjuder. Om du vill göra anspråk på en garanti kontaktar du oss.

Ansvar

För alla användare

Dessa villkor begränsar endast våra skyldigheter i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag. Dessa villkor begränsar inte ansvarsskyldigheten vid bedrägeri, bedräglig framställning, dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet eller avsiktlig misskötsamhet. Dessa villkor begränsar heller inte dina rättigheter enligt produktsäkerhetslagstiftningen.

För skador på egendom eller ekonomisk förlust som orsakats av Google, dess representanter eller agenter på grund av ringa försumlighet är Google endast ansvarigt vid överträdelse av väsentliga delar av avtalet som resulterar i typisk skada som kunnat förutses vid ingåendet av avtalet. En väsentlig del av avtalet är en del av avtalet som måste efterlevas som en förutsättning för avtalet och vars efterlevnad parterna måste kunna förlita sig på. Detta förändrar inte bevisbördan gällande din skada.

Endast för företagsanvändare och organisationer

Om du är företagsanvändare eller en organisation:

 • I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag håller du Google och dess ansvariga, chefer, anställda och underleverantörer skadeslösa vid eventuella rättsliga förfaranden som inleds av tredje part (inklusive rättsliga åtgärder från myndigheter) som uppkommer från eller som avser din otillåtna användning av tjänsterna eller ditt brott mot dessa villkor eller de tjänstespecifika ytterligare villkoren. Skadeslösheten gäller allt ansvar och alla kostnader som uppkommer på grund av fordringar, förluster, skador, domar, böter, rättstvistkostnader och arvoden.
 • Om du är rättsligt undantagen från vissa skyldigheter, inklusive gottgörelse, gäller inte de skyldigheterna dig enligt dessa villkor. Till exempel har FN immunitet mot vissa rättsliga förpliktelser, och dessa villkor åsidosätter inte den immuniteten.

Vidta åtgärder om problem uppstår

Om möjligt meddelar vi dig innan vi vidtar åtgärder enligt beskrivningen nedan, och förklarar skälet till åtgärden och ger dig möjlighet att lösa problemet, såvida det inte finns objektiva och konkreta skäl att tro att detta skulle:

 • skada eller göra en annan användare, tredje part eller Google ansvarsskyldig
 • bryta mot lagen eller ett verkställighetsbeslut från tillförordnad myndighet
 • försvåra en utredning
 • äventyra driften av, integriteten hos eller säkerheten i våra tjänster.

Ta bort ditt innehåll

Om vi har objektiva och konkreta skäl att tro att något av ditt innehåll (1) bryter mot dessa villkor, de tjänstespecifika tilläggsvillkoren eller -policyerna, (2) bryter mot tillämplig lag, eller (3) kan skada våra användare, tredje part eller Google förbehåller vi oss rätten att ta bort delar av eller allt innehåll i enlighet med tillämplig lag. Exempel inkluderar barnpornografi, innehåll som underlättar för människohandel eller trakasserier, terroristinnehåll och innehåll som gör intrång i någon annans immateriella rättigheter.

Stänga av eller avbryta din åtkomst till Googles tjänster

Google förbehåller sig rätten att stänga av eller avbryta din åtkomst till tjänsterna eller radera ditt Google-konto om något av följande inträffar:

 • du bryter mot dessa villkor, de tjänstespecifika tilläggsvillkoren eller policyerna på ett väsentligt sätt eller upprepade gånger.
 • Vi måste göra det för att efterleva ett juridiskt krav eller domstolsbeslut.
 • Vi har objektiva och konkreta skäl att tro att ditt uppförande skadar eller gör en annan användare, en tredje part eller Google ansvarsskyldig — till exempel genom hackning, nätfiske, trakasserier, spam eller genom att vilseleda andra eller duplicera innehåll som inte tillhör dig.

Du hittar mer information om skälen till att vi inaktiverar konton och vad som händer när vi gör det på den här sidan i hjälpcentret. Om du anser att ditt Google-konto har stängts av eller sagts upp felaktigt kan du överklaga.

Du kan naturligtvis sluta använda våra tjänster när du vill. Om du är konsument baserad inom EES kan du även frånträda dessa villkor inom 14 dagar från dagen då du godkände dem. Om du slutar använda en tjänst vill vi gärna veta varför så att vi kan fortsätta förbättra våra tjänster.

Så hanterar vi förfrågningar om din data

Respekt för den personliga integriteten och skydd för dina uppgifter bekräftas av vårt sätt att bemöta begäranden om att lämna ut data. När vi får en begäran om att lämna ut data granskas den av vårt team för att kontrollera att den uppfyller juridiska krav och Googles policyer om att lämna ut data. Google Ireland Limited får åtkomst till och lämnar ut data, inklusive kommunikationsdata, i enlighet med irländsk lag och de EU-lagar som tillämpas på Irland. Om du vill veta mer om vilka begäranden om utlämning av data som Google får från hela världen, och hur vi besvarar dessa begäranden, läser du vår insynsrapport och integritetspolicy.

Lösa tvister, tillämplig lag och domstolar

Mer information om hur du kontaktar Google finns på vår kontaktsida.

Om du är bosatt i, eller är en organisation baserad i, det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz regleras dessa villkor och din relation till Google i enlighet med dessa villkor och de tjänstespecifika tilläggsvillkoren av lagarna i landet där du bor och du kan lämna in juridiska klagomål till din lokala domstol. Om du är konsument baserad inom EES kontaktar du oss för att lösa problem direkt. Europeiska kommissionen erbjuder även en plattform för tvistlösning online, men Google har ingen förpliktelse att använda dessa eller andra alternativa tvistlösningsplattformar.

Om dessa villkor

Enligt lag kan vissa av dina rättigheter inte begränsas av ett avtal som dessa användarvillkor. Vi har inte för avsikt att begränsa sådana rättigheter på något sätt i och med dessa villkor.

Vi vill att dessa villkor ska vara lätta att förstå, så vi har använt exempel från våra tjänster. Det kan dock hända att några av tjänsterna vi nämner inte är tillgängliga i ditt land.

Vi kan komma att uppdatera dessa villkor och de tjänstespecifika tilläggsvillkoren (1) så att de speglar ändringar i våra tjänster eller hur vi bedriver vår verksamhet — till exempel när vi lägger till nya tjänster, funktioner, tekniker, priser eller förmåner (eller tar bort gamla), (2) av juridiska skäl eller regulatoriska- eller säkerhetsskäl, eller (3) för att förhindra otillåten användning eller skada.

Om vi ändrar dessa villkor eller de tjänstespecifika tilläggsvillkoren meddelar vi dig om detta minst 15 dagar innan ändringen träder i kraft. När vi meddelar dig om ändringar tillhandahåller vi även den nya versionen av villkoren och anger vilka de väsentliga ändringarna är. Om du inte gör några invändningar innan ändringarna träder i kraft gör vi bedömningen att du godkänner ändringarna. Vi förklarar hur du gör invändningar i meddelandet. Du behöver inte godkänna ändringarna och i så fall gäller de inte för dig, men vi förbehåller oss rätten att avsluta vår relation till dig om alla andra krav för uppsägning är uppfyllda. Du har också möjlighet att avsluta relationen till oss när du vill genom att stänga Google-kontot.

Anvisningar för ångerrätt i EES

Om du är konsument baserad inom EES får du från och med den 28 maj 2022 rätt enligt konsumentlagen för EES att frånträda detta avtal enligt beskrivningen i EU:s blankettmall för information om ångerrätt nedan.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingåtts.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan kontakta oss via e-post på account-withdrawal@google.com, via telefon på +353 1 533 9837 (nedan hittar du landsspecifika telefonnummer) eller genom att skicka ett brev till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Du kan använda den bifogade standardblanketten för utövande av ångerrätten, men det är inte ett krav. Du kan också på vår webbplats (g.co/EEAWithdrawalForm) elektroniskt fylla i och skicka in standardblanketten för utövande av ångerrätten eller något annat otvetydigt meddelande. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Mall för ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

— Till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, account-withdrawal@google.com:

— Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt köpeavtal avseende följande tjänst: _____________

— Beställdes den _____________

— Konsumentens namn: _____________

— Konsumentens adress: _____________

— Konsumentens underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper) _____________

— Datum: _____________

Kontakta Google för att frånträda dessa villkor

LandTelefonnummer
Österrike0800 001180
Åland0800 526683
Belgien0800 58 142
Bulgarien0800 14 744
Kanarieöarna+34 912 15 86 27
Ceuta och Melilla+34 912 15 86 27
Kroatien0800 787 086
Cypern80 092492
Tjeckien800 720 070
Danmark80 40 01 11
Estland8002 643
Finland0800 520030
Frankrike0 805 98 03 38
Franska Guyana0805 98 03 38
Franska Polynesien+33 1 85 14 96 65
Franska sydterritorierna+33 1 85 14 96 65
Tyskland0800 6270502
Grekland21 1180 9433
Guadeloupe0805 98 03 38
Ungern06 80 200 148
Island800 4177
Irland1800 832 663
Italien800 598 905
Lettland80 205 391
Liechtenstein0800 566 814
Litauen8 800 00 163
Luxemburg800 40 005
Malta8006 2257
Martinique0805 98 03 38
Mayotte+33 1 85 14 96 65
Nederländerna0800 3600010
Nya Kaledonien+33 1 85 14 96 65
Norge800 62 068
Polen800 410 575
Portugal808 203 430
Réunion0805 98 03 38
Rumänien0800 672 350
Slovakien0800 500 932
Slovenien080 688882
Spanien900 906 451
S:t Barthélemy+33 1 85 14 96 65
Saint-Martin+33 1 85 14 96 65
S:t Pierre och Miquelon+33 1 85 14 96 65
Svalbard och Jan Mayen800 62 425
Sverige020-012 52 41
Vatikanstaten800 599 102
Wallis- och Futunaöarna+33 1 85 14 96 65

Definitioner

ansvarsfriskrivning

En friskrivning som begränsar någons juridiska skyldigheter.

brist på överensstämmelse

Ett juridiskt begrepp som definierar skillnaden mellan hur något borde fungera och hur det faktiskt fungerar. Enligt lagen borde något fungera enligt säljarens beskrivning av det, om dess kvalitet och prestanda är tillräcklig och dess lämplighet för objektets typiska användningsområden.

ditt innehåll

Saker som du skapar, laddar upp, skickar in, lagrar, skickar, tar emot eller delar med hjälp av våra tjänster, till exempel:

 • dokument, kalkylark och presentationer du skapar
 • blogginlägg du laddat upp via Blogger
 • recensioner du skickar in via Maps
 • videor du lagrar i Drive
 • e-postmeddelanden som du skickar och tar emot via Gmail
 • bilder som du delar med vänner via Foto
 • resplaner som du delar med Google.

EU:s plattformsförordning

Förordning (EU) 2019/1150 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster.

företagsanvändare

En fysisk person eller enhet som inte är en konsument (se konsument).

hålla skadeslös eller skadeslöshet

En fysisk persons eller organisations avtalsenliga förpliktelse att kompensera för förluster som en annan fysisk person eller organisation lidit på grund av en rättslig process, till exempel rättstvister.

immateriella rättigheter

Rättigheter till sådant som skapas i en persons huvud, till exempel uppfinningar (patenträttigheter), litterära och konstnärliga verk (upphovsrätt), design (designrättigheter) och symboler, namn och bilder som används inom handeln (varumärken). De immateriella rättigheterna kan tillhöra dig, en annan fysisk person eller en organisation.

kommersiell garanti

En kommersiell garanti är ett frivilligt åtagande att vissa kvalitetsstandarder ska uppfyllas och att om de inte uppfylls ansvarar företaget som erbjuder garantin för att reparera, ersätta eller återbetala konsumenten för de defekta varorna.

konsument

En fysisk person som använder Googles tjänster för privat, icke-kommersiellt bruk vid sidan av sitt arbete, företag eller yrke. Detta inkluderar ”konsumenter” enligt definitionen i artikel 2.1 i EU:s konsumenträttsdirektiv. (Se företagsanvändare)

landsversion

Om du har ett Google-konto är det kopplat till ett land (eller territorium) så att vi kan avgöra följande:

 • vilket av Googles närstående bolag som tillhandahåller tjänsterna till dig och som behandlar dina uppgifter när du använder dem
 • vilken version av villkoren som gäller vår relation

När du är utloggad bestäms din landsversion av den plats där du använder Googles tjänster. Om du har ett konto kan du logga in och se vilket land kontot är kopplat till genom att läsa dessa villkor.

närstående bolag

En enhet i Googles företagsgrupp, vilket innebär Google LLC och dess dotterbolag, inklusive följande företag som tillhandahåller konsumenttjänster i EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited och Google Dialer Inc.

organisation

En juridisk enhet (till exempel ett företag, en ideell organisation eller skola) och inte en enskild person.

En rättslig garanti är en lagstadgad garanti att säljaren är ansvarig om hens digitala innehåll, tjänster eller varor är defekta (om de alltså brister i överensstämmelse).

tjänster

De Google-tjänster som omfattas av dessa villkor är de produkter och tjänster som listas på https://policies.google.com/terms/service-specific, inklusive:

 • appar och webbplatser (till exempel Sök och Maps)
 • plattformar (till exempel Google Shopping)
 • integrerade tjänster (till exempel Maps som bäddats in i appar eller på webbplatser från andra företag)
 • enheter och andra varor (till exempel Google Nest)

Många av tjänsterna har även innehåll som du kan streama eller interagera med.

En laglig rätt för skaparen av ett originalverk (till exempel ett blogginlägg, ett foto eller en video) att bestämma om och hur originalverket får användas av andra omfattas av vissa begränsningar och undantag.

varumärke

Symboler, namn och bilder som används inom handeln och som kan särskilja en fysisk persons eller organisations varor eller tjänster från andras.

Googles appar
Huvudmeny