Przepisy prawa dotyczące przesyłania danych

Data wejścia w życie: 25 maja 2018

Przepisy dotyczące ochrony danych są różne w różnych krajach. W niektórych są bardziej restrykcyjne niż w innych. Bez względu na miejsce przetwarzania danych użytkowników stosujemy te same zabezpieczenia opisane w Polityce prywatności. Przestrzegamy też pewnych przepisów prawa związanych z przesyłaniem danych, takich jak europejskie wytyczne opisane poniżej.

Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe. Tutaj możesz zapoznać się z bieżącymi decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi odpowiedniego poziomu ochrony. W przypadku przesyłania danych z EOG do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, przestrzegamy przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej.

Zasady programów UE-USA Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework

Zgodnie z naszym oświadczeniem dotyczącym Tarczy Prywatności przestrzegamy zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. W tym oświadczeniu firma Google, Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA potwierdzają, że przestrzegają zasad ochrony prywatności zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności. Firma Google ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadach tzw. dalszego przekazywania danych w celu ich zewnętrznego przetwarzania w imieniu firmy Google, zgodnie z treścią sekcji „Informacje udostępniane przez Google”. Aby uzyskać więcej informacji o programie Tarcza Prywatności i zapoznać się z oświadczeniem firmy Google, wejdź na stronę programu Tarcza Prywatności.

Jeśli masz pytania na temat naszych procedur ochrony prywatności w odniesieniu do naszego certyfikatu Tarczy Prywatności, prosimy o kontakt. Google podlega Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych, która jest uprawniona do prowadzenia postępowań i egzekwowania przepisów prawa. Skargi można również składać do lokalnego organu zajmującego się ochroną danych. Nawiążemy współpracę z tym organem w celu rozwiązania problemu. W pewnych okolicznościach zasady określone w ramach programu Tarczy Prywatności uprawniają do wystąpienia o wiążący arbitraż w celu rozpatrzenia skarg, których nie udało się rozwiązać innymi metodami. Informacje na ten temat zawiera Załącznik I do zasad Tarczy Prywatności.

Wzorcowe klauzule umowne

Komisja Europejska zatwierdziła korzystanie z wzorcowych klauzul umownych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych podczas ich przesyłania poza EOG. Dzięki włączeniu wzorcowych klauzul umownych do umów zawieranych przez podmioty przesyłające dane, dane osobowe podlegają ochronie podczas ich przesyłania poza EOG do krajów, w których poziom ochrony danych osobowych nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni.

Google oferuje te wzorcowe klauzule umowne klientom korzystającym z naszych usług dla firm, takich jak G Suite i Google Cloud Platform. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez Google wzorcowych klauzul umownych można znaleźć na stronie privacy.google.com/businesses.