Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"Điểm truy cập Wi-Fi và tháp di động"

Ví dụ

Ví dụ: bạn có thể bật Dịch vụ Vị trí của Google để cải thiện các ứng dụng dựa trên vị trí trên thiết bị của mình. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ Vị trí của Google, thiết bị của bạn sẽ gửi thông tin về các điểm truy cập Wi-Fi (như địa chỉ máy MAC, độ mạnh tín hiệu) và tháp di động lân cận cho Google để giúp xác định vị trí của bạn. Bạn có thể sử dụng cài đặt của thiết bị để bật Dịch vụ Vị trí của Google.

Tìm hiểu thêm.

Các ứng dụng của Google
Menu chính