Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"thu thập thông tin"

Ví dụ

  • Điều này bao gồm thông tin như dữ liệu sử dụng và sở thích của bạn, thư Gmail, tiểu sử trên G+, ảnh, video, lịch sử duyệt web, tìm kiếm bản đồ, tài liệu hoặc nội dung khác do Google lưu trữ. Hệ thống tự động của chúng tôi phân tích thông tin này khi thông tin được gửi và nhận cũng như khi được lưu trữ.
  • Điều này có thể bao gồm bất kỳ nội dung nào khi nội dung truyền qua hệ thống của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin trong hộp thư đến Gmail của bạn để cung cấp cho bạn các thông báo chuyến bay và tùy chọn làm thủ tục bay, thông tin trong tiểu sử trên Google+ của bạn để giúp bạn kết nối với vòng kết nối của mình bằng email và thông tin trong cookie lịch sử web của bạn để cung cấp cho bạn nhiều kết quả tìm kiếm liên quan hơn.
Các ứng dụng của Google
Menu chính