Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"số nhận dạng thiết bị"

Ví dụ

Số nhận dạng thiết bị cho Google biết bạn đang sử dụng thiết bị duy nhất nào để truy cập các dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng thông tin này để tùy chỉnh dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với thiết bị của bạn hoặc phân tích bất kỳ vấn đề nào của thiết bị liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể xem thiết bị Android bạn đang sử dụng ở đây: www.google.com/android/devicemanager.

Các ứng dụng của Google
Menu chính