Dette er en arkivert versjon av retningslinjene våre for personvern. Se den nåværende versjonen eller alle de tidligere versjonene.

Googles retningslinjer for personvern

14. oktober 2005

Hos Google tar vi personvern på alvor. Disse retningslinjene gjelder for alle produktene, tjenestene og webområdene som Google Inc. eller Googles datterselskaper eller samarbeidsselskaper (samlet kalt Googles «tjenester») tilbyr. For tjenester der det er nødvendig med mer detaljert informasjon for å forklare våre retningslinjer for personvern, legger vi i tillegg ut individuelle merknader om personvern som beskriver hvordan bestemte tjenester behandler personlig informasjon. Disse merknadene er tilgjengelige fra navigeringslinjen til venstre for denne meldingen.

Google overholder de amerikanske Safe Harbor-personvernprinsippene om varsel, valg, formidling, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse og er registrert i Safe Harbor-programmet til Department of Commerce (handelsdepartementet i USA).

Hvis du har spørsmål angående disse retningslinjene, kan du kontakte oss via webområdet vårt eller skrive til oss på adressen:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Informasjon vi samler, og hvordan vi bruker den:

Vi tilbyr en rekke tjenester som ikke krever at du registrerer deg for en konto eller oppgir personlig informasjon, for eksempel Google-søk. For at vi skal kunne tilby alle tjenestene våre, kan det hende at vi samler inn følgende typer informasjon:

 • Informasjon du oppgir – Når du registrerer deg for en Google-konto eller andre Google-tjenester eller -kampanjer som krever registrering, blir du bedt om å oppgi personlig informasjon (for eksempel navn, e-postadresse og kontopassord). For enkelte tjenester, for eksempel annonseringsprogrammene, blir du også bedt om kredittkortinformasjon eller annen betalingskontoinformasjon som lagres i kryptert format på sikre servere. Det kan hende at vi kombinerer informasjonen du oppgir i forbindelse med kontoen, med informasjon fra andre Google-tjenester eller tredjeparter, slik at vi kan tilby deg en bedre brukeropplevelse og forbedre kvaliteten på tjenestene våre. For enkelte tjenester har du mulighet til å velge at slik informasjon ikke skal kombineres.
 • Google-informasjonskapsler – Når du besøker Google, sender vi én eller flere informasjonskapsler, som er en liten fil som inneholder en rekke tegn, som identifiserer webleseren din. Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre kvaliteten på tjenesten vår gjennom å lagre brukerinnstillinger og spore brukertrender, for eksempel hvordan personer søker. De fleste weblesere er i utgangspunktet konfigurert til å godta informasjonskapsler, men du kan tilbakestille webleseren slik at den avviser alle informasjonskapsler, eller slik at den viser når en informasjonskapsel sendes. Noen Google-funksjoner og -tjenester fungerer imidlertid kanskje ikke på riktig måte hvis du ikke godtar informasjonskapsler.
 • Logginformasjon – Når du bruker Google-tjenester, kopierer serverne våre automatisk informasjon som webleseren din sender når du besøker et webområde. Disse serverloggene kan inneholde informasjon som webforespørselen, IP-adressen, weblesertypen, webleserspråket, datoen og klokkeslettet for forespørselen og én eller flere informasjonskapsler som identifiserer webleseren din.
 • Brukerkommunikasjon – Når du sender en e-postmelding eller annen kommunikasjon til Google, kan det hende at vi oppbevarer kommunikasjonen for å behandle og svare på forespørslene dine og forbedre tjenestene våre.
 • Tilknyttede webområder – Noen av tjenestene våre blir tilbudt i forbindelse med andre webområder. Det kan hende at personlig informasjon som du oppgir på slike områder, blir sendt til Google, slik at tjenesten kan leveres. Slik informasjon behandles i henhold til disse retningslinjene. De tilknyttede webområdene har kanskje andre retningslinjer for personvern, og vi ber deg derfor lese dem.
 • Koblinger – Det kan hende at Google legger ut koblinger i et format som gjør det mulig for oss å se om disse koblingene er blitt fulgt. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre kvaliteten på søketeknologien, det tilpassede innholdet og annonseringen. Hvis du vil ha mer informasjon om koblinger og webadresser for viderekobling, kan du se Vanlige spørsmål.
 • Andre webområder – Disse retningslinjene for personvern gjelder for webområder og tjenester som eies og drives av Google. Vi har ikke kontroll med webområdene som vises som søkeresultater, eller koblinger som finnes i de ulike tjenestene våre. Disse andre webområdene kan også plassere sine egne informasjonskapsler eller andre filer på datamaskinen din, samle inn data eller be om personlig informasjon.

Google behandler bare personlig informasjon i forbindelse med formålene beskrevet i de gjeldende retningslinjene for personvern og/eller merknadene om personvern for bestemte tjenester. I tillegg til punktene ovenfor inkluderer slike formål følgende:

 • Tilby produktene og tjenestene våre til brukere, inkludert visning av tilpasset innhold og annonsering.
 • Revidering, forskning og analyser for å opprettholde, beskytte og forbedre tjenestene våre.
 • Sikre at nettverket fungerer.
 • Utvikle nye tjenester.

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler personlig informasjon, i merknadene om personvern for de enkelte tjenestene.

Google behandler personlig informasjon på serverne våre i USA og i andre land. I enkelte tilfeller behandler vi personlig informasjon på en server som ikke er plassert i landet du bor i. Vi kan behandle personlig informasjon for å tilby tjenestene våre. I enkelte tilfeller kan vi behandle personlig informasjon på vegne av eller i henhold til instruksjoner fra en tredjepart, for eksempel annonseringspartnerne våre.

Alternativer for personlig informasjon

Når du registrerer deg for en bestemt tjeneste som krever registrering, blir du bedt om å oppgi personlig informasjon. Hvis denne informasjonen brukes på en annen måte enn formålet som den ble samlet inn for, vil vi be om ditt samtykke før slik bruk.

Hvis vi ber om å få bruke personlig informasjon til andre formål enn de beskrevet i disse retningslinjene og/eller i de enkelte merknadene for tjenestene, vil du få mulighet til enkelt å avslå bruk av personlig informasjon til slike andre formål. Vi samler ikke inn og bruker ikke sensitiv informasjon til andre formål enn de beskrevet i disse retningslinjene og/eller i de enkelte merknadene for tjenestene, med mindre du har gitt ditt samtykke på forhånd.

Du kan avslå å sende inn personlig informasjon til tjenestene. Hvis du gjør det, kan det hende at Google ikke kan tilby deg de gjeldende tjenestene.

Informasjonsdeling

Google deler bare personlig informasjon med andre selskaper og individer utenfor Google under følgende begrensede omstendigheter:

 • Du har gitt ditt samtykke. Det kreves samtykke for at vi skal kunne dele sensitive personlige opplysninger.
 • Vi gjør slik informasjon tilgjengelig for våre datterselskaper, samarbeidsselskaper eller andre pålitelige bedrifter eller personer som behandler personlig informasjon på våre vegne. Vi krever at disse partene samtykker i å behandle slik informasjon i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med disse retningslinjene og eventuelt andre gjeldende konfidensialitets- og sikkerhetstiltak.
 • Vi mener i godt tro at tilgang, bruk, bevaring eller formidling av slik informasjon med rimelighet er nødvendig for å (a) oppfylle gjeldende lovgivning, bestemmelser, juridiske prosesser eller tvangskraftige statlige pålegg, (b) håndheve gjeldende Vilkår for bruk, inkludert undersøkelse av potensielle brudd på disse, (c) oppdage, forhindre eller på annen måte ta hånd om bedrageri, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, eller (d) beskytte mot overhengende fare for Googles, Googles brukeres eller allmennhetens rettigheter, eiendom eller sikkerhet, så langt det er påkrevd eller tillatt ved lov.

Hvis Google blir involvert i en fusjon, et oppkjøp eller andre former for salg av deler av eller alle Googles aktiva, vil du bli varslet før personlig informasjon blir overført og underlagt andre retningslinjer for personvern.

Det kan hende at vi deler akkumulert, ikke-personlig informasjon med tredjeparter, for eksempel antall brukere som utførte søk etter et bestemt ord, eller hvor mange brukere som klikket en bestemt annonse. Slik informasjon kan ikke identifisere deg.

Hvis du har flere spørsmål om hvordan personlig informasjon behandles eller brukes, kan du kontakte oss på adressen nedenfor.

Informasjonssikkerhet

Vi gjennomfører nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte oss mot uautorisert tilgang til eller uautorisert endring, formidling eller ødelegging av data. Disse tiltakene omfatter interne gjennomganger av prosessene for datainnsamling, -lagring og -behandling og sikkerhetstiltak i tillegg til fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang til systemer hvor vi lagrer personlig data.

Vi begrenser tilgangen til personlig informasjon til Googles ansatte, kontraktører og agenter som må ha denne informasjonen for å bruke, utvikle eller forbedre tjenestene våre. Disse personene er bundet av konfidensialitetsforpliktelser, og hvis de ikke overholdes, kan det få følger som oppsigelse og søksmål for involverte personer.

Dataintegritet

Google behandler bare personlig informasjon i forbindelse med formålene den ble samlet inn for, og i henhold til disse retningslinjene eller eventuelle gjeldende merknader om personvern for bestemte tjenester. Vi går gjennom prosessene for datainnsamling, -lagring og -behandling for å sikre at vi bare samler inn, lagrer og behandler den personlige informasjonen som er nødvendig for å tilby eller forbedre tjenestene våre. Vi tar nødvendige forhåndsregler for å sikre at den personlige informasjonen vi behandler, er nøyaktig, fullstendig og oppdatert, men vi er avhengig av at brukerne oppdaterer eller endrer den personlige informasjonen når det er nødvendig.

Tilgang til og oppdatering av personlig informasjon

Når du bruker Google-tjenester, forsøker vi etter beste evne å gi deg tilgang til din personlige informasjon og endre dataene hvis de er unøyaktige, eller slette slike data hvis du ber om det, med mindre disse må oppbevares i henhold til lovgiving eller legitime forretningsformål. Enkeltbrukere blir bedt om å identifisere seg og informasjonen som det bes om tilgang til, som skal endres, eller som skal fjernes, før slike forespørsler behandles, og vi kan avvise forespørsler som er svært gjentakende eller systematiske, som krever uforholdsmessig teknisk innsats, som svekker andres personvern, som er ugjennomførbare (for eksempel forespørsler angående informasjon som finnes på sikkerhetskopier), eller som ellers ikke krever tilgang. Vi tar ikke betalt for å gi tilgang til informasjon eller utføre endringer, med mindre det krever uforholdsmessig innsats. Noen av tjenestene våre bruker ulike fremgangsmåter for å få tilgang til, endre eller slette den personlige informasjonen til brukere. Du finner detaljert informasjon om disse fremgangsmåtene i de enkelte merknadene om personvern eller Vanlige spørsmål for de ulike tjenestene.

Håndhevelse

Google vurderer jevnlig om disse retningslinjene overholdes. Hvis du har spørsmål angående disse retningslinjene eller Googles håndtering av personlig informasjon, kan du kontakte oss via dette webområdet eller skrive til oss på adressen:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Når Google mottar formelle klager på denne adressen, vil vi i henhold til våre retningslinjer ta kontakt med klagende angående hans eller hennes klage. Vi vil samarbeide med de aktuelle myndighetene, inkludert lokale myndigheter for datasikkerhet, for å løse eventuelle klager angående overføring av personlig data som ikke kan løses av Google og klagende.

Endringer i disse retningslinjene

Vær oppmerksom på at disse retningslinjene for personvern kan bli endret fra tid til annen. Vi kommer ikke til å redusere rettighetene dine i disse retningslinjene uten ditt uttrykkelige samtykke, og de fleste slike endringer vil utgjøre små justeringer. Vi vil likevel legge ut alle endringer i disse retningslinjene på denne siden, og hvis endringene er betydelige, vil et mer iøynefallende varsel legges ut (inkludert, for enkelte tjenester, e-postvarsling når retningslinjene endres). Hver versjon av disse retningslinjene vil være merket øverst på siden med den gjeldende datoen, og tidligere versjoner av disse retningslinjene vil bli oppbevart i et arkiv, slik at du har tilgang til dem.

Hvis du har ytterligere spørsmål angående disse retningslinjene, kan du når som helst kontakte oss via webområdet vårt eller skrive til oss på adressen:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Google-apper
Hovedmeny