Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"hoạt động của bạn trên các ứng dụng và trang web khác"

Ví dụ

Hoạt động này có thể xuất phát từ việc bạn sử dụng các sản phẩm của Google như Chrome Sync hoặc những lần bạn truy cập vào ứng dụng và trang web hợp tác với Google. Nhiều ứng dụng và trang web hợp tác với Google để cải thiện nội dung và dịch vụ. Ví dụ: một trang web có thể sử dụng các dịch vụ quảng cáo (như AdSense) hoặc công cụ phân tích (như Google Analytics) của chúng tôi hoặc trang web đó có thể nhúng nội dung khác (như video từ YouTube). Những sản phẩm này chia sẻ thông tin về hoạt động của bạn với Google và tùy vào cài đặt tài khoản của bạn và các sản phẩm đang được sử dụng (ví dụ: khi đối tác sử dụng Google Analytics cùng với các dịch vụ quảng cáo của chúng tôi), dữ liệu này có thể được liên kết với thông tin cá nhân của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng các ứng dụng hoặc trang web của đối tác của chúng tôi.

Các ứng dụng của Google
Menu chính