Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"duy trì"

Ví dụ

Ví dụ: chúng tôi không ngừng giám sát hệ thống của mình để xem các hệ thống có hoạt động đúng như dự tính không đồng thời để phát hiện và sửa lỗi. Ngoài ra, khi một tính năng cụ thể không khả dụng hoặc gặp lỗi, việc xem thông tin nhật ký được tạo trước sự kiện đó cho phép chúng tôi phân tích sự cố và nhanh chóng làm cho tính năng đó khả dụng trở lại.

Các ứng dụng của Google
Menu chính