Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"quy trình pháp lý hoặc yêu cầu chính phủ có thể buộc thi hành"

Ví dụ

Giống như các công ty công nghệ và truyền thông khác, Google thường xuyên nhận được yêu cầu chuyển giao dữ liệu người dùng từ các chính phủ và tòa án trên toàn thế giới. Tôn trọng sự riêng tư và bảo mật dữ liệu bạn lưu trữ với Google sẽ củng cố phương pháp tiếp cận của chúng tôi đối với việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý này. Nhóm pháp lý của chúng tôi xem xét mỗi và mọi yêu cầu, bất kể loại nào và chúng tôi thường trì hoãn khi các yêu cầu có vẻ quá rộng hoặc không tuân thủ đúng quy trình. Tìm hiểu thêm trong Báo cáo minh bạch của chúng tôi.
Các ứng dụng của Google
Menu chính