Det här är en arkiverad version av vår integritetspolicy. Du kan läsa den aktuella versionen eller alla tidigare versioner.

Sekretesspolicy

Senast ändrad: 27 januari 2009

På Google är vi medvetna om att sekretess är viktigt. Denna sekretesspolicy gäller alla produkter, tjänster och webbplatsersom erbjuds av Google Inc, dess dotterbolag eller partners, utom DoubleClick (DoubleClicks sekretesspolicy) och Postini (Postinis sekretesspolicy); vad vi tillsammans kallar Googles ”tjänster”. Där mer detaljerad information behövs för att förklara våra sekretessmetoder publicerar vi dessutom ytterligare sekretessmeddelanden som beskriver hur vissa tjänster behandlar personlig information. Dessa meddelanden kan återfinnas i Googles sekretesscenter.

Google följer de amerikanska så kallade Safe Harbor-integritetsprinciperna vad gäller meddelanden, val, vidare överföring, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och tillämpning. De är registrerade i USA:s handelsdepartements Safe Harbor-program.

Om du har några frågor som rör denna sekretesspolicy får du gärna kontakta oss genom vår webbplats eller skriva till oss på

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Information vi samlar in, och hur den används

Vi har många tjänster som inte kräver att du registrerar dig för ett konto eller tillhandahåller någon personlig information, till exempel Google-sökning. För att kunna tillhandahålla alla våra tjänster kan vi samla in följande typer av information:

 • Information du ger oss – När du registrerar dig för ett Google-konto eller någon annan Google-tjänst eller marknadsföring som kräver registrering, ber vi dig om personlig information (som namn, e-postadress och ett lösenord för kontot). För vissa tjänster, till exempel våra annonsprogram, frågar vi även om kreditkortsinformation eller annan kontoinformation som vi behåller i krypterad form på säkra servrar. Vi kan kombinera informationen som du lämnar för ditt konto med information från andra Google-tjänster eller tredje part för att ge dig en bättre användarupplevelse och för att förbättra kvaliteten på våra tjänster. För vissa tjänster får du möjligheten att välja bort kombinationen av sådan information.
 • Cookies – När du besöker Google skickar vi en eller flera cookies – en liten fil som innehåller en teckensträng – till din dator som identifierar din webbläsare. Vi använder cookies för att förbättra kvaliteten på vår tjänst genom att lagra användarinställningar och spåra användartrender, till exempel hur folk söker. Google använder också cookies i sina annonseringstjänster för att hjälpa annonsörer och publicister att tjäna och sköta annonser över webben. Det kan hända att vi sätter en cookie i din webbläsare när du besöker en webbplats och granskar eller klickar på en annons som stöds av Googles annonseringstjänster.
 • Logginformation – När du får åtkomst till Googles tjänster registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar när du besöker en webbplats. Dessa serverloggar kan innehålla information som din webbförfrågan, Internet protokolladress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för förfrågan, och en eller flera cookies som kan identifiera din webbläsare. Dessutom kanske vi samlar in information om din interaktion med våra tjänster för att kunna skydda dig från bedrägeri, lösenordsfiske och annat dåligt uppförande. All sådan information kommer endast att användas för att förhindra bedrägeri och annat dåligt uppförande.
 • Användarkommunikation – När du skickar e-post eller annan kommunikation till Google kan vi behålla dem för att behandla dina frågor, svara på din förfrågan och förbättra våra tjänster.
 • Närstående webbplatser – Vi tillhandahåller vissa av våra tjänster i anknytning till andra webbplatser. Personlig information som du uppger till de webbplatserna kan skickas till Google för att tillhandahålla tjänsten. Vi behandlar sådan information i enlighet med denna Sekretesspolicy. Dessa partnerwebbplatser kan ha andra sekretessmetoder, och vi rekommenderar att du läser deras sekretesspolicyer.
 • Länkar – Google kan presentera länkar i ett format som gör det möjligt för oss att spåra om någon har klickat på dem. Vi använder den här informationen för att förbättra kvaliteten på vår sökteknik, vårt anpassade innehåll samt annonsering. Om du vill läsa mer om länkar och omdirigerade webbadresser, besök Vanliga frågor.
 • Andra webbplatser – Den här sekretesspolicyn gäller enbart Googles tjänster. Vi har ingen kontroll över webbplatserna som visas som sökresultat eller länkar i våra olika tjänster. Dessa andra webbplatser kan placera sina egna cookies eller andra filer på din dator eller samla in data eller personlig information från dig.

Google behandlar bara personlig information för de syften som beskrivs i denna Sekretesspolicy och/eller i de extra sekretessmeddelandena för specifika tjänster. Förutom vad som nämns ovan, innefattar sådana syften:

 • att tillhandahålla våra tjänster till användarna, inklusive sådana som visar anpassat innehåll och annonsering;
 • att granska, forska och analysera för att underhålla, skydda och förbättra våra tjänster;
 • att se till att vårt nätverk fungerar rent tekniskt; och
 • att utveckla nya tjänster.

Du kan få mer information om hur vi behandlar personlig information i de extra sekretessmeddelandena för specifika tjänster.

Google behandlar personlig information på våra servrar i USA och i andra länder. I vissa fall behandlar vi personlig information på en server utanför ditt eget land. Vi kan behandla personlig information för att kunna tillhandahålla våra tjänster. I vissa fall kan vi behandla personlig information å tredje parts vägnar och enligt deras instruktioner, till exempel våra annonseringspartners.

Val för personlig information

När du registrerar dig för en viss tjänst som kräver registrering ber vi dig om personlig information. Om vi använder den här informationen på ett annat sätt än för det syfte vi angav när den samlades in frågar vi om ditt samtycke innan vi använder den.

Om vi föreslår att vi använder personlig information för syften som inte beskrivs i denna Sekretesspolicy och/eller i de specifika tjänsternas sekretessmeddelanden kommer vi att tillhandahålla ett effektivt sätt för dig att kunna välja bort möjligheten att din personliga information används för dessa syften. Vi samlar inte in eller använder känslig information för andra syften än dem som beskrivs i denna Sekretesspolicy och/eller i de extra tjänsternas sekretessmeddelanden, om vi inte tidigare har fått ditt medgivande.

De flesta webbläsare är inställda på att godkänna cookies, men du kan återställa webbläsaren så att den inte tar emot några cookies eller så att den visar när en cookie skickas. Du bör dock vara medveten om att vissa av Googles funktioner eller tjänster inte fungerar som de ska om du väljer att inte ta emot cookies.

Du kan välja bort Googles cookies för annonsvisningGoogles innehållsnätverk när som helst med hjälp av DoubleClicks cookie-bortval.

Du kan välja att inte skicka personlig information till någon av våra tjänster, men då kanske inte Google kan tillhandahålla dessa tjänster.

Informationsdelning

Google delar bara personlig information med andra företag eller privatpersoner i följande begränsade fall:

 • Vi har fått ditt medgivande. Vi kräver aktivt medgivande för att dela någon känslig personlig information.
 • Vi tillhandahåller sådan information till våra dotterbolag, partnerföretag eller andra tillförlitliga företag eller privatpersoner för att behandla personlig information å våra vägnar. Vi kräver att dessa parter godkänner att behandla informationen efter våra anvisningar och i överensstämmelse med denna Sekretesspolicy, samt att de vidtar andra lämpliga åtgärder för konfidentialitet och säkerhet.
 • Vi agerar i god tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådan information i rimlig mån är nödvändig för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, regel, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet, (b) tillse att tillämpliga Användarvillkor följs, inklusive undersökning av möjliga brott mot dem, (c) upptäcka, förhindra eller på andra sätt komma tillrätta med bedrägerier, säkerhets- eller tekniska problem eller (d) skydda mot akuta hot mot Googles rättigheter, egendom eller säkerhet, Googles användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Om Google blir föremål för en sammanslagning, ett köp eller någon form av försäljning av några eller samtliga tillgångar meddelar vi detta innan personlig information överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Vi kan dela vissa delar av den samlade, icke-personliga informationen, som antalet användare som sökt efter ett speciellt uttryck, eller hur många användare som klickat på en viss annons. Sådan information kan inte kopplas till dig personligen.

Om du har ytterligare frågor om hanteringen eller användningen av personlig information får du gärna kontakta oss på adressen nedan.

Informationssäkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att obehöriga får tillgång till eller kan ändra, avslöja eller förstöra data. Detta inkluderar interna granskningar av våra metoder och säkerhetsåtgärder för att samla in, lagra eller behandla data, samt fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till system där vi lagrar personliga data.

Vi begränsar åtkomsten till personlig information till Googles anställda, leverantörer eller agenter som behöver känna till informationen för att kunna driva, utveckla eller förbättra våra tjänster. Dessa personer har tystnadsplikt och kan bli föremål för bland annat avsked och brottsåtal om de inte uppfyller sina åtaganden.

Dataintegritet

Google behandlar bara personlig information för de syften som den samlades in under och i enlighet med denna Sekretesspolicy eller tillämpliga tjänstspecifika sekretessmeddelanden. Vi granskar våra metoder för insamling, lagring och behandling av data för att se till att vi bara samlar in, lagrar och behandlar den personliga information som krävs för att tillhandahålla eller förbättra våra tjänster. Vi vidtar rimliga åtgärder för att tillse att den personliga information som vi behandlar är korrekt, komplett och aktuell, men våra användare måste uppdatera eller korrigera sin personliga information när det behövs.

Få åtkomst till och uppdatera personlig information

När du använder Googles tjänster handlar vi i god tro för att ge dig åtkomst till din personliga information och antingen korrigera data om den är felaktig eller ta bort data på ditt initiativ om den inte på annat sätt måste behållas av lagliga eller berättigade affärsskäl. Vi ber enskilda användare att identifiera sig och den information de vill komma åt, korrigera eller ta bort innan vi behandlar en sådan förfrågan. Vi kan avböja att behandla förfrågningar som upprepar sig onödigt mycket eller är systematiska, kräver orimliga tekniska åtgärder, sätter andras sekretess i fara eller som är extremt opraktiska (till exempel begäran om information som finns på säkerhetskopieringsband) eller när åtkomst inte annars krävs. När vi tillhandahåller åtkomst till och korrigering av information sker detta utan extra kostnad, förutom om det kräver en oproportionerligt stor ansträngning. Vissa av våra tjänster använder olika processer för att få åtkomst till, korrigera eller ta bort användares personliga information. Mer information om processerna tillhandahåller vi i de specifika sekretessmeddelandena eller i Vanliga frågor för dessa tjänster.

Tillämpning

Google granskar regelbundet sitt uppförande i enlighet med denna Sekretesspolicy. Om du har ytterligare frågor som rör den här Sekretesspolicyn eller Googles behandling av personlig information får du gärna kontakta oss genom den här webbplatsen eller skriva till oss på

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

När vi får formella, skriftliga klagomål på den här adressen är det Googles policy att kontakta personen i fråga angående problemet. Vi samarbetar med lämplig myndighet, inklusive lokala myndigheter för dataskydd, för att komma till rätta med klagomål som rör överföring av personlig information som inte kan lösas mellan Google och en privatperson.

Ändringar i denna Sekretesspolicy

Observera att denna Sekretesspolicy kan komma att ändras. Vi inskränker inte dina rättigheter under den här Sekretesspolicyn utan ditt uttryckliga medgivande och vi tror att de flesta ändringar av det här slaget blir av mindre omfattning. Vi publicerar ändå alla ändringar av Sekretesspolicyn på den här sidan. Om ändringarna är betydande ser vi till att meddelandet framträder tydligare (bland annat, för vissa tjänster, meddelande per e-post av Sekretesspolicyändringar). Varje version av denna Sekretesspolicy identifieras högst upp på sidan av dess faktiska datum. Vi behåller också tidigare versionerav denna Sekretesspolicy i ett arkiv som du kan granska.

Om du har ytterligare frågor som rör denna Sekretesspolicy får du gärna när som helst kontakta oss genom den här webbplatsen eller på

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Googles appar
Huvudmeny