Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"xem và tương tác với quảng cáo của chúng tôi"

Ví dụ

Ví dụ: chúng tôi thường xuyên báo cáo với nhà quảng cáo về việc liệu chúng tôi có phân phối quảng cáo của họ đến một trang hay không và liệu người dùng có khả năng thấy quảng cáo đó hay không (ví dụ: đối lập với việc ở trên một phần của trang mà người dùng không cuộn tới). Chúng tôi cũng có thể đánh giá các tương tác khác, chẳng hạn như cách người dùng di chuột qua quảng cáo hay liệu người dùng có tương tác với trang mà quảng cáo xuất hiện trên đó hay không.

Các ứng dụng của Google
Menu chính